İcra ve İflas Hukuku Ders Notu Ahmet Başözen

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
309
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053003137
Boyut
16x24
Baskı
125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN

 

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
İflas Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII 
İCRA HUKUKU
GENEL HÜKÜMLER.1
I.  İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI, MENFAAT DENGESİ VE
CEBRΠİCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER. 1 
A.  İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN TANIMI 1 
B.  İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA MENFAAT DENGESİ. 1 
C.  İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TEMEL HAKLARIN GÖZETİLMESİ . 2 
1.  Hukuk devleti‐ hak arama özgürlüğü. 2 
2.  Sosyal devlet ilkesi. 3 
3.  Adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkı 3 
4.  Eşitlik ilkesi. 3 
5.  Ölçülülük ilkesi. 3 
6.  İnsan onuru 4 
7.  Konut dokunulmazlığı 4 
Ç.  TEMEL YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNİN UYGULANMASI . 4 
1.  Tasarruf ilkesi. 5 
2.  Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi . 5 
3.  Takibin icra organlarınca yürütülmesi . 6 
4.  Doğrudanlık ilkesi 6 
5.  Takip ekonomisi ilkesi 6 
6.  Alenilik ilkesi 6 
D.  CEBRΠİCRA HUKUKUNA ÖZGÜ İLKELER 6 
1.  Kanunilik ilkesi . 7 
2.  Para alacakları ile diğer alacakların ayrılması 7 
3.  Paraya çevirme ilkesi . 7 
4.  Cebrî icra yolları sınırlıdır. 7 
5.  Cebrî icra tedbirleri sınırlıdır 8 
6.  Şekle sıkı bağlılık 8 
VIII  İÇİNDEKİLER 
7.  Alacak ve alacaklılar arasındaki öncelik. 8 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM .9 
SIRA SENDE 11 
II.  CEBRΠİCRA ÇEŞİTLERİ . 12 
A.  CÜZΠİCRA 12 
1.  İlâmlı icra . 12 
2.  İlâmsız İcra. 13 
3.  Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip. 13 
B.  KÜLLΠİCRA 13 
C.  6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ HAKKINDA 
KANUNDAN DOĞAN ALACAKLAR . 13 
III.  İCRA TEŞKİLATI (ORGANLARI). 14 
A.  ASIL İCRA ORGANLARI 14 
1.  İcra dairesi . 14 
a.  İcra dairesinin yetkileri 14 
b.  İcra dairesinin görevleri. 15 
aa.  Olumlu yükümlülükleri . 15 
bb.  Olumsuz yükümlülükleri . 16 
2.  İcra mahkemesi . 17 
3.  Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’ın icra ‐ iflâs işleri ile 
görevli hukuk daireleri. 20 
B.  YARDIMCI İCRA ORGANLARI. 20 
a.  Genel Mahkemeler (Asliye Hukuk, Asliye Ticaret ve Sulh 
Hukuk Mahkemeleri vb.) . 20 
b.  Savcılar ve Adalet Müfettişleri. 21 
c.  Kolluk Kuvvetleri 21 
C.  İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU 21 
1.  Hukukî sorumluluk 21 
2.  Cezaî sorumluluk . 21 
3.  Disiplin sorumluluğu 21 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 22 
SIRA SENDE 25 
IV.  ŞİKÂYET. 30 
A.  GENEL OLARAK. 30 
B.  ŞİKÂYETİN KONUSU 30 
C.  ŞİKÂYET SEBEPLERİ. 30 
İÇİNDEKİLER IX 
1.  İşlemin kanuna aykırı olması . 30 
2.  İşlemin hadiseye (olaya) uygun olmaması. 31 
3.  Bir hakkın yerine getirilmemesi. 31 
4.  Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 31 
D.  ŞİKÂYETİN TARAFLARI. 31 
1.  Şikâyet Eden 31 
2.  Şikâyet Edilen. 31 
E.  ŞİKÂYETİN SÜRESİ . 32 
F.  ŞİKÂYET USÛLÜ. 32 
G.  ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 33 
1.  Şikâyetin reddi. 33 
2.  Şikâyetin kabulü. 33 
a.  Şikâyet konusu işlemin (bozulması) iptal edilmesi. 34 
b.  Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi 34 
c.  İcra müdürünün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği 
işlemlerin yapılmasının emredilmesi . 34 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 35 
SIRA SENDE. 37 
V.  İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 39 
A.  İCRA HARÇLARI . 39 
1.  İcra dairesince alınan harçlar. 39 
2.  İcra mahkemesince alınan harçlar. 40 
B.  İCRA GİDERLERİ. 40 
C.  İCRA HARÇ VE GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 40 
VI.  İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT 41 
VII.  İCRA HUKUKUNDA SÜRELER‐TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ . 42 
A.  İCRA HUKUKUNDA SÜRELER. 42 
B.  TATİL VE TÂLİK (ERTELEME) HALLERİ 43 
1.  Tatil saatleri (gece vakti) 43 
2.  Tatil günleri 44 
3.  Tâlik (erteleme) halleri 44 
VIII.  İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 45 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 47 
SIRA SENDE. 49 
X  İÇİNDEKİLER 
İLÂMSIZ İCRA 53 
I.  İLÂMSIZ İCRA VE ÇEŞİTLERİ. 53 
II.  İLÂMSIZ İCRADA GÖREV VE YETKİ 53 
III.  GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP. 54 
A.  TAKİBİN KONUSU . 56 
B.  TAKİP TALEBİ 57 
IV.  ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ 60 
A.  ÖDEME EMRİ 60 
B.  İCRA TAKİBİNİN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU . 61 
C.  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 61 
1.  Ödeme emrine itiraz sebepleri 62 
a.  Maddî hukuka ilişkin itiraz sebepleri . 62 
b.  Takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri. 62 
c.  İmzaya itiraz. 62 
d.  Borca itiraz. 63 
e.  Kısmî itiraz . 63 
2.  Ödeme emrine itiraz ve süresi 64 
3.  Gecikmiş itiraz . 64 
4.  Ödeme emrine yapılan itirazın sonuçları. 65 
D.  ÖDEME EMRİNE YAPILAN İTİRAZIN GİDERİLMESİ 65 
1.  İtirazın iptali davası 66 
2.  İtirazın kaldırılması 68 
a.  İtirazın kesin kaldırılması . 69 
b.  İtirazın geçici kaldırılması. 72 
c.  Borçtan kurtulma davası 74 
V.  MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI . 75 
A.  MENFİ TESPİT DAVASI 75 
1.  İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası 75 
2.  İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası . 75 
B.  İSTİRDAT DAVASI 76 
VI.  MAL BEYANI . 77 
VII.  İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 78 
A.  İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 78 
1.  İtfa nedeniyle icra takibinin iptali 78 
2.  Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin iptali 79 
İÇİNDEKİLER XI 
B.  İCRA TAKİBİNİN TÂLİKİ (ERTELENMESİ) 79 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 80 
SIRA SENDE. 84 
VIII.  HACİZ 92 
A.  GENEL OLARAK HACİZ. 92 
B.  HACİZ TALEBİ 93 
C.  HACZİN YAPILMASI . 94 
D.  HACZİN KONUSU 95 
1.  Taşınır malların haczi . 95 
2.  Taşınmazların haczi 96 
3.  Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi. 97 
a.  Borçlunun maaş ve ücret dışındaki alacaklarının haczi 97 
b.  Borçlunun maaş ve ücretinin haczi 99 
E.  HACZİN ETKİSİ. 100 
F.  HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR . 100 
1.  Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 100 
2.  Bir Kısmı Haczedilemeyen Haklar 102 
G.  HACZE İŞTİRAK 102 
H.  HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI. 105 
1.  Hacizli malın borçlunun elinde bulunması. 105 
2.  Hacizli malın üçüncü kişinin elinde bulunması 107 
I.  BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ . 107 
1.  Hacizden önce taksitle ödeme. 107 
2.  Hacizden sonra taksitle ödeme . 108 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 110 
SIRA SENDE. 115 
IX.  PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ). 119 
A.  SATIŞ TALEBİ . 119 
B.  TAŞINIRLARIN SATIŞI. 119 
C.  TAŞINMAZLARIN SATIŞI 122 
D.  İHALENİN FESHİ 125 
X.  PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) . 126 
A.  PARALARIN ÖDENMESİ. 126 
B.  PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 127 
XI.  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ. 128 
A.  GENEL BİLGİ 128 
XII  İÇİNDEKİLER 
B.  ACİZ BELGESİ ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI . 129 
1.  Geçici borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu sonuçlar 129 
2.  Kesin borç ödemeden aciz belgesi ve doğurduğu hükümler. 129 
a.  Maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar. 129 
b.  Takip hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar 130 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 131 
SIRA SENDE 134 
XII.  KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP 136 
A.  GENEL BİLGİ 136 
B.  TAKİP TALEBİ 136 
C.  ÖDEME EMRİ 137 
D.  ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ 137 
1.  İmzaya İtiraz 137 
2.  Borca İtiraz 138 
E.  ÖDEME EMRİNE KARŞI ÖZEL ŞİKÂYET 139 
1.  Senedin kambiyo senedi niteliğine ve takip hakkına ilişkin şikâyet . 139 
2.  Vadeye ve senet aslının verilmemesine ilişkin şikâyet 139 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 141 
SIRA SENDE 144 
İLÂMLI İCRA.147 
I.   İLÂMLARIN İCRASI 147 
A.   GENEL OLARAK. 147 
B.   İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDE BELGELER. 147 
C.  İLÂMLI İCRADA YETKİ 148 
D.  İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI. 148 
E.  İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ 
OLMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ SORUNU . 149 
F.  İCRANIN İADESİ 150 
G.  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 151 
1.  İtfa, imhal veya zamanaşımı, icra emrinin tebliğinden önce 
gerçekleşmiş ise. 151 
2.   İtfa, imhal veya zamanaşımının, icra emrinin tebliğinden sonra 
gerçekleşmiş olması 153 
III.  PARA VE TEMİNAT ALACAKLARI İÇİN İLÂMLI İCRA YOLU . 154 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 155 
SIRA SENDE 160 
İÇİNDEKİLER XIII 
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 163 
I.  GENEL BİLGİ 163 
II.  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP . 165 
A.  TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMSIZ TAKİP 165 
B.  TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA 
İLÂMSIZ TAKİP. 166 
III.  REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP . 167 
A.  TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLÂMLI TAKİP 167 
B.  TAŞINMAZ REHNİNİN (İPOTEĞİN) PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA 
İLÂMLI TAKİP. 167 
IV.  REHİNLİ MALIN SATILMASI, PARANIN ÖDENMESİ VE REHİN AÇIĞI BELGESİ 170 
A.  REHİNLİ MALIN SATILMASI VE PARALARIN ÖDENMESİ 170 
B.  REHİN AÇIĞI BELGESİ 170 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 172 
SIRA SENDE. 175 
İHTİYATΠHACİZ 179 
I.  GENEL BİLGİ 179 
II.  İHTİYATΠHACİZ KARARININ İCRASI . 180 
III.  İHTİYATΠHACİZ KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ. 181 
IV.  İHTİYATΠHACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 182 
1.  İhtiyatî haciz, dava veya takipten önce konulmuşsa . 182 
2.  İhtiyatî haciz, dava veya takipten sonra talep edilmişse . 183 
V.  HAKSIZ İHTİYATΠHACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 183 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 185 
SIRA SENDE. 188 
İFLÂS HUKUKU 
(KÜLLΠİCRA) 191 
I.  GENEL BİLGİ 191 
II.  İFLÂS ORGANLARI . 191 
A.  RESMΠİFLÂS ORGANLARI 191 
1.  İcra Dairesi. 191 
2.  İflâs Dairesi 192 
3.  İcra Mahkemesi . 192 
4.  Ticaret Mahkemesi 192 
XIV  İÇİNDEKİLER 
5.  Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay İlgili Hukuk Daireleri. 193 
B.  ÖZEL İFLÂS ORGANLARI 193 
III.  İFLÂS SEBEBİ VE İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER . 193 
A.  İFLÂS SEBEBİ . 193 
B.  İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 193 
1.  Ticaret Kanunu gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabî olan kişiler 193 
a.  Gerçek kişiler . 193 
b.  Tüzel kişiler 194 
2.  Tacir olmadıkları halde Ticaret Kanunu gereğince tacirler 
hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler . 194 
3.  Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi 
bulunan kişiler . 194 
IV.  İFLÂS YOLLARI. 195 
A.  GENEL BİLGİ 195 
B.  TAKİPLİ İFLÂS 195 
1.  Genel (adî) iflâs yolu 195 
a.  İflâs takip talebi ve ödeme emri 195 
b.  İflâs davası ve iflâs kararı. 196 
aa.  Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse. 197 
bb.  Borçlu ödeme emrine itiraz etmemişse 198 
c.  İflâs kararına karşı kanun yolları 199 
2.  Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu . 200 
a.  İflâs takip talebi ve ödeme emri 200 
b.  İflâs ödeme emrine itiraz ve şikâyet 201 
c.  İflâs davası ve iflâs kararı. 201 
C.  TAKİPSİZ (DOĞRUDAN DOĞRUYA) İFLÂS 202 
1.  Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs. 202 
2.  Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs . 203 
a.  Borçlunun zorunlu iflâs talebi 203 
b.  Borçlunun ihtiyari iflâs talebi. 204 
3.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı ve 
iflâsın ertelenmesi. 204 
a.  Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı. 204 
b.  İflâsın ertelenmesi . 205 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 209 
SIRA SENDE 216 
İÇİNDEKİLER XV 
V.  İFLÂSIN HUKUKΠSONUÇLARI 221 
A.  İFLÂSIN MÜFLİS BAKIMINDAN HUKUKΠSONUÇLARI. 221 
1.  İflâs masasına girecek mallar. 221 
a.  Müflisin haczi caiz bütün malları . 221 
b.  Müflisin üzerinde rehin bulunan malları 222 
c.  Müflisin hacizli malları . 222 
2.  İflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi . 222 
a.  Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sona 
ermesi 222 
b.  Takiplerin durması ve düşmesi 223 
c.  Hukuk davalarının durması 224 
B.  İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKΠSONUÇLARI . 224 
1.  Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 225 
2.  Faizlerin Durumu . 225 
3.  Şarta veya belirsiz bir vadeye bağlı alacaklar. 226 
4.  Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 226 
5.  Tamam olmuş satışların ifası . 226 
6.  Takas 226 
7.  Âdi ve rehinli alacakların sırası 227 
C.   İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR. 228 
1.  Adî iflâs 228 
2.  Taksiratlı (Kusurlu) İflâs . 228 
3.  Hileli iflâs . 228 
4.  İtibarın iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) 229 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 230 
SIRA SENDE. 237 
VI.  İFLÂS TASFİYESİ. 239 
A.  GENEL BİLGİ 239 
B.  İFLÂS MASASININ OLUŞTURULMASI. 239 
1.  Defter tutulması 239 
2.  Masa mallarının muhafazası 239 
C.  TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ VE TASFİYENİN YAPILMASI 240 
1.  İflâs tasfiyesinin tatili. 240 
2.   Basit tasfiye . 240 
3.  Adî tasfiye 241 
D.  İFLÂS MASASININ İDARESİ 242 
1.  Birinci alacaklılar toplantısı 242 
XVI  İÇİNDEKİLER 
2.  İflâs idaresi 243 
3.  İflâsta istihkak davaları 243 
4.  Masa alacaklarının tahsili ve acele satışlar 244 
5.  Alacakların incelenmesi. 244 
6.  Sıra cetveli . 245 
7.  Geç bildirilen alacaklar 246 
8.   İkinci alacaklılar toplantısı . 247 
E.  İFLÂS MASASINDAKİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (SATIŞ). 247 
F.  PAY CETVELİ VE SON HESAP . 248 
G.  PARALARIN DAĞITILMASI. 248 
H.  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 249 
I.  MASAYA YAZDIRILMAMIŞ ALACAKLAR. 249 
J.  İFLÂSIN KAPANMASI. 250 
K.  İFLÂSIN KALDIRILMASI 250 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM 252 
SIRA SENDE 261 
KONKORDATO .269 
I.  KONKORATO VE ÇEŞİTLERİ . 269 
II.  KONKORDATO ÇEŞİTLERİ 269 
A.  ADİ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO 269 
1.  Konkordato teklifi 269 
2.  Konkordato mühleti 269 
3.  Konkordato mühleti verilmesinin sonuçları 270 
a.  Alacaklılar bakımından sonuçları. 270 
b.  Borçlu bakımından sonuçları . 270 
4.  Konkordato komiseri. 271 
5.  Alacaklılar toplantısı ve konkordato teklifinin değerlendirilmesi 272 
6.  Konkordatonun ticaret mahkemesince incelenmesi ve karar 
verilmesi 273 
a.  Konkordatonun tasdiki 273 
b.  Konkordatonun tasdiki talebinin reddi 274 
7.  Konkordatonun hüküm ve sonuçları . 274 
8.  Konkordatonun feshi. 275 
B.  İFLÂS İÇİ KONKORDATO 275 
C.  MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO . 276 
1.  Konkordato teklifi ve yetkili organlar 276 
İÇİNDEKİLER XVII 
2.  Konkordatonun zorunlu kapsamı 276 
3.  Konkordatonun tasdiki ve sonuçları 277 
4.  Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 277 
5.  Paraların paylaştırılması ve tevdii 277 
6.  Tasfiyenin sona ermesi ve faaliyet raporu. 277 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 278 
SIRA SENDE. 283 
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI287 
I.  GENEL OLARAK . 287 
II.  YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ 287 
III.  PROJENİN ALACAKLILAR TARAFINDAN OYLANMASI. 288 
IV.  TASDİK İÇİN PROJENİN MAHKEMEYE SUNULMASI. 288 
V.  MAHKEMENİN İNCELEMESİ VE KARARI 288 
VI.  MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 288 
VII.  TASDİK KARARININ SONUÇLARI 289 
VIII.  YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ . 289 
SIRA SENDE. 290 
İPTAL DAVASI 293 
I.  TANIM. 293 
II.  İPTALE TABİ TASARRUFLAR. 293 
A.  İVAZSIZ TASARRUFLAR 293 
B.  ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLAR. 294 
C.  ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL 294 
III.  İPTAL DAVASINDA YARGILAMA 295 
IV.  İPTAL DAVASININ SONUÇLARI 296 
ÇÖZELİM & ÖĞRENELİM. 298 
SIRA SENDE. 301 
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA BAZI SÜRELER .305 
GENEL KAYNAKÇA . 309 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Kapat