İcra ve İflas Kanunu Ali Cem Budak

Karşılaştırmalıİcra ve İflas Kanunu


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
358
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002697
Boyut
13,5x19,5
Baskı
725,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

 

- 6352 sayılı Kanun, 6217 sayılı Kanun, 6103 sayılı Kanun,

 

- 6518 sayılı Kanun, 6728 sayılı Kanun, 6754 sayılı Kanun, 6763 sayılı Kanun ve 669, 673 ve 694 sayılı KHK Değişiklikleri

 

(Hükümet ve ilgili Komisyon Gerekçeleri, 
Değişiklikten Önceki Kanun Metinleri)

 

- Açıklayıcı Notlar

 

- İlgili Tüzük ve Yönetmelik

 

- Kavram Dizini

 

 

İçindekiler
ÖNSÖZ . VII
İÇİNDEKİLER.XI
KISALTMALAR XXXI
İCRAVEİFLÂSKANUNU
BİRİNCİBAP
TEŞKİLATVEMUHTELİFHÜKÜMLER
İcra daireleri (m. 1) 3
İflâs daireleri (m. 2) . 5
İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi (m. 3) 5
İcra mahkemesi (m. 4) 5
Sorumluluk (m. 5) 6
Zimmet (m. 6). 6
Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı (m. 7). 6
Tutanaklar (m. 8) . 6
Elektronik işlemler (m. 8/a) 7
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası (m. 9) . 8
İş görmekten memnuiyet (m. 10). 9
İcra mahkemesi hâkiminin reddi (m. 10/a)10
Memnu işler (m. 11)11
İcra dairesine ödeme (m. 12).11
Gözetim ve denetim (m. 13)11
Birinci teftiş (m. 13/a).12
Tüzük, yönetmelik ve Yargıtay kararları (m. 14) .12
Harçlar (m. 15) .13
Şikayet ve şartlar (m. 16) 13
Şikayet üzerine yapılacak muameleler (m. 17).14
Yargılama usulleri (m. 18) 14
Müddetler
Başlaması ve bitmesi (m. 19) 15
İçindekiler
XII 
Müddetlerin değiştirilmemesi (m. 20).15
İcra tebliğleri (m. 21).15
İcranın durdurulması (m. 22) .16
Kanundaki Istılahlar (m. 23)16
İKİNCİBAP
İLÂMLARIN İCRASI
I.PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI:
Taşınır teslimi (m. 24).19
Çocuk teslimi (m. 25)20
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası (m. 25/a).20
Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların
icrasında uzman bulundurulması (m. 25/b).20
TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
1 – Borçlunun elinde ise(m. 26)21
2 – Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise (m. 27)22
Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği (m. 28) .23
Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü (m. 29) .24
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar (m. 30) .24
İrtifak haklarına mütedair ilâmlar (m. 31).25
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilâmların icrası (m. 31/a) .26
II.PARAVETEMİNATVERİLMESİHAKKINDAKİ
İLÂMLARINİCRASI
İcra emri ve muhtevası (m. 32)32
İcranın geri bırakılması (m. 33).33
İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası (m. 33/a).34
III. MÜŞTEREKHÜKÜMLER
İcranın nereden isteneceği (m. 34).34
Takibin başlaması (m. 35)34
İcranın geri bırakılması için verilecek süre (m. 36) .35
Haciz veya iflâs istemek yetkisi (m. 37) .36
İçindekiler
  XIII
İlâm mahiyetini haiz belgeler (m. 38) 36
Zamanaşımı (m. 39) 37
İcranın iadesi (m. 40) 37
Umumi hükümler (m. 41)38
ÜÇÜNCÜBAP
İLÂMSIZTAKİP
I.TAKİBİN MUHTELİFTARZLARI
Para borcu ve teminat için takip (m. 42) .38
İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip (m. 43)38
Ticareti terk edenler (m. 44)39
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar (m. 45) 40
HACİZYOLİYLETAKİP
1 – Umumiyetle (m. 46) .40
2 – Hukuku amme borçları (m. 47)40
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi (m. 48)41
Rehin karşılığı ödünç verenler (m. 49) 41
II.YETKİ
Yetki ve itirazları (m. 50) 41
III.TATİLLERVETALİKLER
TATİLLER
1 – Bütün borçlular hakkında (m. 51)42
2 – Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde (m. 52) 42
3 – Terekenin borçlarında (m. 53) .42
4 – Tutukluluk ve hükümlülük halinde (m. 54).43
5 – Askerlik halinde (m. 54/a).43
6 – Borçlunun ağır hastalığı halinde (m. 55) 43
Talikın müddetlerin cereyanına tesiri (m. 56) .43
IV.İCRATEBLİĞLERİ
İcra tebliğleri (m. 57).44
İçindekiler
XIV 
V.TAKİPTALEBİ
Takip talebi ve muhtevası (m. 58) 44
Takip masrafları (m. 59) .46
VI.ÖDEMEEMRİVEİTİRAZ
1 – Ödeme emri ve muhtevası (m. 60) 46
2 – Ödeme emrinin tebliği (m. 61).48
İTİRAZ
1 – Süresi ve şekli (m. 62) .48
2 – İtiraz sebepleri (m. 63) .49
3 – Alacaklıya verilecek nüsha (m. 64).49
4 – Gecikmiş itiraz (m. 65).49
5 – İtirazın hükmü (m. 66) .50
6- İtirazın hükümden düşürülmesi
a) İtirazın iptali (m. 67).50
b) İtirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68)53
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması (m. 68/a).54
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması (m. 68/b).57
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri (m. 69) 57
Karar ve müddet (m. 70) 59
İcra Mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali (m. 71).59
Menfi tesbit ve istirdat davaları (m. 72).59
Hususi hükümler (m. 73) .61
DÖRDÜNCÜBAP
HACİZYOLİYLETAKİP
I. MALBEYANI
Beyanın muhteviyatı (m. 74) .61
Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı (m. 75) 62
Hapis ile tazyik (m. 76) .62
Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı (m. 77).62
İçindekiler
  XV
II.HACİZ
HACİZ
1 – Talep Müddeti (m. 78).62
2 – Hacze başlama müddeti (m. 79).63
Haciz yapan icra müdürünün yetkisi (m. 80) .63
Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri (m. 81)64
Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar (m. 82).64
Kısmen haczi caiz olan şeyler (m. 83) 67
Önceden yapılan anlaşmalar (m. 83/a) .67
Yavrulu hayvanların haczi (m. 83/b) .67
Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi (m. 83/c) 67
Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84).67
Taşınır ve taşınmaz malların haczi (m. 85) .68
Taşınır mallarda haczin neticeleri (m. 86) 69
Kıymet takdiri (m. 87).69
MAHCUZ MALLARI MUHAFAZATEDBİRLERİ
1 – Taşınırlar hakkında (m. 88).69
2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında (m. 89) .72
3 – Diğer haklar için (m. 90) 75
4 – Taşınmazlar hakkında (m. 91)75
I-TAŞINMAZHACZİNİNŞÜMULÜ
II-ALACAKLARIREHİNLESAĞLANMIŞALACAKLILARIN
MAHFUZHAKLARI
III - İdare ve işletme (m. 92) 76
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı (m. 93)77
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (m. 94) .77
Mahcuz malların muhafazası masrafları (m. 95)78
İSTİHKAKİDDİASINAİTİRAZ
A-BORÇLUNUNZİLYEDLİĞİ
1 – Hazırlık safhası (m. 96).78
2 – Üçüncü şahsın istihkak iddiası (m. 97) .79
İçindekiler
XVI 
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi (m. 97/a)82
3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler (m. 98).83
B – Üçüncü şahsın zilyetliği (m. 99).83
Hacze iştirak derecelerinin teşkili (m. 100) 84
Önce icrası lazım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak (m. 101) 85
Haciz tutanağı tanzimi (m. 102) .85
Davet (m. 103)86
Hacze iştirak halinde davet (m. 104)86
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 105).86
III.PARAYAÇEVİRME
1 – SATIŞTALEBİ
Talep için müddetler (m. 106) 87
Talep hakkı (m. 107) .87
Muvakkat haciz halinde (m. 108) .87
Satışın tatili (m. 109) .88
Haczin kalkması (m. 110).88
Taksitle ödeme (m. 111) 89
2 –TAŞINIRLARINSATIŞI
Müddetler (m. 112) .90
Vaktinden evvel satış (m. 113) 90
Artırma hazırlık tedbirleri (m. 114)91
İhalenin yapılması ve geri bırakılması (m. 115) .92
İkinci artırma (m. 116)93
Altın ve gümüş eşya (m. 117).93
Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti (m. 118) .94
Pazarlık suretiyle satış (m. 119).94
Ödeme yerine alacakların devri (m. 120)95
Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri (m. 121) 95
Aile mal ortaklığı (m. 122)96
3 –TAŞINMAZLARINSATIŞI
Satış müddeti (m. 123)96
İçindekiler
  XVII
ARTIRMAŞARTLARI
1 – Şartnamenin açık bulundurulması (m. 124) 97
2 – Münderecatı (m. 125) 98
Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar (m. 126) .98
Ayrıca tebliğler (m. 127).100
Mükellefiyetlerin listesi (m. 128)101
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet (m. 128/a) 102
İhale (m. 129)103
Ödeme usulü (m. 130)104
Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi (m. 131) 104
Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
taşınmazların kiralanmasında hüküm (m. 132) .104
İhalenin feshi ve farkının tahsili (m. 133)105
İhalenin neticesi ve feshi (m. 134) 106
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma (m. 135).107
Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması (m. 136).108
Aile yurtları (m. 137) .108
4 –PARANINPAYLAŞTIRILMASI
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti (m. 138) .109
İcra dairesinin tamamlama hacizleri (m. 139)109
Sıra cetveli (m. 140).109
Cetvel suretlerinin tebliği (m. 141) 110
Cetvele itiraz (m. 142) 110
Teminat karşılığı ödeme (m. 142/a)110
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 143).111
Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası (m. 144) .112
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 144/a).112
BEŞİNCİBAP
I-TAŞINIRREHNİNİNPARAYAÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 145).114
Ödeme emri (m. 146) .114
Ödeme emrine itiraz (m. 147).114
İçindekiler
XVIII 
II-İPOTEĞİNPARAYAÇEVRİLMESİ
Takip talebi (m. 148).115
Adres gösterme zorunluluğu (m. 148/a).115
1 – İcra emri (m. 149)115
İcranın geri bırakılması (m. 149/a) 116
2 – Ödeme emri (m. 149/b) 117
Ödeme emrine itiraz (m. 150).117
İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri (m. 150/a).117
Kiracılara haber verme (m. 150/b).118
Tapu idaresine haber verme (m. 150/c) .118
Satış hazırlıkları (m. 150/d) .118
III- MÜŞTEREKHÜKÜMLER
Paraya çevirme müddeti (m. 150/e) 119
Muvakkat rehin açığı belgesi (m. 150/f) .119
Paraya çevirme usulü (m. 150/g)120
Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması (m. 150/h)120
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi
kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan ipotekler (m. 150/ı)120
Paylaştırma (m. 151) .121
Rehin açığı belgesi (m. 152).121
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu
almaktan imtinaı (m. 153)122
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin
gemilere uygulanması (m. 153/a).122
ALTINCIBAP
İFLÂSYOLİYLETAKİP
I-YETKİ
İflâs takiplerinde yetkili merci (m. 154) 125
II – İFLÂSYOLİYLEADİTAKİP
Ödeme emri ve münderecatı (m. 155) 126
İflâs talebi ve müddeti (m. 156) 126
İçindekiler
  XIX
Talebin geri alınması ve yenilenmesi (m. 157) 126
Yargılama usulü (m. 158) .127
Muhafaza tedbirleri (m. 159).127
Masrafların peşin verilmesi (m. 160)128
DEFTERTUTULMASI
1 – Usulü (m. 161) .128
2 – Neticeleri (m. 162)128
3 – Devam müddeti (m. 163) 128
Kanun yollarına başvurma (m. 164).129
İflâs tarihi (m. 165) 130
İflâs kararının tebliği ve ilânı (m. 166) .130
III-KAMBİYOSENETLERİ(ÇEK,POLİÇEVEEMREMUHARRER
SENET)HAKKINDAKİHUSUSİTAKİP USULLERİ
Takibin kabulü şartları (m. 167) .131
A)HACİZYOLU İLETAKİP
Ödeme emri (m. 168) .131
a) Borca itiraz (m. 169).132
İtirazın incelenmesi (m. 169/a) 133
b) İmzaya itiraz (m. 170) 135
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti (m. 170/a)136
Uygulanacak diğer hükümler (m. 170/b) .137
B)İFLÂSYOLU İLETAKİP
Ödeme emri (m. 171) .137
İtiraz veya şikayet (m. 172) 138
İFLÂSDAVASI
a) İtiraz veya şikayet olunmaması (m. 173)138
b) İtiraz veya şikayet olunması (m. 174) .139
c) İstirdat davası (m. 175) 139
d) Uygulanacak hükümler (m. 176).139
İçindekiler
XX 
C) MÜŞTEREKHÜKÜMLER
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler (m. 176/a) .139
Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) .139
IV.DOĞRUDANDOĞRUYAİFLÂSHALLERİ
EVVELCETAKİBEHACETKALMAKSIZINİFLÂS
A - Alacaklının talebi (m. 177).140
B - Borçlunun müracaatiyle (m. 178).140
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı (m. 179) .141
Erteleme tedbirleri (m. 179/a)147
Erteleme kararının etkileri (m. 179/b) 153
Kanun yolları (179/c) .156
Reddolunan miraslar (m. 180) 158
Usul (m. 181) 158
V.İFLÂSINKALDIRILMASI
İflâsın kaldırılması (m. 182) .158
Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması (m. 183) 159
YEDİNCİBAP
İFLÂSINHUKUKİNETİCELERİ
1 –BORÇLUNUN MALLARIHAKKINDAİFLÂSINNETİCELERİ
İflâs masası (m. 184) 160
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler (m. 185).160
İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler (m. 186).160
İptal davasına tabi haklar (m. 187) .161
Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline
muharrer senetler (m. 188) 161
Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189).161
Satıcının geri alma hakkı (m. 190) 161
Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri (m. 191).162
Müflise ödeme (m. 192) .162
Takibin durması ve düşmesi (m. 193) .162
Hukuk davalarının tatili (m. 194) .163
İçindekiler
  XXI
II.ALACAKLILARINHAKLARIÜZERİNEİFLÂSINTESİRLERİ
Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi (m. 195)163
Faiz (m. 196) .163
Şarta muallak alacaklar (m. 197) .164
Mevzuu para olmıyan alacakların paraya çevrilmesi (m. 198)164
Tamam olmuş satışların ifası (m. 199).164
Takas (m. 200)165
Takasa itiraz (m. 201)165
Müflisin kefil olduğu borçlar (m. 202).165
Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı (m. 203) .166
Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi (m. 204)166
Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı (m. 205) 166
Adi ve rehinli alacakların sırası (m. 206) .167
Sıralar arasındaki münasebet (m. 207) 169
SEKİZİNCİBAP
İFLÂSINTASFİYESİ
1 – MASANINTEŞKİLİ
Defter tanzimi (m. 208) 169
Müflisin vazifeleri (m. 209) 169
Teminat tedbirleri (m. 210).170
Haczi caiz olmıyan eşya hakkında (m. 211)170
Üçüncü şahıslara ait mallar (m. 212)170
Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları (m. 213).171
Kıymet takdiri (m. 214) 171
Defterin müflis tarafından tanınması (m. 215) 171
Müflisin mükellefiyetleri (m. 216)171
Tasfiyenin tatili (m. 217) 171
II.ALACAKLILARI DAVET
Basit tasfiye (m. 218) .172
Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı (m. 219) 172
Reddedilen miraslarda alacaklıları davet (m. 220) 173
İçindekiler
XXII 
III. MASANINİDARESİ
İlk alacaklılar toplanması (m. 221) .173
Toplantı veya karar nisabının oluşmaması (m. 222).174
İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri (m. 223) 174
Toplanmada verilen kararlar (m. 224).175
Kararlar aleyhine müracaat (m. 225) .175
İflâs idaresinin vazifesi (m. 226)175
İflâs idaresinin vazife ve mes'uliyeti (m. 227).176
Üçüncü şahısların istihkak iddiaları (m. 228).176
Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış (m. 229)177
IV.ALACAKLARINTAHKİKİVESIRALARINTAYİNİ
İddia edilen alacakların tetkiki (m. 230)177
Tapu sicilline yazılı alacaklar (m. 231).177
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli (m. 232)178
Reddedilen alacaklar (m. 233).178
Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar (m. 234) .178
Sıra cetveline itiraz ve neticeleri (m. 235) .178
Geç kalan müracaatlar (m. 236)179
V. MASANINTASFİYESİ
İkinci alacaklılar toplanması (m. 237)179
İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi (m. 238).180
Toplantı ve karar nisabının oluşmaması (m. 239).180
Yeniden alacaklılar toplanması (m. 240).180
Malların paraya çevrilmesi usulü (m. 241)181
Artırmanın ilânı (m. 242) .181
Artırma ve ihale (m. 243)181
Artırma suretiyle satışın şartları (m. 244)182
Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki (m. 245).182
Aile yurtları (m. 246) .182
VI.PARALARINPAYLAŞTIRILMASI
Pay cetveli ve son hesap (m. 247) .182
İçindekiler
  XXIII
İflâs masrafları ve masanın borçları (m. 248) .182
Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması (m. 249) 183
Dağıtma (m. 250).183
Borç ödemeden aciz vesikası (m. 251).183
Muvakkat dağıtmalar (m. 252)184
Kaydettirilmemiş alacaklar (m. 253)184
VII.İFLÂSINKAPANMASI
Nihai rapor ve kapanma kararı (m. 254) .184
İflâs kapandıktan sonra (m. 255) 185
İflâsın tasfiyesi müddeti (m. 256) .185
DOKUZUNCU BAP
İHTİYATİHACİZ
İhtiyati haciz şartları (m. 257)186
İhtiyati haciz kararı (m. 258)187
İhtiyati hacizde teminat (m. 259) .188
İhtiyati haciz kararının muhtevası (m. 260)188
İhtiyati haciz kararının icrası (m. 261) .189
Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği (m. 262) .189
Borçlu tarafından gösterilecek teminat (m. 263).189
İhtiyati haczi tamamlıyan merasim (m. 264)190
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz (m. 265).191
İhtiyati haczin kaldırılması (m. 266) 192
İhtiyati hacizde iflâs yolu ile takip (m. 267)192
İcrai hacizlere iştirak (m. 268) .192
ONUNCUBAP
KİRALARHAKKINDAHUSUSİHÜKÜMLERVEKİRALANAN
TAŞINMAZLARINTAHLİYESİ
Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti (m. 269) 193
İtiraz etmemenin sonuçları (m. 269/a) .193
İtiraz ve kaldırılması usulü (m. 269/b) 194
Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye (m. 269/c) .194
İçindekiler
XXIV 
Kıyasen uygulanacak maddeler (m. 269/d) .195
Hapis hakkı için defter yapılması (m. 270) .195
Kaçırılan eşyayı takip hakkı (m. 271) .195
MUKAVELENAMEİLEKİRALANANTAŞINMAZLARIN
TAHLİYESİ
1 – Tahliye emri ve münderecatı (m. 272) .195
2 – Tahliye ve teslim (m. 273).196
İTİRAZ
1 – Müddet ve şekli (m. 274).196
2 – İtirazın kaldırılması (m. 275).196
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa (m. 276) .197
ONBİRİNCİBAP
İPTALDAVASI
İptal davası ve davacılar (m. 277)197
İvazsız tasarrufların butlanı (m. 278) .198
Acizden dolayı butlan (m. 279).198
Zarar verme kastından dolayı iptal (m. 280) 199
İptal davalarında yargılama usulü (m. 281) 199
İptal davasında davalı (m. 282) .200
İadenin şümulü (m. 283) 200
Hak düşürücü müddet (m. 284) .201
ONİKİNCİBAP
KONKORDATOİLESERMAYEŞİRKETLERİVE
KOOPERATİFLERİNUZLAŞMAYOLUYLAYENİDEN
YAPILANDIRILMASI
I.ADÎKONKORDATO
Konkordato talebi (m. 285) .201
Konkordato talebinin nazara alınması şartları (m. 286).202
Mühlet (m. 287) .202
Mühletin ilanı (m. 288).205
İçindekiler
  XXV
Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (m. 289)206
Mühletin borçlu bakımından sonuçları (m. 290) 206
Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (m. 291).207
Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi (m. 292) 207
Alacaklılar hakkında borçlunun beyana daveti (m. 293)208
Alacaklıların toplanması (m. 294).208
Müşterek borçlulara karşı haklar (m. 295)208
Konkordatonun mahkemede incelenmesi (m. 296).209
Konkordatonun kabulü için lazımgelen ekseriyet (m. 297)209
Konkordatonun tasdiki (m. 298) 209
Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin
ertelenmesi (m. 298/a) .210
Kanun yollarına başvurma (m. 299).211
Tasdikin ilânı (m. 300)212
Konkordatonun reddinden sonra iflâs ve ihtiyati haciz (m. 301) 212
İtirazlı alacaklar hakkında dava (m. 302).212
Konkordatonun hükümleri (m. 303) .213
Konkordatonun neticelenmiyen takipler üzerine tesiri (m. 304) 213
Nizalı alacaklılara ait paralar (m. 305) .213
Konkordato haricinde yapılan vaitler (m. 306)213
Konkordatonun alacaklılardan birinin müracatiyle
onun hakkında feshi (m. 307)214
Konkordatonun tamamen feshi (m. 308) .214
II.İFLÂSTANSONRAKONKORDATO
Şartları ve hükümleri (m. 309).215
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
Genel olarak (m. 309/a) .215
Zorunlu içeriği (m. 309/b).215
Tasdikin sonuçları (m. 309/c).216
Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu (m. 309/ç)216
İçindekiler
XXVI 
Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi (m. 309/d) .217
Paraya çevirme (m. 309/e).217
Rehinli taşınmazlar (m. 309/f)217
Taşınır rehinleri (m. 309/g).218
Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri (m. 309/ğ) 218
Paraların paylaştırılması (m. 309/h) 218
Rehin açığı (m. 309/ı).219
Tevdi (m. 309/i).219
Faaliyet raporu (m. 309/j)219
Hukukî işlemlerin iptali (m. 309/k) .220
Uygulanacak ortak hükümler (m. 309/l) 220
IV. SERMAYEŞİRKETLERİVEKOOPERATİFLERİN
UZLAŞMAYOLUYLAYENİDEN
YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (m. 309/m) 220
Yeniden yapılandırma projesi (m. 309/n) 221
Başvuruya eklenecek belgeler (m. 309/o).222
Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve
alınacak tedbirler (m. 309/ö) 222
Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları (m. 309/p) 224
Kararın sonuçları (m. 309/r) .224
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s) 225
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili (m. 309/ş) 225
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve
muhtelif hükümler (m. 309/t).225
Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (m. 309/u) 226
Yönetmelik (m. 309/ü).227
ONÜÇÜNCÜBAP
TAKSİRATLIVEHİLELİİFLÂS
I-TAKSİRATLIİFLÂS
Taksiratlı iflâs halleri (m. 310).227
İçindekiler
  XXVII
II-HİLELİİFLÂS
Hileli iflâs halleri (m. 311)228
ONDÖRDÜNCÜBAP
İTİBARINYERİNEGELMESİ
A – Hileli müflis (m. 312).230
B - Taksiratlı müflis (m. 313).230
C – Adi müflis (m. 314) 230
İlân (m. 315)230
Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi (m. 316) 231
ONBEŞİNCİBAP
FEVKALADEHALLERDE MÜHLETVETATİL
I – FEVKALADE MÜHLET
Bu babın tatbiki şartları (m. 317) 231
Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi (m. 318) .231
İcra mahkemesince yapılacak tetkikler (m. 319) .232
İstinaf yoluna başvurma (m. 320) .232
Defter tanzimi, komiser (m. 321) .233
Kararın tebliği (m. 322) 233
Neticeler, takipler ve müddetler (m. 323).233
BORÇLUNUNTASARRUFHAKLARI
A – Umumiyetle (m. 324) 234
B – Yetkili makam tarafından alınan hususi tedbirler hakkında (m. 325) 234
Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar (m. 326) .234
Uzatma (m. 327) 235
Refi (m. 328) .235
Fevkalade mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet
verilmemesi (m. 329) 236
İflâsın ertelenmesi ile ilişki (m. 329/a) 237
II – FEVKALADEHALLERDETATİL
İcra takiplerinin durdurulması halleri (m. 330) .237
İçindekiler
XXVIII 
ONALTINCIBAP
I.CEZAİHÜKÜMLER
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten
borçluların cezası (m. 331).237
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası (m. 332).238
İflâs ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin
edenlerin cezası (m. 333)238
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu (m. 333/a).239
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da
konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası (m. 334) 239
Konkordato komiserinin sorumluluğu (m. 334/a).239
Kiracının cezalandırılacağı haller (m. 335) .240
Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar (m. 336)240
Kendisine teslim edilen malları vermeyenler
hakkındaki cezalar(m. 336/a)240
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (m. 337) .240
Ticareti terk edenlerin cezası (m. 337/a)241
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası (m. 338).241
Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen
borçlunun cezası (m. 339)242
Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza (m. 340)242
Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası (m. 341).242
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar
girenlerin cezası (m. 342) .242
30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası (m. 343) .243
Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası (m. 344) .243
Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği (m. 345).243
Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde
olanların cezası (m. 345/a).244
Artırmadan çekilme (m. 345/b)244
İçindekiler
  XXIX
Görev ve birleştirilme yasağı (m. 346).244
Şikayet süresi (m. 347)244
Yetki (m. 348) .244
Yargılama usulü (m. 349) .244
Duruşma (m. 350)245
Tahkikat (m. 351) 245
Karar (m. 352) 245
Ceza kararnamesi (m. 352/a, m. 352/b).246
İtiraz (m. 353) .246
Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller (m. 354).247
ONYEDİNCİBAP
HUSUSİHÜKÜMLER
Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul (m. 355)247
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler (m. 356)248
Cumhuriyet savcılığınca takip (m. 357) 248
Üçüncü şahsa bırakılan mallar (m. 358)248
İcra dairelerinin muhabereleri (m. 359) 249
Haczedilen malların istinabe suretiyle satış (m. 360) .249
Fazla verilen paranın geri alınması (m. 361).249
Emanetler hakkında zamanaşımı (m. 362) .249
KANUNYOLLARINABAŞVURMAVESON MADDELER
İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 363) .250
Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi (m. 364).254
İstinaf dilekçesinin reddi (m. 365)255
Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları (m. 366) .255
İİK’NUN 5311 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCEKİ
KANUN YOLLARI HÜKÜMLERİ .256
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti
(m. 367) .259
İlga edilen kanunlar (m. 368) 259
İçindekiler
XXX 
Ek madde 1.259
Ek madde 2.259
Ek madde 3.261
GEÇİCİ MADDELER .262
Meriyet zamanı (m. 369) . 270
Kanunu icraya memur olanlar (m. 370) 270
09.06.1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 271
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR
NİZAMNAME .277
İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ .289
2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE .345
2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NU DEĞİŞTİREN 6352,
6217 VE 6103 SAYILI KANUNLARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ VE
DEĞİŞEN MADDELER .347
KAVRAM DİZİNİ .351

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,00   
25,00   
6
4,17   
25,00   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Kapat