Banka Hukukunda Sözleşmeler Uyuşmazlıklar
Hukuki Sorumluluk

Banka Hukukunda Sözleşmeler Uyuşmazlıklar Hukuki Sorumluluk

  
Basım Tarihi : 2011-03
Sayfa Sayısı : 1436
Basım Yeri : Ankara
Stok Kodu : 9786055473495
Baskı: 1

145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145
BANKA HUKUKUNDA SÖZLEŞMELER UYUŞMAZLIKLAR HUKUKİ SORUMLULUKMahmut BİLGENKaynakça-Xxxı

Kısaltmalar-Xxxv

1. -Bazı Banka İşlem Ve Sözleşmeleri-1

I. -Genel Olarak-1

A. -Ödünç Verme İşlemi Yapmaya Yetkili Kişi Ve Kuruluşlar-3

B. -Tarım Bakanlığına Ait Destekleme Primini Ödeyen Ziraat Bankasının Ödemedeki Hukuki Durumu-4

C. -Bankacılıkta Havale-5

D. -Bankacılık Uygulamasında Valör-12

E. -Repo Ters Repo İşlemleri-14

Iı. -Bazı Banka Sözleşmeleri-16

A. -Genel Olarak-16

B. -Vadeli İşlem Sözleşmeleri-18

1. -Forward Sözleşmeleri-18

2. -Future Sözleşmeleri-22

3. -Swap Sözleşmeleri-22

C. -Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri-29

1. -Finansal Kiralama Sözleşmesi, Kiracının Yerleşim Yeri Noterinde Düzenleme Şeklinde Yapılmalı Ve Noter Özel Siciline Kaydedilmelidir-30

2. -Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Süresi-37

3. -Sözleşmenin Feshi-38

4. -Finansal Kiralama Sözleşmesinin Taraflarının İflası-40

A) -Kiracının İflası-41

(1) -İflasın Ertelenmesinin Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-44

5. -Finansal Kiralamaya Konu Malın Haczi-45

6. -Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Usule İlişkin Konular-49

A) -Husumet-49

B) -Yetki-51

D. -Faktoring Sözleşmeleri-52

1. -Genel Olarak-52

2. -Konu İle İlgili Yasal Düzenleme-53

3. -İleri Sürülebilecek Defiler-60

E. -Opsiyon Sözleşmeleri-64

F. -Portföy (Malvarlığı) Yönetimi Sözleşmeleri-69

G. Kiralık Kasa Sözleşmeleri-70

1. -Genel Olarak-70

2. -Kiralık Kasa Sözleşmelerinde Sorumsuzluk Şartı-70

3. -Kiralık Kasa Sözleşmelerinde Bankanın Hapis Hakkı-73

4. -Kiralık Kasa Sözleşmelerinde Bankanın Kasanın İçindekileri Haczetmesi-73

5. -Kiralık Kasa Sözleşmelerinde Zamanaşımı-73

2. Banka Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartları-83

I. -Genel Olarak-83

A. -Genel İşlem Şartlarının Hakim Tarafından Denetlenmesi-84

1. -Yürürlük Denetimi-84

2. -Yorum Denetimi-85

3. -İçerik Denetimi-85

A) -Kişisel Özgürlükleri Kısıtlayan Genel İşlem Şartları-87

Iı. -Kredi Sözleşmelerindeki G. İ. Ş-92

A. -Kredi Sözleşmesinde Bankanın İhtiyati Haciz Halinde Teminat Vermekten Bağışık Olduğuna İlişkin G. İ. Ş-93

B. -Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Tek Yanlı Olarak Feshedebilmesine İlişkin G. İ. Ş-96

C. -Bankanın Faiz Oranını Tek Taraflı Belirleyebilmesine İlişkin G. İ. Ş-101

D. -Banka Kayıtlarının Kesin Delil Olacağına İlişkin G. İ. Ş-103

E. -Bankanın Sorumsuzluğuna İlişkin G. İ. Ş-108

F. -Zamanaşımına İlişkin G. İ. Ş-108

G. -Vekalet Ücretine İlişkin G. İ. Ş-109

H. -Cezaevi Harcına İlişkin G. İ. Ş-109

Iıı. -Tüketici Hukukunda Haksız Şart-109

A. -Genel Olarak-109

3. -Banka Kredi Sözleşmeleri-117

I. -Genel Olarak-117

Iı. -Çerçeve Sözleşmeleri-118

Iıı. -Cari Hesap Şeklinde İşleyen Kredi Sözleşmeleri-119

A. -Cari Hesap Sözleşmesine Kefalet-121

B. -Cari Hesap Şeklinde İşleyen Kredilerde Hesabın Katı-127

Iv. -Nakdi-Gayri Nakdi Krediler-129

A. -Nakdi Krediler-129

1. -Kıymetli Evrakın İskonto Ve İştirası Suretiyle Kredi Verilmesi-131

A) -Reeskont-Avans İşlem Ve Oranları-131

2. -Forfait (Forfaiting) İşlemleri-133

3. -Senet Ve Emtia Avansı (Lombart) Kredisi-134

B. -Gayrinakdi Krediler-134

V. -Kredilerin Süreleri-135

Vı. -Banka Kredilerinde Risk Ve Kredi Sınırlamaları-135

A. -Banka Dolanlı İşlemleri (Back To Back - Depo Suretiyle Hak Ve Alacak Elde Etmek)-137

Vıı. -Kredilerin Teminatlandırılması-138

Vııı. Kredi Sözleşmelerinin Uyarlanması-145

A. -Dövize Endeksli Kredi Sözleşmelerinin Dövizin Aşırı Artışı Nedeniyle Uyarlanması-145

B. -Yeni Dönem İçin Uyarlama-153

C. -Uyarlama Davasında Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulması-154

Ix. -Erken Ödeme Nedeniyle Borçta İndirim Yapılması-156

A. -Banka Kredilerinde Erken Ödeme-156

B. -Tüketici Kredilerinde Ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Erken Ödeme-156

1. -Tüketici Kredilerinde-156

2. -Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmelerinde Erken Ödeme-157

X. -Kredi Sözleşmesinin İspatına İlişkin Sorunlar-159

A. -Sözleşmedeki İmzanın İnkarı - İmza İncelemesi-159

B. -İmza İçermeyen Veya Başkasının İmzasını İçeren Sözleşmeye Dayanarak, Bankanın Ödeme Yapması-169

4. -Banka Kredi Kartları-173

I. -Banka Kredi Kartlarında Hukuki Sorumluluk-173

Iı. -Banka Kredi Kartlarında Ve Tüketici Kredilerinde Kefalet-173

A. -Banka Kredi Kartlarında Kefalet-173

1. -5464 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önceki Kefaletler Genel Hükümlere Tabidir-173

2. -5464 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Sonraki Kefaletler, Adi Kefalet Sayılır-175

B. -Tüketici Kredilerinde Kefalet-176

1. -4822 Sayılı Yasadan Önce-176

2. -4822 Sayılı Yasadan Sonra-181

Iıı. 4822, 5464, 5915 Sayılı Yasaların Tanıdığı Haklardan Yararlanma-182

A. 4822, 5464 Sayılı Yasalardan Yararlanma-182

A) 5464 Sayılı Yasa Uyarınca Borcun Yapılandırılması Halinde Mahkeme Bu Durumu Bekletici Mesele Yapmalıdır-182

B) 5464 Sayılı Yasadan Faydalanabilmek İçin Bankaya 60 Gün İçinde Müracaat Edilmelidir-183

B. 5915 Sayılı Yasadan Yararlanma-201

Iv. -Fazla Alınan Komisyon Bedelinin İstirdadı-203

V. -Banka Kredi Kartlarında Usule İlişkin Bazı Konular-204

A. -İspat-204

B. -Kesin Süre-206

C. -Kesin Hüküm-213

D. -Tebligat-215

1. -Kamu Bankalarına Bildirilen Adrese Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılması-215

2. -Adresini Değiştirip Yeni Ardes Bildirmeyen Kişinin Eski Adresine Tebligat Yapılması (İik. 68/B)-218

E. -Yargılama Giderleri-222

F. -Ödeme Planını Kabul Etmeyen Kart Sahibinin Dava Açması-224

5. -Banka Mevduatları-225

I. -Genel Olarak-225

A. -Mevduatın Hukuki Niteliği-225

B. -Mevduatın Varlığının Tesbiti-230

1. -Eda Davası Yerine Tesbit Davası Açılamaz-230

2. -Hesap Cüzdanının Niteligi, İspat Gücü-231

C. -Mevduatın, Katılım Fonunun Rehni - Bankanın Takas, Mahsup, Hapis Hakkı - Mevduatın Haczi-241

1. -Mevduatın Rehni-241

2. -Takas, Mahsup, Virman-242

3. -Hapis Hakkı-248

4. -Mevduat Üzerine Haciz Konulması-250

A) -Genel Olarak-250

B) -Maaşa Haciz Konulması-254

C) -Bankanın Haciz İstenen Mevduat Üzerinde Rehin Ve Hapis Hakkı Olduğunu İleri Sürmesi-255

Iı. -Mevduat Türleri- Vadeleri-257

A. -Müşterek (Birlikte-Ortak) Hesap-257

1. -Teselsüllü Müşterek Hesap-261

2. -Teselsülsüz (İştirak Halinde-Bölünebilir) Müşterek Hesap-266

A) -Birlikte (Müşterek) İmzalı Hesap-266

B)-Bölünebilir Hesap-266

Iıı. -Müşterek Hesaptan Para Çekilmesine İlişkin Bazı Uyuşmazlıklar-282

A. -Hesap Sahibinin Ölümü Halinde Mevduatın Çekilmesi-282

1. -Müşterek Hesaptan Ölümden Sonra Da Diğer Hesap Sahibinin Tasarrufta Bulunması-282

2. -Ölümün Temsil Yetkisine Etkisi-283

3. -Murisin Hesabı Üzerinde Mirasçıların Bireysel Tasarruf Yetkisi-284

B. -Vekilin, Müvekkilinin Hesabından Para Çekmesi Vekaletin Kapsamı-296

Iv. -Off Shore(Kıyı) Bankacılığı-303

6. - Banka Teminat Mektupları-315

I. -Genel Olarak-315

A. -Teminat Mektubunun Banka Garantisinin Hukuki Niteliği-315

B. -Kontrgaranti-318

C. -Teminat Mektubunun Komisyon Ücreti, Vergisi-321

D. -Teminat Mektubunun Hükümsüz Kalması -İptalinin İstenmesi-325

E. -Teminat Mektupları Hakkında İhtiyati Haciz - İhtiyati Tedbir İstenmesi-334

1. -İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Verilemeyecek Haller-340

2. -Yabancılık Unsuru Taşıyan Banka Garantisinde İhtiyati Tedbir- İhtiyati Haciz-340

Iı. -Banka Teminat Mektuplarının Kefalet Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması-348

Iıı. -Teminat Mektuplarının Türleri-348

A. -Geçici - Kesin Teminat Mektupları-349

1. -Geçici Teminat Mektupları-349

2. -Kesin Teminat Mektupları-349

B. -Avans Teminat Mektupları-354

C. -Vadeli -Vadesiz Teminat Mektupları-361

1. -Vadeli Teminat Mektupları-361

2. -Vadesiz Teminat Mektupları-365

Iv. -Teminat Mektuplarının Tazmini-365

A. -Tazmin Talebinde Mektubun Aslının İbrazı-365

B. -Teminat Mektubunun Tazmini, Verildiği Konuyla Sınırlı Olarak İstenebilir-372

C. -Tazmin Talebinde Bulunan Avukatın Özel Yetkisinin Bulunması Gerekir-374

D. -Bankanın Tazmin Ettiği Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili İçin Takip Yapması-Dava Açması-375

1. -Teminat Mektubunun Banka Tarafından Yatırılmayan Damga Vergisi, Cezanın Mektup Lehtarı Ve Kredi Sözleşmesi Kefillerinden İstenmesi - Müterafık Kusur-384

2. -Teminat Mektubunu İlk Talepte Ödemeyen Bankanın, Doğan Zarardan Ötürü Lehtar Ve Kefile Başvurması-386

3. -Vadeli Teminat Mektubunu Vadeden Sonra Ödeyen Bankanın Muhataba Rücu Etmesi-386

E. -Tazminden Kaçınabilme Halleri-387

V. -Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi-400

Vı. -Meri Teminat Mektuplarından Ötürü İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip-405

A. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-405

1. -Yargıtay 12 Nci Hukuk Dairesinin Kararları-405

2. -Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11 İnci Hukuk Dairesi Ve 19 Uncu Hukuk Dairesinin Kararları-412

Vıı. -Meri Teminat Mektubu Bedelinden Ötürü Takip- Depo İsteği-417

A. -Kefil Hakkında Teminat Mektubundan Ötürü Tazmin, Depo, İhtiyati Haciz İstenmesi-426

1. -Kefil Hakkında Mer’i Teminat Mektubu Bedelinin Depo Edilmesinin İstenmesi-426

2. -Teminat Mektubu Bedelinin Kefilden Tazmininin İstenmesi-432

B. -Bankanın Çek Garanti Bedelinden Ötürü Depo, İhtiyati Haciz İstenmesi-434

1. -İleri Tarihli Çeklerde İhtiyati Haciz İstenmesi-434

2. -Çek Garanti Bedelinin Depo Edilmesinin İstenmesi-434

C. -İpotek Veren 3. Kişi Hakkında Depo İstenebilmesi İçin Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır-438

Vııı. Teminat Mektuplarına İlişkin Takiplerde İcra İnkar Tazminatı-439

A. -Tazmin Edilen Teminat Mektuplarında-439

B. -Meri Teminat Mektuplarında-441

C. -Diğer Bazı Hallerde-445

1. -Teminat Mektubunun Zayi Olması Halinde-445

2. -Dava Şartında-445

3. -Teminat Mektubunun Şarta Bağlı Olması Halinde-445

Ix. -Teminat Mektuplarında Faiz-446

A. -Depo İsteğinde Faiz-446

B. -Tazmin Talebinde Faiz-447

C. -Diğer Bazı Hallerde Faiz-448

X. -Konkordato Ve İflasın Teminat Mektubuna Etkisi-454

A. -Konkordatonun Teminat Mektubuna Etkisi-454

1. -Lehtarın Konkordato Talebinin Kabulü Halinde-454

2. -Muhatabın Konkordato Talebinin Kabulü Halinde-456

B. -İflasın, Teminat Mektuplarına Etkisi-456

1. -Lehtarın, Muhatabın Ve Bankanın İflası-456

A) -Lehtarın İflası-456

B) -Muhatabın İflası-459

C) -Teminat Mektubu Veren Bankanın İflası-459

2. -İflasın Ertelenmesinin Teminat Mektubuna Etkisi-463

3. -Davada Taraf Olan Yabancı Kişinin İflasının Davaya Etkisi-463

Xı. -Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı-464

A. -Vadeli Teminat Mektuplarında Zamanaşımının Başlangıcı-464

B. -Vadesiz Teminat Mektuplarında Zamanaşımının Başlangıcı-466

C. -Banka Teminat Mektubu, Komisyon Ve Masraflarında Zamanaşımı, Zamanaşımının Başlangıcı-468

D. -İpotek Kapsamında Kalan Teminat Mektubu Alacağında Zamanaşımı-470

E. -Taşıma Akdinden Kaynaklanan Teminat Mektubunun İadesinde Zamanaşımı-471

F. -Teminat Mektuplarından Kaynaklanan Davalarda Yargılama Giderleri-474

7. -Belgeli Akreditif-477

I. -Genel Olarak-477

A. -Akreditifte İştira-487

B. -Akreditifte Taraflar-488

1. -Akreditif Bankası (Amir Banka)-489

2. -Muhabir Banka-496

3. -Görevli Banka-502

4. -Teyit Bankası-506

5. -Rambusman Bankası-508

C. -Akreditifin Tabi Olduğu Hukuk-509

Iı. -Bankanın Belgeleri İncelemesi-509

A. -Bankanın Sorumluluğu-510

B. -İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi-523

Iıı. -Akreditif Çeşitleri-527

A. -İthalat-İhracat Akriditifi-527

B. -Dönülebilir -Dönülemez Akreditif-527

C. -Ödemesi Ertelemeli Akreditif-528

D. -Teyitli Akreditif-528

Iv. -Bankanın Akreditif Bedelinin Depo Edilmesini İstemesi-535

V. -Akreditif Bedelinden Ötürü Borçluya, Kefile Başvurulması-542

Vı. -Akdin Feshi, Malın Ayıplı Olması Nedeniyle Zarar-550

A. -Akdin Feshi-551

B. -Mücbir Sebep-557

C. -Satıştan Kaynaklanan Zarar-559

1. -Zararın İstenmesi-559

2. -Akreditif Bedelinin Yatırılmamasından Kaynaklanan Zarar-565

3. -Yabancı Para İstenmesi-571

Vıı. -Akreditifte Vade, Belge-575

A. -Akraditifte Vade-575

B. -Akreditifte Belge-575

Vııı. Akreditifte Usule İlişkin Konular-576

A. -Husumet-576

1. -Akreditif Ve Muhabir Banka, Lehtara Karşı Dava Açamaz-Tahkim Şartı Gözetilmelidir-576

2. -Akdi İlişkinin Tarafı Olmayan, Malı Sevk Eden Kişinin Dava Ehliyeti-577

B. -Akreditifte Yetki-579

1. -Milletllerarası Yetki-579

2. -İdari Yargı Yerinin Yetkili Olması-581

C. -Yargılama Gideri Vekalet Ücreti-582

8. -Bankaların Hukuki Sorumlulukları-585

I. -Genel Olarak-585

A. -Bankaların Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları-585

1. -Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa In Contrahendo)-586

2. -Sözleşmeden Doğan Sorumluluk-588

3. -Sözleşme Sonrası Sorumluluk-588

B. -Bankaların Sır Saklama Yükümlülükleri Ve Bu Yükümlülükten Doğan Sorumlulukları-589

C. -Bankaların Çalıştırdığı Kişilerin, İfa Yardımcılarının Eylemlerinden Sorumlulukları-591

1. -Banka Çalışanlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Bankanın Sorumluluğu(Bk. 55)-591

2. -Bankanın Çalıştırdığı Kişilerin (İfa Yardımcılarının) Verdikleri Zararlardan Sorumluluğu (Bk. 100)-592

D. -Bankaların Hukuki Sorumluluklarına İlişkin Kararlar-615

1. -Hesap Sahibinin Hasabından Başkasının Para Çekmesinde Bankanın Sorumluluğu-615

A) -Hesaptaki Paranın Üçüncü Kişi Tarafından Çekilmesi- Hesap Sahibinin Müterafık Kusuru-615

B) -Hesaptaki Paranın Eşe, Anne/Babaya Ödenmesi-625

C) -Hesaptaki Paranın Sahte Vekaletname, Sahte Kimlikle Ödenmesi-628

D) -Hesaptaki Paranın Hesap Sahibinin Çalışanına, Ortağına Ödenmesi-631

E) -Tedbirli-Blokeli Hesaptan Ödeme Yapılması-637

2. -Bankanın Gerekli Özeni Göstermemesinden Kaynaklanan Sorumluluğu-638

A) -Bankanın Faks Talimatına Göre Ödeme Yapması-638

B) -İlk Kez Yetki Belgesi İle Para Çekilmesi - Gerekli Özenin Gösterilmemesi-640

C) -Para Çekenin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Araştırılmaması-641

3. -Müşterinin Hesabından Başkasının Para Çekmesi Halinde Bankanın Sorumluluğunun Kapsamı - Faiz-643

Iı. -Bankanın Çek İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu-650

A. -Bankanın Sahte, Tahrif Edilmiş, İmzasız Çek Bedelini Ödemesi-650

1. -Bankanın, Sahte, Tahrif Edilmiş Çek Bedelini Ödemesi-650

2. -Bankanın, İmzasız, Eksik İmzalı Çek Bedelini Ödemesi-659

B. -Banka Hakkında Maddi - Manevi Tazminat Davası Açılması-664

1. -Çekin Karşılığının Bulunmasına Rağmen, Bankanın Karşılıksız İşlemi Yapması Maddi Manevi Tazminat-664

2. -Bankanın Çekin Kısmi Karşılığı Olduğunu Yazmaması-665

C. -Bankanın Tedbirli Senetler Hakkında Protesto Çekip, Merkez Bankasına Bildirmesi-667

D. -Bankanın Hayali, Yasaklı Kişiye Çek Vermesi-669

E. -Bankanın Çeki Süresinde İbraz Etememesi Veya İbrazı Çeke Yazmaması-679

F. -Bankanın Çeki-Bono’yu Kaybetmesi-683

G. -Tahsil İçin Verilen Çek Bedelinin Haciz Yazısı Üzerine Vergi Dairesine Gönderilmesinde Bankanın Sorumluluğu-690

H. -Bankanın 3167 Sayılı Yasaya Göre, Çek Garanti Bedelinden Sorumluluğu-691

1. -Çekin Aslı Bankaya İbraz Edilmelidir-691

2. -Ödeme Talebi Muhatap Bankaya Yapılmalıdır-692

İ. -Müracaat Yolları Tüketilmeden Dava Açılması-694

J. -Bankanın Müşterisine Rücu Etmesi-698

Iıı. -Kredi Kartlarında Bankaların Hukuki Sorumluluğu-708

A. -Genel Olarak-708

B. -Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu-726

C. -Üye İş Yeri İle Banka Arasındaki İlişkide Sorumluluk-726

1. -Üye İşyerinin Gerekli Önlemleri Almaması-726

2. -Ters (Geri) İbraz (Charge Back) İşlemlerinde Sorumluluk-737

Iv. -İnternet Bankacılığında Bankaların Hukuki Sorumlulukları-747

A. -Genel Olarak İnternet Bankacılığı (E-Bankacılık)-747

B. -Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi-751

1. -Phıshıng (Olta) Yöntemi-753

2. -Key Logger (Klavye Hareketleri) Yöntemi-753

3. -Screen Logger(Ekran Kayıtları) Yöntemi-754

4. -Man In The Mıddle Yöntemi-754

C. -İnternet Bankacılığında Alınabilecek Önlemler-755

1. -Bankaların Alabilecekleri Bazı Önlemler-755

A) -Kimlik Belirlemede Ek Önlemler-755

B) -Güvenlik Duvarları (Network Firewall) Oluşturmak-756

2. -Müşterinin Alabileceği Bazı Önlemler-757

A) -Müşteri Özel Bilgilerini Korumakta Özenli Davranmalıdır-757

B) -Müşteri Bilgisayarına Anti Virüs Programı Yüklemeli Ve Bu Programı Güncelleştirmelidir-757

C) -Müşteri, İşlemlerinde Bazı Kısıtlamalar Getirmelidir-758

(1) İp Kısıtlaması Getirmesi-758

D) -Sanal Klavye Kullanması-759

E) -Elektronik İmza Kullanması-759

D. -İnternet Bankacılığında Bankaların Hukuki Sorumlulukları-762

1. -Bankaların Özen Sorumluluğu, Hafif Kusurdan Dahi Sorumlu Olduklarına İlişkin Yargıtay Kararları-763

2. -Bankanın Sorumluluktan Kurtulması-787

3. -Müterefık Kusur-794

E. -İnternet Bankacılığında Cezai Sorumluluk-825

1. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-826

A) -Mülga 765 Sayılı Tck’na Göre-826

B) -5237 Sayılı Tck’na Göre-827

9. -Bankacılık İşlemlerinde Faiz-833

I. -Genel Olarak-833

A. -Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Ve Giderlere Sayılması-833

B. -Faiz Hakkının Saklı Tutulması-833

C. -Önceki Hükümde Faiz İstemi Hakkında Karar Verilmemiş Olması-837

D. -Vade Farkının Niteliği-840

Iı. -Sermaye (Kapital- Anapara) Faizi-845

A. Başlangıcı-846

B. -Oranı-847

Iıı. -Temerrüt (Gecikme) Faizi Ve Oranı-848

A. -Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı-850

1. -Sözleşmedeki Oranın Gözetilmesi-851

2. -Sözleşmede Hüküm Yoksa-852

A) -5335 Sayılı Yasadan Sonra Reeskonkont Faizi Oranına Göre Karar Verilmesi-855

3. -Çeşitli Hallerde Temerrüt Faiz Oranları-869

A) -Bazı Bankacılık İşlemlerinde Faiz Oranı-869

B. -Temerrüt Tarihi-871

1. -Vade Belli İse İhbara Gerek Yoktur-872

2. -Borçlunun İhtarla Temerrüde Düşürülmesi-875

3. -Temerrüt İhtarı Yerine Geçen İşlemler-878

A) -Önceki Takibin Hakem Dilekçesinin Tebliğinin Temerrüt Oluşturması-878

B) -Faiz Veya Dönemsel Edimleri Ödemede Temerrüt-880

C) -İik. ’Nun 40. Maddesi Uyarınca İadesi Gereken Parada Faizin Başlangıcı-880

D) -İlamda Faizin Başlangıcının Gösterilmemesi Halinde Karar Tarihinden İtibaren Faiz İstenebilir-881

E) -Aynen İfaya Karar Verilmesi Halinde Faizin Başlangıcı-882

Iv. -Yabancı Para Alacağında Faiz Oranı-882

V. -Bankacılık Uygulamasında Faiz-887

A. -Banka Kredilerinde Faiz-890

B. -Banka Mevduatlarında Faiz-891

1. -Faiz Oranı-891

2. -Temerrüt-901

C. -İnternet Bankacılığından Kaynaklanan Davalarda Faiz Oranı-905

D. -Bankanın Hataen Yaptığı Ödemeleri Geri İstemesi -Uygulanacak Faiz Oranı-907

1. -Bankanın Yaptığı Ödemelerin Açıktan Kredi Sayılması-908

A) -Bankanın Müşterinin Karşılıksız Çekini Ödemesi Gibi Hallerde Ödediği Miktarı Açıktan Kredi Kurallarına Göre Geri İstenmesi-908

B) -Diğer Bazı Ödemelerin Açıktan Kredi Hükümlerine Göre Geri İstenmesi-911

2. -Bankanın Yaptığı Ödemeyi Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri İsteyebilmesi - Uygulanacak Faiz Oranı-912

E. -Bankaların Sözleşme Hükmüne Dayanarak Faiz Oranını Tek Taraflı Artırması (Mk. 2)-922

1. -Faizin Mk. ’Nun 2. Maddesine Göre Tesbiti Halinde İcra İnkar Tazminatı-948

F. -Bankanın Sözleşmedeki Faiz Oranının Fahiş Olduğunu İleri Sürmesi - Faiz Oranının İndirilmesi - Gecelik (Over Nıght) Faiz-952

Vı. -Bileşik (Mürekkep) Faiz-982

A. -Akdi Faize Faiz Yürütülebilir-996

B. -Faizin Ana Para (Kapital) Haline Getirilmiş Olup Olmaması-1010

1. -Faizin Anapara (Kapital) Haline Getirilmiş Olması-1011

A) -Mevduat Faizinin Kapitalize Olması-1017

2. -Faizin Anapara (Kapital) Haline Getirilmemiş Olması-1019

Vıı. -Banka Kredi Kartlarında Faiz-1024

A. -Banka Kredi Kartlarında Temerrüt Tarihi-1026

B. -Banka Kredi Kartlarında Faiz Oranı-1048

C. -Banka Kredi Kartlarında Bileşik Faiz-1053

Vııı. Tüketici Kanununda Faiz-1053

Ix. -Görevin Tayininde Faizin Rolü-1053

X. -Munzam Zarar-1055

A. -Munzam Zararın Hesabı-1056

B. -Yabancı Para Alacağından Kaynaklanan Munzam Zarar-1068

C. -Munzam Zararın Munzam Zararı-1072

D. -Açılan Dava Nedeniyle Alacağını Geç Alma-1073

E. -Munzam Zararda Zamanaşımı Süresi-1075

10. -Bankacılık İşlemlerinde Zamanaşımı Ve Muacceliyet-1079

I. -Zamanaşımında Muacceliyet-1079

Iı. -Bankacılık İşlemlerinin Dayandığı Temel İlişkinin Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi-1080

A. -Karz Sözleşmelerinde (Tüketim Ödüncünde) Zamanaşımı-1080

1. -Karz Sözleşmelerinde Muacceliyet-1081

B. -Ariyet Sözleşmelerinde (Kullanım Ödüncünde) Zamanaşımı-1084

C. -Vedia (Saklama) Sözleşmelerinde Zamanaşımı-1086

1. -Vedia (Saklama) Sözleşmelerinde Muacceliyet-1087

D. -Kiralık Kasa Sözleşmelerinde Zamanaşımı-1088

Iıı. -Bankaların Belgeleri Saklama Yükümlülükleri-1088

Iv. -Banka Alacaklarında Zamanaşımı-1088

A. -Bankacılık İşlemlerinde Genel Zamanaşımı Süresi-1088

1. -Kredi İşlemlerinde Zamanaşımı-1089

2. -Fazla Ödenen Para, Havale, Faizden Kaynaklanan İşlemlerde Zamanaşımı-1092

3. -Maaşların Ödenmesi İle İlgili Olarak Yapılan Sözleşmelerde Zamanaşımı-1098

4. -Repo İşleminde Zamanaşımı-1099

B. -Dönemsel Edimlerde Zamanaşımı-1100

C. -Mevduat - Emanette Sözleşmelerinde Zamanaşımı-1102

1. -Mevduat Sözleşmelerinde Muacceliyet-1128

D. -5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Göre Fon Alacaklarında Zamanaşımı-1128

1. -İptal Kararından Önce, Bazı Kamu Bankalarının 20 Yıllık Zamanaşımından Yararlanmasına İlişkin Kararlar-1129

2. -Varlık Şirketlerinde Zamanaşımı Süresi-1132

3. -Fon Alacaklarında Sürelerin Durması-1132

11. -Bankaların, Banka Yönetim Ve Denetim Organlarının, Hakim Ortaklarının İflası, Yönetim Kurulu Hakkında Sorumluluk Davası-1133

I. -Bankaların İflası-1133

A. -Bankanın, Yönetim Ve Denetiminin Fona Geçmesi - Takiplerin Durması-1141

B. -Fonun İflâsta, İflâs Organı Olarak Yetkileri-1148

C. -Bankanın Tasfiyesine İlişkin Hükümler-1149

D. -Tahsil Edilen Paraların Nemalandırılmasında İik Hükümlerinin Uygulanmayacağı-1149

E. -Satışta Uygulanacak Ve Uygulanmayacak Hükümler-1149

F. -Finans Kurumlarının İflâsı-1150

G. -Yabancı Banka Şubelerinin İflâsı-1155

Iı. -Bankacılıkta Sıra Cetveli-1156

A. -Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Ve Katılım Fonunun Sırası-1156

B. -Tasarruf Mevduat Sahipleri Ve Katılım Fonu Sahiplerinin Sırası-1158

C. -Fon Alacaklarının Sıra Cetveli Kesinleşmeden Ödenmesi-1171

D. -Fon Kurulunun Sıra Cetveli İçin Ek Süre Vermesi-1172

Iıı. -Bankaların Hacze İştiraki-1173

A. -4389 Sayılı Bankalar Kanununa 5020 Sayılı Kanun İle Eklenen Ek 5. Maddeye Göre İlk Hacze İştirak-1173

Iv. -Banka Yönetici, Denetçi Ve Hakim Ortaklarının İflasının İstenmesi-1177

A. -Yönetici Ve Deneticilerin İflâslarının İstenmesi-1177

B. -Hâkim Ortakların İflâslarının İstenmesi-1179

V. -Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları-1187

Vı. -Banka Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Zamanaşımı Süresi-1197

12. -Usule İlişkin Konular-1201

I. -Davadan Feragat- Davayı Geri Alma-1201

Iı. -Husumet-1203

A. -Pasif Husumet-1203

1. -Hesap Sahibinin Hatalı Havale Yapması Halinde-1203

2. -Temsilcide Hata Halinde-1206

3. -Şirket Yöneticisinin Şahsi Sorumluluğu-1210

Iıı. -Görevli Mahkeme-1212

A. -Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması-1212

B. -Fon Davaları (1) Veya (2) Nolu Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerekir-1219

1. -Değişiklikten Önce Açılan Davalar-1221

2. -Fonun Davalı Olduğu Davalar-1223

C. -Banka Kredi Kartı Uyuşmazlıklarında Görev-1231

1. -Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması-1231

A) -Kredi Kartı Uyuşmazlığında Kefilin Açtığı Davada Görev-1236

2. -Genel Mahkemenin Görevli Olması-1238

A) -Bankanın Davacı Olması-1238

B) -Fonun Tüketici Aleyhine Açtığı Davalar-1247

C) -Kurumsal Kredi Kartlarından Ötürü Açılan Davalar-1248

D. -Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Davalarda Görev-1248

E. -İş Mahkemesinin Görevli Olması-1251

F. -Yargı Yeri Uyuşmazlığı (Adli İdari Yargı)-1252

1. -Fon Kurulu Kararlarına Karşı Açılacak Davalar İdari Yargı Yerinde Açılır-1252

2. -Genel Olarak İdari Yargının Görevli Olması-1261

Iv. -Yetki-1262

A. -İşlemin Yapıldığı Banka Şubesinin Yetkisi-1262

B. -Menfi Tesbit Davasında Yetki-1273

1. -İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tesbit Davasında-1273

2. -İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tesbit Davasında-1277

3. -Davalının İkametgah Mahkemesi-1284

4. -Delil Sözleşmesindeki Yer İhtiyati Haczin Alındığı Yer İcra Dairesinin Yetkisi-1286

5. -Yetki İtirazında İki Yer Bildirilmesi-1287

V. -Yargılama Giderleri-1290

Vı. -Banka Dava Ve Takiplerinde Harç-Vergi-1294

A. -Genel Olarak-1294

1. -Karar Ve İlam Harcı Alınmadan Sonraki İşlemlerin Yapılması-1294

2. -Karşı Tarafın Harçtan Muaf Olması Halinde Alınacak Harç-1297

B. -Banka İşlemlerinin Harçtan Muafiyeti-1298

C. -Bankaların Vergi Sorumlulukları-1306

1. -Banka Muamele Vergisinden Sorumluluk-1306

2. -Kdv, Damga Vergisi Ve Telaliyeden Sorumluluk-1308

3. -Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (Kkdf) Kesintisinden Sorumluluk-1314

D. -Fon Bankalarına (Ve Bazı Kamu Bankalarına) Tanınan Bazı İmtiyazlar Ve Yargılama Usulü-1315

1. -Fon Bankalarının Ve Bazı Kamu Bankalarının Harç Sorumlulukları-1315

A) -Fon Bankalarının Harç Sorumluluğu-1315

B) -Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Olan Ya Da Hisselerinin Çoğunluğu Üzerinde Bu Kurum Ve Kuruluşların İdare Ve Temsil Yetkisi Bulunan Ve Özel Kanunla Kurulmuş Bankaların Harç Sorumlulukları-1316

(1) -Vakıflar Bankasının Harç Sorumluluğu-1318

(Aa) -Cezaevi Tahsil Harcı-1318

(Bb) -Uyuşmazlığın Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanması-1319

(Cc) -Uyuşmazlığın Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanmaması-1319

C) -Yeniden Yapılanma Sürecindeki Bankalarda (Halk, Ziraat, Tasfiye Halindeki Emlak Bankasında) Harç-1321

2. -Fonun Teminat, Tazminat, Cezalardan Ve Tasarrufun İptali Davasında Aciz Vesikası İbrazından Muafiyeti-1324

A) -Fon Bankalarında İcra İnkâr Tazminatı-1325

B) -5411 Sayılı Yasanın Geçici 13. Madde Aracılığı İle Bazı Kamu Bankalarının Bu İmtiyazdan Yararlanması-1327

3. -Fon Takiplerinde(Ve Bazı Kamu Bankalarının Takiplerinde) Tebligat-1328

4. -İtirazın Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmaması-1328

A) -Bazı Kamu Bankaları Yönünden-1328

5. -İspat Yükü-Yargılama Usulü-1332

A) -İspat Yükü-1332

B) -Yargılama Usulü-1332

6. -Fon Alacakları Hakkında 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması-1332

7. -Haktan Feragatı Tazammum Etmemek Kaydı İle Davadan Sarfınazar Etmek-1332

E. -Varlık Yönetim Şirketleri Ve Yararlandıkları Fon İmtiyazları-1333

1. -Genel Olarak Varlık Yönetim Şirketleri-1333

2. -Varlık Yönetim Şirketlerinin Vergi, Resim, Harç, Kaynak Kullanma Destekleme Fonundan Muafiyetleri-1335Mevzuat-1353

I. -Banka Kredi Kartları İle İlgili Mevzuat-1353

A. -5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu-1353

B. -Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik-1370

C. -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/11)-1394

Iı. -Bankacılık İşlem Ve Kredileri İle İlgili Mevzuat-1395

A. -Mevduat Ve Katılım Fonlarının Vadeleri Ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)-1395

B. -Mevduat Ve Kredi Faiz Oranları Ve Katılma Hesapları Kâr Ve Zarara Katılma Oranları İle Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ-1400

C. -Mevduat Ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-1402

D. -Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik-1407

E. -Mevduat Ve Kredi Faiz Oranları Ve Katılma Hesapları Kâr Ve Zarara Katılma Oranları İle Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar-1420

F. -Mevduat Ve Kredi Faiz Oranları Ve Katılma Hesapları Kâr Ve Zarara Katılma Oranları İle Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/12)-1422

G. -Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13)-1422

Iıı. -Faiz Oranlarına İlişkin Tablolar-1423

A. -Banka Kredi Kartlarına İlişkin Faiz Oranları-1423

B. -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları-1425

C. -Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2010/1)-1426

D. -Yasal Faiz Oranlarının 3095 Sayılı Kanuna Göre Oranları-1427

Kavram Dizini-1429

Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 72,50    145,00   
3 48,33    145,00   
4 36,25    145,00   
5 30,45    152,25   
6 25,62    153,70   
7 22,16    155,15   
8 19,58    156,60   
9 17,56    158,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
72,50    145,00   
48,33    145,00   
36,25    145,00   
29,00    145,00   
24,17    145,00   
22,16    155,15   
19,58    156,60   
17,56    158,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
72,50    145,00   
48,33    145,00   
36,25    145,00   
30,45    152,25   
25,62    153,70   
22,16    155,15   
19,58    156,60   
17,56    158,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
72,50    145,00   
48,33    145,00   
36,25    145,00   
29,00    145,00   
24,17    145,00   
22,16    155,15   
19,58    156,60   
17,56    158,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 72,50    145,00   
3 48,33    145,00   
4 36,25    145,00   
5 30,45    152,25   
6 25,62    153,70   
7 22,16    155,15   
8 19,58    156,60   
9 17,56    158,05   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.