İddianame ve İddianamenin İadesi Ali Burak Uğur
İddianame ve İddianamenin İadesi
İddianame ve İddianamenin İadesi

İddianame ve İddianamenin İadesi


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
300
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004226
Boyut
16x24
Baskı
1118,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 118 puan kazanacaksınız)
   118

Ali Burak UĞUR ( Cumhuriyet Başsavcısı )

 

Konu Başlıkları
- İddianame
- İddianamenin Mahkeme Tarafından Kabulü
İddianamenin İadesi

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER.IX
KISALTMALAR .XVII
GİRİŞ . ϭ
I. Bölüŵ
İDDİANAME
I. GENEL OLARAKϱ
II. İDDİANAMENİN UNSURLARI .ϭϬ
A. SuçuŶ İşleŶdiği HususuŶda Yeterli Şüphe BuluŶŵası.ϭϬ
B. İddiaŶaŵeŶiŶ Diğer UŶsurları ϭϲ
ϭ. Yer ǀe Madde BakıŵıŶdaŶ Yetkili MahkeŵeŶiŶ
Gösterilŵesi .ϭϴ
Ϯ. ŞüpheliŶiŶ Kiŵlik BilgileriŶiŶ Gösterilŵesi ϮϬ
ϯ. MüdafiiŶ GösterilŵesiϮϱ
ϰ. Maktul, Mağdur ǀeLJa SuçtaŶ Zarar GöreŶiŶ KiŵliğiŶiŶ,
BuŶlarıŶ Vekili ǀeLJa KaŶuŶi TeŵsilĐisiŶiŶ Gösterilŵesi.Ϯϲ
ϱ. AçıklaŶŵasıŶda SakıŶĐa BuluŶŵaŵası HaliŶde İhďarda
BuluŶaŶ KişiŶiŶ KiŵliğiŶiŶ Gösterilŵesi.Ϯϴ
ϲ. ŞikâLJette BuluŶaŶ KişiŶiŶ KiŵliğiŶiŶ Gösterilŵesi.ϯϬ
ϳ. YükleŶeŶ SuçuŶ UŶsurlarıŶa İlişkiŶ Bil
X
ϭϬ. ŞikaLJetiŶ Yapıldığı TarihiŶ Gösterilŵesi ϰϮ
ϭϭ. SuçuŶ DelilleriŶiŶ Gösterilŵesi . ϰϳ
ϭϮ. GözaltıŶa Alŵa ǀe Tutuklaŵa Tarihleri ile BuŶlarıŶ
SüreleriŶiŶ Gösterilŵesi ϰϵ
ϭϯ. İddiaŶaŵeŶiŶ SoŶuç KısŵıŶda Yer Alŵası GerekeŶ
Hususlar. ϱϭ
C. Hukuka ALJkırı Deliller AçısıŶdaŶ Duruŵ ϱϮ
ϭ. Hukuka ALJkırı DelilleriŶ DosLJadaŶ Çıkartılŵası SoruŶu ϱϮ
Ϯ. İddiaŶaŵe DüzeŶleŶŵesiŶe Etkisi. ϱϱ
D. Hukuka ULJguŶluk NedeŶleri AçısıŶdaŶ Duruŵ ϱϲ
E. CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶıŶ İŵzası. ϱϴ
F. Ek İddiaŶaŵe SoruŶu. ϲϬ
G. İddiaŶaŵede Yer Alŵaŵası GerekeŶ Hususlar ϲϰ
ϭ. GeŶel Olarak ϲϰ
Ϯ. İddiaŶaŵede Özel HaLJata İlişkiŶ Bilgilere Yer Verilŵesi . ϲϲ
aͿ Özel HaLJat ǀe Bu HaLJatıŶ Gizliliği . ϲϲ
ďͿ Özel HaLJatıŶ SıŶırlaŶdırılŵası . ϲϵ
ĐͿ İddiaŶaŵe DüzeŶleŶŵesiŶe Etkisi ϳϭ
II. Bölüŵ
İDDİANAMENİN MAHKEME TARAFINDAN KABULÜ
I. SORUŞTURMA EVRESİ VE İŞLEVİ. ϳϵ
II. İDDİANAMENİN KABULÜ ϴϭ
A. Açık Kaďul. ϴϮ
B. ZıŵŶi Kaďul ϴϯ
XI
III. Bölüŵ
İDDİANAMENİN İADESİ
I. ANLAMI VE AMACIϴϱ
II. İADEYİ YAPACAK MAKAM VE İHSAS-I REY DURUMU ϵϬ
III. İNCELEME SÜRESİ .ϵϭ
IV. İDDİANAMENİN İADESİ NEDENLERİ ϭϬϬ
A. İddiaŶaŵeŶiŶ ϭϳϬ. MaddeLJe ALJkırı DüzeŶleŶŵiş OlŵasıϭϬϰ
ϭ. Yer ǀe Madde BakıŵıŶdaŶ Yetkili MahkeŵeLJe HitaďeŶ
İddiaŶaŵe DüzeŶleŶŵesi ϭϬϳ
Ϯ. İddiaŶaŵede ŞüpheliŶiŶ Kiŵlik BilgileriŶe Yer Verilŵesi ϭϭϱ
ϯ. İddiaŶaŵede MüdafiiŶ Gösterilŵesi .ϭϮϱ
ϰ. Maktul, Mağdur ǀeLJa SuçtaŶ Zarar GöreŶiŶ KiŵliğiŶiŶ,
BuŶlarıŶ Vekili ǀeLJa KaŶuŶi TeŵsilĐisiŶiŶ Gösterilŵesi.ϭϮϲ
ϱ. AçıklaŶŵasıŶda SakıŶĐa BuluŶŵaŵası HaliŶde İhďarda
BuluŶaŶ KişiŶiŶ KiŵliğiŶiŶ Gösterilŵesi.ϭϮϵ
ϲ. ŞikaLJette BuluŶaŶ KişiŶiŶ Kiŵliği ǀe ŞikaLJetiŶ Yapıldığı
Tarih .ϭϯϬ
ϳ. YükleŶeŶ Suç ǀe ULJgulaŶŵası GerekeŶ KaŶuŶ
MaddeleriŶiŶ Gösterilŵesi ϭϯϰ
ϴ. YükleŶeŶ SuçuŶ İşleŶdiği Yer, Tarih ǀe ZaŵaŶ Diliŵi.ϭϯϱ
ϵ. SuçuŶ Delilleri ϭϯϴ
ϭϬ. ŞüpheliŶiŶ Tutuklu Olup Olŵadığı, TutuklaŶŵış ise,
GözaltıŶa Alŵa ǀe Tutuklaŵa Tarihleri ile BuŶlarıŶ Süreleri .ϭϰϬ
ϭϭ. YükleŶeŶ Suçu OluşturaŶ OlaLJlarıŶ, MeǀĐut Delillerle
İlişkileŶdirilerek AçıklaŶŵasıϭϰϬ
ϭϮ. ŞüpheliŶiŶ LehiŶe OlaŶ HususlarıŶ İleri Sürülŵesi ǀe Ceza
ǀe GüǀeŶlik TedďirleriŶdeŶ HaŶgisiŶe HükŵedilŵesiŶiŶ
İsteŶdiğiŶiŶ Gösterilŵesi .ϭϰϯ
B. SuçuŶ SüďutuŶa Etki EdeĐeği Mutlak SaLJılaŶ MeǀĐut Bir DeliliŶ
ToplaŶŵaŵış Olŵası ϭϰϱ
C. ÖŶ ödeŵe ǀe Uzlaşŵa UsulüŶüŶ ULJgulaŶŵaŵış Olŵası ϭϲϬ
XII
D. YargıtaLJ KararlarıŶdaŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi OlŵaLJaĐak Haller. ϭϳϭ
ϭ. Şüpheli SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵaŵış OlŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ
İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair ϭϳϭ
Ϯ. MağdureŶiŶ BedeŶ ǀeLJa Ruh SağlığıŶıŶ Bozulup
Bozulŵadığı HususuŶda Adli Tıp KuruŵuŶdaŶ Rapor
AlıŶŵaŵası HususuŶuŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϳϲ
ϯ. KesiŶ Rapor AlıŶŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϴϬ
ϰ. ŞüpheliŶiŶ Akıl Hastası Olup OlŵadığıŶa İlişkiŶ Rapor
AldırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϴϲ
ϱ. Nüfus KaLJıt ÖrŶeği ǀeLJa Saďıka KaLJdı TeŵiŶ EdilŵeŵesiŶiŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϴϵ
ϲ. Usul HüküŵleriŶe ULJulŵadığı GerekçesiLJle İddiaŶaŵeŶiŶ
İade EdileŵeLJeĐeğiŶe Dair ϭϵϯ
ϳ. Şüpheli SaǀuŶŵasıŶıŶ Müdafi HuzuruŶda AlıŶŵaŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϵϲ
ϴ. Keşif Yapılŵaŵası ǀeLJa Bilirkişi Raporu AlıŶŵaŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϭϵϲ
ϵ. Ses AŶalizi YaptırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϮϬϰ
ϭϬ. SosLJal İŶĐeleŵe Raporu AldırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ
İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair ϮϬϱ
ϭϭ. MağduruŶ Yaşı HususuŶda Tereddüt BuluŶŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϮϬϳ
ϭϮ. Usulsüz AraŵaŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. ϮϭϬ
ϭϯ. Kusur Duruŵu İle İlgili Rapor AlıŶŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ
İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair Ϯϭϭ
ϭϰ. ϱϲϬϳ saLJılı KaŶuŶ͛daki EtkiŶ PişŵaŶlık HüküŵleriŶiŶ
HatırlatılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. Ϯϭϰ
ϭϱ. ŞüpheliŶiŶ Adres BilgileriŶiŶ GösterilŵeŵesiŶiŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair. Ϯϭϴ
XIII
ϭϲ. ŞüpheŶiŶ Hukuki DuruŵuŶuŶ ϲϯϱϮ saLJılı KaŶuŶuŶ GeçiĐi
ϭ/ϭ. ǀe ϯϳϭϯ saLJılı KaŶuŶuŶ ϳ/ϱ.ŵaddeleri ULJarıŶĐa
DeğerleŶdirilŵediği HususuŶuŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair.Ϯϭϵ
ϭϳ. Diğer FailiŶ AraştırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .ϮϮϬ
ϭϴ. Suça SürükleŶeŶ ÇoĐuklar İçiŶ TCK͛ŶıŶ ϯϭ/Ϯ Maddesi
GereğiŶĐe Farik ǀe MüŵeLJLJizlik Raporu AldırılŵaŵasıŶıŶ
ǀeLJa Farik MüŵeLJLJiz OlŵaLJaŶlar HakkıŶda İddiaŶaŵe
DüzeŶleŶeŵeLJeĐeği HususuŶuŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair.ϮϮϭ
ϭϵ. Teşhis İşleŵiŶiŶ Yaptırılŵaŵış OlŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ
İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair ϮϮϱ
ϮϬ. CesediŶ Ele GeçirileŵeŵesiŶiŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .ϮϮϴ
Ϯϭ. TCK͛ŶıŶ ϮϮϭ. MaddesiŶde DüzeŶleŶeŶ EtkiŶ PişŵaŶlık
HüküŵleriŶiŶ ULJgulaŶŵası DuruŵuŶuŶ BuluŶŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .ϮϮϵ
ϮϮ. Tarafsız ǀe Bağıŵsız Bilirkişi Raporu AlıŶŵaŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .Ϯϯϭ
Ϯϯ. TCK͛ŶıŶ ϭϵϭ/Ϯ. Maddesi ULJarıŶĐa Kaŵu DaǀasıŶıŶ
AçılŵasıŶıŶ ErteleŶŵesi KararıŶdaŶ SoŶra Erteleŵe Süresi
ZarfıŶda Tekrar ULJuşturuĐu Madde KullaŶaŶ ŞüpheliLJe
ULJarı YapılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .ϮϯϮ
Ϯϰ. Yakalaŵa MüzekkeresiŶiŶ İŶfazıŶıŶ Makul Bir Süre
BekleŶŵeŵesi HususuŶuŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaŵaLJaĐağıŶa Dair .Ϯϯϯ
Ϯϱ. DosLJaŶıŶ Şüpheli HakkıŶda YapılaŶ Diğer Soruşturŵa
Eǀrakı ile Birleştirilŵeŵesi HususuŶuŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair.Ϯϯϱ
Ϯϲ. Gözleŵ AltıŶa Alŵa İşleŵi YapılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ
İadesi NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair Ϯϯϲ
Ϯϳ. ZaŵaŶaşıŵı SüresiŶiŶ DolŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaŵaLJaĐağıŶa Dair.Ϯϯϳ
XIV
E. YargıtaLJ KararlarıŶdaŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi OlaďileĐek Haller Ϯϯϴ
ϭ. ŞüpheliŶiŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵaŵış OlŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaďileĐeğiŶe Dair . Ϯϯϴ
Ϯ. CesediŶ Ele GeçirileŵeŵesiŶiŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaďileĐeğiŶe Dair . ϮϰϬ
ϯ. Teşhis İşleŵiŶiŶ YaptırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaďileĐeğiŶe Dair. ϮϰϬ
ϰ. Trafik KazasıŶda Kusursuz OlaŶ ŞüpheliLJe İddiaŶaŵe
DüzeŶleŶŵesiŶiŶ İade NedeŶi OlaĐağıŶa Dair Ϯϰϯ
ϱ. ϱϮϯϳ SaLJılı Türk Ceza KaŶuŶu͛ŶuŶ ϭϲϴ/ϱ. Maddesi
ULJarıŶĐa KatılaŶ KuruŵuŶ Uğradığı ZararıŶ ÖdeŶŵesiŶe
İlişkiŶ Bildiriŵ YapılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaďileĐeğiŶe Dair . Ϯϰϯ
ϲ. Kaŵu DaǀasıŶıŶ AçılŵasıŶıŶ ErteleŶŵesi KararıŶıŶ
Kaldırılarak Kaŵu Daǀası Açılaďilŵesi içiŶ ŞüpheliLJe EŶ Az Ϯ
Kez İhtar Yapılŵaŵış OlŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaďileĐeğiŶe Dair. Ϯϰϲ
ϳ. YaďaŶĐı ULJruklu Şüpheli HakkıŶda DüzeŶleŶeŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ, Koǀuşturŵa ŞartlarıŶıŶ Gerçekleşŵediği ǀe
Yetkisizlik GerekçesiLJle İade EdileďileĐeğiŶe Dair . Ϯϰϴ
ϴ. İŵza İŶĐeleŵesi YaptırılŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi
NedeŶi OlaďileĐeğiŶe Dair. Ϯϰϵ
ϵ. Belge ÜzeriŶde SahteĐilik Olup Olŵadığı HususuŶda Rapor
AlıŶŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaďileĐeğiŶe
Dair Ϯϱϭ
ϭϬ. ŞüpheliŶiŶ Aǀukat Olŵası NedeŶiLJle HakkıŶda ϭϭϯϲ SaLJılı
Aǀukatlık KaŶuŶu GereğiŶĐe Soruşturŵa İzŶi AlıŶŵaŵasıŶıŶ
İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi OlaďileĐeğiŶe Dair . ϮϱϮ
ϭϭ. Ϯϱϰϳ SaLJılı Yükseköğretiŵ KaŶuŶu͛ŶuŶ ϱϯ. Maddesi
GereğiŶĐe YapılaĐak İlk Soruşturŵa SoŶrası, Yetkili Kurul
TarafıŶdaŶ Şüpheli HakkıŶda SoŶ SoruşturŵaŶıŶ Açılŵası
Kararı AlıŶŵaŵasıŶıŶ İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi NedeŶi
OlaďileĐeğiŶe Dair . ϮϱϮ
F. İadeŶiŶ MüŵküŶ OlŵaLJaĐağı Haller ϮϱϮ
G. İade ÜzeriŶe CuŵhuriLJet SaǀĐısıŶıŶ YapaĐağı İşleŵ ϮϲϬ
XV
H. İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi KararıŶa İtirazϮϲϲ
ϭ. GeŶel Olarak Ϯϲϲ
Ϯ. İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi KararıŶa KatılaŶ HakiŵiŶ İtirazı
İŶĐeleLJeĐek MerĐiiŶ KararıŶa Katılıp KatılaŵaLJaĐağı SoruŶu Ϯϳϭ
İ. İddiaŶaŵeŶiŶ İadesi KararıŶa YapılaŶ İtirazıŶ Kaďulü ǀeLJa
Reddi ÜzeriŶe BaşǀurulaĐak KaŶuŶ Yolu ϮϳϮ
EKLER
EK ϭ: İDDİANAME ÖRNEĞİ Ϯϳϱ
EK Ϯ: ÇOCUKLAR HAKKINDA DÜZENLENEN İDDİANAME ÖRNEĞİ.Ϯϳϴ
EK ϯ: CEZAİ SORUMLULUĞU OLMAYAN ÇOCUKLAR HAKKINDA
DÜZENLENEN İDDİANAME ÖRNEĞİ .ϮϴϬ
EK ϰ: İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI ÖRNEĞİ .ϮϴϮ
EK ϱ: İDDİANAMENİN TENSİP İLE KABULÜ ÖRNEĞİ Ϯϴϯ
EK ϲ: İDDİANAMENİN İADESİ KARARI ÖRNEĞİ Ϯϴϱ
EK ϳ: İDDİANAMENİN İADESİ KARARINA İTİRAZ ÖRNEĞİϮϴϲ
EK ϴ: KANUN KARARINA BOZMA TALEBİ ÖRNEĞİ.Ϯϴϴ
KAYNAKÇA Ϯϵϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
59,00   
118,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
118,00   
118,00   
2
   
   
Kapat