Bilişim Sistemine Girme Suçu Alp Öztekin

Bilişim Sistemine Girme SuçuTCK m. 243


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
262
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282416
Boyut
16x24
Baskı
1187,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 187 puan kazanacaksınız)
   187

Av. Alp ÖZTEKİN LL.M.

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
GİRİŞ 
 
17
BÖLÜM I
 
 
YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARINA DAİR
 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
I. YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARININ TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 
 
19
II. ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARINA DAİR DÜZENLEMELER 
 
22
III. MUKAYESELİ HUKUKTA YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARINA BENZER DÜZENLEMELER 
 
25
A. Amerika Birleşik Devletleri 
 
25
B. Almanya 
 
26
C. Bangladeş 
 
27
BÖLÜM II
 
 
YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARI İLE İLİŞKİLİ
 
 
TEMEL KAVRAMLAR
 
 
I. BİLİŞİM SİSTEMİ 
 
29
A. Bilişim Sistemlerine Dair Önemli Alt Kavramlar 
 
30
1. Donanım ve Yazılım 
 
30
2. Network/Ağ ve İnternet 
 
31
3. Veri ve Siber Uzay 
 
35
4. IoT, M2M ve Akıllı Cihaz Teknolojileri 
 
37
B. Alt Kavramlar Işığında Bilişim Sistemi Kavramının Açıklanması 
 
39
1. Bilişim Sistemlerinin Sıralanması 
 
39
2. Bilişim Sistemi Kavramının Fiziksel ve Soyut Unsurların Ayrılmaz Bir Bütünlüğü Olduğu 
 
41
3. Bilişim Sistemi ve Veri Kavramlarının Birbirinden Ayrılması 
 
42
4. Sanallaştırma Uygulamaları ve Sanal Alanların Bilişim Sistemi Niteliği Sorunu 
 
43
5. Bilişim Sistemi Kavramını Somutlaştırıcı Örnekleme 
 
44
C. Mevzuat, Yargı Kararları ve Doktrin Görüşleri Çerçevesinde Türk Hukukunun Bilişim Sistemi Kavramına Verdiği Anlam 
 
45
1. Mevzuat 
 
45
2. Yargı Kararları 
 
48
3. Doktrin Görüşleri 
 
50
4. Değerlendirme 
 
55
II. SİBER SALDIRILAR VE HACKİNG 
 
57
A. Siber Saldırı Kavramı 
 
57
B. Hacking Kavramı 
 
61
1. Hukuka Aykırı Hacking Faaliyetlerinin Etik Boyutu 
 
63
2. Hacker 
 
64
3. Hacktivizm 
 
66
4. Spesifik Bir Saldırı Tipinden Bağımsız Olan Temel Hacking Kavramları 
 
68
a. Güvenlik Açıkları ve Önleyici Çözümler 
 
68
b. Keşif ve Arka Kapılar 
 
72
c. Malware (Zararlı Yazılım) 
 
75
aa. Rootkit 
 
77
bb. Ransomware 
 
79
cc. Spyware 
 
80
dd. Virüs 
 
81
ee. Trojan 
 
82
ff. Worm 
 
83
gg. Keyloggler 
 
83
III. YETKİSİZ ERİŞİM VE ARAYA GİRME SUÇLARI İLE İLİŞKİLİ HACKİNG YÖNTEMLERİ 
 
84
A. Yetkisiz Erişim Suçu ile İlişkili Hacking Yöntemleri 
 
85
1. Genel Bilgiler 
 
85
2. Brute Force 
 
86
3. DoS–DDoS 
 
87
4. Botnet ve Köle Bilgisayar Kullanımı 
 
90
5. Enjeksiyon Saldırıları 
 
92
6. Phishing 
 
96
7. Spoofing 
 
98
B. Araya Girme Suçu ile İlişkili Hacking Yöntemleri 
 
99
1. Man In The Middle (MITM) 
 
99
2. Sniffing 
 
102
3. MAC–ARP Spoofing ve MAC Flooding 
 
104
BÖLÜM III
 
 
YETKİSİZ ERİŞİM SUÇUNUN UNSURLARI
 
 
I. NORMUN KORUMAYI AMAÇLADIĞI HUKUKSAL DEĞERLER 
 
107
A. Doktrin Görüşleri 
 
107
B. Değerlendirme 
 
110
II. SUÇUN TİPİKLİK UNSURU 
 
111
A. Objektif Tipiklik 
 
111
1. Fail 
 
111
2. Mağdur 
 
114
a. Değerlendirme 
 
115
b. Tüzel Kişilerin Mağdur Sıfatı 
 
118
3. Suçun Konusu 
 
119
a. Suçun Konusu Özelinde Gerçekleşen Hafifletici Sebep (243/2) 
 
121
aa. Bedel Kavramına Dair Değerlendirme 
 
124
bb. Daha Düşük Cezanın Temel Gerekçesi 
 
126
cc. Normun Karşılıksız Yararlanma Suçu ile İlişkisi 
 
127
4. Fiil ve Netice 
 
130
a. Hangi Durumların Bilişim Sistemine Erişmek/Girmek Olarak Kabul Edileceği Sorunu 
 
133
aa. Atipik Eylemlerin Bilişim Sistemine Erişme Sayılıp Sayılmayacağına Dair Doktrin Görüşleri 
 
135
bb. Değerlendirme 
 
137
aaa. Malware Enjeksiyonu ve Sisteme Erişim İlişkisi 
 
138
bbb. Kod, Komut veya Veri Paketi Gönderimi ve Sisteme Erişim İlişkisi 
 
139
bb. Bilişim Sisteminin Bir Kısmına ve Sanallaştırılmış Birimlere Erişim Durumları 
 
140
cc. Bilişim Sisteminde Yetkisiz Olarak Kalmaya Devam Etmek Durumunun Oluşabileceği Haller 
 
142
5. İlliyet Bağı 
 
144
B. Sübjektif Tipiklik 
 
146
1. Kast ve Haksızlık Bilincinin Bulunması Gereği 
 
146
2. Yapay Zeka Kullanımı ve Sübjektif Sorumluluk Sorunu 
 
150
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
155
A. Suç Tipi ile Bağdaşabilen Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
155
1. Hakkın Kullanılması 
 
155
2. Kanun Hükmünü İcra 
 
159
a. Arama 
 
159
aa. Mahallinde ve El Konularak Arama (CMK md. 134) 
 
159
bb. Uzaktan Aramanın Türk Hukuku Yönünden Olanaklılığı Sorunu 
 
159
b. Veri Trafiğinin İzlenmesi Amacıyla Sisteme Yetkisiz Erişimin Olanaklılığı Sorunu 
 
161
c. MİT Kanunu’nda Yer Alan Genel Erişim Yetkisi 
 
163
d. Soruşturma Aşamasında Veri Tabanlarında Genel Tarama Yapılması 
 
163
e. Denetim Faaliyetleri 
 
165
f. Yer Sağlayıcının Başkasının Yetkisine Tahsis Ettiği Alandaki Verilere Müdahalesi 
 
167
g. Hüküm Sonucunun Tatbiki İçin Bilişim Sistemlerine Erişim Gerektiren İlamların İcrası 
 
168
3. Meşru Savunma 
 
168
4. Rıza 
 
170
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Gerçekleştiği Konusunda Kaçınılmaz Hataya Düşülmesi 
 
173
IV. SUÇUN KINANABİLİRLİK UNSURU (Kusurluluk) 
 
174
V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALİ 
 
175
A. Genel Olarak 
 
175
B. Suçun Tipiklik ve Hukuka Aykırılık Unsurlarının Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal Nazarında Değerlendirilmesi 
 
176
1. Objektif Tipiklik Yönünden Değerlendirme 
 
176
2. Sübjektif Tipiklik Yönünden Değerlendirme 
 
178
3. Hukuka Aykırılık Yönünden Değerlendirme 
 
179
BÖLÜM IV
 
 
ARAYA GİRME SUÇUNUN UNSURLARI
 
 
I. NORMUN KORUMAYI AMAÇLADIĞI HUKUKSAL DEĞERLER 
 
181
A. Normun Yürürlüğe Konuluş Şekli ve Bunun Korunması Amaçlanan Hukuksal Değerler ile Bağlantısı (Kişisel Veriler) 
 
181
B. Doktrin Görüşleri ve Değerlendirme 
 
181
II. SUÇUN TİPİKLİK UNSURU 
 
182
A. Objektif Tipiklik 
 
182
1. Fail 
 
182
2. Mağdur 
 
183
3. Suçun Konusu 
 
184
4. Fiil ve Netice 
 
186
a. Suçta Kullanılabilecek Teknik Araçlara Dair Değerlendirme 
 
188
b. İzleme Fiilinin Anlamı ve Örnekler 
 
189
5. İlliyet Bağı 
 
192
B. Sübjektif Tipiklik 
 
192
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
193
A. Suç Tipi ile Bağdaşabilen Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
193
1. Hakkın Kullanılması 
 
193
2. Kanun Hükmünü İcra 
 
194
a. Veri Trafiğinin İzlenmesi ve Dar Manadaki Trafik Bilgisinin Kaydedilmesi Yükümlülüğü 
 
194
aa. Yükümlülüğün Kapsamında Kalan Dar Manadaki Trafik Bilgisi 
 
196
aaa. Erişim Sağlayıcılar Yönünden 
 
196
bbb. Toplu Kullanım Sağlayıcılar Yönünden 
 
198
b. İletişimin Tespiti Kararları 
 
198
c. İletişimin Dinlenmesi Kararları 
 
199
d. MİT Kanunu’nda Yer Alan Özel Düzenlemeler 
 
201
3. Rıza 
 
202
IV. SUÇUN KINANABİLİRLİK UNSURU (Kusurluluk) 
 
203
BÖLÜM V
 
 
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
 
 
I. TEŞEBBÜS 
 
205
A. Yetkisiz Erişim Suçu Yönünden Suça Teşebbüs 
 
205
B. Araya Girme Suçu Yönünden Suça Teşebbüs 
 
207
II. İŞTİRAK 
 
207
III. İÇTİMA 
 
210
A. Suçun Zincirleme Şekilde İşlenmesi 
 
210
1. Aynı Mağdura Karşı Suçun Aynı İcra Kararı Çerçevesinde Zincirleme Şekilde İşlenmesi 
 
210
2. Aynı Fiil ile Birden Fazla Mağdura Karşı Aynı Suçun İşlenmesi 
 
214
a. Yetkisiz Erişim Suçu Yönünden Örnek Durumlar 
 
214
aa. Aynı Fiil ile Birden Fazla Mağdura Ait Birden Fazla Bilişim Sistemine Yetkisiz Olarak Erişilmesi 
 
214
bb. Aynı Fiil ile Bir Bilişim Sisteminin Farklı Kişilerin Yetkisine Tahsis Edilmiş Alanlarına Yetkisiz Olarak Erişilmesi 
 
215
cc. Araya Girme Suçu Yönünden Örnek Durumlar 
 
217
B. Bileşik Suç, Fikri İçtima, Geçit Suçu ve Gerçek İçtima 
 
218
1. Yetkisiz Erişim Suçu 
 
220
a. İçtima Yönünden Değerlendirme Yapılabilecek Suçlar 
 
220
aa. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları 
 
220
bb. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu 
 
221
cc. Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık ve Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Suçları 
 
227
b. Değerlendirme 
 
230
aa. Fikri İçtima 
 
230
bb. Geçit Suçu 
 
233
cc. Sonuç 
 
235
2. Araya Girme Suçu 
 
236
IV. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
237
A. Cezalar 
 
237
1. TCK md. 243’te Düzenlenen Suçların Cezaları 
 
237
2. Cezalara Dair Değerlendirme 
 
238
B. Güvenlik Tedbirleri 
 
240
SONUÇ 
 
243
Kaynakça 
 
249
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
187,00   
187,00   
2
93,50   
187,00   
3
62,33   
187,00   
4
46,75   
187,00   
5
37,40   
187,00   
6
31,17   
187,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
187,00   
187,00   
2
93,50   
187,00   
3
62,33   
187,00   
4
46,75   
187,00   
5
37,40   
187,00   
6
31,17   
187,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
187,00   
187,00   
2
93,50   
187,00   
3
62,33   
187,00   
4
46,75   
187,00   
5
37,40   
187,00   
6
31,17   
187,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
187,00   
187,00   
2
93,50   
187,00   
3
62,33   
187,00   
4
46,75   
187,00   
5
37,40   
187,00   
6
31,17   
187,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
187,00   
187,00   
2
93,50   
187,00   
3
62,33   
187,00   
4
46,75   
187,00   
5
37,40   
187,00   
6
31,17   
187,00   
Kapat