İş Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021 Ahmet Ev

İş Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
694
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385458
Boyut
16x24
Baskı
1400,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 400 puan kazanacaksınız)
   400

Av. Ahmet EVCİMEN

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZi

ÖZETLİ İNDEKS1

İŞÇİLİK ALACAKLARI

KARAR NO 1 : İş İlişkisi Devam Ederken İşçiden Alınan ve Fakat Başkaca Belgelerle Desteklenmeyen İbranameye Değer

Verilip Verilemeyeceği.18

KARAR NO 2 : Dinlenen Tanıkların İşveren Aleyhine Açılmış Davasının Bulunması, Bu Durumun Tanık İfadelerinin Güvenilirliğine Etkisi.23

KARAR NO 3 : Aralarında Muvazaa Olduğu Mahkeme Kararı ile

Tespit Edilen İşverenler Arasında Alt İşverenlik İlişkisinin Bulunup Bulunmadığı.29

KARAR NO 4 : Fark Ücret Talebi, Alt İşveren Değişikliği Nedeniyle

Ücretlerin Düşürülmesi, Muvafakat Vermeyen İşçiye

Bu Değişikliğin Uygulanamayacağı38

KARAR NO 5 : Bakiye Ücret Alacağı Talebi, Sigortasız Çalışma, Önce

Çalışma Olgusunun İspatının Gerektiği46

KARAR NO 6 : Fazla Mesai Ücreti Talebi İçin İş Sözleşmesinin Feshedilmiş Olması Gerektiği.51

KARAR NO 7 : Mevsimlik Çalışırken Kadroya Alınan İşçinin Fark

Ücret Talebi, Çalışma Sırasında Dava Açılmamış

Olmasının İşçi Aleyhine Yorumlanamayacağı.59

KARAR NO 8 : Mahkemece Kabul Edilen Çalışma Süresine Göre Ulusal Bayram ve Hafta Tatili Alacağının Yanlış Hesaplandığı, Hesaplamanın Nasıl Yapılması Gerektiği.65

KARAR NO 9 : İlave Tediye Alacağı Talebi, Davalı Belediye ile Diğer

Şirketler Arasında Muvazaa Olup Olmadığının Tespiti

Gerektiği.72

KARAR NO 10 : Fark Ücret Alacağı Talebi, TİS'te Belirtilen Emek

Zammının Askerlikte Geçen Süreye Uygulanıp Uygulanmayacağı, Emsal Kararların Yargılamaya Etkisi81

KARAR NO 11 : İmzalanmayan Bordrolarda Gösterilen ve Banka

Dekontlarında Yer Alan Fazla Çalışma Alacağının

Ödendiğinin Kabul Edilip Edilemeyeceği88

İçindekiler

iv

KARAR NO 12 : Takside Yevmiye ile (Hasılata Bağlı) Çalışan Şoförün

Fazla Çalışma Ücretinin Ne Şekilde Hesaplanacağı.97

KARAR NO 13 : Fazla Çalışma Alacağı, Aynı İşyerinde Çalışan Başka

İşçinin Açtığı Davadaki Puantaj Kayıtlarının Eldeki

Davada Kanıt Olarak Kullanılamayacağı.103

KARAR NO 14 : İşçilik Alacakları, Birden Fazla İşveren, İşverenler

Arasında Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisinin Bulunup

Bulunmadığının Tespiti Gerektiği112

KARAR NO 15 : Şoför Olarak Çalışan İşçinin İşçilik Alacakları Talebi,

Davalılar Arasında Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisinin

Bulunup Bulunmadığı117

KARAR NO 16 : Kesinleşen İşe İade Davasında Feshin Haklı Nedene

Dayandığı Yönünde Yapılan Tespitin Eldeki İşçilik

Alacakları Davasına Etkisi.124

KARAR NO 17 : Kapıcı Eşinin İşçilik Alacağı Talebi, Hizmet İlişkisinin

Araştırılması Gerektiği130

KARAR NO 18 : Yıllık İzin Ücreti Talebi, Otel Çalışanı, Çalışmanın Yıllık

300 Günün (11 Ayın) Altında Olup Olmadığının Tespiti

Gerektiği136

KARAR NO 19 : Fazla Çalışma ve UBGT Alacağının Sadece Tanık Delili

ile İspat Edilip Edilemeyeceği, İşyeri Kayıtlarının

Resen Celbinin Gerekip Gerekmediği.142

KARAR NO 20 : Kendisine İş Arama İzni Verilmesi Önerilen İşçinin

Çalışmayı Tercih Etmesi Halinde İş Arama İzin Alacağına Hak Kazanıp Kazanamayacağı.149

KARAR NO 21 : Fazla Çalışma Ücretine Uygulanan %60 Oranındaki

İndirimin Hakkın Özünü Ortadan Kaldırır Nitelikte

Olup Olmadığı.155

KARAR NO 22 : Belli Mevsimlerde 11 Aydan Fazla Çalışma Yapıp Fazla

Çalışma Ücretine Hak Kazanan İşçinin Bu Çalışmasının, Diğer Çalışmalarını Sürekli İş İlişkisine Çevirip

Çeviremeyeceği164

KARAR NO 23 : Uzman Doktorun Ücret Alacağı, Çalışmanın Kayıtlarda

Kısmi Zamanlı Görünmesi Ancak Tam Zamanlı Olduğunun İddia Edilmesi, İspat Yükü ve Şekli172

KARAR NO 24 : Denge Tazminatından Kaynaklanan Fark Ücret Alacağı

Talebi, Mahkemece Yapılan İncelemenin Yeterli Olup

Olmadığı180

KARAR NO 25 : Bakiye Süreye İlişkin Ücret Talebi, Sözleşmenin Belirli

Süreli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği194

İçindekiler

v

KARAR NO 26 : İmzası İnkar Edilmeyen İbraname, İradenin Fesada

Uğratıldığı İddiası, İbranamenin Makbuz Niteliğinde

Kabul Edilip Edilemeyeceği202

KARAR NO 27 : Kıdem Tazminatının Bankaya Yatırılma Zorunluluğunun Olup Olmadığı, İbranamenin Geçerlilik

Şartları208

KARAR NO 28 : İşitme Kaybı Yaşayan İşçinin Görev Yeri ve Ücretinin

Değiştirilmesi, İşçinin Değişikliği Kabul Etmesi, Fark

Ücret Alacağı Talebinin Yerinde Olup Olmadığı.215

KARAR NO 29 : İşçilik Alacakları Davası, İşverenler Arasında Organik

Bağ Olup Olmadığı, Husumetten Reddedilip Kesinleşen

Hizmet Tespiti Davasının Eldeki Davaya Etkisi.221

KARAR NO 30 : Yıllık İzin Alacağı, Yargılama Sırasında Sunulmayıp

Temyiz Aşamasında Sunulan Yıllık Ücretli İzin Defterlerinin Dikkate Alınıp Alınamayacağı.229

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ

KARAR NO 31 : Özelleştirilen İşyerine Verilen Ayrılma Dilekçesinin

Mahiyeti, İş Akdinin Kim Tarafından Hangi Nedenle

Sonlandırıldığının Tespiti Gerektiği238

KARAR NO 32 : İşyerindeki Kayda Dayanılarak Başka Yere Gönderilen

İşçinin İşe Başlamaması, Feshin Haklı Olup

Olmadığı245

KARAR NO 33 : Fazla Çalışma Alacağı Talebi, Karineye Dayalı İndirim

Yapılmasının Gerekip Gerekmediği.255

KARAR NO 34 : Kıdem Tazminatı Talebi, İş Sözleşmesinin Hangi

Tarafça Feshedildiğinin Tespiti Gerektiği.261

KARAR NO 35 : Yaşlılık Aylığı İçin İşten Ayrılan İşçinin İbranamede

Fesih Nedenini Belirtmemiş Olmasına Rağmen Kıdem

Tazminatına Hak Kazanıp Kazanamayacağı266

KARAR NO 36 : Yaşlılık Aylığı Almak İçin İstifa Ettikten Sonra Başka

İşyerinde Çalışma, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılıp

Kullanılmadığı.271

KARAR NO 37 : Evlilik Gerekçesiyle İşe Gelemeyeceğini Ustabaşına

Bildiren İşçinin Devamsızlığının Haklı ve Bu Nedenle

Feshin Haksız Olup Olmadığı.278

İçindekiler

vi

KARAR NO 38 : İşçinin Şube Müdürü Olduğu Bankada Sorumluluğu

Altındaki Personel Tarafından Suç İşlenmesi, Şube

Müdürünün Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olup

Olmadığı283

KARAR NO 39 : Emeklilik Nedeniyle İstifa Eden İşçinin Emeklilik

Şartlarını Taşımaması, Kıdem Tazminatına Hak

Kazanıp Kazanamayacağı289

KARAR NO 40 : Hastalık Nedeniyle İşe Gitmeme, İşçinin Haklı Nedenle

Eylemli Fesih İddiası, İşverenin Haklı Nedenle Fesih

İddiası, Hangi Sebebe İtibar Edileceği294

KARAR NO 41 : Çalıştığı Noterde Kendi Adına İşlem Yapan Noter Katibinin İşten Çıkarılacağını Öğrenmesi Üzerine İşverenine Saldırması, Feshin Haklı Olduğu.301

KARAR NO 42 : Mevsimlik İşçinin Askı Süresi Sonunda İşe Başlamak

İstemesi Ancak İşverenin Başlatmaması, İşçinin

Sözleşmeyi Feshi, Hangi Feshin Haklı Olduğu306

KARAR NO 43 : Yaş Hariç Emeklilik Nedeniyle İş Akdine Son Vermenin

İstifa Sayılıp Sayılmayacağı, Feshin Haklı Olup

Olmadığı312

KARAR NO 44 : Ücreti Ödenmeyen İşçinin Feshinin Haklı Olduğu,

Bahsedilen Ücretin Geniş Anlamda Ücret Olduğu.322

KARAR NO 45 : İşverene Ait Olup da Kullanması İçin İşçiye Verilmeyen Telefon Hattının Kullanılması Nedeniyle Yapılan

İşveren Feshinin Haklı Olup Olmadığı328

KARAR NO 46 : Sağlık Sorunları Nedeniyle İşçinin Yaptığı Feshin Haklı

Olup Olmadığı, Mahkemece Yeterli İncelemenin Yapılıp Yapılmadığı332

İŞE İADE DAVALARI

KARAR NO 47 : İşe Başlama Başvurusunun Adi Ortaklardan Birine

Yapılmasının Usule Uygun Başvuru Sayılıp

Sayılmayacağı340

İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

KARAR NO 48 : Psikolojik Taciz (Mobbing) İddiası, Manevi Tazminat

Talebi, İddianın İspat Edilip Edilemediği348

KARAR NO 49 : İş Kazası, Maddi ve Manevi Tazminat Talebi, BK Raporuna Karşı "Aleyhe Hususları Kabul Etmiyoruz" Beyanının Niteliği, Usuli Kazanılmış Hak355

İçindekiler

vii

KARAR NO 50 : İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi, Zamanaşımı

İtirazı, Zararın Öğrenildiği Tarihin Tespiti.361

KARAR NO 51 : İş Kazasından Kaynaklı Manevi Tazminat Davası,

Davalılar Arasında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin

Tespiti Gerektiği.376

KARAR NO 52 : İşçinin Hırsızlık Eylemi Nedeniyle İşverence Aleyhine

Açılan Tazminat Davası, İşverence Talep Edilen Keşfin

İcrasının Gerekip Gerekmediği385

KARAR NO 53 : Mobbing Nedeniyle Hükmedilen 75.000 TL Manevi

Tazminatın Uygun Olup Olmadığı392

KARAR NO 54 : Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Tazminatı, İşverenler

Arasında Muvazaa Olmasının Bu Alacağın Doğumu

İçin Yeterli Olup Olmadığı402

KARAR NO 55 : Ayrımcılık Tazminatına Hak Kazanma Koşulları.410

KARAR NO 56 : İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Kalıp Ustası

İşçinin Emsal Ücret Araştırmasının Sadece İnşaat

Odasına Sorularak Yapılmasının Yeterli Olup

Olmadığı419

KARAR NO 57 : İşin Görülmesi Sırasında Trafikte Yaşanan Kaza Nedeniyle Tazminat Talebi, 3. Kişinin Ağır Kusurunun İşverenle İlliyet Bağını Kesip Kesmeyeceği425

KARAR NO 58 : İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi, Toplu Konut

İnşaatında TOKİ'nin İhale Makamı mı Asıl İşveren mi

Olduğu434

YARGILAMA USULÜ

KARAR NO 59 : İşçilik Alacakları Davası, Mahkemece Verilen Kararın

Yeni Bir Karar (Eylemli Direnme Kararı) Sayılıp

Sayılmayacağı446

KARAR NO 60 : İlk Derece Mahkemesince Direnme Hususunda Verilen

Kısa Kararın Usule Uygun Olup Olmadığı.450

KARAR NO 61 : İşçilik Alacağı Davası, Direnme Kararı ve Temyiz

Dilekçesinin Şirketin Tescilli Adresine Tebliğ Edilmesi

Gerektiği452

KARAR NO 62 : İşçilik Alacağı Davası, Davalının Harçtan Muaf Olmasının Dava Açılırken Davacının da Harç Ödemeyeceği

Anlamına Gelmeyeceği456

İçindekiler

viii

KARAR NO 63 : İş Arama İzni Alacağı, Maddi Hata Yapıldığı Gerekçesiyle Onama Kararının Kaldırılarak Bozma Kararı Verilip Verilemeyeceği.463

KARAR NO 64 : İşçilik Alacakları Davası, Taraflarca Bildirilen Tanık

Sayısının Mahkemece Sınırlandırılıp

Sınırlandırılamayacağı483

KARAR NO 65 : Islah Harcı Hükümden Sonra Yatırılan Islahın Geçerli

Olup Olmayacağı492

KARAR NO 66 : İşçilik Alacağı Davası, Kararın Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Olduğu500

KARAR NO 67 : Feri Müdahale Talebi Hakkında Bir Karar Verilmeden

Direnme Kararı Verilemeyeceği503

KARAR NO 68 : Ön İnceleme Aşamasında Verilen Sürede Tanık Deliline Dayanan Ancak Tanıklarını Bildirmeyen Tarafın

Tanık Dinletip Dinletemeyeceği504

KARAR NO 69 : Davanın Geri Alındığı Beyanından Sonra Feragat Edildiği Yönünde Yapılan Açıklama Nedeniyle İşlemin

Geri Alma mı Feragat Olarak mı Değerlendirilmesi

Gerektiği515

KARAR NO 70 : İşçilik Alacakları, Temyiz Harçları İçin Süre Verilmiş

Olmasına Rağmen Dosyada Harçların Yatırıldığına

İlişkin Belge Bulunmaması, Yapılması Gereken

İşlem522

KARAR NO 71 : İşçilik Alacakları Davası, Davanın Belirsiz Alacak

Davası Olarak Açılıp Açılamayacağı527

KARAR NO 72 : BK Raporunda Daha Fazla Çalışmaya Göre Hesap

Edilmiş Olmasına Rağmen Dava Dilekçesine Göre

Karar Verilmesi Gerektiği, Taleple Bağlılık İlkesi533

KARAR NO 73 : Vakıf Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Uzman Doktorun Kıdem Tazminatı Talebinde

Görevli Yargı Yolu542

KARAR NO 74 : Tefhimden Sonra Süre Tutum Dilekçesi ile İstinaf

Yoluna Başvurulmasına Rağmen Tebliğden Sonraki

8 Gün İçinde Gerekçeli İstinaf Dilekçesi

Verilmemesi.552

KARAR NO 75 : Bozma Konusu Yapılmayıp Kesinleşmiş Hususlara

Bozma Sonrası Kurulan Hükümde Yer Verilip

Verilemeyeceği.565

İçindekiler

ix

KARAR NO 76 : Sendikal Tazminat Talebi, İstinaf Aşamasında İleri

Sürülmeyen Bir Gerekçenin Temyiz Aşamasında İleri

Sürülüp Sürülemeyeceği571

KARAR NO 77 : İşçilik Alacaklarına Hükmedilirken Kararda Net mi

Brüt mü Olduğunun Belirtilmemesinin İnfazda Tereddüde Yol Açıp Açmayacağı.583

KARAR NO 78 : İşçilik Alacakları Davası, Davanın Kısmi Dava Olarak

Açılması Halinde Zamanaşımının Ne Şekilde

Hesaplanacağı.591

KARAR NO 79 : İşçilik Alacağını Teminat Altına Almak İçin Talep

Edilen Korumanın İhtiyati Tedbir mi İhtiyati Haciz

mi Olduğu598

KARAR NO 80 : Bakiye Ücret Alacağı, Aynı İşverene Karşı Aynı İşten

Dolayı Birden Fazla İşçinin Birlikte Dava Açıp

Açamayacağı609

KARAR NO 81 : Aynı İşverene Karşı Daha Önce Kesinleşmiş Bir Hizmet

Tespiti Davası Bulunmasının İşçilik Alacakları Davasında da İş Mahkemesini Görevli Kılıp

Kılmayacağı613

KARAR NO 82 : İşçilik Alacağı, Hüküm Kesinleşmeden Davalı İşverenin

İflasına Karar Verilmiş Olması Halinde Yapılması

Gereken İşlem.620

KARAR NO 83 : İşçilik Alacağı Talebi, Belirsiz Alacak Davası, Bozma

Sonrası Talep Artırımı Yapılıp Yapılamayacağı625

KARAR NO 84 : İşçilik Alacağı Davası, Davanın Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kuruma Karşı Açılmış Olması, Yapılması Gereken

İşlem632

KARAR NO 85 : İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Yetkili

Mahkemenin Ne Şekilde Belirleneceği.639

KARAR NO 86 : Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılan İşçilik Alacakları

Davasında Faiz ve Zamanaşımının Hangi Tarihe Göre

Hesaplanacağı.645

KARAR NO 87 : Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması Halinde Bunun Açıkça Belirtilmesi Gerektiği.651

KARAR NO 88 : İlk Bozmada Değinilmeyen Hususlara İkinci Bozmada

Değinilmesinin Usuli Kazanılmış Hakkı Zedeleyip

Zedelemediği.657

KARAR NO 89 : "Saklı Tutulan Haklardan Feragat" Edildiğine Dair

Beyanın Ne Şekilde Yorumlanması Gerektiği.666

İçindekiler

x

KARAR NO 90 : Kısa Kararın Tefhiminden Sonra Süre Tutum Dilekçesi

Verilmeyip Tebliğden Sonra 8 Gün İçinde Yapılan

Temyizin Süresinde Olup Olmadığı.672

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Kapat