Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki Ve Cezai
Sorumlulukları

Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki Ve Cezai Sorumlulukları

  
Basım Tarihi : 2010-06
Sayfa Sayısı : 168
Basım Yeri : Ankara
Stok Kodu : 9786054378487
Baskı: 2

33,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 33 puan kazanacaksınız)
   33
KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARITonguç BÖLÜKBAŞ- Kooperatif Yöneticileri

- Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki Sorumluluğu

- Kooperatif Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

- Tali Yükümlülükler

- Kooperatif Yöneticilerinin Sorumluluğunun Hukuksal Kaynağı

- Hukuki Sorumluluğu Sona Erdiren Nedenler• 1. GİRİŞ-1

• 2. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİ-3

• 2. 1. Kooperatif Yönetim Kurulu-3

• 2. 1. 1. Kooperatif Yönetim Kurulunun Hukuki Niteliği-3

• 2. 1. 1. 1. Yönetim Kurulu-4

• 2. 1. 1. 2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları-4

• 2. 1. 1. 3. Yönetim Kurulunda Üye Çeşitleri-4

• 2. 1. 1. 4. Yönetim Kurulunun Seçimi-5

• 2. 1. 1. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlanı-6

• 2. 1. 1. 6. Yönetim Kurulunun Teşkilatlanması-6

• 2. 1. 1. 7. Yönetim Kurulu Toplantıları-7

• 2. 1. 1. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Hakkı-11

• 2. 1. 1. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkileri-11

• 2. 1. 1. 10. Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatının Kaybedilmesi-12

• 2. 1. 1. 11. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri-13

• 2. 2. Kooperatif Müdürü-14

• 2. 2. 1. Müdürlük Müessesesinin Niteliği-14

• 2. 2. 2. Müdürlerin Tayini-15

• 2. 2. 2. 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Tayin

• Edilen Müdür-15

• 2. 2. 2. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Tayin

• Edilen Müdür-16

• 2. 2. 3. Müdürlerin Görev ve Yetkileri-17

• 2. 2. 4. Müdürün Yükümlülüğü-17

• 2. 2. 4. 1. Özen Borcu Yükümlülüğü-17

• 2. 2. 4. 2. Sır Saklama Yükümlülüğü-17

• 2. 2. 4. 3. Kooperatifle Ticari İş Yapmama Yükümlülüğü-18

• 2. 2. 4. 4. Denetleme Elemanlarına Bilgi Verme

• Yükümlülüğü-18

• 2. 2. 5. Müdürlük Görevinin Sona Ermesi-18

• 2. 2. 6. Tescil ve İlan-18

• 2. 2. 7. Müdürün Sorumluluğu-18

• 2. 2. 7. 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Tayin Edilen

• Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları-19

• 2. 2. 7. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Atanan

• Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları-19

• 2. 3. Konunun Değerlendirilmesi-21

• 3. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-23

• 3. 1. Hukuki Sorumluluk Kavramı-23

• 3. 1. 1. Kooperatif Kanununun Düzenlemesi-24

• 3. 1. 2. Kooperatifler Kanununun Yaptığı Atıf-24

• 3. 2. Kooperatifler Kanununa Göre Yönetim Kurulunun

• Sorumluluğunda Temel İlkeler-25

• 3. 2. 1. Kusurlu Sorumluluk İlkesi-25

• 3. 2. 1. 1. Kusur Karinesi-26

• 3. 2. 1. 2. Zarar-27

• 3. 2. 1. 3. İlliyet Bağı-28

• 3. 2. 2. Müteselsil Sorumluluk İlkesi-28

• 3. 2. 2. 1. Genel Olarak-28

• 3. 2. 2. 2. TTK. m. 336 da Düzenlenen Müteselsil Sorumluluk

• Halleri-29

• 3. 2. 2. 2. 1. Ortaklık Yapına Mahsuben Ortaklarca

• Yapılan Ödemelerin Doğru Olmaması-29

• 3. 2. 2. 2. 2. Dağıtılan ve Ödenen Gelir Gider

• Farkının Gerçek Olmaması-30

• 3. 2. 2. 2. 3. Kanunen Tutulması Gereken

• Defterlerin Mevcut Olmaması veya

• İntizamsız Tutulması-30

• 3. 2. 2. 2. 4. Genel Kurul Kararlarının Sebepsiz

• Olarak Yerine Getirilmemesi-31

• 3. 2. 2. 2. 5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması-32

• 3. 2. 2. 2. 6. Kooperatifin Aciz Hali-33

• 3. 2. 2. 2. 7. Kooperatifin Tasfiyesi-33

• 3. 2. 2. 2. 8. Kanun ve Anasözleşmenin Getirdiği

• Sair Görevleri Yerine Getirmeme-33

• 3. 2. 2. 3. Müteselsil Sorumluluk İlkesinin İstisnaları-34

• 3. 2. 2. 3. 1. Kusursuzluğu İspat Hakkı-34

• 3. 2. 2. 3. 2. Müteselsil Sorumluluk Dışında

• Yöneticinin Kişisel Sorumluluğunu

• Gerektiren Haller-35

• 3. 2. 3. Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi-36

• 3. 2. 4. Yönetim Kurulunun Eylemlerinin ve İşlemlerinin

• Kooperatifi Bağlaması İlkesi-36

• 3. 2. 4. 1. Yönetim Kurulunun Hukuka uygun Eylemlerinin

• Kooperatifi Bağlaması-36

• 3. 2. 4. 2. Yönetim Kurulunun Hukuka Aykırı Eylemlerinin

• Kooperatifi Bağlaması-36

• 3. 2. 4. 3. Yönetim Kurulunun İşlemlerinin Kooperatifi

• Bağlaması-37

• 3. 3. Özel Sorumluluk Halleri, Sorumluluğun Kaynağı-37

• 3. 3. 1. Özel Sorumluluk Halleri-37

• 3. 3. 1. 1. Müzakerelere Katılma Yasağı-37

• 3. 3. 1. 2. Kooperatifle İşlem Yapma Yasağı-38

• 3. 3. 1. 3. Rekabet Yasağı-40

• 3. 3. 2. Sorumluluğu Gerektiren Özel Durumlar-41

• 3. 3. 2. 1. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-41

• 3. 3. 2. 2. Yeni Seçilen Üyelerin Sorumluluğu-43

• 3. 3. 2. 3. Yönetim Hakkının Bölünmesi Halinde

• Sorumluluk-43

• 3. 3. 2. 4. Yönetim Hakkının Terhisi Halinde Sorumluluk-44

• 3. 3. 2. 5. Yönetim Hakkının Müdürlere Bırakılması ve

• Müdür Atanması Halinde Sorumluluk-44

• 3. 3. 2. 6. Temsil Yetkisinin Aşılmasında Sorumluluk-46

• 3. 3. 2. 7. Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası

• Açılmasından Doğan Sorumluluk-46

• 3. 3. 2. 8. Tüzel Kişi Temsilcinin ve Tüzel Kişinin

• Sorumluluğu-47

• 4. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU-49

• 4. 1. Kooperatifler Yasasının 62. Maddesi Gereğince Yöneticilerin

• Devlet Memurları Gibi Ceza Görmeleri Kuralına Göre

• Suçlarla Cezalar-49

• 4. 2. Ceza Hukuku Açısından Memur Kavramı-49

• 4. 3. Devlet Memurları Gibi Ceza Görme-51

• 4. 4. Cezai Sorumluluğu Gerektiren Haller-53

• 4. 4. 1. Türk Ceza Kanunundan Doğan Ceza Sorumluluğu-53

• 4. 4. 1. 1. Zimmet-54

• 4. 4. 1. 2. Zimmete Neden Olma Suçu-74

• 4. 4. 1. 3. İrtikap-74

• 4. 4. 1. 4. Rüşvet-76

• 4. 4. 1. 5. Görevi Kötüye Kullanma Suçu-78

• 4. 4. 1. 6. Görevi İhmal Suçu-80

• 4. 4. 1. 7. Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmemesi Suçu-81

• 4. 4. 1. 8. Memurlar Tarafından İşlenen Evrakta

• Sahtekarlık Suçları-81

• 4. 4. 1. 9. Şirket veya Kooperatif Hakkında Yanlış Bilgi-83

• 4. 4. 2. Kooperatifler Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu-83

• 4. 4. 2. 1. Yapı Kooperatiflerinde Genel Kurulca Belirlenen

• Sayının Üzerinde Ortak Kaydetme-85

• 4. 4. 2. 2. Çıkarma Kararı Kesinleşmeyen Ortağın

• Yerine Yeni Ortak Alma-86

• 4. 4. 2. 3. Yönetim Kurulu Üyelerine, Başkaca Ödeme

• Yapılamayacağına İlişkin Kurala Uymama-87

• 4. 4. 2. 4. Alınacak Taşınmazın Mutlaka Tapu ile Alınması

• Zorunluluğuna Uymamak Suçu-88

• 4. 4. 2. 5. Kooperatif Yönetici ve Personelinin Kooperatifle

• Ticari İşlemler Yapmaları-88

• 4. 4. 2. 6. Yapılacak İlan ve Reklamlarda Gerçeğe Aykırı

• ve Yanıltıcı Bilgi Verme Yasağına Uymama-89

• 4. 4. 2. 7. Genel Kurula Ait Olan Yetkileri Kullanmak Suçu-89

• 4. 4. 2. 8. Denetim ve İnceleme Elemanlarının İncelemelerine

• Yardımda Bulunmamak ve İstenilen Belge ve

• Bilgileri Vermemek-90

• 4. 4. 2. 9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ünvanlarını

• Kullanma-91

• 4. 4. 2. 10. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmama-91

• 4. 4. 2. 11. Ortakların ve Ortak Olmak İsteyenlerin

• Anasözleşmede Gösterilen Ortaklık Koşullarına

• Sahip Olup Olmadıklarını Araştırmamak Suçu-93

• 4. 4. 2. 12. Anasözleşmede Açıkça Gösterilmeyen

• Nedenlerle Ortaklıktan Çıkarma Suçu-93

• 4. 4. 2. 13. Denetçilerin İstedikleri Belge ve

• Bilgileri Vermeme-95

• 4. 4. 2. 14. Siyasi Maksatlı veya Kamu Düzenini Bozmaya

• Yönelik Eylemlerde Bulunma-95

• 4. 4. 2. 15. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ceza Sorumluluğu-96

• 4. 4. 2. 16. Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para

• Cezasına Çevrilme Yasağı-96

• 4. 4. 2. 17. İlgili Bakanlığın Kamu Davasına Katılabilmesi-97

• 4. 4. 2. 18. Kavuşturma Yöntemi-97

• 4. 4. 3. Türk Ticaret Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu-98

• 1. Ayın Türünden Sermayeye Değer Biçilmesinde

• Hile Yapılmasından Doğan Sorumluluk-98

• 2. İlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin

• Kuruluşta Yolsuzluk Yapılıp Yapılmadığını

• Araştırmamalarından Doğan Sorumluluk-99

• 3. Yasal Olarak Tutulması Gereken Defterlerin Hiç

• ya da Yasaya Uygun Biçimde Tutulmamasından

• Doğan Sorumluluk-100

• 4. Haksız Rekabetten Doğan Sorumluluk-107

• 5. Sır Saklama Yükümlülüğüne Uyulmamasından

• Doğan Sorumluluk-131

• 6. Sicil Memurunun Çağrısına Karşın Tescil

• Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesinden

• Doğan Sorumluluk-132

• 7. Tescil ve Kayıt İçin Kötüniyetle Gerçeğe

• Aykırı Beyanda Bulunmaktan Doğan

• Sorumluluk-134

• 8. Ticari İşletme, Şube ve Ticaret Unvanıyla İlgili

• Yasal Zorunluluklara Uymamaktan

• Doğan Sorumluluk-135

• 9. Beyanname ve Diğer Evrakın Gerçeğe Aykırı

• Biçimde Düzenlenmesinden Doğan Sorumluluk-137

• 4. 4. 4. Özel Yasalardan Doğan Ceza Sorumluluğu-137

• 4. 4. 4. 1. Tarım Kredi Kooperatifleri-137

• 4. 4. 4. 2. Tarım Satış Kooperatifleri-138

• 5. TALİ YÜKÜMLÜLÜKLER-141

• 5. 1. Gereken Titizliği Gösterme Borcu-141

• 5. 2. Kooperatifin Başarısı ve Gelişmesi Yolunda

• Bütün Gayretini Sarf Etme Yükümlülüğü-142

• 5. 3. Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık-142

• 5. 4. Kamu Borçları Nedeniyle Sorumluluk-143

• 6. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN

• HUKUKSAL KAYNAĞI-145

• 6. 1. Yönetim Kurulunun Sorumluluğunun Hukuksal Kaynağı-145

• 6. 1. 1. Kooperatif Açısından Yöneticiler İle Olan

• İlişkinin Kaynağı-145

• 6. 1. 2. Kooperatif Ortakları Açısından Yönetim Kurulu

• İle Olan İlişkinin Kaynağı-146

• 6. 1. 2. 1. Kişisel Zarar-146

• 6. 1. 2. 2. Dolayısıyla Zarar-147

• 6. 1. 3. Kooperatif Alacaklıları Açısından Yönetim Kurulu

• İle Olan İlişkinin Kaynağı-148

• 6. 1. 3. 1. Doğrudan Zararlar-148

• 6. 1. 3. 2. Dolayısıyla Zararlar-149

• 6. 2. Yedek Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğunun

• Hukuki Kaynağı-149

• 6. 3. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun

• Hukuki Kaynağı-150

• 6. 4. Yönetim Kuruluna Temsilci Gönderen Tüzel

• Kişinin Sorumluluğunun Hukuki Kaynağı-150

• 6. 4. 1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri-150

• 6. 4. 2. Kamu Tüzel Kişileri-151

• 6. 5. Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi-152

• 6. 5. 1. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde Kesin

• Hüküm Teşkil Etmesi-152

• 6. 5. 1. 1. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davası

• Hakkındaki Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza

• Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi -152

• 6. 5. 1. 2. Sahtelik Davası Hakkındaki Hukuk

• Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde

• Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-152

• 6. 5. 2. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza

• Mahkemesinde Kesin Delil Teşkil Etmesi-153

• 6. 5. 2. 1. Hukuk Mahkemesi Kararı Ceza

• Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil

• Ettiği Hallerde Kesin Delilde Teşkil Eder-153

• 6. 5. 2. 2. Bekletici Sorun Yapılan Hallerde

• Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza

• Mahkemesinde Kesin Delil Teşkil Eder-153

• 6. 5. 3. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi-154

• 6. 5. 3. 1. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk

• Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-154

• 6. 5. 3. 1. 1. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat

• Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının

• Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm

• Teşkil Etmesi-154

• 6. 5. 3. 1. 2. Sahtecilik Davası Hakkındaki

• Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk

• Mahkemesinde Kesin Hüküm

• Teşkil Etmesi-155

• 6. 5. 3. 2. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk

• Mahkemesinde Kesin Delil

• Teşkil Etmesi-155

• 6. 5. 3. 2. 1. Ceza Mahkemesi Kararının

• Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm

• Teşkil Ettiği Hallerde Kesin Delil

• Teşkil Etmesi-155

• 6. 5. 3. 2. 2. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat

• Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının

• Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil

• Teşkil Etmesi-155

• 6. 5. 4. Konunun Değerlendirilmesi-156

• 7. HUKUKİ SORUMLULUĞU SONA ERDİREN NEDENLER-159

• 7. 1. İbra-159

• 7. 1. 1. İbranın Hukuki Niteliği-159

• 7. 1. 2. İbraya Yetkili Olanlar-160

• 7. 1. 3. İbra Kararı-160

• 7. 1. 4. İbra Kararlarının Sakatlığı-163

• 7. 1. 4. 1. Kooperatif Genel Kurulunun Butlanla

• Sakat İbra Kararı-164

• 7. 1. 4. 2. Kooperatif Genel Kurulunun Yoklukla

• Sakat İbra Kararı-164

• 7. 1. 5. İbranın Sorumluluk Davasına Etkisi-165

• 7. 2. Sorumluluk Davası-167

• 7. 2. 1. Genel Olarak-167

• 7. 2. 2. Sorumluluk Davasının Tarafları ve Şartları-167

• 7. 2. 2. 1. Kooperatifin Dava Hakkı-167

• 7. 2. 2. 2. Ortaklar ve Kooperatif Alacaklıların

• Dava Hakkı-168

• 7. 2. 2. 3. Üçüncü Şahısların Dava Hakkı-169

• 7. 2. 2. 4. Sorumluluk Davasından Kurtulmak İçin

• Özel Kusursuzluk Halleri-170

• 7. 2. 2. 4. 1. Yönetim Kurulu Kararına

• Red Oyu Kullanmak-170

• 7. 2. 2. 4. 2. Yönetim Kurulu Toplantısına

• Katılmama-170

• 7. 2. 3. Sorumluluğun Yaptırımı-170

• 7. 2. 3. 1. Tazminatın Belirlenmesi-171

• 7. 2. 3. 2. Diğer Yaptırımlar-172

• 7. 2. 4. Sorumluluk Davasında Yargılama Usulü-172

• 7. 2. 4. 1. Yetkili Mahkeme-172

• 7. 2. 4. 2. Görevli Mahkeme-173

• 7. 2. 4. 3. Mahkemede Uygulanacak Yargılama Usulü-173

• 7. 3. Zamanaşımı-174

• 7. 3. 1. Genel Olarak-174

• 7. 3. 2. TTK. 309. Madde İle Getirilen Zaman Aşımı Süreleri-175

• 7. 3. 2. 1. TTK. 309. Maddenin Kapsamı-175

• 7. 3. 2. 2. TTK. 309. Maddede Öngörülen

• Zamanaşımı Süreleri-175

• 7. 3. 2. 2. 1. İki Yıllık Süreye Bağlı Zamanaşımı-176

• 7. 3. 2. 2. 2. Beş Yıllık Süreye Bağlı Zamanaşımı-177

• 7. 3. 2. 2. 3. Ceza Zamanaşımı Süresi-177

• 7. 3. 3. TTK. 309. Madde Kapsamı Dışında Kalmış

• Zamanaşımı Süreleri-178

• 7. 3. 3. 1. Özel Zamanaşımı Süresi Öngörülen Haller-178

• 7. 3. 3. 2. Özel Zamanaşımı Öngörülmeyen Haller-178

• 7. 3. 4. Zamanaşımının Kesilmesi-179

• 7. 3. 5. Zamanaşımında İspat Yükü-179

• 8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-181

• KAYNAKÇA-183Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 16,50    33,00   
3 11,00    33,00   
4 8,25    33,00   
5 6,93    34,65   
6 5,83    34,98   
7 5,04    35,31   
8 4,46    35,64   
9 4,00    35,97   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
16,50    33,00   
11,00    33,00   
8,25    33,00   
6,60    33,00   
5,50    33,00   
5,04    35,31   
4,46    35,64   
4,00    35,97   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
16,50    33,00   
11,00    33,00   
8,25    33,00   
6,93    34,65   
5,83    34,98   
5,04    35,31   
4,46    35,64   
4,00    35,97   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
16,50    33,00   
11,00    33,00   
8,25    33,00   
6,60    33,00   
5,50    33,00   
5,04    35,31   
4,46    35,64   
4,00    35,97   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 16,50    33,00   
3 11,00    33,00   
4 8,25    33,00   
5 6,93    34,65   
6 5,83    34,98   
7 5,04    35,31   
8 4,46    35,64   
9 4,00    35,97   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.