Sermaye Piyasası Hukuku Ali İhsan Karacan

Sermaye Piyasası HukukuYazılar Cilt I


Basım Tarihi
2017-01
Sayfa Sayısı
743
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053151494
Boyut
16x24
Baskı
1255,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 255 puan kazanacaksınız)
   255
KARGO BEDAVA

Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN

 

Ali İhsan Karacan tarafından kaleme alınan bu eserde Sermaye Piyasasına ilişkin şu konular detaylı bir şekilde incelenmiştir; Sermaye Piyasalarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi Üzerine Kısa Bir Not, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Genel Hükümleri Üzerine Bazı Düşünceler ve Seçilmiş Bir Kaynakça, İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine Giriş ve Bir Tarama, Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler ve Buna Bağlı Haklar, Sermaye Piyasası Hukuku’nda Şirketlerin Borçlanma Aracı İhracı: İhraç Yetkisi ve Borçlanma Aracı İhraç Sınırları, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ya da Bilgi Suistimali Yasağı: Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İnceleme, Şirketler Topluluğunda Bazı Kurumsal Yönetim Sorunları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not.

 

İÇİNDEKİLER

I- SERMAYE PİYASALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
ÜZERİNE KISA BİR NOT 1
II - SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BAZI
DÜŞÜNCELER VE SEÇİLMİŞ BİR KAYNAKÇA 9
III- İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÜZERİNE GİRİŞ VE BİR TARAMA 115
IV- SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLER VE BUNA BAĞLI HAKLAR 177
V- SERMAYE PİYASASI HUKUKU’NDA ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACI
İHRACI: İHRAÇ YETKİSİ VE BORÇLANMA ARACI İHRAÇ SINIRLARI 345
VI- İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ YADA BİLGİ SUİSTİMALİ YASAĞI:
SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN BİR İNCELEME 443
VII- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAZI KURUMSAL YÖNETİM SORUNLARI 569
VIII- SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ETKİN PİŞMANLIK ÜZERİNE BİR NOT 627

EK: SERMAYE PİYASALARI HAKKINDA ÇIKARILMIŞ OLAN
DÜZENLEMELER İLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 655

AYRINTILI İÇİNDEKİLER

I
SERMAYE PİYASALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE KISA BİR NOT

II
SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER VE SEÇİLMİŞ BİR KAYNAKÇA

I - KANUNUN AMACI 13
A) Amaç Kavramına Giriş 14
B) Diğer Kanunlar ve Kurumların Amaçları 21
C) Kanunun Amaçlar Seti 22
i) Sermaye Piyasasının Gelişmesini Sağlamak 22
ii) Sermaye Piyasasının Güvenilir Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 23
iii) Sermaye Piyasasının Şeffaf Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 25
iv) Sermaye Piyasasının Etkin Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 25
v) Sermaye Piyasasının İstikrarlı Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 28
vi) Sermaye Piyasasının Adil Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 31
vii) Sermaye Piyasasının Rekabetçi Bir Ortamda İşlemesini
Sağlamak 36
viii) Yatırımcıların Hak ve Menfaatlerini Korumak 39
II – KANUNUN KAPSAMI 42
A) Kanunun Tanımladığı Kapsam 43
a) Kapsamda Yer Alanlar 43
b) Kapsam Dışı Olanlar ve İstisnalar 46
1) Bazı Kamu Kurumlarının Kanunun Kapsamı Karşısındaki
Durumları 47
2) Bankaların Kanun Kapsamı Açısından Durumu 49
3) Sigorta Şirketleri 54
4) Ürün senetleri ve alivre sözleşmeler 55
5) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Kuralının
Uygulanmayacağı Kurum, Kişi ve İşlemler 55
B) Genel Hükümlere Yollama 55
a) Yollama İle İlgili Genel Düşünceler 55
i) Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler
uygulanır 56
ii) Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta
hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır 56
iii) Diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının
belirtildiği hallerde genel hükümler uygulanır 57
b) 6362 sayılı Kanun Açısından Genel Hüküm ve Genel Hüküm
Niteliği Taşıyan Bazı Önemli Hukuk Kaynakları 61
i) Anayasa 63
ii) Milletlerarası Anlaşmalar ve Uluslararası Örgütler 65
iii) İstanbul Finans Merkezi Projesi 67
iv) Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler 67
v) Yargı İçtihatları 74
vi) Bilimsel Görüşler 75
III- KANUNDA YER ALAN KISALTMA VE TANIMLAR 75
KONUYA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ BİR KAYNAKÇA 83

III
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÜZERİNE GİRİŞ VE BİR TARAMA

I - GİRİŞ 115
II – KONTROL ETMENİN ÖZEL YARARLARI : TANIM, KAPSAM,
TASNİFLEME VE ÖLÇME 118
i) Bir Tasnif 119
ii) Özel Yararların Ölçülmesi 121
iii) Kontrol Etmenin Yararlarını Engelleyen Etkenler 128
III - KENDİ YARARINA İŞLEMLER : TANIM VE KAPSAM VE
SINIFLAMA 133
i) Nakit Akımının tünellenmesi (cash flow tunnelling) 135
ii) Varlık tünellemesi (asset tunnelling) 135
iii) Özkaynak tünellemesi (equity tunnelling) 137
IV - KENDİ YARARINA İŞLEM KARŞITLIK ENDEKSİ
(ANTİ – SELF - DEALİNG INDEX) 137
1) Giriş 137
2) Metodoloji 138
3) Endeks Değerleri 141
4) Yönetici – Karşıtı Haklar Endeksi (Anti – Director Rights İndex) 147
5) Sonuç ve Bazı Düşünceler 148
V - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN KURULMASI 151
1) Giriş yada Olası Çıkar Çatışmalarını Çözme Yaklaşımları 151
2) Çözümlerin Özellikleri……………………………………………….153
3) Doğru Çözümü Belirleyen Faktörler 156
4) Mukayeseli Hukuk Açısından Sistemler 163
5) Türkiye’de İlişkili Taraf İşlemlerinde Kurma Sistemine Kısa
Bir Bakış 167
KAYNAKLAR 171

IV
SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE BUNA BAĞLI HAKLAR

A) YABANCI HUKUKLARDA ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER
VE AYRILMA HAKKI 179
I - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 179
a) Teorik Tartışmalar 181
b) Model Business Corporation Act (MBCA) ve Ayrılma
Hakkı 188
c) Delaware Eyaleti Kuralları ve Ayrılma Hakkı 194
II- AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 203
III- ALMAN HUKUKU’NDA ÇIKMA VE AYRILMA HAKKI 208
a) Çıkma Hakkı 210
b) Ayrılma Hakkı 219
IV- İTALYAN HUKUKU VE AYRILMA HAKKI 226
B) SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMLİ
NİTELİKLİ İŞLEMLER VE SONUÇLARI 230
I - GİRİŞ 230
II - ÖNEMLİ NİTELİKTE OLAN İŞLEMLER 231
A) TTK AÇISINDAN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE
AYRILMA HAKKI 232
1) Haklı Sebeplerle Fesih Talebi Nedeniyle 232
2) Birleşme İşleminde Ayrılma Akçesi Öngörülmesi 233
3) Şirketler Topluluğunda Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeniyle
Ayrılma Hakkı 237
B) SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLER 242
1) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Kriterleri 245
a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olma, tür değiştirme
veya sona erme kararı almak 245
b) Mal varlığını devir, satma, kiralama ve üzerinde ayni hak
tesisi 249
c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirme 254
ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve
konusunu değiştirme 254
d) Borsa Kotundan Çıkma Kararı 259
e) İlişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı alınması veya
kiralanması 260
f) Sermaye koyma borcunun, nakit dışındaki varlık devrinden
kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine
getirilmesi 261
g) Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut
sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit
dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların
ödenmesinde kullanılacak olması 262
h) Diğer Önemli Nitelikte İşlemler 264
2) Zorunlu Pay Alım Teklifi Yapılmasını Gerektiren Önemli
Nitelikteki İşlemler 265
3) Ayrılma Hakkı Doğurmayan Önemli Nitelikteki İşlemler 270
4) Genel Kurulda Görüşülecek Önemli Nitelikteki İşlemler İle
İlgili Süreç 273
a) Genel Kurula Hazırlık Aşaması ve Genel Kurul Öncesi
İşlemler ve Genel Kurul Toplantısına Davet 274
b) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Pay Sahipleri Genel Kurulu
Aşaması 282
c) Önemli Nitelikteki İşlemlerin İcrası Aşaması 291
5) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Azınlık Pay Sahiplerinin
Hakları 294
a) Ayrılma Hakkı 295
b) Zorunlu Pay Alım Teklifi 309
c) Genel Kurul Kararlarına Karşı Hükümsüzlük Davası
Açılması 312
d) Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Dava Açılması 317
6) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 321
a) İşlemlerin Ortadan Kaldırılmasını İsteme 322
b) İdari Para Cezası Uygulama 324
c) Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü
ve İcrasının Geri Bırakılması İçin Dava Açmak 325
d) Suç Duyurusunda Bulunmak 325
C) BAZI DEĞERLENDİRME VE DÜŞÜNCELER 326
KAYNAKLAR 333
EK TABLOLAR 344

 

 


V
SERMAYE PİYASASI HUKUKU’NDA ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACI İHRACI: İHRAÇ YETKİSİ VE BORÇLANMA ARACI İHRAÇ SINIRLARI

A) BORÇLANMA ARACI İHRAÇ YETKİSİ 347
I) BORÇLANMA ARACI İHRAÇ EDEBİLME EHLİYETİ 350
1) Giriş 350
2) Sadece Anonim Ortaklıklar mı Borçlanma Aracı İhraç Edebilir? 352
3) Finansal Sonuçlar Önemli mi? 357
4) Mali Sağlamlık Şart mıdır? 358
5) Yeni Kurulmuş Bir Şirket Borçlanma Aracı Çıkarabilir mi? 359
6) Özel Kurumlar-Özel Araçlar 361
II) ANONİM ORTAKLIKLARDA BORÇLANMA ARACI İHRAÇ
YETKİSİ 362
1) Yetkili Organ Olarak Genel Kurul 362
2) Yetki Devri ve Yetkili Organ Olarak Yönetim Kurulu 364
3) Yetkili Organ Kararı 369
4) Yetkili Organ Kararının İcrası 371
III) BORÇLANMA ARACI İHRAÇ EDEN ŞİRKETLERİN İHRAÇ
KARARI ALMAYA YETKİLİ ORGANI ÜZERİNE BİR
TARAMA 372
B) BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇ SINIRLARI 382
I- TARİHSEL GELİŞİM 382
1) 2499 Sayılı Kanun Öncesi Dönem 383
2) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Dönemi 386
II - 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU 392
1) Giriş ve Kapsam 392
2) İhraç Limiti Belirleme Yetkisi 396
3) İhraç Limiti Belirlenmesi 397
3. A) Genel Olarak Borçlanma Araçları İhracı ve İhraç Limitlerinin
Belirlenmesi 399
a) İhraç Limiti 399
a. 1) İhraç Limiti Kapsamında Kalan Borçlanmalar ve İhraç
Limitleri 399
a. 2) İhraç Limitinde Muafiyet Uygulaması 403
a. 3) İhraç Limiti Saklı Tutulan Kuruluşlar 404
a. 4) İhraç Limiti Açısından İstisnalar 404
b) İhraç Limitinin Hesaplanması 406
b. 1) Esas Alınacak Finansal Tablolar 406
b. 2) Özkaynak Terimi 409
b. 3) İhraç Edilecek Borçlanma Araçları 411

c) İhraç Limiti Şirketler İçin Bir Hak mıdır? 414
3. B) Bazı Özel Kurumlar ve Araçlarda İhraç Limiti 415
a) Yatırım Ortaklıkları ve Portföy Yönetim Şirketleri 415
b) Varlığa ve/veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 416
c) Teminatlı Menkul Kıymetler 417
d) Kira Sertifikaları 419
e) Gayrimenkul Sertifikaları 420
f) Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları 421
C) BORÇLANMA ARAÇLARINDA ÖDEME RİSKİ 422
D) BAZI DÜŞÜNCELER 428
TABLOLAR 439

VI
İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ YADA BİLGİ SUİSTİMALİ YASAĞI: SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN BİR İNCELEME

I - GİRİŞ 445
II - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 453
Giriş 453
Başlangıçtaki Gelişmeler 453
“Açıkla veya Kaçın” Kuralı (disclose or abstain rule) 456
Sır Vermek (Tipping) 460
Güveni Kötüye Kullanma (Miappropriation) Teorisi 461
Yasağın Modern Unsurları ve Gelişimi 462
III - AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 466
Genel Bir Bakış 466
(a) İlk Yıllar 467
(b) İlk İçeriden Öğrenenler Ticareti Düzenlemesi 467
(c) Market Abuse Direktifi 469
Market Abuse Direktifine Göre İçeriden Öğrenenler Ticareti
Yasağı 471
(a) Yasağın Amacı ve Kapsamı 471
(b) İçeriden Öğrenenler Ticaretini Oluşturan Unsurlar 472
i) İçsel Bilgi (inside information) 473
ii) İçeridekiler yada İçeriden Öğrenenler (insiders) 479
iii) Yasaklanan Uygulamalar 480
(c) İstisnalar 481
(i) Devlet Kurumları 481
(ii) Satın Alma ve Birleşme Teklifleri 481
(iii) Emirlerin Yerine Getirilmesi 482
(iv) Geri Alma (Buy-Back) Proğramları 482
(v) Gizlilik Yükümü İle Bağlı Bir Kişiye Açıklama 482
(d) Yaptırımlar 483
Market Abuse Direktifi Sonrası 484
IV – TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN
İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİ YADA BİLGİ
SUİSTİMALİ YASAĞI 489
Giriş 489
3794 sayılı Kanun 490
4487 sayılı Kanun 491
5728 Sayılı Kanun 491
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 492
İçeriden Öğrenenler Ticareti yada Bilgi Suistimali Yasağı 496
Yasağın Amacı 496
Yasağın Kapsamı 497
Sermaye Piyasası Aracı Üzerinde İşlem Olmalı 497
Sermaye Piyasasında Yapılan Bir İşlem Olmalı 501
İçeriden Öğrenenler yada Bilgiyi Suistimal Edenler 504
İçsel Bilgiye Sahip Olmak 514
Bilginin Kamuya Açıklanması 516
Bilgiyi Kullanma Amacı 519
Yasaklanan Uygulamalar 521
Yasağın İstinaları 526
Bildirim Yükümlülüğü 528
Yasağın Yaptırımları 530
Ceza Hukuku Yaptırımları 530
Tüzel Kişlerin Durumu 534
İdari Yaptırım ve Önlemler 535
Net Alım Satım Kazançlarının İhraççıya Ödenmesi 535
İdari Para Cezası 539
İlişkili Kişilerin İşlemlerinin Sınırlanması ( m. 101/2) 541
Diğer İdari Yaptırım ve Önlemler 542
Soruşturma Usulü 555
Özel Hukuk Sorumluluğu 557
TABLOLAR 559
KAYNAKLAR 561

VII
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAZI KURUMSAL
YÖNETİM SORUNLARI

I- GİRİŞ 569
II- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BAZI ÖZELLİKLERİ 576

a) Şirketler Topluluğunun Politikaya ve Politikacıya Karşı Olan
Bağımlılığının Yüksekliği 576
b) Şirketlerin Yaşam Tarihlerinin Kısalığı 579
c) Şirketlerin yada Şirketler Grubunun Küresel Konumlanması ve
Küresel Marka Yaratma 582
d) Şirketler Hiyerarşik Organizasyonlardır 585
e) Şirketler Topluluğu Bir Risk/Getiri Aktarım ve Paylaşım
Havuzudur 588
III- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BAZI TEMEL KONULARI 590
a) Kamuyu Aydınlatma Yöntemi Olarak Bildirim, Tescil ve
İlanda Bulunma 590
i) Kapsam 590
ii) Bildirim Yapılması ve Bildirimi Yapacak Olanlar 592
iii) Yaptırım 594
iv) TTK Bildirim Kuralları Yeterli midir? 594
b) Finansal Yönetim Açısından Bazı Konular 596
i) Raporlama Standartları ve Konsolide Mali Tablolar 596
ii) Fon Yönetimi 600
iii) Vergi Yönetimi 604
c) Kayıp Verdirme ve Kayıpların Denkleştirilmesi 607
d) İlişkili Taraf İşlemleri ve Örtülü Kazanç Aktarımı 611
i) Giriş 611
ii) Sermaye Piyasası Hukuku ve Örtülü Kazanç Aktarımı 613
KAYNAKLAR 621

VIII
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ETKİN
PİŞMANLIK ÜZERİNE BİR NOT

A) GİRİŞ 627
B) SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN ÖZEL OLARAK
DÜZENLEDİĞİ ETKİN PİŞMANLIK SİSTEMİ 628
C) SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA UYGULANABİLECEK
DİĞER ETKİN PİŞMANLIK HALLERİ 647
D) NASIL BİR YENİ UZLAŞMA SİSTEMİ? 648
KAYNAKLAR 653

 


EK: 655
SERMAYE PİYASALARI HAKKINDA ÇIKARILMIŞ OLAN
DÜZENLEMELER İLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 655

KISIM BİR : 1447 SAYILI KANUNUN ÖNCESİ ÇIKARILMIŞ OLAN
SERMAYE PİYASALARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ
DÜZENLEMELER 655

KISIM İKİ : 1447 SAYILI KANUNUN ÇIKARILMASINDAN 2499
SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA KADAR GEÇEN
DÖNEMDE ÇIKARILMIŞ OLAN SERMAYE PİYASALARI İLE
İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER 657

KISIM ÜÇ : 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN
YAYIMLANMASINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI 30/12/2012
TARİHİNE KADAR OLAN SÜREDE ÇIKARILMIŞ OLAN MEVZUAT
İLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 661

KISIM DÖRT : 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN
YAYINLANMASI TARİHİ OLAN 30/12/2012’DEN SONRA
YAYINLANAN DÜZENLEMELER İLE ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI 732

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
   
   
Kapat