Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesi Atilla Altop

Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesi


Basım Tarihi
2003-01
Sayfa Sayısı
258
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789759247232
Baskı
190,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 90 puan kazanacaksınız)
   90

TMK. 749). -348

E) TAPU KÜTÜĞÜNÜN DÜZELTİLMESİ DAVASIYLA-349

F) ZİLYETLİK DAVALARIYLA-350

G) SÖZLEŞMENİN İHLALİ DAVASIYLA-351

H) MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASIYLA-351

ONBİRİNCİ KESİM

DAVA KONUSUNUN DEVREDİLMESİ

A) KONUNUN ÖZETİ-352

B) DAVALININ DAVA KONUSUNU DEVRİ-353

C) DAVACININ DAVA KONUSUNU DEVRİ-353

D) HUMK. 186. MADDESİNİN KAPSAMI-358

E) MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ, İSTİHKAK

İSTEMLERİNDE OLDUĞU GİBİ MÜLKİYET HAKKINA

DAYANDIĞINDAN, BU HAKTAN AYRI VE BAĞIMSIZ

OLARAK ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVREDİLEMEZ;

ANCAK ÇEKİŞMELİ MALIN MÜLKİYETİYLE

BİRLİKTE DEVREDİLEBİLİR-358

ONİKİNCİ KESİM

DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV VEYA YETKİ

YÖNÜNDEN REDDİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

A) GENEL OLARAK-359

B) ON GÜNLÜK BAŞVURMA SÜRESİ, GÖREVSİZLİK

VEYA YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN

İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR-359

C) HUMK. MAD. 193/III'DEKİ ON GÜNLÜK SÜRE, HAK DÜŞÜRÜCÜ

NİTELİKTE OLUP, MAHKEME TARAFINDAN RES'EN NAZARA

ALINMASI GEREKİR-360

D) GÖREVLİ YA DA YETKİLİ MAHKEMEYE KİM BAŞVURACAK?-360

E) DAVACI, HUMK. 193/III'DEKİ ON GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE

GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURABİLECEĞİ GİBİ, GÖREVSİZLİK

KARARI VERMİŞ OLAN MAHKEMEYE DE BAŞVURABİLİR-361

a) On günlük süre içinde görevli (veya görevsiz)

mahkemeye başvurarak davetiye masrafının verilmesi yeterlidir-361

b) Dava dosyası kendisine gelen mahkeme, görevsiz

mahkemenin bu kararına uymak zorunda değildir-361

c) Görevli mahkemede görülmeye başlanan dava,

görevsiz mahkemede açılmış olan davanın devamıdır-362

F) GÖNDERME KARARINDA ON GÜNLÜK SÜRE İŞLEMEZ-362

G) GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN

ON GÜNİÇİNDE GÖREVLİ (VEYA GÖREVSİZ) MAHKEMEYE

BAŞVURMAZSA, DAVA AÇILMAMIŞ SAYILIR. -362

H) DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ

HALİNDE DAVALI YARARINA (MAKTU) AVUKATLIK PARASINA

HÜKMETMEK GEREKİR-363

ONÜÇÜNCÜ KESİM

İSTİHKAK DAVASI

A) DAVANIN TANIMI-367

B) DAVANIN DAYANDIĞI KİMİ İLKELERİN DÖKÜMÜ-367

a) Davanın amacı-367

b) İstihkak davasının fonksiyonu-367

c) Taşınmazlarda istihkak davası-367

d) İstihkak istemi ayni (nesnel) bir istemdir-370

e) İstihkak istemi, iadeyi amaçlayan diğer ayni ve şahsi

istemlerle yarışabilir-371

aa) Genel olarak-371

bb) Özel olarak-371

f) Davanın niteliği-372

g) İsbat yükü-372

C) DAVANIN TARAFLARI-372

a) Davacı-372

b) Davalı-373

D) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-374

E) SONA ERMESİ-374

F)KONUNUN ÖZETİ-374

ONDÖRDÜNCÜ KESİM

KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI

I-TAZMİNAT DAVALARI-376

A) TANIMI-376

B) GENEL AÇIKLAMALAR-

a ) Kamulaştırmasız elatmanın hukuksal mahiyeti, karşılığında

istenecek bedelin niteliği, bunun hesabına esas alınacak

zamanın tesbiti sorunları-378

b) Haksız işgal tazminatı davaları kamulaştırmasız elatma

davaları ile birleşebilir mi?-386

c) Koşula bağlı hüküm kurulabilir mi?-397

d) Kamulaştırmanın hangi evresinde mülkiyet sona erer. -398

e) Nizasız kaza ve 221 sayılı Yasanın 7. maddesi -401

C) TAZMİNAT DAVALARININ KİMİ SORUNLARININ DÖKÜMÜ-402

a) Davacı-402

b) Davalı-402

c) Görevli mahkeme-404

d) Yetkili mahkeme-406

e) Tapu kaydında düzeltme yapılmalıdır-407

f) Davadan önce veya sonra kamulaştırma yapılması halinde

yapılacak işlem ve takdir edilecek vekâlet ücreti-408

g) İyiniyet sorunu-410

h) Elatılmayan kısımdaki değer düşüklüğü sorunu-414

ı) Emsal araştırması-416

i) Şehir imar planında yol gösterilmesine karşın eylemli

olarak yol haline getirilmeyen taşınmaza elatıldığı kabul

edilemez -416

j) Faiz sorunu-417

k) Elatma olgusunun yarattığı değer sorunu-419

II-KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (ELKOYMA) NEDENİYLE

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI-419

A) GENEL AÇIKLAMALAR-419

B) DAVACI-419

a) Tapu sahibinin durumu-419

b) Zilyedin durumu-420

C) DAVALI-421

D) GÖREV-422

a) İdari ve adli görev ayırımı-422

b) Zorunlu tahkim-423

c) Asliye ve Sulh mahkemesinde görev-423

E) YETKİ-424

F) BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ-424

G) DAVALI İDARENİN BİR SAVUNMASI DA ELATILAN

TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASIDIR-425

H) ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI BEDEL DAVASINA

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?-426

I) ZAMANAŞIMI-426

İ) VEKÂLET ÜCRETİ-462

ONBEŞİNCİ KESİM

USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

A) HUMK. MAD. 74-486

B) BİRDEN FAZLA DAVALI HAKKINDA HÜKÜM-486

C) ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI-486

D) KESİN HÜKÜM-486

E) KESİN DELİL-487

F) VEKÂLET ÜCRETİ-487

ONALTINCI KESİM

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA

AVUKATLIK PARASI

A) İLKE-488

B) AYRINTILAR-488

ONYEDİNCİ KESİM

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI

A) GENEL AÇIKLAMALAR-491

B) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ

NİTELİK VE UYGULAMA ALANLARI-491

C) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI VE BİZZAT İHKAKI

HAK DURUMU-493

ONSEKİZİNCİ KESİM

CAMİ VE MEŞRUTASI İLE İLGİLİ YARGITAY

UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER

Yargıtay Kararları-494

İKİNCİ BÖLÜM

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI

İçtihadı Birleştirme Kararları-511

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUK GENEL KURULU VE ÖZEL DAİRE KARARLARI

Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları-691

Alfabetik İçtihat Arama Çizelgesi-1532/1-70

Kaynakça-1532/71-74

2. CİLT

İKİNCİ KİTAP

SULAR HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHÇE-1887

A) İSLAM HUKUKUNDA-1887

a) Denizler ve Göller-1887

b) Büyük nehirler. -1887

c) Bir cemaatin mülküne girebilen nehirler-1887

d) Nehri hâs ile mührez sular-1887

B) MECELLEDE

a) Maddeler-1887

h) Helânın kullanılmasından doğan zararın giderilmesi sorunu-1888

ı) Mecellede kadimlik konusu-1889

i) Tatbikat Yasası karşısında mecellenin durumu-1889

C) ROMA VE CERMEN HUKUKUNDA-1889

D) MEDENİ KANUNUMUZDA-1890

a) Özel Sular-1890

b) Genel Sular-1890

E) SU HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER-1891

a) Kutsal kitaplarda su-1891

b) Bir damla suda neler bulunur?-1891

c) Su bedenimizde neler yapar?-1892

d) İnsanoğlunun günlük su ihtiyacı nedir?-1892

e) Susuz ne kadar yasayabiliriz?-1892

f) Yeryüzünde ne kadar su var?-1892

g) Susuz yasayabilen canlılar var mıdır?-1892

h) Su, kaça mal oluyor?-1893

ı) Yeryüzündeki su miktarı azalıyor mu?-1893

İKİNCİ BÖLÜM

SULAR HUKUKU İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR

HAKKINDA ÖN AÇIKLAMALAR

A) YERALTI SULARI KANUNU (YSK) GEREĞİNCE

YERALTI SULARININ TABİ OLDUĞU REJİM-1894

a) Türkiye’de yeraltı suları artık toprağın bütünleyici

parçası olmaktan çıkarılmıştır-1894

b) Yeraltı suyundan yararlanma hangi yetkiye dayanacaktır?-1894

c) Doğal kaynağın verimini arttırmak için yapılan kazılar

yer altı suyuna müdahale sayılır-1894

d) Yeraltı suları yasasının kapsamı-1895

e) Doğal kaynaklarla yeraltı suları arasındaki ilişki-1895

f) Belge alınması gerektirmeyen yararlanmalar-1895

-Faydalı ihtiyaç miktarı nedir?-1895

-Faydalı kullanış nedir?-1896

-Emniyetli verim haddi kavramı-1896

-Kullanmada sıra ilişkisi-1896

B) DURAKSAMALAR-1901

C) KAYNAK ÜZERİNDEKİ HAKLAR KONUSU VE

SUYUN SATIŞI SORUNU-1903

D) KAYNAK HAKKI ZIMNEN İLGAMI EDİLDİ?-1913

E) KAYNAK VE YERALTI SUYU-1914

a) Kaynağın kökeni yeraltı suyudur-1914

b) Kaynağın doğal olarak yer yüzüne çıkması gerekir-1914

c) Kaynakların tutulması-1914

d) Kaynakların sürekli olması gerekir-1914

e) Akarsu kaynaklarının özel durumu-1914

f) Yargıtay’ın görüşü-1915

F) PREKARİSTİK İZİN YA DA MALİKİN YÜKÜMLÜLÜK

ALTINA GİRMEKSİZİN GEÇİCİ SÜRE İZİN

VERMESİ SORUNU-1918

-Başkasının tapulu ya da tapusuz taşınmazından geçirilen

su yolu ve buna sonradan izin verilmesinin doğuracağı

sorumluluk. -1919

-Kadim hakkı bulunmayan davacı, davalının tapulu

arazisinden, usulen irtifak hakkı tesis edilmedikçe ark

geçiremez-1919

-Taşınmaz üzerinde fiilen bulunmasına rağmen kadastro

çapında yer almayan (ark) , sahibine herhangi bir hak

sağlamaz-1919

G) VAKIF HAMAMLARLA İLGİLİ UYGULAMADAN

ÖRNEKLER-1922

a) Vakıf suların onarılması, temizlenmesi ve suyun sağlık

koşullarına uygun bir halde bulundurulması hususları

Belediyelere görev olarak verilmiş bulunduğundan sular

idaresinin su parası istememesi gerekir-1922

b) Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler-1928

1) 831 sayılı Sular Yasası-1928

- 2659 Sayılı sular kanununa eklenen kanun-1928

2) Su kanununun sureti tatbikini mübeyyin tüzük-1928

c) Belediyelerin suyu kiraya vermesi hususu tüzükle

düzenlenmiştir. . . . -1929

H) SU DAVALARINDA HAVA HAKKI-1930

I) SU DAVALARINDA MEDENİ YASANIN

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ANLAŞMA

İLE KURULAN HAKLARIN SONUÇLARI -1931

İ) KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER'İYET

VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN-1932

J) SU DAVALARINDA KADİMLİK KAVRAMI-1932

a) Tanımı-1932

b) Mecellede durum-1932

c) Yargıtay uygulamasından örnekler-1933

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SULAR HUKUKUNU İLGİLENDİREN TEMEL İLKELERE

İLİŞKİN YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİNİN

İÇTİHATLARINDAN BİR BÖLÜĞÜNÜN DÖKÜMÜ

A) SULARIN BÖLÜMLENMESİ-1935

a) Genel Sular-1935

aa) Mera'dan çıkan sular genel su niteliğindedir-1939

bb) Davacının öncelik hakkının bulunduğu genel sudan

davalının yararlanabilmesi için şu koşulların araştırılması

gerekir-1940

aaa) Fazla su olup olmadığı-1940

bbb) Davalının başka sudan yararlanıp yararlanmadığı-1940

ccc) Davacının faydalı ihtiyacından arta kalan bir su

olupta davalının yararlanabilmesi için bir tesis yapılması

gerekiyorsa giderleri verip vermeyeceği araştırılıp

sonucuna göre bir karar verilmelidir-1940

cc) Genel sularla ilgili Yargıtay Uygulamasından Örnekler-1940

b) Özel Sular-1950

aa) Kaynak-1950

bb) Su arkı-1952

cc) Tapulu yerden kaynak seklinde çıktığı halde hangi

durumlarda su özel bir su değil de genel su niteliğinde sayılır?-1953

dd) Su kanallarına özgü olmak üzere özel su genel su

ayırımındaki ölçütler-1953

ee) Özel sudan yararlanma yöntemleri-1954

1) İrtifak hakkı tesis edilmeksizin başkasının tapulu

taşınmazından çıkan sudan yararlanma imkânları

araştırılmalıdır-1954

2) Başkasının tapulu taşınmazından çıkan su üzerinde

kadim hak bulunsa bile, irtifak hakkı tesis edilmedikçe

ilgilisine maliklerin rızası hilafına yararlanma hakkı vermez-1954

3) Özel sudan sahibinin muvafakati ile önceki taşınmaz

sahiplerinin yararlandırılmış olması hali taşınmazı daha

sonra satın alanlara aynı şekilde bir hak bahşetmez-1954

4) İntifa hakkı ancak bir taşınmaz lehine konulabilir. -1954

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu

olarak getirilen sudan o köy dışında ikamet edenlerin

yararlanabilmeleri için o suyun köy halkının ihtiyacından

fazla olması gerekir-1954

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SULARLA İLGİLİ DAVALARDA MEDENİ USUL HUKUKU

HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KARARLAR

A) GÖREV-1955

1) ADLİ YARGI YERİ-1955

a) Ön açıklamalar-1955

b) Yargıtay Uygulamasından diğer örnekler-1956

-Su davalarının değeri davacıya sağladığı parasal yarar

dikkate alınarak belirlenmelidir-1957

-Su davalarında görevli mahkeme dava konusu suyun

suladığı araziye sağladığı yarar ile belli edilebilir.

Buna göre taşınmazın sulu ve susuz değerleri arasındaki

fark o suyun değerini gösterir-1957

2) İDARİ YARGI YERİ-1958

a) Genel olarak-1958

aa) İdari işlem-1958

bb) İdari işlemin koşulları-1958

cc) İdari dava-1958

dd) İdari dava nerede açılır-1959

ee) Butlan-1959

ff) Yokluk-1959

gg) Yokluk ile butlan arasındaki fark-1960

hh) Konu ile ilgili Yargıtay uygulamasından örnekler-1960

aaa) İdari işlem niteliğini kayıb eden tasarruf haksız fiil teşkil

eder-1960

bbb) idari eylem ve işlemler-1960

ccc) Adli Yargı mahkemeleri idareyi belli bir yolda işlem

yapmaya zorlayıcı karar veremez-1961

ddd) 831 sayılı sular hakkındaki yasanın 1. maddesine göre

alınan kararlar idari niteliktedir. -1961

ıı) İdari karar kaldırılmadıkça suya vaki elatma davalarının

adalet mahkemelerinde bakılamayacağına dair 6. HD.

uygulamasından örnekler-1961

a) Özel olarak-1962

b) Yargıtay uygulamasından diğer örnekler-1964

c) Su davalarında yargı yolu-1964

- Köy ihtiyar heyetince suyun kullanma biçimi hakkında

yapılan düzenlemeyi kabul etmeyen davacının çıkardığı

uyuşmazlık idari yargı yerinde çözümlenmelidir-1967

3- Köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı yasa ile ilgili

Yargıtay 3. HD. uygulamasından örnekler-1967

-7478 Sayılı yasanın 11. maddesine göre tahsis kararı

alınmadıkça görevsizlik kararı verilemez-1968

-Köy içme suları ile ilgili 7478 sayılı yasanın uygulama alanı-1969

B) YETKİ-1969

C) SU DAVALARINDA SULH-1970

D) SU DAVALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE

BİLİRKİŞİ DİNLEMEK YA DA GÖRÜŞÜNÜ ALMAK

SORUNU-1970

a) Genel olarak-1970

b) Köylerin genel sularla ilgili yararlanma hakları ve

bunun isbat biçimi-1972

E) DAVADA SIFAT-1975

a) Temsilcide Yanılma-1977

b) Yargıtay uygulamasından diğer örnekler-1977

1) İdari karar hangi köy için alınmışsa husumet o köye

yöneltilir. Fakat idari karar ortadan kaldırılmadığı sürece

davaya bakılamaz-1977

2) İştirak halinde malikler oybirliği ile hareket etmek

zorundadırlar. Buna uymayan ortak hakkında diğer

ortakların dava açma hakları bulunmaktadır-1977

5) İhtiyar heyeti azaları köyü temsil edemezler. Ancak

sudaki kişisel hakları çiğnendiği takdirde kendileri için

dava açabilirler-1978

c) Asli müdahale-1979

d) Su davalarında taraf olmayanların lehine ya da aleyhine

hüküm kurulamaz-1980

e) Su davalarında köy tüzel kişiliğinin kamulaştırma

yapmasında izlenmesi gereken yöntem-1980

F) SU DAVALARINDA HUMK. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERİ

İLE İLGİLİ KARARLAR-1981

1) Suya eylemli olarak el atılmalı mıdır?-1981

2) Tanık dinleme yöntemi-1981

3) HUMK. 163. maddesi-1982

4) 3533 sayılı yasanın uygulaması-1982

5) HUMK. 74. maddesinin uygulaması-1982

6) Kesin delil-1983

7) Islah-1983

8 ) Muhtarların feragat ve sulh yetkisi-1983

9) Kesin hüküm-1984

10) Kesin Önel-1984

11) Davanın açılmamış sayılması-1984

12) Zamanaşımı-1985

13) Kararın uygulanması sorunu-1985

ÜÇÜNCÜ KİTAP

I- KIYIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİ VE ESASLAR-1989

A) KIYI KAVRAMI: KIYI ÇİZGİSİ-KIYI

ALANI-KIYININ ÖZELLİKLERİ-1989

1) Kıyı kavramı-1989

2) Kıyı çizgisi-1989

3) Kıyı alanı-1989

4) Kıyı kenar çizgisi-1990

5) Kıyının özellikleri ve niteliği -1990

B) KIYININ TANIMI-1991

C) KIYININ HUKUKSAL ÖZELLİKLERİ-1993

D) KIYININ KAMU MALI NİTELİĞİ VE SONUÇLARI-1994

1) Kıyının kamu malı niteliği-1994

2) Kıyı üzerinde devletin yetkileri-1995

3) Kıyının konusu mal olmasından doğan hüküm ve sonuçları -1995

E) KIYININ 1982 ANAYASAL DÜZENİ-1996

1) Kıyının kamu alanı olarak Anayasal konumu ve hukuksal

statüsü-1996

2) Kıyı ve sahil şeridinden yararlanmada kamu önceliği -1998

II-KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN FONKSİYON VE ÖNEMİ -1999

III-TÜRK HUKUK SİSTEMİ AÇISINDAN KIYI REJİMİNİ

BELİRLEYEN YASALAR VE UYUŞMAZLIKLARIN

ÇÖZÜMÜ-2000

A) Kıyının hukuksal rejimini belirleyen yasalar-2000

B) Kıyıya ilişkin ayni haklar yönünden çıkacak

uyuşmazlıkların çözüm yeri-2001

C) Kıyıya ilişkin idari işlemler nedeniyle ortaya çıkan

uyuşmazlıkların çözümü-2002

IV-3621 SAYILI KANUNUN KIYILAR YÖNÜNDEN

GETİRDİĞİ DÜZENLEME-2003

A) Yasanın amaç ve kapsamı-2003

B) Yasanın 9. maddesinde öngörülen kıyı kenar çizgisinin

belirlenme amacı, hukuksal niteliği ve bağlayıcılığı-2004

1) Kıyı kenar çizgisinin belirlenme amacı-2004

2) Kıyı kenar çizgisinin belirlenme işleminin hukuksal niteliği-2005

3) 3621 sayılı Kanuna göre yapılan belirleme işleminin kapsam

ve fonksiyonu-2006

C) 3621 sayılı Yasaya göre yapılan belirlemeden doğan

uyuşmazlıkların çözümü-2006

D) 3621 Sayılı Yasanın 9. Maddesinin Kıyının Hukuksal

Düzenine İlişkin Temel Sistemi Ortadan Kaldırıp

Kaldırmadığı-2007

V-SORUNUN ÇÖZÜMÜ-2009

VI-KIYI KANUNU-2011

VII-DENİZ KENARINDAKİ KUMLUK MÜLKİYETİ-2017

VIII-KUNTALP’İN (kıyı kenar çizgisi) İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ-2038

IX-İÇTİHATLAR-2044

DÖRDÜNCÜ KİTAP

BİRİNCİ BÖLÜM

NİZASIZ KAZA HUKUKU AÇISINDAN TAPU MİKTARININ

ARTIRILMASI DAVALARI (İŞLERİ)

A)Nizasız kaza hakkında gerekli bilgiler-2577

B)Tapu miktarının artırılması işleri (mesaha tashihi) nizasız

kazaya mı tabidir-2578

C)Yargılama evresi-2579

D)Hakimin durumu-2586

E)İlgililerin durumu-2588

F)Kanıtlar-2589

G)Kararın kesinleşmesi-2590

H)Yargılama giderleri-2594

I) Sonuç ve adli kararların yazımı ile taşıması gereken

nitelikler hakkında kısa açıklamalar-2595

İ) Konu ile ilgili içtihatlar-2601

İKİNCİ BÖLÜM

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

I) Tapulu Taşınmazların Haricen Satışı ile İlgili Sorunlar-2649

II) Temsil, muvazaa, kanuna karşı hile vs. -2674

III) Culpa In Contrahendo vs. -2745

IV) Yeni Medeni Kanuna Göre Mirasçıların Terekeye Dahil

Bir Alacağı Tahsil Yöntemi-2745

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasının İlkeleri-2749

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Orman Kadastrosu Zilyedlik ve Tapu İptali ile İlgili En

Yeni Uygulama Örnekleri-2796

Alfabetik İçtihat Arama Çizelgesi-2993

Kaynakça-3061"

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
   
   
Kapat