Kamulaştırma Davaları Açıklamalı İçtihatlı Turan Çınar

Kamulaştırma Davaları Açıklamalı İçtihatlı


Basım Tarihi
2010-03
Sayfa Sayısı
1288
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786055633929
Baskı
295,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

KAMULAŞTIRMA DAVALARI AÇIKLAMALI İÇTİHATLITuran ÇINAR-Kamulaştırma Davaları

- Birinci Kitap

- Kamulaştırma Kanunu

- Birinci Kısım

- Genel Hükümler

- Birinci Bölüm

- Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

- Amaç Ve Kapsam Madde 1-35

- Açıklama-35

-Kamulaştırılması Yapılabilecek Şeyler-36

- Taşınmaz Mal-36

- Kaynaklar-37

- Özel Kişinin Malı-37

- Kamulaştırma Konusuna Girmeyen Şeyler-38

- Kamulaştırma Yapacak Organlar-38

- Kamu Tüzel Kişileri-38

- Kamu Kurumları-38

- Kamulaştırma Yapmanın Şartları-39

- Kamu Yararı Kararı Olmalı-39

- Özel Kişiler Adına Yapılacak Kamulaştırmalar-39

- İçtihatlar-39

- Tanımlar Madde 2-43

- Açıklama-43

- İdare-43

- Taşınmaz Mal Veya Kaynağın Bulunduğu Yer-43

- İçtihatlar-44

- İkinci Bölüm

- Kamulaştırmanın Oluşturulması

- Kamulaştırma Şartları Madde 3-45

- Açıklama-45

- Kamu Hizmeti Veya Teşebbüsü Amacı İle Yapılmalıdır-45

- Görevli İdare-46

- Konusu-46

- İhtiyaç-46

- Karşılığın Ödenmesi-47

- İçtihatlar-48

- İrtifak Hakkı Kurulması Madde 4-63

- Açıklama-63

- İçtihatlar-65

- Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler Madde 5-94

- Açıklama-94

- Kamu İdareleri Ve Kamu Tüzelkişileri-95

- Kamu Kurumları Yararına Yapılan Kamulaştırmalarda-95

- Gerçek Kişiler Yararına Yapılan Kamulaştırmalarda-96

- Kamu Yararı Kararı Gerekmeyen Hal-97

- İçtihatlar-98

- İlgili Daire Kararları-100

- İnceleme-100

- Sonuç-103

- Onay Mercii Madde 6-115

- Açıklama-115

- Onamaya Tabi Kararlar-115

- Kaymakamın Onaylayacağı Kararlar-115

- Valinin Onaylayacağı Kararlar-116

- Bakanın Onaylayacağı Kararlar-116

- Kurum Başkanları Veya Genel Müdürlerinin Onaylayacağı Kararlar-116

- Onaylanması Gerekmeyen Kararlar-116

- Kamu Yararı Kararı Alınmasına Ve Onanmasına Gerek Olmayan Kamulaştırmalar-116

- Onaylı İmar Planına Göre Yapılan Kamulaştırma-116

- Bakanlıklarca Onaylı Özel Proje Ve Planlar-117

- İçtihatlar-118

- Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler Ve İdari Şerh Madde 7-128

- Açıklama-128

- Taşınmaz Mal Veya Kaynağın Tespiti-128

- Mal Sahibinin Tespiti-129

- Tapu Kaydından Araştırma-129

- Vergi Kaydından Araştırma-130

- Nüfus Kaydından Araştırma-130

- Haricen Araştırma-130

- Taşınmazın Vergi Değerinin Tespiti-130

- Tapuya Şerh-130

- İçtihatlar-132

- Satın Alma Usulü Madde 8-146

- Açıklama-147

- 4650 Sayılı Yasa İle Getirilen Yenilikler-147

- Komisyonların Teşkili Ve Görevleri-148

- Kıymet Taktir Komisyonu-148

- Uzlaşma Komisyonu-148

- İzlenecek Yol-148

- 8. Maddenin Uygulanmaması-149

- İçtihatlar-150

- Kadastro Görmemiş Yerlerde Tespit İşlemi Madde 9-162

- Açıklama-162

- Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması-163

- Bilirkişilerin Görevleri-163

- Heyete Yapılacak Ödeme-163

- İçtihatlar-164

- İkinci Kısım

- Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil Ve Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı Ve Bilirkişiler

- Birinci Bölüm

- Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve İdare Adına Tescil

- Bedelin Tespiti Esasları-167

- Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Madde 10-167

- Açıklama-170

- İdarenin Görevleri-170

- Mahkemenin Görevleri-170

- Taraflara Tebligat Yapılması-171

- Gazete İlanlarının Yapılması-171

- Bedelin Tespiti Ve Tescil Kararı Verilmesi-172

- Görevli Mahkeme-175

- Yetkili Mahkeme-175

- Taraflar-175

- Kamulaştırma Tarihi-176

- Yargılama Usulü-176

- Dava Şartı-178

- Taraf Teşkili -Mirasçılar Ve Gerçek Malikin Davaya Dahil Edilmesi--179

- Tescil Veya Terkin-180

- Vekalet Ücreti-181

- Harç Ve Yargılama Giderleri-182

- Temyiz-182

- İçtihatlar-183

- Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları Madde 11-232

- Açıklama-233

- Taşınmazın Cinsi Ve Nev İ-234

- Arsa- Arazi Ayırımının Önemi-234

- Arsa Niteliğinin Tespiti-235

- Yüzölçümü-237

- Kıymetini Etkileyecek Nitelik Ve Unsurlar-238

- Taşınmazın Vergi Beyanı-238

- Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Taktirleri-238

- Arazilerde Değer Tespiti-239

- Gelirin Belirlenmesi-239

- Taşınmaz Mal Ve Kaynağın Mevkii Ve Şartları-239

- Olduğu Gibi Kullanılması-239

- Gelire Göre Bedel Tespiti-239

- Ön Şart-239

- Gelire Göre Değer Biçilmesinde Hesap Şekli-240

- Özel Durumlu Taşınmaz Malların Değerinin Hesaplanması-242

- Binalı Taşınmazlar-243

- Değirmenlerin Değer Tespiti-243

- Ağaçlı Zeminler Ve Muhtesat-243

- Kapama Bahçe-244

- Su Altında Kalan Yerin Değerinin Tespiti-244

- Kaynak Su Ve Artezyen Kuyulu Taşınmazlar-245

- Dalyanların Değerinin Tespiti-245

- Sulu - Kuru Arazi Ayırımı-246

- Resmi Verilerin Toplanması-247

- Arazilerde Bedel Tespiti İle İlgili Örnek Bilirkişi Raporu-248

- Arsalarda Emsale Göre Değer Biçilmesi-251

- Emsal Olabilecek Satışlar-253

- İcra Ve İhale Yolu İle Yapılan Satışlar-253

- Kamulaştırılan Taşınmazın Kendi Satış Değeri De Emsal Olabilir-253

- Pay Satışları-254

- Emsal Olamayacak Satışlar-254

- Özel Amaçlı Satışlar-254

- Harici Senetle Yapılan Satışlar-254

- Kamulaştırma Bedeli-254

- Kamulaştırma Tarihinden Sonra Yapılan Satışlar-254

- Paydaşların Birbirine Satışı-255

- Kadastro Parselinin Emsal Olması-255

- Düzenleme Ortaklık Payı -Dop--255

- Yapılara Değer Biçilmesi-256

- Binanın Enkazı-257

- Makine Gibi Sökülecek Şeylerin Bedeli-257

- Muvakkat -Geçici- Ruhsatlı Binaların Durumu-257

- Kat Mülkiyetli Binalar-259

- Binalı Arsalara Örnek Bilirkişi Raporu-260

- Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler-266

- Değere Etkili Olmayacak Unsurlar-266

- İrtifak Kamulaştırmasında Değer Tespiti-266

- İrtifak Kamulaştırmasına Örnek Bilirkişi Raporu-269

- Arsa Sayılacakparsellenmiş Arazi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararnameleri-273

- Kararname -1--273

- Kararname -2--275

- Kararname -3--276

- Kararname -4--278

- Kararname -5--280

- Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine Göre 2007-2008-2009 Yılları İçin Hazırlanan Birim Maliyetleri-283

- Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tüzük-286

- İçtihatlar-286

- Arazilerde Bedel Tespiti İle İlgili İçtihatlar-297

- Kapitalizasyon Faiz Oranı Konusunda İçtihatlar-326

- Ağaç Ve Kapama Bahçe Konusunda İçtihatlar-343

- Arsalara Değer Biçilmesi İle İlgili İçtihatlar-361

- Emsal Araştırma Ve Karşılaştırması Konusunda İçtihatlar-395

- Bina Değerinin Tespiti İle İlgili İçtihatlar-422

- Değere Etkili Olacak Objektif Ölçüler Konusunda İçtihatlar-438

- İrtifak Kamulaştırması İle İlgili İçtihatlar-445

- Kısmen Kamulaştırma Madde 12-463

- Açıklama-464

- Kalan Kısmın Değerinde Değişiklik Olmaması-464

- Kalan Kısımda Değer Düşüklüğü Olması-465

- Kalan Kısımda Bina Bulunması-466

- Kalan Kısımda Değer Artışı Olması-466

- Artan Kısmın İşe Yaramaması-468

- Baraj Kamulaştırmaları-468

- Paydaşlar Arasında Fiili Taksim-469

- Yargı Yeri-469

- Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik-469

- İçtihatlar-473

- İkinci Bölüm

- Dava Hakkı Ve Bilirkişiler

- Tebligat Madde 13-499

- Dava Hakkı Madde 14-499

- Açıklama-499

- Dava Hakkı-499

- Eski Yasaya Göre Açılacak Davalar-501

- İptal Davası-501

- Tezyidi Bedel Davası-501

- Tenkisi Bedel Davası-502

- Maddi Hata Düzeltim Davası-502

- Artan Kısmın Bedeli Davası-502

- Baraj Mücavir Alanlarındaki Taşınmazlar İçin Açılacak Bedel Davası-502

- Taktir Komisyonunun Biçtiği Bedelin Tahsili Davası-503

- Faiz İsteğine İlişkin Dava-503

- Tescil Davası-504

- Kamulaştırmasız El Atmadan Ötürü Bedel Davası-504

- Yeni Yasaya Göre Açılacak Davalar-504

- İptal Davası-505

- Yetki Unsuru-506

- Şekil Unsuru-508

- Sebep Unsuru-509

- Konu Unsuru-509

- Maksat -Amaç- Unsuru-510

- Bedelin Tespiti Ve Tescil Davası-511

- Maddi Hata Düzeltim Davası-512

- Açılabilecek Öteki Davalar-513

- Yargılama Usulü-514

- Paydaşların Dava Açma Hakkı-514

- Malikte Hata Ve Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi-514

- Dava Sonuçlarının Dava Açmayanlara Etkisi-516

- İçtihatlar-516

- Bilirkişiler Madde 15-578

- Açıklama-579

- Bilirkişi Listelerinin Hazırlanması-580

- İhtisas Odaları Listesi -Teknik Bilirkişi Listeleri--580

- İdare Kurullarınca Hazırlanan Liste -Mülk Sahibi Bilirkişiler Listesi--581

- Bilirkişi Kurulunun Teşkili-582

- Bilirkişi Kurulu Teşkilinde Fiili Ve Hukuki İmkansızlık-584

- Bilirkişi Seçimine Engel Haller-584

- Keşif-584

- Bilirkişi Raporları Ve Hakimin Denetlemesi-586

- Değer Biçilmesinde Esas Alınacak Tarih-587

- Yönetmelik-589

- İçtihatlar-595

- Üçüncü Kısım

- Aynın İhtilaflı Bulunması, Tescil Ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Zilyetin Hakları

- Birinci Bölüm

- El Koyma

- Acele İşlerde El Koyma Ve Tescil-645

- İkinci Bölüm

- Aynın İhtilaflı Olması Ve Tescil

- Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil Madde 17- 645

- Aynın İhtilaflı Bulunması Madde 18-645

- Açıklama-647

- Yapılacak İşlemler-647

- İdari Yargıda Dava Açılması-648

- Husumet Konusu-649

- Tebligat Ve Belgelerde Hasmın Gösterilmemiş Olması-649

- Tebligat Ve Belgelerde Hasmın Yanlış Gösterilmesi-650

- Tebligat Ve Belgelerde Doğru Hasım Gösterilmiş Fakat Malik Yanlış Dava Açmışsa-650

- İçtihatlar-651

- Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili Ve Zilyedin Hakları Madde 19-660

- Açıklama-661

- Taşınmaz Malın Araştırılması-662

- Zilyedin Tespiti-662

- Mahkemece Bedel Tespiti Ve Tescil Kararı Verilmesi-663

- Mahkemece Gazetede İlan Yapılması-663

- Delillerin Eksikliği Ve Belgelerin Yetersizliği-664

- Kamulaştırma Bedelinin Bankaya Yatırılması Ve Makbuzun İbrazı-664

- İtiraz Edilmesi Halinde Mahkemenin Yapacağı İşlem-665

- İtiraz Süresi Geçirilmesi Halinde Hak Sahiplerinin Başvuracağı Yollar-666

- Muhdesatın Kamulaştırılması-666

- İçtihatlar-667

- Dördüncü Kısım

- Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme Ve Geri Alma

- Birinci Bölüm

- Boşaltma

- Taşınmaz Malın Boşaltılması Madde 20-703

- Açıklama-703

- Taşınmazın İdare Adına Tescili-704

- Ferağ Verilmesi İle Tescil-705

- Tapulu Taşınmazlarda Mahkeme Kararı İle Tescil-705

- Tapusuz Taşınmazlarda Tescil-705

- İcra Müdürlüğüne Müracaat-705

- İtiraz Ve Şikayet Yolu İle İcra Durdurulamaz Ve Tedbir Kararı Verilemez-706

- Tarafların Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı-706

- Ekili Arazinin Boşaltılmasının Hasat Sonuna Bırakılacağı-706

- İçtihatlar-707

- İkinci Bölüm

- Kamulaştırmadan Vazgeçme Ve Geri Alma

- İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi Madde 21-714

- Açıklama-714

- Vazgeçmenin Niteliği Ve Şekli-714

- Vazgeçmenin Sonuçları-715

- İdarenin Ödevleri-715

- Mal Sahibinin Ödevleri-716

- Vekalet Ücreti Ve Mahkeme Masrafları-716

- İçtihatlar-716

- Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme Ve Devir Madde 22-731

- Açıklama-731

- Kamulaştırma İşlemi Ve Bedelinin Kesinleşmiş Olması-731

- Kamulaştırma Yapan İdare İle Başka Bir İdarenin Taşınmaza İhtiyacı Olmaması-732

- Mal Sahibi Veya Mirasçılarına Tebligat Yapılması-732

- Bedelin Üç Ay İçinde Ödenmesi-733

- Taşınmaz Malın Başka İdareye Devredilmesi-733

- Maden Kanununda Bulunan Özel Düzenleme-734

- İçtihatlar-735

- Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı Madde 23- 742

- Açıklama-742

- Kamulaştırma Bedeli Kesinleşmiş Olmalıdır-743

- Beş Yıllık Bekleme Süresi Dolmuş Olmalıdır-744

- Bir Yıl İçinde Dava Açılmış Olmalıdır-744

- Taşınmaz Mal Olduğu Gibi Bırakılmalıdır-745

- Alınan Kamulaştırma Bedelinin Faizi İle Geri Verilmesi-745

- Taşınmazın Geri Alınmasına İzin Vermeyen Özel Yasalar-746

- İçtihatlar-747

- Beşinci Kısım

- Hasar, Doğacak Hak Ve Borçlar, Trampa Yolu İle Ve Acele Kamulaştırma

- Birinci Bölüm

- Hasar

- Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar Madde 24-777

- Açıklama-777

- Hasarın Kamulaştırma Bedelinden -Mahsup- Düşülme Şartları-777

- Taşınmaz Kamulaştırılmış Olmalıdır-778

- Taşınmaz Mal 21, 22 Ve 23. Maddelerden Birisine Göre Geri Verilmiş Olmalıdır-778

- Taşınmaza Hasar Verilmiş Olmalıdır-778

- Kamulaştırma Bedeli İade Edilmelidir-779

- Varsa Mal Sahibi, Yoksa Mirasçıları Hasarın Düşülmesini İstemiş Olmalıdır. -779

- Görevli Yargı Organı-779

- İçtihatlar-780

- İkinci Bölüm

- Tebliğ İle Doğacak Haklar Ve Borçlar

- Hakların Sınırlandırılması Ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi Madde 25-791

- Açıklama-791

- Hakların Kullanılması-792

- Mal Sahibi Bakımından-792

- İdare Mahkemesinde İptal Davası-792

- Adli Yargıda Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davası-793

- Malikin Açabileceği Diğer Davalar-793

- İdare Bakımından-793

- Mülkiyetin İdareye Geçmesi-794

- Mal Sahibinin Kullanma Haklarının Kalkması-794

- İçtihatlar-795

- Üçüncü Bölüm

- Trampa Yolu Ve Acele Kamulaştırma

- Trampa Yolu İle Kamulaştırma Madde 26-819

- Açıklama-819

- Trampa Yolu İle Kamulaştırma-819

- Mal Sahibinin Kabul Etmesi-820

- İdarece Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Taşınmazın Verilmesi-820

- Taşınmazlar Arasındaki Bedel Farkının Yüzde 20 Yi Aşmaması-820

- Bedel Farkının Ödenmesi-821

- İçtihatlar-822

- Acele Kamulaştırma Madde 27-828

- Açıklama-828

- Acele Kamulaştırma-828

- Acele Kamulaştırma Şartları-829

- 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Uygulanması Hali-829

- Aceleliğine Bakanlar Kurulunca Karar Alınacak Haller-830

- Özel Kanunlarla Öngörülen Olağan Üstü Durumlar-830

- Acele Kamulaştırma Yöntemi-831

- Acele Kamulaştırma Tarihi Ve Paranın Bankaya Yatırılması-834

- Taksitle Kamulaştırmalarda Durum-837

- İçtihatlar-837

-Altıncı Kısım

- Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi Ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri

- Birinci Bölüm

- Bedelsiz Kullanma Ve Giderler

- Bedelsiz Kullanma Yetkisi Madde 28-847

- Açıklama-847

- Bedelsiz Kullanma Şartları-847

- İdarenin Kanunda Sayılan İdarelerden Olması-848

- Yapılacak Hizmetin Niteliği-848

- Yararlanılacak Maddenin Niteliği-849

- Taşınmazın Özel Hukuk Gerçek Veya Tüzel Kişisine Ait Olmaması-850

- İçtihatlar-851

- Giderlerin Ödenmesi Madde 29-853

- Açıklama-853

- Ödenecek Giderler-853

- Mahkeme Heyetinin Harcırahları-853

- Bilirkişiler İle Muhtarın Ücretleri-854

- Tapu Harçları-854

- Bu Kanunun Gerektirdiği Diğer Giderler-854

- İçtihatlar-855

- İkinci Bölüm

- Kamu Kurumları Ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri

- Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri Madde 30-871

- Açıklama-872

- Maddenin Amacı-872

- Uygulama Yöntemi-873

- Taşınmaz Mülkiyeti Kamu Tüzelkişileri Veya Kurumlarına Ait Olmalıdır-873

- İhtiyacı Olan İdarenin Mal Sahibi İdareye Başvurması-873

- İhtiyacı Olan İdarenin Danıştay A Müracaatı-873

- İhtiyacı Olan İdarenin Mahkemeye Başvurması-875

- İçtihatlar-876

- Yedinci Kısım

- Yasak İşler Ve Ceza Hükümleri

- Birinci Bölüm

- Yasak İşler

- Yasak İşler Ve Eylemler Madde 31-895

- Açıklama-895

- Bilirkişiler İçin Konulan Yasaklar-896

- Taşınmaz Mal Sahibi İçin Konulan Yasaklar-897

- Avukat, Dava Vekili Ve Onlar Adına Hareket Edenler İçin Konulan Yasaklar-897

- İçtihatlar-899

- İkinci Bölüm

- Görevli Kişilerin Suçları Ve Ceza Hükümleri

- Görevli Kişilerin Suçları Madde 32-905

- Açıklama-905

- Görevlendirilen Kimseler-906

- Kamulaştırma İşi İle Görevlendirmenin Suçta Ağırlaştırıcı Sebep Sayılması-907

- İçtihatlar-907

- Cezalar Madde 33-908

- Açıklama-908

- Cezalar-909

- İçtihatlar-910

- Sekizinci Kısım

- Çeşitli Hükümler

- Mal Sahibinin Sağladığı Yararları Geri Alma Hakkı Madde 34-911

- Açıklama-911

- İmar Mevzuatı Uygulanan Veya Özel Parselasyon Yapılan Yerler Madde 35-912

- Açıklama-912

- İmar Mevzuatına Göre Parselleme-913

- Özel Parselleme Yapılan Yerler-914

- İçtihatlar-914

- Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali Madde 36-925

- Açıklama-925

- Tapulu Taşınmazların İdare Adına İntikali Ve Tapuda Kayıtlı Olmayanların Tescili-925

- Kamulaştırılan Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Mallar-925

- Tapusuz Taşınmaz Mallar-926

- Mükerrer Tapu Yapılmış Olması-926

- Hakimin İptal Kararı Vermesi-926

- İçtihatlar-927

- Yetkili Ve Görevli Mahkeme Ve Yargılama Usulü Madde 37-928

- Açıklama-928

- Yetkili Mahkeme-929

- Görevli Mahkeme-930

- Yargılama Usulü-930

- İçtihatlar-931

- Hak Düşürücü Süre Madde 38-936

- Açıklama-936

- Anayasa Mahkemesi Kararı-937

- Vergilendirme Madde 39-945

- Açıklama-945

- İçtihatlar-946

- Kaldırılan Ve Saklı Tutulan Hükümler Madde 40- 950

- Açıklama-950

- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler-950

- Saklı Tutulan Kanunlar-951

- İçtihatlar-951

- İstimlak Kanununa Yapılan Atıflar Madde 41-952

- Açıklama-952

- İçtihatlar-953

- Geçici Madde 1-953

- Açıklama-953

- Yürürlükten Önce Yapılan Kamulaştırma İşlemleri-954

- Yürürlükten Önce Açılan Davalar-954

- Yargılama Giderleri-955

- İçtihatlar-956

- Geçici Madde 2-957

- Açıklama-957

- Geçici Madde 3-957

- Açıklama-957

- Geçici Madde 4-958

- Açıklama-958

- Geçici Madde 5-959

- Açıklama-959

- Madde 42-960

- Açıklama-960

- Madde 43-960

- Açıklama-960

- 24/4/2001 Tarihli Ve 4650 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi-960

- Geçici Madde 1-960

- Açıklama-960

- İçtihatlar-961

- İkinci Kitap

- Kamulaştırma Davalarında Faiz

- Genel Olarak Faiz Kavramı-971

- Faiz Hukukunun Kaynakları-972

- Faiz Çeşitleri-972

- Niteliğine Göre Faiz Türleri-972

- Uygulanış Şekline Göre Faiz Türleri-972

- Faiz Hakkının Saklı Tutulması-973

- Faiz Başlangıç Tarihi-973

- Faiz Borçlarında Zaman Aşımı-973

- Kamulaştırma Davalarında Faiz-974

- 4650 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikten Önceki Kamulaştırmalarda Faiz-975

- Faiz Başlangıç Tarihi-975

- Tescil İle Mülkiyetin İdareye Geçmesi-975

- Ferağ İle Mülkiyetin İdareye Geçmesi-975

- Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle Mülkiyetin İdareye Geçmesi-976

- Faiz Oranı-976

- 4650 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Sonrası Faiz-976

- Faiz Başlangıç Tarihi-977

- Anayasal Faiz Oranı-978

- İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz-978

- İlamın Kesinleşme Tarihinden Sonra Uygulanacak Faiz-979

- Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Faiz-980

- Faiz Başlangıç Tarihi-980

- Yasal Faiz Oranı-980

- İçtihatlar-981

- Üçüncü Kitap

- Kamulaştırma Davalarında Bazı Usul Konuları

- İçtihatlar-1042

- Görev Konusunda İçtihatlar-1042

- Husumet Ve Ehliyet Konusunda İçtihatlar-1044

- Süre Konusunda İçtihatlar-1050

- Usulü Kazanılmış Hak Konusunda İçtihatlar-1058

- Maddi Hata Ve Tavzih Konusunda İçtihatlar-1060

- Taleple Bağlılık İlkesi Konusunda İçtihatlar-1061

- Taktiri Delil -Güçlü Delil- Konusunda İçtihatlar-1062

- Paranın Derhal Ödenmesi İçin Bankaya, Tescili İçin Tapuya Yazıya Yazılması Konusunda İçtihatlar-1065

- Yargılama Usulü Konusunda İçtihatlar-1070

- Kısmi -Ek- Dava Konusunda İçtihatlar-1071

- Tebligat Konusunda İçtihatlar-1072

- Islah Konusunda İçtihatlar-1077

- Bozmaya Uyma Konusunda İçtihatlar-1079

- İntifa Hakkı Ve Çıplak Mülkiyet Hakkı Sahibi Konusunda İçtihatlar-1080

- Zorunlu Dava Arkadaşlığı Konusunda İçtihatlar-1081

- Savunma Hakkı Konusunda İçtihatlar-1082

- Ön Mesele -Tescil- Konusunda İçtihatlar-1082

- Tescil Ve Terkin Konusunda İçtihatlar-1083

- Tescil-1083

- Terkin-1084

- Anayasal Faiz Konusunda İçtihatlar-1085

- Bilirkişi Konusunda İçtihatlar-1087

- Masraf Ve Vekalet Ücreti Konusunda İçtihatlar-1091

- Tavzih Konusunda İçtihatlar-1098

- Dördüncü Kitap

- Uygulamadan Örnekler Ve Mevzuat

- Birinci Kısım

- Uygulamadan Örnekler

- Kamulaştırma İşleminin İptali Davasına Örnek-1103

- Dava Dilekçesi-1103

- Yürütmeyi Durdurma Kararı-1105

- Yürütmenin Durdurulmasına İtirazın Reddi Kararı-1107

- İdare Mahkemesinin İptal Kararı-1109

- Danıştayın Onama Kararı-1111

- Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davasına Örnek -10. Madde Uygulaması. --1113

- Dava Dilekçesi-1113

- Maddi Hata Davası İçerikli Cevap Layıhası-1115

- İrtifak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davasına Örnek-1117

- Dava Dilekçesi-1117

- İrtifak Kamulaştırmasında Mahkeme Kararı-1118

- İrtifak Kamulaştırmasında Yargıtay Onama Kararı-1121

- Bedel Tespiti Ve Tesçil Davasına Örnek-1123

- Dava Dilekçesi-1123

- Mahkeme Tebligat Meşruhatı-1124

- Mahkeme Kararı-1125

- Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasına Ait Örnekler-1127

- Dava Dilekçesi-1127

- Mahkeme Kararı-1128

- Yargıtay Kararı-1130

- Yargıtay Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Kararı-1131

- Geri Alma Davasına Örnek-1132

- Dava Dilekçesi-1132

- Kamulaştırma İşlemi Örnekleri-1133

- İkinci Kısım

- Kamulaştırma İle İlgili Mevzuat

- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Gerekçesi-1151

- Kamulaştırma Kanunu Tasarısı Gerekçesi-1151

- Genel Gerekçe-1165

- Madde Gerekçeleri-1170

- Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu-1175

- Kamulaştırma Kanunu-1181

- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-1205

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-1218

Türk Medeni Kanunu-1220

- İmar Kanunu-1224

- Boğaziçi Kanunu-1247

- Kat Mülkiyeti Kanunu-1248

- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-1250

- Arsa Ofisi Kanunu-1252

- Maden Kanunu-1253

- Petrol Kanunu-1255

- Serbest Bölgeler Kanunu-1257

-Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu-1258

- Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu -Otoyol- Yapımı, Bakımı Ve İşletmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun-1261

- Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu-1262

- Gecekondu Kanunu-1263

- Köy İçme Suları Hakkında Kanun-1265

- Toplu Konut Kanunu-1266

- Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun-1267

- Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Hakkında Kanun-1268

- Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap- İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun-1269

- Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu-1270

- Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu-1271

- Kavramlar Cetveli-1275

- Yararlanılan Eserler-1289Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,00   
95,00   
6
15,83   
95,00   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,00   
95,00   
6
15,83   
95,00   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Kapat