Doktor ve Sağlıkçılara Şiddetin Hukuki Boyutu ve Sonuçları Asım Ekren

Doktor ve Sağlıkçılara Şiddetin Hukuki Boyutu ve SonuçlarıDoktor ve Diş Hekimi, Hemşire,Ebe,Hastabakıcılara Özgü Suçlar


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
187
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753685252
Boyut
13,5x19,5
Baskı
2Konu Başlıkları
- Şiddetin Artmasıyla Değişen Mevzuat
- Şiddete Karşı Etkili Soruşturma ve Hatalar
- Şiddette Tutuklanma Meselesi
- Şiddette Haksız Tahrik Uygulaması
- Tabip İşlerse Cezası Artan Suçlar
- Adliye ile Yazışmalarda Sorumluluk
- Aydınlatılmış Onam Belgesi ve Cezası
- Sahte Doktorluk ve Diş Hekimliği Yapmak
- Uygulamada Adli Rapor
- Başka Hekimin Kaşesini Kullanmak
Ruhsatsız Sağlık Kurumu Açmak, Sağlık Hizmeti Sunmak

 

DOKTOR veya SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET
EYLEMLERİNİN KAPSAMI, HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARINA ÖZGÜ SUÇLAR
SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ CEZAİ KAVRAMLAR
1)Doktor yada sağlık personelinin ceza hukuku açısından konumu,
kamu görevlisi yada memur olmasının sonucu 1
2)Sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları
eylemler .5
a) Kasten yaralama / öldürme 5
b) Hakaret 7
b.1. Yargıtay uygulamalarında doktor-sağlık çalışanlarına /
kamu görevlilerine karşı hakaret 8
b.1.1. Beddua, kaba, nezaket dışı, ağır eleştiri, hak arama
özgürlüğü kişinin uğradığını düşündüğü haksızlığı dile
getirme nedeniyle nedeniyle hakaret8
b.1.2. Sair söz yada davranışlar nedeniyle verilen karar
örnekleri.12
b.1.3. Hastanenin acil servisinde hakaret ve aleniyet unsuru14
b.1.4. Doktorun davranışı nedeniyle, hakaret ve tehdit
eyleminde haksız tahrik hükmünün uygulanıp
uygulanmayacağının tartışılması .17
c) Tehdit .17
ç) Görevi yaptırmamak için direnmek .19
d) Mala zarar vermek .20
3)Doktorların görevi kötüye kullanma yada ihmal suçları / örnek
kararlar 23
3.a. Doktorlar yönünden genel olarak görevi ihmal, görevi kötüye
kullanma .23
3.a.1. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları
ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları
ve Biyotıp Sözleşmesi) 25
VI
3.a.2. 19.02.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Tüzüğü .25
3.a.3. Hasta Hakları Yönetmeliği25
3.a.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları.26
3.a.5. Malpractice Bildirisi .26
3.b. Doktorların görevi kötüye kullanmaları yada ihmal suçlarına
ilişkin karar örnekleri 29
3.b.1. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
hastanın durumunun ağırlaşmasına neden olmak suretiyle
görevi ihmal etmesi .29
3.b.2. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi ihmal
etmesi .29
3.b.3. Doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek hastanın
bebeğinin ölü doğmasına neden olarak görevi kötüye
kullanması .30
3.b.4. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi kötüye
kullanması30
3.b.5. Doktorun mesai saatinde görev başında bulunmayarak
görevi kötüye kullanması.31
3.b.6. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek gebe
kadının ve bebeğinin ölümüne neden olarak görevi ihmal
etmesi .31
3.b.7. Doktorun otopsi yapmayarak görevi kötüye kullanması.31
3.b.8. Doktorun taksirle ölüme neden olması ve görevi kötüye
kullanmasının karşılaştırılması.32
3.b.9. Talep edilen ambulansın gönderilmemesi suretiyle görevi
kötüye kullanma .33
3.b.10. Doktorun eksik tedaviyle hastanın düşük yapmasına neden
olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal 34
3.b.11. Doktorun eksik tedaviyle hastanın bebeğinin ve ölümüne
neden olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal .34
3.b.12. Doktorun tedavi sürecinde gerekli kontrol ve tahlilleri
yapmamak suretiyle hastanın ölümüne neden olduğunun ileri
sürülmesi suretiyle görevi ihmal .35
3.b.13. Doktorun, hastaları özel hastaneye yönlendirmek suretiyle
görevi kötüye kullanması 36
3.b.14. Doktorun hastayı, hastahane ortamında tedavi etmesi
gerekirken taburcu ederek durumunun kötüleşmesine neden
olarak görevi ihmal etmesi 36
VII
3.b.15. Doktorun hastayı, uzmanından konsültasyon istemesi
gerektiği halde bunu yapmayarak evine göndermesinden
sonra hastanın ölmesi nedeniyle görevi ihmal etmesi .37
3.b.16. Tıbbi hata ile yaralanma yada ölüm arasında illiyet bağının
olmaması durumu38
4)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin artması üzerine
yapılan yasal düzenlemeler .39
- 663 Sayılı KHK'nın 54. Maddesi: Hukuki Yardım.39
-Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımların Usül ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 39
-Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair
Yönetmelik 40
-Sağlık Bakanlığı, 14/05/2012 tarih ve 2012/23 sayılı ile 27/07/2012
tarih ve 2012/850 sayılı genelgeleri .41
-Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi 41
- İçişleri Bakanlığının 26/04/2012 tarih ve 2012/22 sayılı genelgesi .41
- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 12.Ek Maddesi .42
5)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin soruşturma
yapmaya yetkili makamlara (cumhuriyet başsavcılığına,
emniyete, jandarmaya) bildirilmesinde (ihbar veya şikayet
edilmesinde) yasal zorunluluk var mıdır? 44
6)Doktor, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet eylemlerinde
hızlı ve etkili soruşturma yapılması uygulamadaki soruşturmalarda
yapılan hatalar 47
7)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eyleminde bulunan şüphelilerin
tutuklanması meselesi .49
8)Şiddet eylemlerinde, sağlık mesleği mensubunun meydana gelen
olayda etken olabilecek söz yada davranışları nedeniyle haksız
tahrik uygulaması 52
9)Hekim / sağlık çalışanlarına özgü suçlar, doktor / sağlık çalışanlarınca
işlenmesi halinde cezası artan suçlar .56
a. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 57
b.Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma
veya satma 60
c. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 60
d. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 61
e. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma .61
f. Gerçeğe aykırı belge düzenlemek / belgede sahtecilik61
VIII
ı. Sağlık birimlerindeki protokol defterlerinde tahrifat yapmak,
deftere gerçeğe aykırı kayıt yapmak 64
10) Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki suç teşkil eden eylemleri 65
- Şahsi, sosyal ilişkilerinden kaynaklanan eylemler 66
- Bir taraf için görevden kaynaklanan eylemler 66
- İki taraf için de görevden kaynaklanan eylemler 67
11)Sağlık mesleği mensuplarının hangi eylemleri doğrudan
soruşturmaya hangi eylemleri soruşturma iznine tabidir?68
12)Sağlık birimleri yönetimlerinin cumhuriyet başsavcılığı –
mahkemelerle yaptıkları resmi yazışmalarında olası sorumluluklar .70
13)Diş tabipliği, sahte veya diplomasız / yetkisiz diş hekimliği
yapmak 74
13.1. Diş hekimliği mesleğinin genel nitelikleri .74
13.2. 1219 Sayılı Kanuna göre, diş tabiplerinin idari para cezasını
gerektiren eylemleri 74
13.3. Diş hekiminin muayenehanesinde yetkisiz kişileri çalıştırması.75
13.4. Yetkisiz olarak diş hekimliğini yapmak 75
13.5. Diplomasız - sahte diş hekimliği yapmak 76
13.6. Diş protez teknikerlerinin diş tabipliği faaliyetlerinde bulunması .79
14) İzinsiz - ruhsatsız sağlık kurumu açmak, sağlık hizmeti sunmak 81
-1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun'un 25. Maddesi 81
-1262 Sayılı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19.
Maddesi 81
- 3359 Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu .82
14.1. Sahte hekimlik yapmak 83
14.2. İzinsiz / yetkisiz hekimlik yapmak .83
14.3. İzinsiz / ruhsatsız tıbbi müstahzar imal etmek, satmak 84
14.4. Ruhsatsız - izinsiz sağlık hizmeti sunmak 86
15) Aydınlatılmış onam belgesi ve cezası .88
-Uygulamada karıştırılan bin husus: Usulüne göre hazırlanmış ve
izah edilmiş aydınlatılmış onam belgesi doktorun sorumluluğunu
ortadan kaldırır 89
- Aydınlatılmış onam belgesini düzenlememenin cezası 90
- Anayasa. Madde.1790
-1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair
Kanun (Madde.70) 91
IX
- İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (5.Maddesi) .91
- Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği .91
-Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (Madde.26.).92
16) Ebeler, sahte-diplomasız /yetkisiz olarak ebelik yapmak 95
16.1. Ebelik mesleğinin genel nitelikleri.95
16.2. Sahte ebelik yapmak 96
16.3. İzinsiz / yetkisiz ebelik yapmak .96
16.4. 1219 SK'ya göre, ebelerin idari para cezasını gerektiren
eylemleri 96
17)Hastabakıcı, diplomasız / yetkisiz olarak hastabakıcılığı yapmak .98
17.1.Hastabakıcılık mesleğinin genel nitelikleri .98
17.2. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak 98
17.3. 1219 SK'ya göre, hastabakıcıların idari para cezasını gerektiren
Eylemleri99
18) Hemşireler, sahte veya diplomasız / yetkisiz hemşirelik yapmak100
18.1. Hemşirelik mesleğinin genel nitelikleri .100
18.2. Sahte, izinsiz / yetkisiz hemşirelik yapmak101
18.3. 6283 Sayılı Kanuna göre, hemşirelerin idari para cezasını
gerektiren eylemleri .102
19) Başka doktorun kaşe ve/veya imzasını kullanmak .103
20)Bir kısım sağlık mesleği mensubunun yetkisinde olan işleri diplomasız
veya belgesiz olarak yapmak veya bu unvanları takınma suçu .106
21) Tabiplerinin idari para cezasını gerektiren eylemleri 108
21.1. Muayenehane açma yada nakil bildirimini yapmama .108
21.2. Görev yerini terk yada mesleği bırakma bildirimini yapmama .108
21.3. Kendisinde olmayan belli ünvanları kullanma, yetkisiz tıp
eğitimini verme .108
21.4. Ticari faaliyette bulunma.108
21.5. Tabip odasına kayıt yapmama .108
21.6. Reklam yapma .108
22)Özel ve kamu sağlık urum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş
tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların
sigortasının yapılmaması suçu109
23)Bir karşılaştırma: Sağlık mesleği mensupları ile diğer kamu
görevlilerinin usulsüz olarak görev yapmaları .111
23.1. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi .112
X
23.2. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma .112
23.3. Sahte/diplomasız tabiplik yapmak .112
23.4. İzinsiz/yetkisiz olarak tabiplik yapmak .112
23.5. Diplomasız/sahte diş tabipliğini yapmak .112
23.6. İzinsiz/yetkisiz olarak diş tabipliğini yapmak113
23.7. Sahte/diplomasız ebelik yapmak .113
23.8. İzinsiz/yetkisiz ebelik yapmak.113
23.9. Sahte, izinsiz/yetkisiz hemşirelik yapmak .113
23.10. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak 114
II.BÖLÜM
UYGULAMADA ADLİ RAPOR
1)Adli rapora genel bakış 115
2)Adli raporun yasal dayanağı 116
3)Adli raporun düzenlenmesi118
4)Adli raporun önemi, etkisi ve hukuki değeri .120
5)Adli raporun sorumluluğu .122
6)Adli raporun düzenlenmesinde görev ve takdirin kapsamı124
7)Uygulamada adli rapor düzenlenmesindeki eksiklik ve aksaklıklar 125
8)Sonuç olarak ne yapmak gerektiği.130

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat