Medeni Usul Hukuku Ali Cem Budak

Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
588
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753686570
Boyut
16x24
Baskı
580,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 80 puan kazanacaksınız)
   80

Ali Cem Budak

Varol Karaaslan

 

BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ

    Sistematik eserler yıllar içinde yeni basıları yapıldıkça genişlemek istidadını gösteriyor. Yazarların, kitaba yeni şeyler ilave ederken ehemmi mühimme tercih ederek eserin amacı dışına çıkmaması için çaba göstermesi gerekiyor. Medenî Usul Hukuku kitabımızın bu basısını hazırlarken biz de sayfa sayısını ve ayrıntılara ne nispette temas edileceği konusunda ilk basıdan itibaren benimsediğimiz ölçüyü korumaya gayret ettik. Yeni yazılacaklara yer açmak üzere özellikle 7251 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı HMK değişikliğinden sonra güncelliğini kaybeden tartışmaları metinden çıkarttık. Kazaî içtihatlara yapılan atıfları elden geldiğince daha yeni tarihli olanlarla değiştirdik, literatüre yaptığımız atıfları son basıları dikkate alarak yeniledik. Kitaptan yararlanacak olan lisans öğrencileri dışındaki genç meslektaşlarımızın gündemin bir parça dışında kalmış konularda eski basılara başvurmaları tavsiye edilir.

    Öte yandan her yeni basıda olduğu gibi yeni yayınları ve özellikle tez ve monografileri bazen metne ilaveler de yaparak konu başlıkları altındaki kaynakçalara ekledik, kitabın birçok yerine küçük ilaveler de yaptık. Aslî müdahale ve davaların yığılması hakkındaki iki yeni paragraf (§ 6, kn. 37; § 8, kn. 40), ispat ölçüsü ve ispat gücü hakkındaki bilgiler (§ 15, kn. 23a-23d) ve hukuk tarihi konusundaki birkaç ilave (§ 3, kn. 3; § 22, kn. 5) bunlar arasında sayılabilir. Daha önce sadece davaya son veren taraf işlemlerinin ele alındığı 17. Bölümün başlığını ise “hüküm ve usulî ret dışındaki nihaî kararlar” olarak değiştirdik ve bu bölüme davanın açılmamış sayılması ve konusuz kalması başlıklarını ilave ettik.

(Tanıtım Bülteninden)

 İÇİNDEKİLER

    BEŞİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ IX
    İÇİNDEKİLER XI
    KISALTMALAR XXIII
    GENEL KAYNAKÇA XXVII
        1- GİRİŞ 1
    Medenî Usul Hukukunun Konusu 1
    Medenî Usul Hukukunun Amacı 3
    III. Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Medenî Usul Kanunumuz 5
    Medenî Usul Hukukunun Pozitif Kaynakları 10
    Yargılama Hukuku Güvenceleri ve Medenî Usul Hukuku Bakımından Önemi 11
    Usul Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulama Alanı 13
    VII. Medenî Usul Hükümlerinin Yorumu 17
    VIII. Usul Hukuku İşlemleri 19
    Medenî Usul Hukukunda İlmî ve Kazaî İçtihatlar 22
        2- MAHKEME TEŞKİLATI VE YARGI GÖREVLİLERİ 25
    Yargı Erki ve Adlî Yargı Mahkemeleri 25
    Hâkimlik Mesleği 27
    III. Hâkimlerin Bağımsızlığı 28
    Hâkimlerin Tarafsızlığı 31
    Hâkimin Yasaklılığı ve Reddi 32
    Hâkimin Hukukî Sorumluluğu 35
    VII. İstinabe 37
    VIII. Avukatlık 38
        3- DAVANIN AÇILACAĞI MAHKEME (GÖREV VE YETKİ) 43
    Davanın Hangi Mahkemede Açılacağı 43
    Mahkemelerin Görev ve Yetkisi, Hak Arama Hürriyeti ve Tabii Hâkim İlkesi 43
    Mahkemelerin Görevi 46
    Görevle İlgili Temel Kurallar 46
    Özel Görevli Mahkemeler 48
    a) Sulh Hukuk Mahkemesi 48
    b) Asliye Ticaret Mahkemesi 48
    c) Tüketici Mahkemeleri 51
    d) Diğer Özel Görevli Mahkemeler 53
    Mahkemelerin Yetkisi 54
    Genel Yetki Kuralı 54
    Sözleşmeye Dayanan Davalarda Yetki 58
    Haksız Fiil Davalarında Yetki 58
    Mirastan Doğan Davalarda Yetki 59
    Taşınmaz Davalarında Yetki 60
    Karşı Davada Yetki 60
    Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 60
    Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 61
    Yetki Sözleşmesi 62
    Görevsizlik ve Yetkisizlik Hakkındaki Usulî Savunmaların İleri Sürülmesi 69
    Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yerinin Belirlenmesi 70
        4- YARGILAMA HUKUKU GÜVENCELERİ VE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 73
    Yargılama Hukuku Güvenceleri 73
    Adil Yargılanma Hakkı 73
    Hukukî Dinlenilme Hakkı 76
    Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 78
    Aleniyet İlkesi 79
    Doğrudanlık İlkesi 81
    Usul Ekonomisi İlkesi 84
    Tasarruf İlkesi 85
    Taraflarca Getirilme İlkesi 88
    Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 90
    Tarafların Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Ödevi 96
    Yargılamayı Hâkimin Sevk ve İdare Etmesi 98
    III. Yargılama Hukuku Güvencelerinin ve Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerin İhlali 98
        5 - DAVADA TARAFLAR 101
    Taraf Kavramı 101
    İki Taraf Sistemi 102
    III. Taraf Ehliyeti, Dava Ehliyeti ve Dava Takip Yetkisi 103
    Taraf Ehliyeti 103
    Dava Ehliyeti 108
    Dava Takip Yetkisi 111
    Davaya Vekâlet 114
    Taraflara İlişkin Dava Şartlarının İncelenmesi 116
    Davada Tarafın Yanlış Gösterilmesi 117
        6- DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 119
    Dava Arkadaşlığı 119
    İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 119
    Mecburî Dava Arkadaşlığı 122
    Fer’î Müdahale ve Davanın İhbarı 126
    Fer’î Müdahale 127
    Davanın İhbarı 131
    III. Aslî Müdahale 132
    Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 135
        7- TEBLİGAT, SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLÎ TATİL 137
    Tebligat 137
    Genel Olarak 137
    Tebligat Usulleri 138
    Milletlerarası Tebligat 141
    Süreler ve Eski Hâle Getirme 144
    Süreler 144
    Eski Hâle Getirme 146
    III. Adlî Tatil 148
        8- DAVA TÜRLERİ 151
    Giriş 151
    Hukukî Himayenin Niteliğine Göre Dava Türleri 151
    Eda Davası 151
    Tespit Davası 152
    İnşaî Dava 154
    III. HMK’da Yer Verilen Diğer Dava Türleri 156
    Kısmî Dava 156
    Belirsiz Alacak Davası 158
    Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi) 163
    Terditli Dava 164
    Seçimlik Dava 165
    Topluluk Davası 166
        9- DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 169
    Dava Şartları 169
    Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 170
    Türk Mahkemelerinin Yargı Yetkisinin (Yargı Hakkının) Bulunması 170
    Yargı Yolunun Caiz Olması 171
    Taraflara İlişkin Dava Şartları 175
    Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 175
    Hukukî Menfaat 175
    a) Eda Davalarında Hukukî Menfaat 176
    b) Tespit Davalarında Hukukî Menfaat 178
    c) İnşaî Davalarda Hukukî Menfaat 179
    Derdestlik 179
    Kesin Hüküm Bulunmaması 182
    Gider Avansı 182
    Teminat 183
    Diğer Dava Şartları 185
    Dava Şartlarının İncelenmesi 186
    III. İlk İtirazlar 187
    İlk İtirazların İleri Sürülmesi 188
    İlk İtirazların İncelenmesi 188
        10- DAVA KONUSU, DAVANIN AÇILMASI VE KARŞI DAVA 189
    Dava Kavramı ve Davanın Konusu 189
    Davanın Açılması ve Dilekçeler Aşaması 194
    Dava Dilekçesi 195
    Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları 195
    Dava Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 198
    Dava Açılması ve Sonuçları 201
    Cevap Dilekçesi 204
    Savunma Araçları 206
    İkinci Dilekçeler Aşaması 211
    III. Karşı Dava 212
        11- İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI VE ISLAH 215
    İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı 215
    Islah 221
        12- DAVANIN GERİ ALINMASI, DAVA KONUSUNUN DEVRİ, İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 227
    Davanın Geri Alınması 227
    Dava Konusunun Devri 228
    III. İradî Taraf Değişikliği 229
        13- ÖN İNCELEME 231
        14- TAHKİKAT 237
    İsticvap 239
    Tarafların Dinlenmesi 241
    III. Tutanaklar 242
    Dosyanın İşlemden Kaldırılması 243
    Ön Sorun 244
    Bekletici Sorun 245
    VII. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 247
        15- İSPAT VE DELİLLER 251
    İspat Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavram ve Müesseseler 251
    İspat Kavramı 251
    İkrar 252
    İspat Yükü 257
    İspat Yüküne İlişkin Temel Kavramlar 257
    İspat Yükü Bakımından Özellik Arz Eden Durumlar 259
    İspat Ölçüsü 261
    İspat Gücü 262
    Somutlaştırma Yükü 264
    Karineler 265
    Deliller 268
    Delil Sistemleri 268
    Hukuka Aykırı Deliller 270
    Delil Sözleşmeleri 273
    Delillerin İleri Sürülmesi 274
    Delil Türleri 280
    Kesin Deliller 281
    a) Senet 281
    Senet ve Belge Kavramları 281
    İspat Şartı-Geçerlilik Şartı Ayırımı 282
    Senetlerin İspat Gücü 284
    Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Gücü 287
    Senet ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı 288
    Ticarî Defterlerle İspat 290
    b) Yemin 292
    c) Kesin Hüküm 295
    Takdirî Deliller 296
    a) Tanık Beyanı 296
    Tanıklıktan Çekinme 298
    Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 299
    Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 299
    iii. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 300
    Tanık Beyanının Değerlendirilmesi 301
    b) Bilirkişi 302
    Genel Olarak 302
    Bilirkişilik Kanunu ile Yapılan Düzenlemeler 302
    Bilirkişi Raporu 305
    Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi 308
    Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 310
    c) Keşif 310
    d) Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 312
    III. Senetle İspat Zorunluluğu 312
    Temel Kural 313
    Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 315
    Ticarî Defterlerle İspat Usulünün Senetle İspat Zorunluluğu ile İlişkisi 315
    Manevî İmkânsızlık Hâlleri 316
    Maddî İmkânsızlık Hâlleri 317
    Delil Başlangıcı 318
    Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 320
        16- SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM 323
    Sözlü Yargılama 323
    Karar ve Hüküm 324
    III. Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması 328
    Hükmün Etkileri ve Kesin Hüküm 329
    Genel Olarak 329
    Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 330
    Maddî Anlamda Kesin Hüküm 330
    Maddî Anlamda Kesin Hükmün Unsurları 330
    Kesin Hükmün Etkileri 332
    Kesin Hükmün Olumsuz (Dava Şartı) Etkisi 332
    Kesin Hükmün Olumlu (Kesin Delil) Etkisi 333
    Yenilik Doğuran (İnşaî) Etki 334
    Kesin Hükmün Unsur Etkisi 335
    İlamların Belge Olarak Delil Teşkil Etmesi 336
    Kesin Hükmün Kişi Bakımından Sınırları 337
    Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesini Bağlaması 338
        17- HÜKÜM VE USULÎ RET DIŞINDAKİ NİHAÎ KARARLAR 341
    Giriş 341
    Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 342
    Davadan Feragat ve Davayı Kabul 344
    Sulh 346
    III. Davanın Açılmamış Sayılması 349
    Davanın Konusuz Kalması 351
        18- YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM 353
    Yargılama Giderleri 353
    Adlî Yardım 357
        19- BASİT YARGILAMA USULÜ 361
        20- GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 365
    Genel Olarak 365
    İhtiyatî Tedbir 366
    İhtiyatî Tedbir Türleri 367
    İhtiyatî Tedbirde Yargılama Usulü 368
    İhtiyatî Tedbirde Görev ve Yetki 368
    Tedbir Talebi 369
    İhtiyatî Tedbirde Teminat 369
    İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz ve Kanun Yolu 369
    İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve Tedbiri Tamamlayan İşlemler 371
    İhtiyatî Tedbir Dolayısıyla Tazminat 372
    III. Delillerin Tespiti 373
        21- ÇEKİŞMESİZ YARGI 375
    Genel Olarak 375
    Çekişmesiz Yargı İşleri 378
    III. Çekişmesiz Yargı İşlerinin Sınıflandırılması 378
    Çekişmesiz Yargı Organları 380
    Çekişmesiz Yargıda Görev ve Yetki 380
    Bir İşin Yargılama Sırasında Çekişmesiz Olmaktan Çıkıp Çekişmeli Yargı Alanına Girmesi 381
    VII. Çekişmesiz Yargıda İlgililer 383
    VIII. Çekişmesiz Yargıda Üçüncü Kişilerin Yargılamaya Katılması 383
    Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü 384
    Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Başlaması 385
    Çekişmesiz Yargıda Yargılama Konusunun Belirlenmesi 385
    Çekişmesiz Yargıda Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulanması 386
    Çekişmesiz Yargıda Yargılamanın Sona Ermesi 386
    Talebin Geri Alınması, Feragat, Kabul ve Sulh 386
    Nihaî Karar 386
    Çekişmesiz Yargıda Kanun Yolları 387
    Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İstinaf 387
    Çekişmesiz Yargı Kararlarına Karşı İtiraz 389
    Adın Değiştirilmesine İtiraz 389
    Vesayet ile İlgili Çekişmesiz Yargı İşlerinde İtiraz 390
    Vasi Tayinine İtiraz 390
    Vasinin Azline İlişkin Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz 390
    Sulh Hukuk Mahkemesinin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Kararlara İtiraz 390
        22- KANUN YOLLARI 393
    Genel Bilgiler 393
    HMK'nın Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri 396
    HMK’nın Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulanması 396
    HMK’ya Göre Kanun Yolları 401
    İstinaf 401
    İstinaf Başvurusu 402
    Yetkili İstinaf Mahkemesi 402
    İstinaf Edilebilecek Kararlar 402
    İstinaf Gerekçesi ve Talep Sonucu 406
    İstinafa Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 406
    İstinaf Süresi 407
    İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla İstinaf 408
    İstinaftan Feragat 409
    İstinafın İcraya Etkisi 410
    İstinaf İncelemesi 413
    İstinafta Ön İnceleme 413
    İstinafta Esastan İnceleme 416
    İstinafta Karar 419
    Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan ve Kesin Olarak Karar Vereceği Hâller 423
    Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş Olması ve İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hâkimin Davaya Bakmış Olması 424
    Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olmasına Rağmen Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Vermiş Olması veya Mahkemenin Görevli ya da Yetkili Olmamasına Rağmen Davaya Bakmış Bulunması 425
    iii. Diğer Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması 426
    Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davanın veya Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olması 427
    Mahkemece Usule Aykırı Olarak Davaların Birleştirilmesine veya Ayrılmasına Karar Verilmiş Olması 427
    Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Ölçüde Önemli Delillerin Toplanmamış veya Değerlendirilmemiş Olması ya da Talebin Önemli Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmemiş Olması 430
    Bölge Adliye Mahkemesinin Duruşma Yapmadan Esasa İlişkin Karar Vereceği Hâller 433
    İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşlemler 434
    Temyiz 438
    Temyiz Başvurusu 438
    Temyiz Edilebilecek Kararlar 438
    Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 441
    Temyize Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 444
    Temyiz Süresi 444
    Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz 444
    Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü) 445
    Temyizden Feragat 446
    Temyizin İcraya Etkisi 446
    Temyiz İncelemesi 446
    Temyizde Ön İnceleme 446
    Temyizde Esastan İnceleme 447
    Temyizde Karar 448
    Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 450
    Kanun Yararına Temyiz 458
    Yargılamanın İadesi 459
    HUMK’un Eski (20.07.2016 Tarihinden Önce Karara Bağlanan Davalarda Uygulanan) Hükümlerine Göre Kanun Yolları 465
    HUMK’un Eski Kanun Yolları Hükümlerinin Zaman İtibarıyla Uygulama Alanı 466
    Temyiz 466
    Temyiz Başvurusu 466
    Temyiz Edilebilecek Kararlar 466
    Temyiz Sebepleri ve Talep Sonucu 467
    Temyize Hangi Tarihte Başvurulmuş Sayılacağı 469
    Temyiz Süresi 470
    Temyiz Dilekçesine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz 470
    Temyiz Dilekçesinin Hangi Yargıtay Dairesine Gönderileceği (Yargıtay Daireleri Arasındaki İş Bölümü) 470
    Temyizden Feragat 471
    Temyizin İcraya Etkisi 471
    Temyiz İncelemesi 471
    Temyizde Ön İnceleme 471
    Temyizde Esastan İnceleme 471
    Temyizde Karar 472
    Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 472
    Kanun Yararına Temyiz 473
    Karar Düzeltme Yolu 474
        23- TAHKİM 477
    Giriş 477
    Tahkim Hükümlerinin Uygulama Alanı 478
    III. Tahkime Elverişlilik 480
    Tahkim Sözleşmesi 481
    Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 483
    Tahkim İtirazı 484
    VII. Tahkimde Geçici Hukukî Koruma 484
    VIII. Hakemlerin Seçimi 486
    Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri 487
    Tahkim Yargılamasında Usul 488
    Hakemlerin Hakkaniyet ve Nasafet Kurallarına Göre Karar Vermeleri 489
    XII. Hakem Yargılamasında Tebligat 490
    XIII. Hakem Kararlarının İptali 491
    XIV. Hakem Kararlarının İcra Kabiliyeti 493
    Hakem Kararlarına Karşı Yargılamanın İadesi 494
        24- ARABULUCULUK 497
    Genel Olarak 497
    Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda Arabuluculuk 500
    Arabuluculuk ve Arabulucular 500
    Arabuluculuğa Elverişlilik 501
    Arabuluculuğa İlişkin Temel Kurallar 502
    Arabuluculuk Faaliyeti 502
    III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 505
    Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Hakkındaki Genel Hükümler 505
    İş Davalarında Arabuluculuk 509
    Ticarî Davalarda Arabuluculuk 512
    Tüketici Davalarında Arabuluculuk 515
    KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 517
    KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ 529

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
   
   
Kapat