İcra ve İflas Kanunu Ali Cem Budak

Karşılaştırmalıİcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004349
Boyut
13,5x19,5
Baskı
8Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

7101 sayılı Kanun ile yapılan konkordato değişikliklerini içerir.

Bu kanun kitabının yedinci basısından sonra İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (7101 sayılı) Kanun* ile İcra ve İflâs Kanunu’nun hacizli malların paraya çevrilmesi, iflas ve konkordato hükümlerinde kapsamlı değişiklikler yapılmış; ödeme güçlüğü içindeki işletmelerin rehabilitasyonuna imkân verecek yeni konkordato hükümlerinin ihtiyacı karşılayacağı mülahazasıyla Türk Ticaret Kanunu’nun iflasın ertelenmesi hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Son basıdan bu yana İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik olmamıştır.

 

İçindekiler
ÖNSÖZ . VII
İÇİNDEKİLER.XI
KISALTMALAR .XXXIII
İCRAVEİFLÂSKANUNU
BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 3
İflâs daireleri (m. 2) . 5
İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 5
İcra mahkemesi (m. 4) 5
Sorumluluk (m. 5) 6
Zimmet (m. 6). 6
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7). 6
Tutanaklar (m. 8) . 6
Elektronik işlemler (m. 8/a) 7
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) . 8
İş görmekten memnuiyet (m. 10). 9
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a)10
Memnu işler (m. 11)11
İcra dairesine ödeme (m. 12).11
Gözetim ve denetim (m. 13)11
Birinci teftiş (m. 13/a).12
Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) .12
Harçlar (m. 15) .13
Şikayet ve şartlar (m. 16) 13
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17).14
Yargılama usulleri (m. 18) 14
İçindekiler
XII
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 15
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20).15
İcra tebliğleri (m. 21).15
İcranın durdurulması (m. 22) .16
Kanundaki Istılahlar (m. 23)16
İKİNCİ BAP
İLÂMLARIN İCRASI
I.PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:
Taşınır teslimi (m. 24).19
Çocuk teslimi (m. 25)20
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası (m. 25/a).20
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların
icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b) 20
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
1 – Borçlunun elinde ise(m. 26)21
2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27)22
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) .23
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) .24
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) .24
İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31).25
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) .26
II.PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLÂMLARIN İCRASI
İcra emri ve muhtevası (m. 32)32
İcranın geri bırakılması (m. 33).33
İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a).34
III. MÜŞTEREK HÜKÜMLER
İcranın nereden isteneceği (m. 34).34
Takibin başlaması (m. 35)34
İçindekiler
XIII
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) .35
Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) .36
İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 36
Zamanaşımı (m. 39) 37
İcranın iadesi (m. 40) 37
Umumi hükümler (m. 41)38
ÜÇÜNCÜ BAP
İLÂMSIZ TAKİP
I.TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) .38
İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43)38
Ticareti terk edenler (m. 44)39
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 40
HACİZ YOLİYLE TAKİP
1 – Umumiyetle (m. 46) .40
2 – Hukuku amme borçları (m. 47)40
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48)41
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 41
II.YETKİ
Yetki ve itirazları (m. 50) 41
III.TATİLLER VE TALİKLER
TATİLLER
1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51)42
2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 42
3 – Terekenin borçlarında (m. 53) .42
4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54).43
5 – Askerlik halinde (m. 54/a).43
6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 43
Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) .43
İçindekiler
XIV
IV.İCRA TEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri (m. 57).44
V.TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 44
Takip masrafları (m. 59) .46
VI.ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) 46
2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61).48
İTİRAZ
1 – Süresi ve şekli (m. 62).48
2 – İtiraz sebepleri (m. 63) .49
3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64).49
4 – Gecikmiş itiraz (m. 65).49
5 – İtirazın hükmü (m. 66) .50
6- İtirazın hükümden düşürülmesi
a) İtirazın iptali (m. 67).50
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68) .53
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a).54
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b).57
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 57
Karar ve müddet (m. 70) 59
İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71).59
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72).59
Hususi hükümler (m. 73) .61
DÖRDÜNCÜ BAP
HACİZ YOLİYLE TAKİP
I. MAL BEYANI
Beyanın muhteviyatı (m. 74) .61
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 62
İçindekiler
XV
Hapis ile tazyik (m. 76) .62
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77).62
II.HACİZ
HACİZ
1 – Talep Müddeti (m. 78).62
2 – Hacze başlama müddeti (m. 79).63
Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80).63
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81)64
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82).64
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 67
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) .67
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) .67
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 67
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84).67
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) .68
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 69
Kıymet takdiri (m. 87).69
MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ
1 – Taşınırlar hakkında (m. 88).69
2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89).72
3 – Diğer haklar için (m. 90) 75
4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91)75
I-TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ
II-ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN
MAHFUZ HAKLARI
III - İdare ve işletme (m. 92) 76
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93)77
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) .77
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95)78
İçindekiler
XVI
İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ
A-BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ
1 – Hazırlık safhası (m. 96) 78
2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) .79
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a)82
3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98).83
B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99).83
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 84
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) 85
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) .85
Davet (m. 103)86
Hacze iştirak halinde davet (m. 104)86
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105).86
III.PARAYA ÇEVİRME
1 – SATIŞ TALEBİ
Talep için müddetler (m. 106) 87
Talep hakkı (m. 107) .87
Muvakkat haciz halinde (m. 108) .87
Satışın tatili (m. 109) .88
Haczin kalkması (m. 110).88
Taksitle ödeme (m. 111) 89
2 –TAŞINIRLARIN SATIŞI
Müddetler (m. 112) .90
Vaktinden evvel satış (m. 113) 90
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114)91
İhalenin yapılması (m. 115) .92
İkinci artırma (m. 116)93
Altın ve gümüş eşya (m. 117).93
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) .94
Pazarlık suretiyle satış (m. 119).94
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120)95
İçindekiler
XVII
PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI
İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121)95
Aile mal ortaklığı (m. 122) .96
3 –TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Satış müddeti (m. 123)96
ARTIRMA ŞARTLARI
1 – Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 97
2 – Münderecatı (m. 125) 98
Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) .98
Ayrıca tebliğler (m. 127).100
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)101
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 103
İhale (m. 129)104
Ödeme usulü (m. 130) 105
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 105
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) .105
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133)106
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 106
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135).108
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136).109
Aile yurtları (m. 137) .109
4 –PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) .110
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139)110
Sıra cetveli (m. 140).110
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 111
Cetvele itiraz (m. 142).111
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a)111
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143).112
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) .113
İçindekiler
XVIII
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 144/a).113
BEŞİNCİ BAP
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP
I-TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 145).115
Ödeme emri (m. 146) .115
Ödeme emrine itiraz (m. 147).115
II-İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 148).116
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a).116
1 – İcra emri (m. 149)116
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 117
2 – Ödeme emri (m. 149/b) 118
Ödeme emrine itiraz (m. 150).118
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a).118
Kiracılara haber verme (m. 150/b).119
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) .119
Satış hazırlıkları (m. 150/d) .119
III- MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 120
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) .120
Paraya çevirme usulü (m. 150/g)121
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h)121
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi
kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı)121
Paylaştırma (m. 151) .122
Rehin açığı belgesi (m. 152).122
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153)123
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 153/a).123
İçindekiler
XIX
ALTINCI BAP
İFLÂS YOLİYLE TAKİP
I-YETKİ
İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154).126
II – İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 127
İflâs talebi ve müddeti (m. 156) 127
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 127
Yargılama usulü (m. 158) .128
Muhafaza tedbirleri (m. 159).128
Masrafların peşin verilmesi (m. 160)129
DEFTER TUTULMASI
1 – Usulü (m. 161) .129
2 – Neticeleri (m. 162)129
3 – Devam müddeti (m. 163) 129
Kanun yollarına başvurma (m. 164).130
İflâs tarihi (m. 165) 131
İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) .131
III-KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK,POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET)
HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları (m. 167) .132
A)HACİZ YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 168) .132
a) Borca itiraz (m. 169).133
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 134
b) İmzaya itiraz (m. 170) 136
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a) .137
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) .138
İçindekiler
XX
B)İFLÂS YOLU İLE TAKİP
Ödeme emri (m. 171) .139
İtiraz veya şikayet (m. 172) 139
İFLÂS DAVASI
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173)139
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) .140
c) İstirdat davası (m. 175) 140
d) Uygulanacak hükümler (m. 176).140
C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) .140
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) .140
IV.DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ
EVVELCE TAKİBE HACET KALMAKSIZIN İFLÂS
A - Alacaklının talebi (m. 177).141
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178).142
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) .142
Reddolunan miraslar (m. 180) 144
Usul (m. 181) 144
V.İFLÂSIN KALDIRILMASI
İflâsın kaldırılması (m. 182) .145
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 145
YEDİNCİ BAP
İFLÂSIN HUKUKİ NETİCELERİ
1 –BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSIN NETİCELERİ
İflâs masası (m. 184)146
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185).146
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186).147
İptal davasına tabi haklar (m. 187) .147
İçindekiler
XXI
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline
muharrer senetler (m. 188) 148
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189).148
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 148
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191).148
Müflise ödeme (m. 192) .149
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) .149
Hukuk davalarının tatili (m. 194) .149
II.ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSIN TESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195)150
Faiz (m. 196) .150
Şarta muallak alacaklar (m. 197) .151
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198)151
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199).151
Takas (m. 200)152
Takasa itiraz (m. 201)152
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202).152
Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203) .153
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204)153
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) 153
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) .154
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 156
SEKİZİNCİBAP
İFLÂSINTASFİYESİ
1 – MASANINTEŞKİLİ
Defter tanzimi (m. 208) 156
Müflisin vazifeleri (m. 209) 157
Teminat tedbirleri (m. 210).157
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211)158
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212)159
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213).159
Kıymet takdiri (m. 214) 159
İçindekiler
XXII
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 159
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216)159
Tasfiyenin tatili (m. 217) 159
II.ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye (m. 218) .160
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) 160
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 161
III. MASANINİDARESİ
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .161
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222).162
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) 162
Toplanmada verilen kararlar (m. 224).163
Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) .164
İflâs idaresinin vazifesi (m. 226)164
İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227).164
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228).165
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229)166
IV.ALACAKLARINTAHKİKİVESIRALARINTAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230)166
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231).166
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232)166
Reddedilen alacaklar (m. 233).168
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) .168
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) .168
Geç kalan müracaatlar (m. 236)169
V. MASAN
İçindekiler
XXIII
Artırmanın ilânı (m. 242) .171
Artırma ve ihale (m. 243)171
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244)172
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).172
Aile yurtları (m. 246) .172
VI.PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) .173
İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) .173
Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) 173
Dağıtma (m. 250).173
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251).174
Muvakkat dağıtmalar (m. 252)174
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253)174
VII.İFLÂSIN KAPANMASI
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) .175
İflâs kapandıktan sonra (m. 255) 175
İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) .176
DOKUZUNCU BAP
İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257)176
İhtiyati haciz kararı (m. 258)177
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) .177
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260)179
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) .179
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) .180
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263).180
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264)180
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265).181
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 182
İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267)182
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) .183
İçindekiler
XXIV
ONUNCU BAP
KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN
TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) 183
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) .184
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 184
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) .185
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) .185
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) .185
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) .186
MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN
TAHLİYESİ
1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) .186
2 – Tahliye ve teslim (m. 273).186
İTİRAZ
1 – Müddet ve şekli (m. 274).187
2 – İtirazın kaldırılması (m. 275).187
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) .187
ONBİRİNCİ BAP
İPTAL DAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277)188
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) .188
Acizden dolayı butlan (m. 279).189
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 189
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 190
İptal davasında davalı (m. 282) .191
İadenin şümulü (m. 283) 191
Hak düşürücü müddet (m. 284) .192
İçindekiler
XXV
ONİKİNCİ BAP
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I.ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi (m. 285) .192
Konkordato talebine eklenecek belgeler (m. 286) 194
Geçici mühlet (m. 287).196
Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (m. 288)198
Kesin mühlet (m. 289) 199
Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların
görevleri (m. 290).201
Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin
kaldırılması (m. 291) .203
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın
açılması (m. 292) .204
Kanun yolları (m. 293)205
Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 294).206
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (m. 295)210
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (m. 296)210
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 297) .212
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 298).214
Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (m. 299).216
Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 300)216
Alacaklılar toplantısına davet (m. 301)217
Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (m. 302) .218
Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (m. 303) 220
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 304).221
Konkordatonun tasdiki şartları (m. 305) 222
Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (m. 306)224
Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu
malların iadesinin ertelenmesi (m. 307)225
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (m. 308) 227
Kanun yolları (m. 308/a)228
İçindekiler
XXVI
Çekişmeli alacaklar hakkında dava (m. 308/b)229
Konkordatonun hükümleri (m. 308/c).230
Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (m. 308/ç) .232
Konkordato haricinde yapılan vaatler (m. 308/d) 233
Konkordatonun kısmen feshi (m. 308/e).233
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308/f)233
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (308/g)234
II.REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI
VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ
Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (m. 308/h) .235
II.İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
Şartları ve hükümleri (m. 309) 239
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
Genel olarak (m. 309/a) .240
Zorunlu içeriği (m. 309/b).241
Tasdikin sonuçları (m. 309/c).242
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç)242
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) .242
Paraya çevirme (m. 309/e).243
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f)243
Taşınır rehinleri (m. 309/g).243
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 244
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 244
Rehin açığı (m. 309/ı).245
Tevdi (m. 309/i).245
Faaliyet raporu (m. 309/j)245
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) .246
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 246
İçindekiler
XXVII
IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 247
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 247
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o).248
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler (m. 309/ö) 249
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 250
Kararın sonuçları (m. 309/r) .251
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 251
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 252
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t).252
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 253
Yönetmelik (m. 309/ü).254
ON ÜÇÜNCÜ BAP
TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS
I-TAKSİRATLI İFLÂS
Taksiratlı iflâs halleri (m. 310).254
II-HİLELİ İFLÂS
Hileli iflâs halleri (m. 311)255
ON DÖRDÜNCÜ BAP
İTİBARIN YERİNE GELMESİ
A – Hileli müflis (m. 312).257
B - Taksiratlı müflis (m. 313).257
C – Adi müflis (m. 314) 257
İlân (m. 315)257
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 258
İçindekiler
XXVIII
ON BEŞİNCİ BAP
FEVKALADE HALLERDE MÜHLET VE TATİL
I – FEVKALADE MÜHLET
Bu babın tatbiki şartları (m. 317)258
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) .258
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) .259
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) .259
Defter tanzimi, komiser (m. 321) .260
Kararın tebliği (m. 322) 260
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323).260
BORÇLUNUN TASARRUF HAKLARI
A – Umumiyetle (m. 324) 261
B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) 261
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) .261
Uzatma (m. 327) 262
Refi (m. 328) .262
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 263
II – FEVKALADE HALLERDE TATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) .264
ON ALTINCI BAP
I.CEZAİ HÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331).264
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332).265
İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin
edenlerin cezası (m. 333)265
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a).266
İçindekiler
XXIX
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da
konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası (m. 334) 266
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a).266
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) .267
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336)267
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar(m. 336/a)267
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) .267
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a)268
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338).268
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339)269
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340)269
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341).269
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) .269
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343)270
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) .270
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345) .270
Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde
olanların cezası (m. 345/a).271
Artırmadan çekilme (m. 345/b)271
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346).271
Şikayet süresi (m. 347)271
Yetki (m. 348) .271
Yargılama usulü (m. 349) .271
Duruşma (m. 350)272
Tahkikat (m. 351) 272
Karar (m. 352) 272
Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b).273
İçindekiler
XXX
İtiraz (m. 353) .273
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354).274
ONYEDİNCİ BAP
HUSUSİ HÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355)274
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356)275
Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 275
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358)275
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 276
Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) .276
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361).276
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) .276
KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) .277
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).281
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365)282
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) .282
İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ 283
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti
(m. 367) .286
İlga edilen kanunlar (m. 368) 286
Ek madde 1.286
Ek madde 2.286
Ek madde 3.288
GEÇİCİ MADDELER 289
Meriyet zamanı (m. 369) . 298
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 298
İçindekiler
XXXI
09.06.1932TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER .299
ESKİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKÜMLERİ 305
ESKİ KONKORDATO HÜKÜMLERİ325
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME .345
İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ 357
2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 413
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN 6352, 6217 VE
6103 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE
DEĞİŞEN MADDELER .415
KAVRAM DİZİNİ.419

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat