Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler Ahmet Ayar

Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler


Basım Tarihi
2019-12
Sayfa Sayısı
257
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753685603
Boyut
16x24
Baskı
180,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 80 puan kazanacaksınız)
   80

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi
- Adi Ortaklıkta İç İlişkiler
Adi Ortaklıkta Dış İlişkiler

 

İÇİNDEKİLER            VII

KISALTMALAR LİSTESİ      XIII

 1. GİRİŞ 1

1.1. Konuya Genel Bir Bakış              1

1.2. Adi Ortaklık İlişkisinin Tarihi Gelişimi     4

1.3. Çalışmanın Amacı ve Sınırları    6

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 1. ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 9

2.1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Tanımı          9

2.2. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları       12

2.2.1. Kişi unsuru          12

2.2.2. Sözleşme unsuru 16

2.2.2.1. Genel olarak (özellikle sözleşmenin kurulması)           16

2.2.2.2. Sözleşmenin hukukî niteliği ve şekli               18

2.2.2.2.1. Hukukî niteliği    18

2.2.2.2.2. Şekli      20

2.2.2.3. İrade sakatlıklarının adi ortaklık sözleşmesine etkisi   25

2.2.2.4. Muvazaanın (danışıklılığın) ve aşırı yararlanmanın

(gabinin) adi ortaklık sözleşmesine etkisi       26

2.2.2.4.1. Muvazaanın (danışıklılığın) etkisi  26

2.2.2.4.2. Aşırı yararlanmanın (gabinin) etkisi              29

2.2.3. Katılım payı (sermaye) unsuru        30

2.2.4. Ortak amaç (müşterek gaye) unsuru              31

2.2.5. Ortak amaç uğruna birlikte çaba gösterme (affectio societatis) unsuru   35

2.3. Adi Ortaklığın Benzer Hukukî Kurumlarla Karşılaştırılması              37

2.3.1. Genel olarak        37

2.3.2. Ticaret ortaklıkları (şirketleri) ile karşılaştırılması     37

2.3.3. Kat mülkiyeti (ve kat irtifakı) ile karşılaştırılması     39

2.3.4. Dernek ile karşılaştırılması             42

2.3.5. Kooperatif ile karşılaştırılması       44

2.3.6. Sonuca katılmalı tüketim ödüncü sözleşmesi ile karşılaştırılması          47

2.3.7. Sonuca katılmalı hizmet sözleşmesi ile karşılaştırılması          48

2.3.8. Ürüne katılmalı kira sözleşmesi ile karşılaştırılması  51

2.4. Adi Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Kanuni Düzenleme ve Bu

Düzenlemenin Uygulama Alanı  52

2.4.1. Genel olarak        52

2.4.2. Türk Borçlar Kanununun adi ortaklık sözleşmesini düzenleme

şeklinin yetersizliği             55

2.5. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerinin (TBK. 1-206) ve Türk

Ticaret Kanunu’nun Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel

Hükümlerinin (TTK. 124-210) Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği          56

2.5.1. Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin (TBK. 1-206) adi

ortaklığa uygulanabilirliği 56

2.5.2. Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel

hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği 62

2.6. Adi Ortaklığın Başlıca Yapılanma Şekilleri ve Adi Ortaklık Temeline

Dayalı Sözleşme Tipleri                63

2.6.1. Adi ortaklığın başlıca yapılanma şekilleri     63

2.6.1.1. İç ortaklık              63

2.6.1.2. Dış ortaklık           66

2.6.1.3. Çifte ortaklık        67

2.6.2. Adi ortaklık temeline dayalı farklı sözleşme tipleri     69

2.6.2.1. Genel olarak         69

2.6.2.2. Kartel      69

2.6.2.3. Konzern  71

2.6.2.4. Konsorsiyum         72

2.6.2.5. Joint venture         74

 

İKİNCİ BÖLÜM

ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER

 1. ORTAKLARIN BORÇLARI 77

3.1. Katılım Payı (Sermaye) Borcu    77

 3.1.1. Genel olarak       77

 3.1.2. Katılım payı olarak getirilebilecek değerler 81

3.1.2.1. Paranın katılım payı olarak getirilmesi            83

3.1.2.2. Emeğin ve ticarî itibarın katılım payı olarak getirilmesi             86

 3.1.2.3. Bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetinin veya kullanım

hakkının katılım payı olarak getirilmesi          88

3.1.2.4. Alacak hakkının katılım payı olarak getirilmesi            91

3.1.2.5. Ticarî işletmenin katılım payı olarak getirilmesi           92

3.1.3. Katılım payı borcunun ifa edilmemesi ve sonuçları   93

3.1.3.1.Genel olarak          93

3.1.3.2. Katılım payı borcunun ifasının imkânsızlığı 93

3.1.3.2.1. Baştaki ifa imkânsızlığı    93

3.1.3.2.2. Sonraki ifa imkânsızlığı   95

3.1.3.3. Katılım payı borcunun ifasında satış ve kira sözleşmeleri

hükümlerinin uygulanması 96

3.1.3.3.1. Genel olarak       96

3.1.3.3.2. Yararın ve hasarın geçmesi              97

3.1.3.3.3. Katılım payı borcunu ifa eden ortağın zapttan

ve ayıptan sorumluluğu   98

3.1.3.3.3.1. Katılım payı olarak taşınır veya

taşınmaz bir malın mülkiyetinin

getirilmesi durumunda               98

3.1.3.3.3.1.1. Zapttan sorumluluk            98

3.1.3.3.3.1.2. Ayıptan sorumluluk            101

3.1.3.3.3.2. Katılım payı olarak taşınır veya

taşınmaz bir malın kullanım

hakkının getirilmesi durumunda              103

3.1.3.4. Katılım payı borcunu ifada temerrüt ve sonuçları        104

3.1.3.4.1. Genel olarak       104

3.1.3.4.2. İfa davası (Eda davası)    105

3.1.3.4.3. Temerrüt faizi     107

3.1.3.4.4. Ceza koşulu (cezaî şart)   108

3.1.3.4.5. Tazminat davası 110

3.1.3.4.6. Ortaklıktan çıkarma (ihraç)             110

3.1.3.4.7. Ortaklığın feshi  111

3.2. Sadakat Borcu 112

3.3. Özen Borcu     114

3.4. Rekabet Etmeme Borcu 118

3.5. Kazancın Paylaşılması ve Kazanç ve Zarara Katılma           121

3.5.1. Genel olarak        121

3.5.2. Kazancın paylaşılması      121

3.5.3. Kazanç ve zarara katılma 123

3.5.3.1. Genel olarak         123

3.5.3.2. Ortaklık kazanç ve zararının yönetici ortak tarafından

belirlenmesi           124

3.5.3.3. Ortaklar arasında kazanç ve zararın paylaştırılması    124

3.5.3.4. Kazanç ve zararın mahkeme tarafından belirlenmesi

(Kazanç payının belirlenmesi ve ödenmesi davası)     128

 1. ORTAKLARIN HAKLARI 131

4.1. Yönetim Hakkı              131

4.2. Ortaklık İşlerini İnceleme (Denetim) Hakkı           133

4.3. Ortakların Ücret, Faiz ve Giderleri İsteme Hakkı  135

4.3.1. Genel olarak        135

4.3.2. Ortakların ortaklık işleri için yaptığı giderler, uğradıkları zararlar

ve üstlendikleri borçlar      136

4.3.2.1. Gider kavramı ve istenebilecek giderler          136

4.3.2.2. Zarar kavramı ve istenebilecek zararlar          138

4.3.2.3. Borç kavramı ve ileri sürülebilecek borçlar   139

4.3.3. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz ve sarfetmiş olduğu

emek için ücret talep etme hakkı    142

4.3.3.1. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz talep etme

hakkı      142

4.3.3.2. Ortağın sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme

hakkı      143

  4.4. Tasfiye payını isteme hakkı      143

 1. ORTAKLIK KARARLARI VE ORTAKLARIN OY HAKKI 144

5.1. Genel Olarak   144

5.2. Ortaklık Kararlarının Hukukî Niteliği        148

5.3. Ortaklık Kararlarının Konusu     149

5.4. Ortaklık Kararlarının Alınmasındaki Genel Kurallar             150

5.4.1. Genel olarak        150

5.4.2. Toplantı yeter sayısı          150

5.4.3. Karar yeter sayısı               150

5.5. Ortakların Oy Hakkı     151

5.5.1. Oy hakkının hukukî niteliği              151

5.5.2. Oy hakkının kullanımında temsil ve oy hakkının

sınırlandırılması 153

5.6. Ortaklık Kararlarının Geçersizliği               155

 1. ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 157

6.1. Genel Olarak   157

6.2. Adi Ortaklıkta Yönetim Kavramı ve Anlamı          158

6.3. Yönetim Hakkının Kazanılması ve Kullanılması   159

6.4. Olağan ve Olağan Dışı Yönetim İşleri       160

6.4.1. Genel olarak        160

6.4.2. Olağan yönetim işleri         160

6.4.3. Olağan dışı yönetim işleri  162

6.5. Yönetici Ortakların Hukukî Durumu        165

6.6. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 167

6.6.1. Genel olarak        167

6.6.2. Konuya ilişkin TBK. 629 hükmünün yorumlanması ve niteliği               169

6.6.3. Yönetim yetkisinin kaldırılmasında ve sınırlanmasında haklı

sebep kavramı    170

6.6.4. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması hakkının

kullanılması ve sonuçları  171

 1. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ

DEĞİŞİKLİKLER               175

7.1. Yeni Ortak Alımı, Ortaklık Payının Devri ve Alt Katılım    175

7.1.1. Genel olarak        175

7.1.2. Yeni ortak alımı 175

7.1.3. Ortaklık payının devri       178

7.1.4. Alt katılım           183

7.2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma  185

7.3. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Malî Sonuçları              189

 1. ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİ BAKIMINDAN

ZAMANAŞIMI      191

8.1. Genel Olarak   191

8.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı             192

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER

 1. DIŞ İLİŞKİDE ÖNEM ARZ EDEN VE ADİ ORTAKLIĞA

HÂKİM OLAN PRENSİPLER        193

9.1. Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin ve Buna Bağlı Olarak Hak ve Fiil

Ehliyetinin Bulunmaması           193

9.1.1. Genel olarak        193

 9.1.2. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin bulunmamasının hukukî

sonuçları               197

9.1.2.1. Yargılama ve takip hukuku açısından taraf ehliyetinin

olmaması             197

9.1.2.2. Hukukî işlemlerde taraf olarak yer alamaması             202

9.1.2.3. Ortaklık işlemlerinden doğan borçlardan ortaklığın

sorumlu olmaması             203

9.1.2.4. Ortaklığa ait taşınmaz malların ortaklık adına tapuya

tescil edilememesi              205

9.1.2.5. Ortaklığın ticaret unvanı kullanamaması ve buna bağlı

olarak ticaret siciline tescil edilememesi       206

9.2. Ortaklık Malvarlığına Dâhil Değerlerin Elbirliği Hâlinde Bütün

Ortaklara Ait Olması     209

9.3. Sorumluluk Açısından Ortaklar Arasında Müteselsil Sorumluluk

Olması              212

 1. ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 213

10.1. Genel Olarak 213

10.2. Ortağın Doğrudan Temsilci Olarak Hareket Etmesi            215

10.2.1. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsilin Şartları              216

10.2.1.1. Temsil yetkisinin varlığı             216

10.2.1.1.1. Temsil yetkisinin verilmesinde şekil

sorunu          217

10.2.1.2. Temsilcinin tüm ortaklar adına hareket etmesi ve

temsil yetkisini belli etmesi        219

10.2.2. Yönetici ortağın temsil yetkisine sahip olduğu karinesi

(TBK. 637/III) 221

10.2.3. Ortakların yetkisiz temsili            223

10.3. Ortağın Dolaylı Temsilci Olarak Hareket Etmesi 225

10.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 230

 1. ADİ ORTAKLIKTA TEMSİLİN SONUÇLARI VE SORUMLULUK 232

11.1. Genel Olarak 232

11.2. Doğrudan Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde               232

11.3. Dolaylı Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde   233

11.4. Müteselsil Sorumluluk               233

 1. SONUÇ 240

KAYNAKÇA               245

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
   
   
Kapat