Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

  
Basım Tarihi : 2010-04
Sayfa Sayısı : 443
Basım Yeri : İstanbul
Stok Kodu : 9786054002818
Baskı: 2

95,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95
"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİAlpaslan AKARTEPE- Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Kurulması

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hükümleri

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona ErmesiSavfa

ikinci Basıya Önsöz V

Önsöz VII

İçindekiler. IX

Kısaltmalar. XXII

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

§ 1. KAVRAM VE TANIM 3

I. KAVRAM 3

II. TANIM 7

§ 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TARlHl GELlŞlMl, ÇEŞlTLl ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI VE

BAZI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 10

I. TARlHl GELİŞİMİ 10

2- İsviçre’de 10

3- Ülkemizde 12

II. ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI 14

a) Almanya 14

b) Fransa 15

c) Avusturya 15

d) İtalya 16

III. BAZI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 16

I. Satım Sözleşmesi ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 16

II. Bağışlama Sözleşmesi ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 18

III. Ölünceye Kadar Irat ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 22

§ 3. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN

ÖZELLİKLERİ 25

E. türleri , 25

I. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 25

II. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 27

II. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI.. 29

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tarafların Karşılıklı

Olarak Borç Altına Girmeleri 32

2- BorçlarHukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Ivazhlık Unsuru 32

3- Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde İvazlıhk Unsuru 34

II. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Süre Unsuru 35

III. Tarafların Anlaşmaları 36

OL ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ

NİTELİĞİ 37

a) Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 37

b) Rızai Bir Sözleşme Olması 38

c) Bağımsız Bir Sözleşme Olması 38

d) Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşme Olması 40

e) Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşme Olması 41

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

§ 4. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI.... 43

I. GENEL OLARAK 43

II. BAKIM ALACAKLISI 45

a) Bakım Alacaklısının Gerçek Kişi Olması 45

b) Bakım Alacaklısının Küçük veya Kısıtlı Olması 45

a. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde 45

b. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde 47

c) Bakım Alacaklısının Evli Olması 49

I. Bakım Alacaklısının Üçüncü Bir Kişi Olması 52

II. Bakım Alacaklısının Birden Fazla Olması 53

III. BAKIM BORÇLUSU 53

I. Bakım Borçlusunun Gerçek veya Tüzel Kişi Olması 53

II. Bakım Borçlusunun (Küçük ya da Kısıtlı Olması) Sözleşme

Ehliyeti 54

III. Bakım Borçlusunun Evli Olması 55

IV. Bakım Borçlusunun Birden Fazla Olması 56

§ 5. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 58

2- GENEL OLARAK 58

3- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ 61

a) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resmi Şekilde Düzenlenmesinde Yetkili Olanlar 62

b) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resmi Şekilde Düzenlenmesine Katılamayacak Olanlar 70

c) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resmi Memur Tarafından Düzenlenmesi 71

I. Tarafların İradelerini Açıklamaları 72

II. Sözleşme Metninin Hazırlanması 74

III. Sözleşmenin Taraflarca Okunması ve İmzalanması 74

IV. Sözleşmenin Düzenlenmesinde Tanıkların Rolü 76

4- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN ÂDÎ YAZILI ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ 77

5- ŞEKLE AYKIRILIĞIN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ

§ 6. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM

ALACAKLISININ HUKUKİ DURUMU 85

a) GENEL OLARAK 85

b) BAKIM ALACAKLISININ HAKLARI VE BORÇLARI 86

A) Haklan 86

1. Bakım Alacaklısının Haklarının Niteliği 86

I. Bakım Alacaklısının Sağlığı ile İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 124

II. Bakım Alacaklısına Karşı Hizmet Edimlerinin Yerine Getirilmesi 126

III. Bakım Alacaklısına Sevgi ve Saygı Gösterilmesi 127

IV. Bakım Alacaklısına Cep Harçlığı Verilmesi 128

V. Bakım Alacaklısının Hukuki Harcamalarının Karşılanması 128

VI. Bakım Alacaklısının Cenaze Masraflarının Karşılanması 129

B) Haklan , 129

III. BAKIM BORÇLUSUNUN EDİMLERİNE İLİŞKİN İFA YERİ,

İFA ZAMANI VE ZAMANAŞIMI 130

I. İfa Yeri 130

II. lfaZaman ı 131

III. Zamanaşımı 131

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

§ 8. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ

SONA ERME NEDENLERİ 133

2- GENEL OLARAK 133

3- BAKIM ALACAKLISININ ÖLÜMÜ 141

4- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN

İRADESİ İLE ORTADAN KALDIRILMASI 142

A) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Dönme 142

a) Şartları 142

I. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırı Hareket

Edilmesi 142

II. Sözleşmenin Çekilmez Olması 146

III. Dönme Beyanı 147

b) Dönmenin Hukuki Etkileri 148

a) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Ortadan Kaldırma 148

b) Tazminat 151

c) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşm\sinde Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi 152

d) Gelire Dönüştürme Sebepleri 155

I. Gelire Dönüştürmede Dikkat Edilecek Hususlar 157

II. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Dönme 160

I. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde BK m. 517 Hükmünün Uygulanması 160

II. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

ve Mirasçılıktan Çıkarma . 161

2- Süreli Dönme Bildirimi ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 162

a) Şartlan 162

I. Tarafların Edimleri Arasında Oransızlık Olması 162

II. Ediminin Değeri Fazla Olan Tarafta Bağışlama Amacının Olmaması 167

III. Dönme Beyanı 167

b) Dönme Bildiriminde Bulunmanın Hükümleri 168

3- Tarafların Yerine Getirdikleri Edimlerin Geri Verilmesi 169

a) Bakım Alacaklısının Geri Verme Borcu 170

b) Bakım Borçlusunun Geri Verme Borcu 171

4- Bakım Borçlusunun Ölümünün Ölünceye Kadar Bakma

Sözleşmesine Etkisi 172

/. Genel Olarak . 172

a. Bakım Alacaklısının Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Ortadan Kaldırma Hakkının Hukuki Niteliği 173

b. Bakım Alacaklısının Fesih Hakkını Kullanabilmesi İçin

Gerekli Şartlar. 176

a. Bakım Borçlusunun Ölümü 176

b. Bir Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması 176

c. Fesih Bildirimi 178

c. Feshin Hukuki Sonuçlan 178

d. Bakım Alacaklısının Sözleşmeye Bakım Borçlusunun Mirasçıları ile Devam Etmesi 180

e. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Durum 181

5- Bakım Borçlusunun İflasının ve Mallarının Haczinin Ölünceye

Kadar Bakma Sözleşmesine Etkisi 183

1. Bakım Borçlusunun İflası 183

2. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi 187

I. Hacze Katılma 188

II. Ölünceye Kadar Bakma ilişkisinin Devam Ettirilmesi 191

III. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi 191

§ 9. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ iTtRAZ TENKlS VE İPTAL

HAKLARI 193

I. GENEL OLARAK 193

II. BAKIM ALACAKLISINDAN NAFAKA TALEP ETMEYE HAKKI OLANLARIN İTİRAZI 194

2- itiraz Hakkının Şartaln 194

a) Bakım Alacaklısını< Nafaka Yükümlülüğünün Bulunması 194

b) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Nafaka Yükümlülüğünün Yerine Getirilemeyecek Olması 194

3- itiraz Davasının Hukuki Sonuçları 196

I. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 197

II. Bakım Borçlusunun Nafaka Ödemesi 198

III. BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARININ TENKlS TALEPLERİ 200

a) Mirasçıların Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Çerçevesinde Açacakları Tenkis Davasının Şartlan 202

a. Davacının Saklı Paylı Mirasçı Olması 202

b. Saklı Payın Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile İhlal

Edilmesi 203

b) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine ilişkin Olarak Açılacak

Tenkis Davasında Usul Hükümleri 205

a. Davacı ve Davalı 205

b. Yetkili ve Görevli Mahkeme 206

c. Süre 206

c) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Saklı Payın ihlal Edilmesi Halinde Uygulanacak Hükümler 207

I. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Saklı Payın İhlal Edilmesi 208

II. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Saklı Payın İhlali 210

d) Tenkis Edilecek Miktarın Belirlenmesi 211

IV. BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ İPTAL DAVASI

AÇMA HAKLARI 213

I. iptal Davasının Tarafları 214

I. Davacı 214

II. Davalı 215

III. Yetkili ve Görevli Mahkeme 215

IV. Dava Açma Süresi ve Yargılama Usulü 216

II. îptal Davasının Sonuçlan 217

III. îptal Davasından Feragat 218

SONUÇ 219

EK: ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 223

Kardeşler Arasında Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 225

2- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Kardeşler Arasında 225

Bekletici Mesele .226

3- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Bekletici Mesele 226

İştirak Halinde Mülkiyet 227

4- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • İştirak Halinde Mülkiyet 227

Miras 229

5- Miras • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 229

Yazılı Delil 231

6- Yazılı Delil, Senet • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • lyiniyet 231

İntifa Hakkı 233

7- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • intifa Hakkı 233

Tenkis 234

8- Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali • Tenkis • Muvazaa 234

9- Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Tenkis • İspat 236

10- Ölünceye Kadar Balana Sözleşmesi • Tenkis 237

11- Tenkis Davası • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 238

12- Tenkis • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi v 239

13- Tenkis • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 240

Yenilik Doğuran Haklar 244

14- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Yenilik Doğuran Haklar

15- İnşai Haklar • Kadastro Mahkemesi’nin Görevi 244

Özel Bakım Gereksinimi 247

16- Tapu İptali ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa

17- Özel Bakım Gereksinmesi Koşulu 247

Muris Muvazaası 250

Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Muris Muvazaası 250

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesi • Muris Muvazaası

Tapu iptali ve Tescil 254

Muris Muvazaası • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 256

Muris Muvazaası • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 258

Muris Muvazaası • Tapu iptal ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 260

Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Muris Muvazaası 262

T apu İptali ve Tescil 264

Tapu İptali ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakma Şartı 264

Tapu iptali ve Tescil Davası • Ölünceye Kadar Bakma Vaadi X Sözleşmesi • Sözleşmenin Feshi 265

Tapu İptali ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Sözleşmeye Aykırılık 267

Tapu İptali ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesi 268

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesi • Sözleşmenin Feshi

Tapu iptali Tescil 271

Tapu iptali ve Tescil • Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi

Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Gereği • Mirasçıların Mülkiyeti Geçirim Borcu • Bakım Borcu Karşılığı Taşınmazın Devri 272

Ölünceye Kadar Bakma Borcu • Tapu İptali Tescil ve Tenkis Talebi

Sözleşmenin Feshi • Mirasçıların Açtığı Tapu iptali 274

Tapu iptali ve Tescil • Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumu

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • ilk Temlikin Geçerli Olması 279

Bakım Borçlusunun Ölümü 282

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesi • Bakım Borçlusunun Ölümü.. 282

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesi • Bakım Borçlusunun Ölümü.. 284

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi • Hile • Muvazaa 285

Tapu iptali ve Tescil • Hile • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 287

Davalının Edimini Yerine Getirmemesi 289

Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Davalının Edimini Yerine Getirmemesi

Tapu iptali ve Tescil 289

Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Bakım Borçlusunun Edimini Yerine Getirmemesi • Sözleşmenin Feshi 293

Gelir Bağlama 294

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Gelir Bağlama 294

Muvazaa 297

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Akdi • Muvazaa 297

Ölünceye Kadar Bakma Akdi • Sözleşmenin İptali • Muvazaa 298

Muvazaa • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 300

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali Tescil 301

Muvazaa • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 303

Muvazaa • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 305

Muvazaa • Ölünceye Kadar Bakma Akdi 307

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesi • Muvazaa 308

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa 310

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu îptali ve Tescil,

Tenkis 312

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Bakım İhtiyacı • Muvazaa

Tapu İptali ve Tescil, Tenkis 315

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 316

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 321

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 323

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 325

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 327

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 329

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa • Tapu İptali ve Tescil,

Tenkis 331

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi • Muvazaa 334

ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi; Muvazaa 336

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesi • Muvazaa

Mirasçılardan Mal Kaçırmak • Tapu İptali ve Tescil 334

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 343

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 343

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 344

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 345

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi &#
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 47,50    95,00   
3 31,67    95,00   
4 23,75    95,00   
5 19,95    99,75   
6 16,78    100,70   
7 14,52    101,65   
8 12,83    102,60   
9 11,51    103,55   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
47,50    95,00   
31,67    95,00   
23,75    95,00   
19,00    95,00   
15,83    95,00   
14,52    101,65   
12,83    102,60   
11,51    103,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
47,50    95,00   
31,67    95,00   
23,75    95,00   
19,95    99,75   
16,78    100,70   
14,52    101,65   
12,83    102,60   
11,51    103,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
47,50    95,00   
31,67    95,00   
23,75    95,00   
19,00    95,00   
15,83    95,00   
14,52    101,65   
12,83    102,60   
11,51    103,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 47,50    95,00   
3 31,67    95,00   
4 23,75    95,00   
5 19,95    99,75   
6 16,78    100,70   
7 14,52    101,65   
8 12,83    102,60   
9 11,51    103,55   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.