Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilm

Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270246
Boyut
16x24
Baskı
2135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135

4721 sayılı yasa ile 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi, alanda esaslı bir değişiklik meydana getirmiş ve bu esaslı değişiklik, eşlerin sahip oldukları şirket pay ve gelirlerinin, aralarındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde tasfiyesinde de önemli etkiler doğurmuş ve bu konu mal rejiminin tasfiyesi konusunda en zorlanılan konulardan biri haline gelmiştir.

Bu kapsamda eser, mal rejiminin tasfiyesi kapsamında tasfiyeye konu şirket pay ve gelirlerinin en başta edinilmiş mal mı yoksa kişisel mal mı olduklarının tespiti, şirket pay değerinin ve kârın tespiti, şirket değerlemesinde hangi değerleme şeklinin ve hangi tarihteki değerinin esas alınacağı, sermaye artırımı halinde nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiği, bedelsiz payların durumu, rüçhan hakkı kapsamında edinilen payların ne şekilde tasfiyede değerlendirilmesi, hangi şirketin hangi değerleme yöntemiyle değerlendirilmesi gerektiği gibi pek çok hususta gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında bir kısım ihtilaflar konusunda hem doktriner tartışmalar hem de güncel Yargıtay kararları ışığında uygulamayı değerli hukukçular nezdinde bilinir kılmayı amaçlamaktadır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz (Afet Gülen BÜBERCİ)  9
Önsöz (Derya İÇÖZ DEMİREL)  11
Sunuş (Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ŞUA)  13
Sunuş (Doç. Dr. Öz SEÇER)  15
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE
SERMAYE, KAR PAYI VE YEDEK AKÇE
1. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE VE PAY KAVRAMLARI  27
1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye ve Pay  27
1.1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye  27
1.1.1.1. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Kavramları  29
1.1.1.2. Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermayenin Karşılaştırılması  30
1.1.2. Anonim Şirketlerde Pay  31
1.1.2.1. Pay Sahipliği  32
1.1.2.2. Payın Çeşitli Anlamları  32
1.1.2.2.1. Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay  32
1.1.2.2.2. Pay Sahipliği Mevkii Olarak Pay  34
1.1.2.2.3. Hak ve Borçların Kaynağı Olarak Pay  36
1.1.2.2.4. Hisse (Pay) Senedi Anlamında Pay  37
1.2. Limited Şirketlerde Sermaye ve Pay  38
2. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR VE KÂR PAYI  42
2.1. Anonim Şirketlerde Kâr Kavramı  42
2.2. Anonim Şirketlerde Kâr Payı  43
2.3. Anonim Şirketlerde Pay Başına Kâr ve Kâr Payının Hesaplanması  47
2.4. Limited Şirketlerde Kâr Payı ve Hesaplanması  48
3. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE  49
3.1. Yedek Akçe Amaç ve Tanımı  49
3.1.1. Genel Olarak  49
3.1.2. Yedek Akçe Tanımı  51
3.2. Yedek Akçe Çeşitleri  52
3.2.1. Kanuni Yedek Akçe  52
3.2.2. İsteğe Bağlı Yedek Akçe  56
4. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR ÇEŞİTLERİ  59
4.1. Ticari Kâr (Dönem Kârı)  59
4.2. Mali Kâr (Vergiye Tabi Kâr)  60
4.3. Safi Kâr (Net Dönem Kârı)  62
4.4. Dağıtılabilir Kâr  63
5. ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂRIN DAĞITILMASI  65
5.1. Kâr Dağıtım Kararı ve Muacceliyet  65
5.2. Dağıtılacak Kârın Tespiti ve Dağıtım Koşulları  67
İkinci Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA
ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE
ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  69
2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EDİNİLEN MALVARLIKLARI ÇEŞİTLERİ  72
2.1. Edinilmiş Mallar  72
2.2. Kişisel Mallar  74
3. YASAL MAL REJİMİNDE ŞİRKET PAY VE GELİRLERİNE İLİŞKİN TASFİYEYE ESAS MAL GRUPLARININ BELİRLENMESİ  75
3.1. Kişisel Mal Niteliğindeki Anonim ve Limited Şirket Pay ya da Gelirleri  76
3.1.1. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Şirket Payları  77
3.1.2. Eşlerden Birinin Miras ya da Herhangi Bir Karşılıksız Kazanma Yoluyla Edindiği Şirket Payları  81
3.1.2.1. Şirket Payının “Miras” ile Elde Edilmiş Olması  82
3.1.2.2. Şirket Payının “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi” Sonucu Elde Edilmiş Olması  83
3.1.2.3. Şirket Payının “Bağış” ile Elde Edilmiş Olması  86
3.1.3. Eşlerden Birinin Kişisel Mallarının Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği (Pay Bedelinin Kişisel Mallardan Karşılandığı) Şirket Payları  88
3.1.4. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler  92
3.1.4.1. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Sözleşme ile Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  93
3.1.4.2. Bir Eşin Kişisel Mal Niteliğindeki Şirket Pay Gelirlerinin Kişisel Mal Olarak Düzenlenmesi  96
3.2. Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Sermaye, Pay, Kâr Payı ve Yedek Akçeler  98
3.2.1. Eşlerden Birinin Çalışmasının Karşılığı Olarak Edindiği Şirket Payları ve Şirketten Edinimleri  99
3.2.1.1. Fiziki ve Fikri Emek ile Katkı  100
3.2.1.2. Kişisel Mal Niteliğindeki Şirketin Yasal Mal Rejimi Süresi İçinde Değer Kazanması  103
3.2.2. Eşlerden Birinin Kişisel Mal Niteliğinde Sahip Olduğu Şirket Paylarına İlişkin Gelirleri  108
3.2.2.1. Kişisel Malın Geliri Kavramı  108
3.2.2.2. Kâr Payı  110
3.2.2.3. Yedek Akçeler  114
3.2.3. Eşlerden Birinin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Malvarlığı Yerine Geçen Değer Olarak Edindiği Şirket Payları  117
3.2.3.1. Şirket Birleşmesi Yoluyla Edinilen Paylar  118
3.2.3.2. Şirketlerde Bölünme Yoluyla Edinilen Paylar  120
3.2.3.3. Şirketlerde Tür Değiştirme Durumunda Sahip Olunan Paylar  121
3.3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Şirket Paylarına İlişkin Özel Haller  121
3.3.1. Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  121
3.3.1.1. Dış Kaynaklardan (Efektif) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  122
3.3.1.2. İç Kaynaklardan (Nominal) Sermaye Artırımı Halinde Edinilen Şirket Payları  130
3.3.1.2.1. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği  131
3.3.1.2.1.1. Bağlı İki İşlem Görüşü  131
3.3.1.2.1.2. Tek İşlem Görüşü  133
3.3.1.2.2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Değerlendirilmesi  133
3.3.1.3. Şartlı Sermaye Artırımı Suretiyle Edinilen Şirket Payları  141
3.3.2. İhraç (Emisyon) Primleri  142
3.3.3. Yeniden Değerleme Fonu  143
Üçüncü Bölüm
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE
PAY, KAR PAYI VE YEDEK AKÇELERİN
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA TASFİYESİ
1. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE EDİNİLMİŞ MAL NİTELİĞİNDEKİ MALVARLIĞININ TASFİYESİ  147
1.1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  147
1.2. Mal Rejimi Tasfiyesinin Talep ve Başlangıcı  148
1.3. Eşler Arasında Anlaşmalı Boşanma Halinin Değerlendirilmesi  149
1.4. Edinilmiş Malvarlığı Değerlerinin Tespiti  151
1.5. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Diğer Eşin Katılma Alacağının Tespiti  152
1.5.1. Denkleştirme Hesabı  155
1.5.2. Değer Artış Payı Alacağı  156
1.5.3. Eklenecek Değerler  159
1.5.4. Borçlar  160
1.6. Eşin Sahip Olduğu Edinilmiş Mal Niteliğindeki Şirket Payına İlişkin Değer Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar  161
1.6.1. Şirket Değerleme Yöntemleri ve Tasfiye Hesabında Hangi Değerin Esas Alınacağı  164
1.6.1.1. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları  167
1.6.1.1.1. Piyasa Değeri  167
1.6.1.1.2. Gerçek Değer  168
1.6.1.1.3. Makul Piyasa Değeri  168
1.6.1.1.4. Defter Değeri  169
1.6.1.1.5. Tasfiye Değeri  170
1.6.1.1.6. Nominal Değer  170
1.6.1.1.7. Varlık Değeri  171
1.6.1.1.8. Şerefiye Değeri  171
1.6.1.1.9. Hurda Değer  171
1.6.1.1.10. Net Aktif Değeri  172
1.6.1.1.11. İşleyen Teşebbüs Değeri  173
1.5.1.2. Yargıtay Uygulamasında Şirket Değerlemesi  173
1.6.2. Eşin Sahip Olduğu Şirket Payına İlişkin Kâr ve Yedek Akçelerin Tasfiyesi ve Sermaye Artırımı  182
1.6.2.1. Genel Olarak  182
1.6.2.2. Yargıtay Uygulamasında Sermaye Artırımı  186
1.6.3. Eşin Şirketteki Payının Tasfiyesine İlişkin Hangi Tarihteki Değerinin Esas Alınacağı  190
1.6.4. Eşin Birden Fazla Farklı Şirketlere Ait Payının Bulunması  195
1.6.5. Eşin Şirketteki Tasfiye Borcunu Ayın Olarak Ödemesi  196
1.6.6. Eşlerin Serbest İradeleri ile Belirledikleri Pay Oranınca Şirkette Birlikte Ortaklıkları  197
1.7. Katılma Alacağında Zamanaşımı  198
1.8. Şirket Hisselerinde İhtiyati Tedbir  200
1.8.1. İhtiyati Tedbir  200
1.8.2. Anonim Şirket Hisselerinde İhtiyati Tedbir  201
1.8.3. Limited Şirket Hisselerinde İhtiyati Tedbir  205
1.8.4. İhtiyati Tedbire İlişkin dikkat Edilecek Hususlar  206
Sonuç  245
EKLER
Örnek Mütalaa –1  251
Örnek Mütalaa – 2  259
Örnek Dilekçe 1: Edinilmiş Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  265
Örnek Dilekçe 2: Kişisel Mal Niteliğinde Şirket Hissesi  268
Örnek Bilirkişi Raporu  270
İçtihatlar  274
Kaynakça  353
Kavramlar Dizini  375
 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
   
   
Kapat