İmar Kanunları Mevzuatı

İmar Kanunları Mevzuatı

  
Basım Tarihi : 2013-10
Sayfa Sayısı : 355
Kapak Türü : karton
Kağıt Türü : 1. hamur
Basım Yeri : İSTANBUL
Stok Kodu : 9786054354863
Baskı: 1

İMAR KANUNLARI MEVZUATI

 

Av. Lütfü BAŞÖZ,   Av. Ramazan ÇAKMAK

İÇİNDEKİLER

İmar Kanunu 1

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 39

Kıyı Kanunu 53

Yapı Denetimi Hakkında Kanun 61

Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik 71

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 81

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 95

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 165

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 195

İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve

Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 201

İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler,

Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev ve Sorumlulukları

Hakkında Yönetmelik 215

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği225

Otopark Yönetmeliği 253

Sığınak Yönetmeliği 263

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 273

Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının

Hazırlanması ve Onaylanmasına

İlişkin Yönetmelik 293

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 301

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 311

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 321

 

 

İÇİNDEKİLER (Madde Bazında)

İMAR KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç: 1

Kapsam: 1

Genel esas: 1

İstisnalar: 1

Tanımlar:2

İKİNCİ BÖLÜM

İmar Planları ile İlgili Esaslar

Planlama kademeleri: 3

Halihazır harita ve imar planları: 3

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: 4

İmar planlarında Bakanlığın yetkisi: 7

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali: 9

Kamuya ait gayrimenkuller: 9

Cephe hattı: 10

İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler: 10

İrtifak hakları: 11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İfraz ve Tevhid İşleri

İfraz ve tevhid: 11

Tescil ve şüyuun izalesi: 11

Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar: 12

Arazi ve arsa düzenlemesi: 12

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili: 14

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar

Yapı: 14

Yapı ruhsatiyesi: 15

Ruhsat alma şartları: 15

Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı: 16

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının kuruluşu, yetki

alanları ve sorumlulukları: 17

Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının sınıflandırılması: 17

Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat: 17

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar 18

Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar: 19

Ruhsat müddeti: 22

Yapı kullanma izni: 22

Kullanma izni alınmamış yapılar: 23

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: 23

Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar: 23

İnşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili tedbirler ve mükellefiyetler: 24

Bina ön cephe hattı ile yol arası ve tabii zeminin kazılması: 25

Kapıcı daireleri ve sığınaklar: 25

Otoparklar: 25

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması

ve uygulanması: 26

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: 26

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler: 26

Arsaların yola bakan yüzleri: 27

İdari müeyyideler: 27

Yürürlükten kaldırılan hükümler: 30

Yönetmelik: 30

Mücavir alan: 32

ALTINCI BÖLÜM

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile İlgili Hükümler

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler ve Yürürlük, Yürütme

Yapıların amacında kullanılması: 35

Başka amaçla kullanılan otopark yerleri: 35

Önce verilen ruhsat ve izinler: 35

Müşterek giriş 36

Örfü belde, paftos: 36

Yönetmeliklerin çıkarılma süresi: 37

Yürürlük: 38

Yürütme:38

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç 39

Tanımlar 39

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Tespit, taşınmaz devri ve tescil 40

Tasarrufların kısıtlanması 41

Tahliye ve yıktırma 42

Uygulama işlemleri 43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dönüşüm Gelirleri ve Diğer Hükümler

Dönüşüm gelirleri 46

Çeşitli hükümler 48

Uygulanmayacak mevzuat 50

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Mevzuatta Yapılan Değişiklikler ve Son Hükümler

Devir ve tahsislerin iptali 52

Gerçekleşen dönüşüm gelirleri 52

Yürürlük 52

Yürütme 52

KIYI KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç 53

Kapsam 53

İstisnalar 53

Tanımlar 53

Genel Esaslar 54

İKİNCİ BÖLÜM

Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar55

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar

56

Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar 56

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti 57

Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar 57

Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin

Verilmesi 57

Tapuya Şerh Verilmesi 57

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri

Kontrol 57

İmar Mevzuatına Aykırı Yapı 58

Ceza Hükümleri 58

Yönetmelik 58

Yürürlük 59

Yürütme 59

4/4/1990 TARİHLİ VE 3621 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 59

1-1.07.1992 tarihli ve 3830 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 59

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

Amaç, kapsam ve tanımlar 61

Yapı denetim kuruluşları ve görevleri 63

Sorumluluklar ve yapılamayacak işler 64

Yapı denetim komisyonları ve görevleri 65

Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri 65

Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi 66

Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi 67

Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali 67

Ceza hükümleri 67

Bakanlığın denetim yetkisi 68

Kanunun uygulanacağı iller 68

Diğer hükümler ve yönetmelikler 68

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 69

Yürürlük 69

Yürütme 69

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,

Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 13,50    27,00   
3 9,00    27,00   
4 6,75    27,00   
5 5,67    28,35   
6 4,77    28,62   
7 4,13    28,89   
8 3,65    29,16   
9 3,27    29,43   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
13,50    27,00   
9,00    27,00   
6,75    27,00   
5,40    27,00   
4,50    27,00   
4,13    28,89   
3,65    29,16   
3,27    29,43   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
13,50    27,00   
9,00    27,00   
6,75    27,00   
5,67    28,35   
4,77    28,62   
4,13    28,89   
3,65    29,16   
3,27    29,43   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
13,50    27,00   
9,00    27,00   
6,75    27,00   
5,40    27,00   
4,50    27,00   
4,13    28,89   
3,65    29,16   
3,27    29,43   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 13,50    27,00   
3 9,00    27,00   
4 6,75    27,00   
5 5,67    28,35   
6 4,77    28,62   
7 4,13    28,89   
8 3,65    29,16   
9 3,27    29,43   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.