Konut Yapı Kooperatifleri

Konut Yapı Kooperatifleri

  
Basım Tarihi : 2011-02
Sayfa Sayısı : 840
Basım Yeri : Ankara
Stok Kodu : 9789750214387
Baskı: 5

83,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 84 puan kazanacaksınız)
   84
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNazif KAÇAKKuruluş, Ortaklık, İhraç

- Ana Sözleşme

- İptal Davası

- Genel Kurul Toplantı ve Kararları

- Yönetim ve Denetim Kurulu

- Ferdileşme

- Şerefiyeler

- Dağılma ve Tasfiye

- Yönetim – İşletme–Kooperatifleri

- Konularına Göre Alfabetik İçtihatlar

- Kavramlara Göre Arama Cetveli

- Son Değişiklikler

İÇİNDEKİLERBirinci BölümAÇIKLAMALAR1. KOOPERATİFE ÜYE OLMADAN YAPILACAK İNCELEMELER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 31

2. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ 34

A. Konut Yapı Kooperatiflerine (Kooperatiflere) Uygulanacak Mevzuat 34

B. Konut Yapı Kooperatiflerinin Amaç ve Faaliyet Konuları 35

C. Kooperatiflerin Taşınmaz Edinmeleri 35

a. Kooperatiflerin Başlıca Tapu İşlemleri 35

b. İşlemlerin Sınırı 36

c. Taşınmaz Tasarrufları 36

d. Yetki Belgesi 38

e. Bazı Harç ve Vergilerden Muafiyet 39

3. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞU 39

A. Konut Yapı Kooperatifinin Kuruluşu Kurucu Ortak Sayısı 39

B. Kooperatifler Kanununda 21.4.2004 Tarihli ve 5146 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

(Tüzel Kişilerin Ortaklığı) 39

C. Ana Sözleşmenin Hazırlanması 40

D. Kooperatif Kurulurken Yapılacak İşlem ve Belgeler 41

4. KURULUŞ İZNİ VERECEK MAKAM 44

A. Örnek Ana Sözleşmenin Aynen Kabul Edilmesinde 44

B. Örnek Ana Sözleşmenin Maddelerinde Değişiklik Yapılarak Kurucu Ortaklar Tarafından Kabul Edilmesinde 45

C. Kooperatifin Kuruluşundan Vazgeçme Beyannamesi Örneği 45

D. Kooperatif Kuruluşundan Vazgeçilmesi Halinde İlgili Makama Verilecek Dilekçe Örneği 46

E. Ana Sözleşmeye Konulacak Mecburî Hükümler 46

F. Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Unvanları 46

G. Kimler Kurucu Ortak veya Sonradan Ortak Olabilirler (Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi m. 10) 47

H. Gerçek Kişinin Kooperatif Ortağı Olabilmesinin Şartları 50

I. Yabancı Gerçek Kişilerin Ortaklığında Dikkat Edilecek Hususlar 50

İ. Yapı Kooperatiflerinin Ticarî Şirketlerden Farkı 51

5. YAPI KOOPERATİFLERİNDE SERMAYE (PAY) 52

A. Bir Pay İçin Birlikte Ortak Olunamaz 52

B. Yapı Kooperatiflerinde Sermaye Semboliktir 52

C. Ortaklık Payı Bedeli 53

6. KOOPERATİF BİRLİKLERİ 55

7. YAPI KOOPERATİFİ KURULURKEN YAPILACAK İŞLEMLERİN TÜMÜ ŞUNLARDIR 55

A. Ticari Durum Belgesi Almak için Yazılacak Dilekçe ve Ekleri 56

B. Ticarî Durum Belgesi Örneği 56

C. Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil 57

D. Yönetim Kurulu Üyelerinin İmza Beyannamesi (Sirküleri) Örneği 62

E. Ticaret Sicil Memurluklarına Verilecek Dilekçe Örneği 63

F. Ticaret Odasına Kayıt 64

G. Kooperatifin Kuruluş Aşamasında Yapılacak İşlemlerden Kimlerin Ne Suretle Sorumlu Olacağı 67

H. Kuruluş Aşamasındaki İşlemlerden Dolayı Sorumluluk (Hukuki ve Cezai) 67

8. TUTULACAK DEFTERLER 69

9. KOOPERATİFÇE VERGİ DAİRELERİ, ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLER 69

A. Kooperatif Tüzel Kişiliğince Yapılacak Bildirimler 69

a. Vergi Dairelerine Yapılması Gereken Bildirimler 69

aa. Bildirim Zamanı 70

bb. Bildirime Eklenecek Belgeler 70

b. Bölge Çalışma Müdürlüğüne Yapılacak Bildirimler 70

c. Sosyal Güvenlşk Kurumuna Yapılacak Bildirimler 70

d. Avukat Bulundurma Zorunluluğu 71

10. KOOPERATİFE ORTAK OLMA YOLLARI 71

A. Kurucu Olarak 71

B. Aslen 71

C. Devren 71

D. Miras Yoluyla 71

11. KOOPERATİFE ORTAK OLMAK İÇİN BAŞVURU 72

A. Dilekçe Örneği 73

B. Ortak Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 73

C. Ortaklığa Kabul Edilenlere Gönderilecek Yazı Örneği 74

12. YENİ GİREN ORTAĞIN YAPACAĞI ÖDEMELER 74

13. YENİ ORTAKTAN FARK ALINMASI 74

14. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ HALLERİ 75

15. ORTAKLIKTAN ÇIKMA 75

A. Ortaklıktan Çıkma Dilekçe Örneği 75

B. Çıkma İsteğinin Kabulden Kaçınılması Halinde Noter Aracılığıyla Gönderilecek Çıkma İsteğine İlişkin İhtarname Örneği 76

16. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA 76

A. Ortaklıktan Çıkarılmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği 81

B. Çıkarılma Kararının Ortağa Tebliğine İlişkin Yazı Örneği 82

C. Gecikme Bedeli 82

D. Yönetim Kurulunun Ortaklıktan Çıkarma Kararı Üzerine Açılacak İtiraz Davası İçin Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği 84

17. PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞA YAPILACAK İHTAR VE TEBLİĞ 84

A. Ödemelerini Bir Ay Geciktiren Ortaklara Yapılacak 1. İhtarname Örneği 85

B. İhtara Rağmen Defaten Belirlenen Sürede Ödeme Yapılmamışsa veya Kısmi Ödeme Yapılmışsa 86

C. Ödemelerini Bir Ay Geciktiren Ortaklara Yapılan Birinci İhtara Rağmen, Ödemelerini Yine Yerine Getirmemeleri Üzerine Çekilecek 2. İhtarname Örneği 87

D. Ortak Bu Bir Aylık Sürede de Borcunu Ödemezse 87

E. İspat Yükü 88

F. Ortakla Kooperatif Arasındaki Davalar 88

18. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARINA KARŞI ORTAĞIN BAŞVURACAĞI YOLLAR 88

A. Çıkarma Kararı Yönetim Kurulunca Verilmişse 88

B. Ortaklıktan Çıkarılma Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Dilekçesi Örneği 89

C. Ortaklıktan Çıkarma Kararını Genel Kurul Vermişse 90

D. Ortaklığı Sona Erenlerle Hesaplaşma 90

E. Çıkan ve Çıkarılan Ortaklardan Alınacak İbraname Örneği 90

F. Ortaklıktan Çıkarılma Kararı Kesinleşmeden Yeni Ortak Alınabilir mi? 91

G. Çıkarılma Kararı Haklarında Kesinleşmeyen Ortakların Genel Kurul Toplantısına Katılabilirler mi? 91

19. ORTAKLIĞIN DEVRİ 91

A. Ortaklığın Devrinde Dikkat Edilecek Hususlar 92

B. Devir Alan Ortağın Yükümlülükleri 92

C. Kooperatife Yeni Giren Ortaktan Genel Kurul Kararıyla Para Talep Edilebilir mi? 93

D. Devir İçin Dilekçe Örneği 93

E. Ortaklığın Devralınmasına İlişkin Dilekçe Örneği 94

F. Ortaklığının Devrine İlişkin Müşterek Dilekçe Örneği 94

20. ORTAKLARIN HAKLARI 95

A. Kişisel Haklar 95

a. Kişisel ve İdari Nitelikte Olan Ortaklık Hakları 95

b. Kişisel ve Mali Nitelikte Ortaklık Hakları 95

B. Grupsal Haklar 95

C. Eşitlik İlkesi Nedir? 96

21. KOOPERATİF ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 100

22. ORTAĞIN DAVA AÇMA HAKLARI 100

23. KOOPERATİF ORGANLARI / YÖNETİMİ 100

24. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 100

25. GENEL KURUL KARARLARININ SINIRI 102

26. GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKİLLERİ, ZAMANI, YERİ, ÇAĞIRMA ŞEKLİ 103

A. Toplantı Şekilleri ve Zamanı (Örnek Ana Söz. m. 25) 103

B. Bakanlığa Müracaat ve Gönderilen Belgeler (Örnek Ana Söz. m. 30) 103

C. Bütün Ortakların Hazır Bulunması (Örnek Ana Söz. m. 29) 103

D. Çağrıya Yetkili Olanlar 104

E. Toplantı Yeri 105

F. Ortaklar Cetveli 105

G. Çağırma Şekli (Örnek Ana Söz. m. 28) 105

27. GENEL KURUL GÜNDEMİ (Örn. Ana söz. M. 31) 106

A. Gündeme Madde Ekleme 106

B. Genel Kurul Yönetim Kurulunu Her Zaman Azledebilir mi? 109

28. HESAP TETKİK KOMİSYONU SEÇİLMESİ 110

29. ÇAĞRI USULÜNE UYULMADIĞI HALDE GENEL KURUL TOPLANTISI

YAPILABİLECEK HAL 110

30. ORTAKLARIN GENEL KURULDA OY HAKKI 110

A. Genel Olarak 110

B. Temsil 111

C. Genel Kurula İlişkin Vekaletname Örneği 111

D. Oya Katılamayacaklar 112

31. GENEL KURULDA GÖRÜŞME VE KARARLAR 112

32. GENEL KURULDA GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI 112

33. BAŞKANLIK KURULU - DİVAN BAŞKANI 113

A. Divan Başkanının Görevleri 113

B. Bakanlık Temsilcileri 114

C. Bakanlık Temsilcisi Gönderilmesi İçin Başvuru Dilekçesi Örneği 115

D. Oy Kullanma Şekli 116

E. Gizli Oy ve Açık Tasnifin Uygulanacağı Kooperatifler 116

34. BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA 116

A. İbranın Sonuçları 117

B. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı 118

35. GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL ETTİRİLİP ETTİRİLMEMESİ YÖNÜNDEN AYRIMI 118

A. Mutlak Geçersiz Olan Genel Kurul Kararları 118

B. İptali (Bozulması) Mümkün Olan Genel Kurul Kararları 119

C. İptaline (Bozulmasına) Hüküm Verilemeyecek Kararlar 119

36. İPTAL DAVASI (BOZMA DAVASI) 119

A. İptal Davası Açabilecek Olanlar 119

a. Toplantıda Hazır Bulunan Ortaklar 119

b. Toplantıda Bulunmayan Ortakların İptal Davası Açabilmesi 120

c. Yönetim Kurulunun İptal Davası Açması 120

d. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinden Her birinin İptal Davası Açabilmesi (Kooperatifler K. m. 53) 120

B. İptal Davasının Süresi 120

C. Davanın Yargılama Usulü 120

D. Yetkili ve Görevli Mahkeme 121

E. Teminat 121

F. İlân 121

G. İptal Davası Açılması İçin Dilekçe Örneği 121

H. İptal Davasının Açıldığının İlânı Örneği 122

37. GENEL KURUL KARARLARININ TESİRİ 122

38. GENEL KURULDA OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLAR 123

A. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasında 123

B. Ortakların, Kendilerine veya Yakınlarına Ait Bir İş veya Davayla İlgili Görüşmelerde Oy Kullanmamaları 123

39. GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI 124

A. Genel Kurul Görüşmelerinin Başka Bir Güne Bırakılması 124

B. Kooperatiflerin / Üst Birliklerin Genel Kurul Toplantısı İçin Almış Oldukları Yönetim Kurulu Karar Örneği 125

C. Genel Kurulu Olağan Toplantıya Çağırma İlânı Örneği 126

D. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Yönetim Kuruluna Verilecek Dilekçe Örneği 127

E. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Bakanlığa Verilecek Dilekçe Örneği (Kooperatifler Kanunu Madde, 44’e göre) 128

F. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği (Kooperatifler Kanunu madde 44’e göre) 129

G. Ortakların, Genel Kurul Toplantısından en az 20 Gün Önce Gündeme Konulması İstemlerine İlişkin Tebligat Örneği 130

H. Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçilmeden Önce, Ortakların Onda Birinin (1/10’un) Talebi Üzerine Gündeme Eklenmesi İstenilen Hususlara İlişkin Önerge Örneği 131

I. Denetçilerin Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü Toplantıya Çağırma Kararı Örneği 132

İ. Kooperatif Genel Kurullarında Toplantının Nisapsızlıktan Tehir Edilmesi Halinde Bakanlık Temsilcisi Tarafından Hazırlanan Tehir Tutanağı Örneği 133

J. İlânlı Toplantılar İçin Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 133

K. Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (İlansız Olarak Yapılan Toplantılar İçin) 134

40. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ 134

A. Seçme Yetkisi 134

B. Kurucu Ortakların Seçimi 134

C. Kurucu Ortakların Seçtiği Yönetim Kurulunun Yapacağı işlem 134

D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı 135

E. Yedek Üye 135

F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca Seçilmesi 135

G. Kooperatif Ortağı Olma Koşulu 135

H. Seçim Usulü 135

I. Görev Süreleri 135

İ. Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları 136

J. Yönetim Kurulunun Görev Bölümü 137

K. Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri 137

L. Yönetim Kurulunun Komite/ Komisyon Oluşturması 137

M. Yönetim Kurulu Toplantıları 137

N. Yönetim Kurulunun Toplantıya Çağrılma Usulü 138

O. Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Tespiti 138

Ö. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Gelmemeleri 139

P. Üyeliğin Boşalması 139

R. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 139

S. Yönetim Kurulları Toplanma ve Karar Rakamları Tablosu 140

Ş. Yönetim Kurulunun Aldığı Kararı Değiştirebilmesi 142

T. Eski Yönetim Kurulunun Devir ve Teslim İşlemleri 142

41. YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ 142

A. Geçerli Yönetim Kurulu Kararları 142

B. Yok Hükmünde Yönetim Kararları 143

C. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali 143

42. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN, YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN SORUMLULUĞUNDAN KURTULABİLMESİ İÇİN 143

A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim ve Temsil Yetkileri 143

B. Kooperatifin Temsil ve İlzamı 144

43. MURAHHAS ÜYE 144

44. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 144

A. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 145

B. Yönetime ve Temsile Yetkili Kişilerin Görevleri Esnasında Verdikleri Zarardan Kooperatif Sorumludur 146

45. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 146

46. YÖNETİM KURULU YILLIK RAPORU 147

47. YILLIK BİLANÇO VE GELİR - GİDER CETVELİ 147

48. KOOPERATİF ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASI 148

A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tek Tek Görevleri 149

B. Kooperatif Yöneticilerinin Mal Bildirimi 149

C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Malî Hakları 149

49. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU 150

A. Hukuki Sorumluluk 150

B. Cezaî Sorumluluğu 151

C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü ve Kooperatifin Temsil ve İlzam Örneği 151

D. Ana Sözleşme Değişikliği Yapılması İçin Alınacak Yönetim Kurul Kararı Örneği 152

E. Ana Sözleşme Değişikliği İçin Hazırlanan Tadil Tasarısı Örneği 153

F. Kooperatiflerin Madde Tadili (Ana sözleşme Değişikliği) İçin Ön Dizin Dilekçesi Örneği 153

G. Ana Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanı İçin Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği 154

50. KOOPERATİF MÜDÜRLERİ (Kooperatifler K. m. 58, Örnek Ana Sözleşme m. 51) 154

A. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilirlerse 154

B. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Seçilirlerse 154

51. DENETİM KURULU 155

A. Seçimi 155

B. Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları (Kooperatifler Kanunu m. 65, 56, Örnek Anasız.

m. 53) 155

C. Denetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Hâlleri 155

52. DENETÇİLERİN BAŞLICA GÖREV VE YETKİLERİ 156

A. Denetçilerin Sorumlulukları 157

B. Denetim Kurulu Raporunun Nasıl Hazırlanacağı 157

53. KOOPERATİFLERİN ARSA ALIMI 158

54. TOPLU KONUT İDARESİNDEN KOOPERATİFİN KREDİ TALEP EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER 159

55. 2003/1 SAYILI TOPLU KONUT İDARESİNİN KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ AÇIKLAMALARI 160

1. Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği 163

56. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) 164

57. KONUTLARIN BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ 166

A. Geçici Maliyetlerin Tespit Edilmesi 166

B. Şerefiyelerin Tespit Edilmesi 167

a. Şerefiyelere İtiraz 167

aa. İtiraz Süresi 167

ab. İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler 167

C. Şerefiye Tespitine Yapılacak İtiraz Dilekçe Örneği 168

58. KONUTLARIN ORTAKLARA DAĞITILMASI 168

A. Konutların Kur’a ile Dağıtılması 168

B. Konutların Ortakların Tercihlerine Göre Dağıtılması 168

C. Yönetim Kurulu Üyelerine Tercihli Daire Verilebilir mi? 170

59. ORTAKLARIN KONUTLARINDA TADİLATI 173

60. YAPI KOOPERATİFLERİNCE TAŞINMAZIN ÜYELERE DAĞITIMI (FERDİLEŞME) 173

A. Arsa ve Arazilerin Üyelere Dağıtımı 174

B. Tamamlanmış Konutların Üyelere Dağıtımı 175

C. Kat İrtifaklı Yerlerde Ferdileşme 175

D. Taşınmazın İpotekli Olması Halinde Ferdileşme 175

a. Ferdileşmede İstenen Belgeler 175

b. Ferdileşme Listesi (Kooperatiflerin Ferdileşme İşlemlerinde İbraz Edilecek Dağıtım Listesi Örneği) 176

c. Tapuya Tescili 177

d. Tapu Senedinin Yazımı 177

e. Ferdileşme İşlemin Malî Yönü 177

61. TOPLU YAPILARIN KADASTROSU 178

A. Toplu Yapıların Bağımsız Bölüm Haline Getirilmesi Koşulları 179

B. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre İstenilen Belgeler 180

C. İkinci Kadastronun Yapılması 182

D. Yapı Yapmak Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin Kooperatife Dönüşmesi 182

E. Harç, Resim ve Vergiden Muafiyet 183

62. YÖNETİM -İŞLETME- KOOPERATİFLERİ 183

63. KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI VE TASFİYE 187

A. İradî Dağılma Nedenleri, 188

a. Genel Kurul Kararıyla 188

b. Üç Yıl Üst Üste Genel Kurulun Yapılamamasıyla 188

c. Birleşme Suretiyle Dağılma 188

d. Mahkeme Kararıyla Dağılma 188

B. İradî Olmayan Dağılma Nedenleri 189

a. Kooperatif Ana sözleşmesi Uyarınca 189

b. Kooperatifin Amaca Ulaşmasıyla 189

c. Kooperatifin Sermayesinin 2/3’ün Kaybedilmesiyle 189

d. Kooperatifin İflâsına Karar Verilmesi 189

e. Kooperatifin Amaca Ulaşmaması Hâlinde Dağılma Hâli 190

C. Tasfiye Halindeki Kooperatif Adına Kayıtlı Taşınmazın Üyeleri Adına Tahsisi 192

D. Tasfiye Halindeki Kooperatiflerde Organların Durumu 193

64. TASFİYEYE İLİŞKİN YAZIŞMA, DİLEKÇE VE TUTANAK ÖRNEKLERİ 194

A. Tasfiyenin Tescili İçin Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Dilekçe Örneği 194

B. Tasfiye İlânı Örneği - İflastan Başka Sebeple - 194

C. Tasfiye İlân Örneği 195

D. Dağılmaya Mahkemece Karar Verilmesi Halinde Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Dilekçe Örneği 195

E. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Son Genel Kurul Toplantısı Örneği 196

F. Tasfiye Sonucunun, Ticaret Sicili Memurluğuna Tescil Ettirilmesi İçin Verilecek Dilekçe Örneği 197

G. Mal Bildirimi (Aktif ve Pasifi Sıfır Olan Bilanço Örneği) 197

İkinci BölümKONUT YAPI KOOPERATİFİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR

KONUT YAPI KOOPERATİFİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 201Üçüncü Bölüm

KOOPERATİF SUÇLARI VE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARIA. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu 629

B. Kooperatif Kanunundaki Suçlar 630

1. Şematik Olarak 630

2. Açıklamalar 631

C. Dilekçe Örnekleri 633

D. İlgili Yargıtay İçtihatları 634Dördüncü Bölüm

İLGİLİ MEVZUATKOOPERATİFLER KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 677

KOOPERATİFLER KANUNU KAVRAMLARA GÖRE ALFABETİK FİHRİST1 682

KOOPERATİFLER KANUNU 688

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 733

KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 736

TÜRK TİCARET KANUNU 758

1163 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE VALİLİKLERE (SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ) GÖNDERİLEN YAZILARIN ÖZETLERİ 798

KOOPERATİFLER KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGESİ 800

03.06.2010 TARİHLİ 5983 SAYILI KANUNUN 5'İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPI KOOPERATİFLERİNİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA DEVRİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 806

İçtihatlar Dizini 809

Kavramlar Dizini 833

Yararlanılan Kaynaklar 839Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 41,75    83,50   
3 27,83    83,50   
4 20,88    83,50   
5 17,54    87,68   
6 14,75    88,51   
7 12,76    89,35   
8 11,27    90,18   
9 10,11    91,02   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
41,75    83,50   
27,83    83,50   
20,88    83,50   
16,70    83,50   
13,92    83,50   
12,76    89,35   
11,27    90,18   
10,11    91,02   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
41,75    83,50   
27,83    83,50   
20,88    83,50   
17,54    87,68   
14,75    88,51   
12,76    89,35   
11,27    90,18   
10,11    91,02   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
41,75    83,50   
27,83    83,50   
20,88    83,50   
16,70    83,50   
13,92    83,50   
12,76    89,35   
11,27    90,18   
10,11    91,02   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 41,75    83,50   
3 27,83    83,50   
4 20,88    83,50   
5 17,54    87,68   
6 14,75    88,51   
7 12,76    89,35   
8 11,27    90,18   
9 10,11    91,02   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.