Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ali Cem Budak

Dosyayı görüntüleyin Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ileKarşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
852
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753687904
Boyut
13,5x19,5
Baskı
14220,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 220 puan kazanacaksınız)
   220

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZLER          V-XLVIII

İÇİNDEKİLER      XLIX

KISALTMALAR   LXXI

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ       3

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ ADALET KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ BÖLÜMÜ            23

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

GÖREV

Görevin belirlenmesi ve niteliği (m. 1) 29

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi (m. 2)        31

Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini

davalarında görev (Mülga m. 3)            34

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi (m. 4)           35

İKİNCİ AYIRIM

YETKİ

Genel kural (m. 5)  38

Genel yetkili mahkeme (m. 6)               39

Davalının birden fazla olması hâlinde yetki (m. 7)              39

Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8)             40

Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki (m. 9)          41

Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m. 10)        42

Mirastan doğan davalarda yetki (m. 11)               42

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki(m. 12)            44

Karşı davada yetki (m. 13)     45

Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki (m. 14)        46

Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki (m. 15)     47

Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m. 16)       48

Yetki sözleşmesi (m. 17)       49

Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları (m. 18)     50

Yetki itirazının ileri sürülmesi (m. 19)  51

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE

YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGI YERİ BELİRLENMESİ

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler (m. 20)               53

Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler (m. 21)          55

İnceleme yeri (m. 22)             57

İnceleme usulü ve sonucu (m. 23)         57

İKİNCİ BÖLÜM

YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

Tasarruf ilkesi (m. 24)           58

Taraflarca getirilme ilkesi (m. 25)         59

Taleple bağlılık ilkesi (m. 26)               60

Hukuki dinlenilme hakkı (m. 27)          61

Aleniyet ilkesi (m. 28)           62

Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü (m. 29)              65

Usul ekonomisi ilkesi (m. 30)               66

Hâkimin davayı aydınlatma ödevi (m. 31)            67

Yargılamanın sevk ve idaresi (m. 32)   68

Hukukun uygulanması (m. 33)              69

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HÂKİMİN YASAKLILIĞI, REDDİ VE

HUKUKİ SORUMLULUĞU

BİRİNCİ AYIRIM

HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN

YASAKLILIĞI VE REDDİ

Yasaklılık sebepleri (m. 34)   70

Çekinme kararının sonuçları (m. 35)     71

Ret sebepleri (m. 36)              72

Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli (m. 37)             73

Ret usulü (m. 38)   73

Çekilme kararının incelenmesi (m. 39) 77

Ret talebini incelemeye yetkili merci (m. 40)       77

Ret talebinin geri çevrilmesi (m. 41)     79

Ret talebinin incelenmesi (m. 42)          80

Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf (m. 43)                83

Ret talebine ilişkin kararların temyizi (m.44)       84

Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi (m. 45)           86

İKİNCİ AYIRIM

HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Devletin sorumluluğu ve rücu (m. 46)  88

Davaların açılacağı mahkeme (m. 47)   91

Dava dilekçesi ve davanın ihbarı (m. 48)             93

Davanın reddi hâlinde verilecek ceza (m. 49)       95

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TARAFLAR VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

BİRİNCİ AYIRIM

TARAFLARIN EHLİYETLERİ

Taraf ehliyeti (m. 50)             96

Dava ehliyeti (m. 51)             96

Davada kanuni temsil (m. 52)               97

Dava takip yetkisi (m. 53)     97

Temsil veya izin belgelerinin verilmesi (m. 54)   98

Dava sırasında taraflardan birinin ölümü (m. 55) 99

Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi (m. 56)               100

İKİNCİ AYIRIM

DAVA ARKADAŞLIĞI

İhtiyari dava arkadaşlığı (m. 57)           100

İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 58)         102

Mecburi dava arkadaşlığı (m. 59)          102

Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu (m. 60)       103

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE

İhbar ve şartları (m. 61)         104

İhbarın şekli (m. 62)              105

İhbarda bulunulan kişinin durumu (m. 63)           106

İhbarın etkisi (m. 64)             106

Asli müdahale (m. 65)           107

Fer’î müdahale (m. 66)          109

Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi (m. 67)       109

Fer’î müdahilin durumu (m. 68)            110

Fer’î müdahalenin etkisi (m. 69)           112

Cumhuriyet savcısının davada yer alması (m. 70)                114

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

DAVAYA VEKÂLET

Genel olarak (m. 71)              115

Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler (m. 72)    116

Davaya vekâletin kanuni kapsamı (m. 73)            116

Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller (m. 74)       117

Birden fazla vekil görevlendirilmesi (m. 75)        118

Vekâletnamenin ibrazı (m. 76)              119

Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması (m. 77)  120

Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı (m. 78)              122

Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve

davranışı (m. 79)    122

Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması (m. 80)             124

Vekilin azli ve istifasının şekli (m. 81) 124

Vekilin istifası (m. 82)           125

Vekilin azli (m. 83)                126

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT

Teminat gösterilecek hâller (m. 84)      127

Teminat gerektirmeyen hâller (m. 85)   130

Teminat kararı (m. 86)           131

Teminatın tutarı ve şekli (m. 87)           132

Teminat gösterilmemesinin sonuçları (m. 88)      133

Teminatın iadesi (m. 89)        134

ALTINCI BÖLÜM

SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLİ TATİL

BİRİNCİ AYIRIM

SÜRELER

Sürelerin belirlenmesi (m. 90)               134

Sürelerin başlaması (m. 91)   135

Sürelerin bitimi (m. 92)         135

Tatil günlerinin etkisi (m. 93)                136

Kesin süre (m. 94)  136

İKİNCİ AYIRIM

ESKİ HÂLE GETİRME

Talep (m. 95)         138

Süre (m. 96)           139

Talebin şekli ve kapsamı (m. 97)          140

Talep ve inceleme mercii (m. 98)          141

Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi (m. 99)       141

İnceleme ve karar (m. 100)    142

Giderler (m. 101)   143

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

ADLİ TATİL

Adli tatil süresi (m. 102)        144

Adli tatilde görülecek dava ve işler (m. 103)        145

Adli tatilin sürelere etkisi (m. 104)       149

İKİNCİ KISIM

DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

DAVA ÇEŞİTLERİ

Eda davası (m. 105)               150

Tespit davası (m. 106)           150

Belirsiz alacak davası (m. 107)             151

İnşaî dava (m. 108) 156

Kısmi dava (m. 109)              157

Davaların yığılması (m. 110) 160

Terditli dava (m. 111)            161

Seçimlik dava (m. 112)          162

Topluluk davası (m. 113)       164

İKİNCİ BÖLÜM

DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR

BİRİNCİ AYIRIM

DAVA ŞARTLARI

Dava şartları (m. 114)            165

Dava şartlarının incelenmesi (m. 115)  169

İKİNCİ AYIRIM

İLK İTİRAZLAR

Konusu (m. 116)    170

İleri sürülmesi ve incelenmesi (m. 117) 172

ÜÇÜNCÜ KISIM

YAZILI YARGILAMA USULÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DAVANIN AÇILMASI

Davanın açılma zamanı (m. 118)          173

Dava dilekçesinin içeriği (m. 119)        173

Harç ve gider avansının ödenmesi (m. 120)         176

Belgelerin birlikte verilmesi (m. 121)   177

Dava dilekçesinin tebliği (m. 122)        178

Davanın geri alınması (m. 123)             178

Tarafta iradî değişiklik (m. 124)            179

Dava konusunun devri (m. 125)            181

İKİNCİ BÖLÜM

CEVAP DİLEKÇESİ

Cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126)  183

Cevap dilekçesini verme süresi (m. 127)              184

Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu (m. 128) 186

Cevap dilekçesinin içeriği (m. 129)      186

Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması (m. 130) 188

Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu (m. 131)     188

Karşı dava açılabilmesinin şartları (m. 132)         189

Karşı davanın açılması ve süresi (m. 133)            190

Asıl davanın sona ermesi (m. 134)        191

Uygulanacak hükümler (m. 135)           191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ

Tarafların ikinci dilekçeleri (m. 136)    192

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖN İNCELEME

Ön incelemenin kapsamı (m. 137)        193

Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar (m. 138)           194

Ön inceleme duruşmasına davet (m. 139)             195

Ön inceleme duruşması (m. 140)          196

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi (m. 141)       200

Süreler hakkında karar (m. 142)            203

BEŞİNCİ BÖLÜM

TAHKİKAT VE TAHKİKAT SIRASINDAKİ

ÖZEL DURUMLAR

BİRİNCİ AYIRIM

TAHKİKAT

Tahkikatın konusu (m. 143)   204

Tarafların dinlenilmesi (m. 144)           204

Sonradan delil gösterilmesi (m. 145)    205

Mevcut delillerle davanın aydınlanması (m. 146) 206

İKİNCİ AYIRIM

DURUŞMA

Tarafların duruşmaya daveti (m. 147)   207

Mahkemenin çalışma zamanı (m. 148) 209

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde

duruşma icrası (m. 149)         209

Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın

açılmamış sayılması (m. 150)                211

Duruşma düzeni (m. 151)      215

Soru Yöneltme (m. 152)        217

Kayıt ve yayın yasağı (m. 153)             218

Tutanak (m. 154)   219

Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu (m. 155)       221

Tutanağın ispat gücü (m. 156)               222

Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu (m. 157)               222

Tutanak örneği verilmesi (m. 158)        223

Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi (m. 159)          223

Dizi listesi (m. 160)               224

Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi (m. 161)          224

Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması (m. 162)   225

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN

Ön sorunun ileri sürülmesi (m. 163)     225

Ön sorunun incelenmesi (m. 164)         226

Bekletici sorun (m. 165)        227

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI

Davaların birleştirilmesi (m. 166)         228

Davaların ayrılması (m. 167) 230

Kanun yolları (m. 168)          231

BEŞİNCİ AYIRIM

İSTİCVAP

Konusu (m. 169)    232

İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi (m. 170) 232

İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi (m. 171) 233

Bizzat isticvap olunma (m. 172)            234

İsticvabın yapılması (m. 173) 235

Tutanak düzenlenmesi (m. 174)            236

Kıyasen uygulanacak hükümler (m. 175)             237

ALTINCI AYIRIM

ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ

Kapsamı ve sayısı (m. 176)   237

Islahın zamanı ve şekli (m. 177)           238

Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının

ödenmesi (m. 178) 240

Islahın etkisi (m. 179)            241

Davanın tamamen ıslahı (m. 180)         242

Kısmen ıslah (m. 181)            244

Kötüniyetli ıslah (m. 182)      244

Maddi hataların düzeltilmesi (m. 183)  245

YEDİNCİ AYRIM

TOPLU MAHKEMELERDE TAHKİKAT

(EK AYRIM: 22.07.2020-7251/m. 19)

Toplu mahkemelerde tahkikat (m. 183/A)            246

ALTINCI BÖLÜM

TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA

Tahkikatın sona ermesi (m. 184)           248

Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi (m. 185)        248

Sözlü yargılama (m. 186)      249

DÖRDÜNCÜ KISIM

İSPAT VE DELİLLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

İspatın konusu (m. 187)         252

İkrar (m. 188)         252

İspat hakkı (m. 189)               253

İspat yükü (m. 190)                254

Karşı ispat (m. 191)               255

Kanunda düzenlenmemiş deliller (m. 192)           255

Delil sözleşmesi (m. 193)      256

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi (m. 194)      257

Başka yerden getirtilecek deliller (m. 195)           258

Delilden vazgeçme (m. 196)  258

Delillerin incelenmesi ve istinabe (m. 197)          259

Delillerin değerlendirilmesi (m. 198)    260

İKİNCİ BÖLÜM

BELGE VE SENET

Belge (m. 199)       261

Senetle ispat zorunluluğu (m. 200)        262

Senede karşı tanıkla ispat yasağı (m. 201)            263

Delil başlangıcı (m. 202)       264

Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (m. 203) 265

İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü (m. 204) 267

Adi senetlerin ispat gücü (m. 205)        268

İmza atamayanların durumu (m. 206)   269

Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti (m. 207)             271

Yazı veya imza inkârı (m. 208)             272

Yazı veya imza inkârının sonucu (m. 209)           275

Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı (m. 210)             276

Sahtelik incelemesi (m. 211) 276

Sahte senedin iptali (m. 212) 278

Haksız yere sahtelik iddiası (m. 213)    279

Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi (m. 214)          281

Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için

hüküm ifade etmesi  (m. 215)                281

Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi (m. 216)          283

Belge aslının ibrazı usulü (m. 217)       284

Belgenin yerinde incelenmesi (m. 218) 285

Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu (m. 219)  287

Tarafın belgeyi ibraz etmemesi (m. 220)              288

Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi (m. 221) 289

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması (m. 222)  291

Yabancı dilde yazılmış belgeler (m. 223)             295

Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması

zorunluluğu (m. 224)             295

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEMİN

Yeminin konusu (m. 225)      296

Yemine konu olamayacak vakıalar (m. 226)        297

Yemin teklifi (m. 227)           297

Yemine davet (m. 228)          298

Yemin etmemenin sonuçları (m. 229)   299

Yeminin iade olunamayacağı hâller (m. 230)       299

Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı (m. 231)             300

Yemini yerine getirecek kimseler (m. 232)          300

Yeminin şekli (m. 233)          302

Sağır ve dilsizlerin yemini (m. 234)      303

Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini(m. 235)   304

Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında

olması (m. 236)      304

Yemin konusunun açıklattırılması (m. 237)         305

Yemin tutanağının düzenlenmesi (m. 238)           305

Yalan yere yemin iddiası (m. 239)        306

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TANIK

Tanık gösterme şekli (m. 240)               307

Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi (m. 241)           308

Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller (m. 242)        308

Tanığın davet edilmesi (m. 243)            310

Davetiyenin içeriği (m. 244)  311

Çağrıya uyma zorunluluğu (m. 245)     312

Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi (m. 246)            312

Tanıklıktan çekinme hakkı (m. 247)     313

Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme (m. 248)  314

Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 249)          315

Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme (m. 250)         316

Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları (m. 251)               317

Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi (m. 252) 318

Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu (m. 253)             318

Tanığın kimliğinin tespiti (m. 254)       319

Tanıklara itiraz (m. 255)        320

Tanığa görevinin önemini anlatma (m. 256)         320

Yeminsiz dinlenecekler (m. 257)          321

Yeminin zamanı ve şekli (m. 258)        322

Tanıkların mahkemede dinlenilmesi (m. 259)      322

Tanığın bilgilendirilmesi (m. 260)        324

Tanığın dinlenilme şekli (m. 261)         324

Yasak davranışlar (m. 262)    326

Tercüman ve bilirkişi kullanılması (m. 263)         326

Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve

sonuçları (m. 264)  327

Tanığa ödenecek ücret ve giderler (m. 265)         327

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller (m. 266)          328

Bilirkişi sayısının belirlenmesi (m. 267)               331

Bilirkişilerin görevlendirilmesi (m. 268)              331

Bilirkişilik görevinin kapsamı (m. 269) 334

Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar (m. 270)        335

Bilirkişiye yemin verdirilmesi (m. 271)                336

Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi (m. 272)      338

Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi (m. 273) 340

Bilirkişinin görev süresi (m. 274)          342

Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü (m. 275)  344

Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü (m. 276)      346

Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü (m. 277)    347

Bilirkişinin yetkileri (m. 278)                348

Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor (m. 279)                350

Bilirkişi raporunun verilmesi (m. 280)  353

Bilirkişi raporuna itiraz (m. 281)           353

Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi (m. 282)     356

Bilirkişi gider ve ücreti (m. 283)           356

Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu (m. 284)       357

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu (m. 285)            358

Davaların açılacağı mahkeme (m. 286) 362

Rücu davasında zamanaşımı (m. 287)   363

ALTINCI BÖLÜM

KEŞİF

Keşif kararı (m. 288)              364

Keşfe yetkili mahkeme (m. 289)           365

Keşfin yapılması (m. 290)     365

Keşfe katlanma zorunluluğu (m. 291)   367

Soybağı tespiti için inceleme (m. 292)  368

YEDİNCİ BÖLÜM

UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzman görüşü (m. 293)         369

BEŞİNCİ KISIM

HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜM

Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi (m. 294)    370

Hükmün müzakeresi (m. 295)               372

Hükmün oylanması ve yeter sayı (m. 296)           372

Hükmün kapsamı (m. 297)    373

Hükmün yazılması (m. 298)  375

Hükmün imza edilememesi (m. 299)    376

Hükmün korunması (m. 300) 377

Hüküm nüshası (m. 301)        377

İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar (m. 302)        378

Kesin hüküm (m. 303)           380

İKİNCİ BÖLÜM

HÜKMÜN TASHİHİ , TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI

Hükmün tashihi ve tamamlanması (m. 304)         384

Hükmün tavzihi (m. 305)       385

Hükmün tamamlanması (m. 305/A)      386

Tavzih ve tamamlanma talebi ile usulü (m. 306)  386

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

Davadan feragat (m. 307)      387

Davayı kabul (m. 308)           388

Feragat ve kabulün şekli (m. 309)         388

Feragat ve kabulün zamanı (m. 310)     389

Feragat ve kabulün sonuçları (m. 311)  390

Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri (m. 312)         391

Sulh (m. 313)         392

Sulhun zamanı (m. 314)         393

Sulhun etkisi (m. 315)            394

ALTINCI KISIM

BASİT YARGILAMA USULÜ

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (m. 316)             395

Dilekçelerin verilmesi (m. 317)             396

Delillerin ikamesi (m. 318)    398

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı (m. 319)            399

Ön inceleme ve tahkikat (m. 320)         399

Hüküm (m. 321)     402

Uygulanacak hükümler (m. 322)           403

YEDİNCİ KISIM

YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM

BİRİNCİ BÖLÜM

YARGILAMA GİDERLERİ

Yargılama giderlerinin kapsamı (m. 323)             404

Delil ikamesi için avans (m. 324)          407

Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler (m. 325)               408

Yargılama giderlerinden sorumluluk (m. 326)     409

Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden

sorumluluk (m. 327)              410

Fer’î müdahale gideri (m. 328)              411

Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları (m. 329)             412

Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi (m. 330)         413

Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri (m. 331)  414

Yargılama giderlerine hükmedilmesi (m. 332)     415

Avansın iadesi (m. 333)         416

İKİNCİ BÖLÜM

ADLİ YARDIM

Adli yardımdan yararlanacak kişiler (m. 334)      417

Adli yardımın kapsamı (m. 335)           419

Adli yardım talebi (m. 336)   420

Adli yardım talebinin incelenmesi (m. 337)         421

Adli yardım kararının kaldırılması (m. 338)         424

Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili (m. 339)          424

Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi (m. 340)   426

SEKİZİNCİ KISIM

KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

İSTİNAF

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar (m. 341)    429

İstinaf dilekçesi (m. 342)       433

İstinaf dilekçesinin verilmesi (m. 343)  435

Harç ve giderlerin yatırılması (m. 344) 437

Başvuru süresi (m. 345)         439

İstinaf dilekçesinin reddi (m. 346)        440

İstinaf dilekçesine cevap (m. 347)         441

Katılma yolu ile başvurma (m. 348)      442

Başvurma hakkından feragat (m. 349)  444

Başvurunun icraya etkisi (m. 350)        444

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma (m. 351)      446

Ön inceleme (m. 352)            447

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (m. 353) 449

İnceleme (m. 354)  454

İncelemenin kapsamı (m. 355)              455

Duruşma yapılmasına karar verilmesi

(Değişik: 22.07.2020-7251/36.m) (m. 356)          456

Yapılamayacak işlemler (m. 357)         457

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi (m. 358)             459

Karar ve tebliği (m. 359)       461

Uygulanacak diğer hükümler (m. 360)  465

İKİNCİ BÖLÜM

TEMYİZ

Temyiz edilebilen kararlar (m. 361)      465

Temyiz edilemeyen kararlar (m. 362)   468

Kanun yararına temyiz (m. 363)            473

Temyiz dilekçesi (m. 364)     475

Temyiz dilekçesinin verilmesi (m. 365)               478

Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler (m. 366)    479

Temyizin icraya etkisi (m. 367)            479

Kötüniyetle temyiz (m. 368)  481

Temyiz incelemesi ve duruşma (m. 369)              482

Onama kararları (m. 370)      486

Bozma sebepleri (m. 371)      491

Yargıtay kararlarının tebliği (m. 372)   492

Bozmaya uyma veya direnme (m. 373) 493

HUMK’UN 5236 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ

KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ     500

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGILAMANIN İADESİ

Konu (m. 374)        511

Yargılamanın iadesi sebepleri (m. 375) 511

Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi (m. 376)      516

Süre (m. 377)         517

İnceleyecek mahkeme ve teminat (m. 378)          519

Talebin ön incelemesi (m. 379)             520

Yeniden yargılama veya hükmün iptali (m. 380) 520

İcranın durdurulması (m. 381)               522

DOKUZUNCU KISIM

ÇEKİŞMESİZ YARGI

Çekişmesiz yargı işleri (m. 382)            523

Görevli mahkeme (m. 383)    532

Çekişmesiz yargı işlerinde yetki (m. 384)            532

Yargılama usulü (m. 385)      533

Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi

usulü (m. 386)        534

Kararlara karşı başvuru yolları(m. 387)                534

Kararların niteliği (m. 388)    534

ONUNCU KISIM

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

İHTİYATİ TEDBİR

İhtiyati tedbirin şartları (m. 389)           535

İhtiyati tedbir talebi (m. 390) 536

İhtiyati tedbir kararı (m. 391) 540

İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi (m. 392)     543

İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m. 393)     545

İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz (m. 394)          547

Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması (m. 395)   550

Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya

kaldırılması (m. 396)             551

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler (m. 397)      553

Tedbire muhalefetin cezası (m. 398)     556

Tazminat (m. 399) 558

İKİNCİ BÖLÜM

DELİL TESPİTİ VE DİĞER

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

Delil tespitinin istenebileceği hâller(m. 400)        559

Görev ve yetki (m. 401)         560

Delil tespiti talebi ve karar (m. 402)      561

Acele hâllerde tespit (m. 403)               563

Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler (m. 404)       563

Tutanak ve diğer belgeler (m. 405)       564

Diğer geçici hukuki korumalar (m. 406)               564

ONBİRİNCİ KISIM

TAHKİM

Uygulanma alanı (m. 407)     567

Tahkime elverişlilik (m. 408) 568

İtiraz hakkından feragat (m. 409)          568

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410)   569

Mahkemenin yardımı (m. 411)              571

Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli (m. 412)   571

Tahkim itirazı (m. 413)          573

İhtiyati tedbir ve delil tespiti (m. 414)   574

Hakem sayısı (m. 415)           577

Hakemlerin seçimi (m. 416)  578

Ret sebepleri (m. 417)            581

Hakemin reddi usulü (m. 418)               582

Hakemlerin sorumluluğu (m. 419)        585

Görevin yerine getirilememesi (m. 420)               585

Yeni hakem seçilmesi (m. 421)             586

Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi (m. 422)     587

Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı (m. 423)       589

Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424)           590

Tahkim yeri (m. 425)             590

Dava tarihi (m. 426)               591

Tahkim süresi (m. 427)          592

Dava ve cevap dilekçesi (m. 428)         593

Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme (m. 429)             595

Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması (m. 430)        596

Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi (m. 431)      597

Delillerin toplanması (m. 432)              598

Hakem kurulunun karar vermesi (m. 433)            599

Sulh (m. 434)         600

Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435)       601

Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması (m. 436)        602

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437)      605

Tebligat (m. 438)   607

İptal davası (m. 439)              608

Hakem ücreti (m. 440)           615

Yargılama giderleri (m. 441) 616

Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi (m. 442)              617

Yargılamanın iadesi (m. 443) 619

Uygulanmayacak hükümler (m. 444)    620

 

ONİKİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

Elektronik işlemler (m. 445)  620

Disiplin para cezası (m. 446) 624

Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler (m. 447)        624

Zaman bakımından uygulanma (m. 448)              625

Yönetmelik (m. 449)              625

Yürürlükten Kaldırılan hükümler (m. 450)           626

Ek madde 1            627

Geçici madde 1      628

Geçici madde 2      629

Geçici madde 3      629

Geçici madde 4      633

Yürürlük (m. 451)  634

Yürütme (m. 452)  635

ADALET KOMİSYONU RAPORUNDA YERALAN MUHALEFET

ŞERHLERİ            637

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU – GENEL GEREKÇE          645

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

TASARISI ADALET KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ BÖLÜMÜ  651

6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU              655

BİLİRKİŞİLİK KANUNU GENEL GEREKÇE  715

6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU            721

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NU DEĞİŞTİREN

KANUNLAR, RESMİ GAZETEDE YAYIN TARİHLERİ VE DEĞİŞEN

MADDELER         755

1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE YENİ

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN MADDELERİNİ

KARŞILAŞTIRAN TABLO 757

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ     777

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Kapat