Hakim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları ve Yargılanma Usulleri Bah

Hakim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları ve Yargılanma Usulleri


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
593
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050506464
Boyut
16x24
Baskı
1130,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 130 puan kazanacaksınız)
   130

Konu Başlıkları
- Hakim ve Savcıların Disiplin ve Suç Soruşturmalarında Uygulanacak Temel Mevzuat Hükümleri ve Uluslararası Belge ve Raporlar
- Hak,m ve Savcıların Disiplin Soruşturmalarında Usul ve Yetki Kuralları
- Hakim ve Savcı Disiplin Soruşturmalarında Hakim Olması Gereken Temel İlke ve Standartlar
Hakim ve Savcıların Suç Soruşturma ve Kovuşturmalarında Usul ve Yetki Kuralları

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN DİSİPLİN VE SUÇ SORUŞTURMALARINDA UYGULANACAK
TEMEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE ULUSLARARASI
BELGE VE RAPORLAR
I-) ULUSAL TEMEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ

A-) ANAYASADA YER ALAN TEMEL HÜKÜMLER

B-) 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR
KANUNUNDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER

C-) 6087 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KANUNUNDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER

D-) YÖNETMELİKLER

E-) GENELGELER

F-) İLKE KARARLARI

II-) ULUSLARARASI BELGE ve RAPORLAR

A-) YARGI BAĞIMSIZLIĞI EVRENSEL BİLDİRGESİ (MONTREAL BİLDİRGESİ-1983)

B-) ADALETİN BAĞIMSIZLIĞI EVRENSEL BİLDİRGESİ (SİNGHVİ DEKLARASYONU-1989)

C-) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YARGI BAĞIMSIZLIĞI TEMEL İLKELERİ (1985)

a-) Yargı Bağımsızlığı

b-) Hakimlerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü

c-) Hizmet Şartları ve Hakimlik Teminatı

d-) Disiplin, Uzaklaştırma ve Görevden Alma

D-) BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ

E-) SAVCILAR İÇİN ETİK VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN AVRUPA İLKELERİ “BUDAPEŞTE İLKELERİ”

F-) HÂKİMLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN AVRUPA
ŞARTI (1998)

a-) Azlolunamamaya İlişkin Temel Şartlar

b-) Hakimlerin Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

c-) Hakimlerin Görevinin Sona Ermesi

G-) AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
KARARLARI

a-) Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü Hakkında
Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı

b-) Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec (2010)12
Sayılı Tavsiye Kararı

aa-) Belgenin Kapsam ve İçeriği

bb-) Belgenin Değerlendirmesi

c-) Ceza Adalet Sisteminde Savcılığın Rolü İle İlgili Üye Devletlere Sunduğu Rec (2000)19 Sayılı Tavsiye Kararı

d-) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yargı Bağımsızlığının ve Tarafsızlığının Güçlendirilmesine İlişkin Eylem
Planı 1 Cm (2016)36

H-) AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİNİN (CCJE) KARARLARI

a-) Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlerin Azledilememesine İlişkin Standartlar Konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunulan 1 (2001) Sayılı Görüş

b-) Hakimlerin Mesleki Davranışlarını Düzenleyen İlke ve Kurallar Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dikkatine Sunulan (2002) 3 Sayılı Görüş

c-) Hakimlerin Magna Carta’sı (Temel İlkeler) (2010)

d-) Hakimlerin Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Adaletin Kalitesi ve Bağımsız Yargıya Saygı Konulu 17 No’lu
Görüş (2014)

I-) AVRUPA YARGI KURULLARI AĞININ (ENCJ)
“DİSİPLİN PROSEDÜRLERİNE İLİŞKİN ASGARİ STANDARTLAR VE HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU” KONULU RAPORU (2014-2015)

a-) Raporun İçerik ve Kapsamı

b-) Rapor Çerçevesinde Belirlenen Asgari Standartlar

aa-) Rehber İlkelerin ve Etik Kodların Hazırlanması

bb-) Hakimlerin Özel Hayatı ve Sınırları

cc-) Hakimin Disiplin İşlemlerine Yol Açabilecek Davranışları

çç-) Şikayetlerin Alınmasında ve Bunların Yönetiminden Sorumlu Bağımsız Bir Organın Bulunması

dd-) Karar Merciinin Bağımsız Olması ve Kanunla Belirlenmesi

ee-) Şikayet İçin ve Şikayetin Karar Bağlanması Bakımından Belirli Bir Sürenin Belirlenmesi

ff-) Yaptırım Kararlarının Yayınlanması

gg-) Son Çare Olarak Açığa Alınma ve Azil Yasağı

hh-) Hakime Kendisine Temsilci Atanmasını İsteme
Hakkı Tanınması

ii-) Soruşturma Sürecinde Tanınması Gereken Temel
Hak ve Güvenceler

jj-) Disiplin Yaptırımlarının Açık ve Orantılı Olması

kk-) Disiplin Yaptırımına İlişkin İtiraz Hakkının
Bulunması

İ-) VENEDİK KOMİSYONUNUN (AVRUPA HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ KOMİSYONU) KARARLARI

a-) “Yargısal Atamalar” Konulu Rapor (2007)

b-) Yargı Sisteminin Bağımsızlığı Raporu /Bölüm I:
Hakimlerin Bağımsızlığı (2010)

c-) Yargı Sisteminin Bağımsızlığına İlişkin Avrupa Standartları Hakkında Rapor: Bölüm II : Savcılık Teşkilatı

d-) Venedik Komisyonunun Türkiye Hakkında Hazırlamış Olduğu Rapor ve Görüşler

aa-) Hakimler ve Savcılar Kanunu Taslağı Hakkında
Görüş (2011)

bb-) Anayasanın 83. Maddesinin İkinci Fıkrasının
Askıya Alınması Hakkında Görüş (Yasama Dokunulmazlığı)

cc-) 15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ilâ 676 Sayılı
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş

aaa-) Görüşün Temel Gerekçesi Olan OHAL Süreci
ve Buna İlişkin Endişeler

bbb-) Görevden Almada Uygulanan “İrtibat, İltisak
ve Bağlantı” Kavramlarına Yönelik Eleştiriler

ccc-) Bireyselleştirilmiş ve Gerekçelendirilmiş
Görevden Alma Kararlarının Bulunmayışı

ddd-) Hakim ve Savcıların Görevden Alınması ve
İhracı Sürecine İlişkin Komisyon
Değerlendirmesi

dd-) Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından
21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen ve
16 Nisan 2017 Tarihinde Referanduma Sunulan
Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkındaki Görüş

aaa-) Cumhurbaşkanının HSK’ya Üye Seçme
Yetkisinin Genişletilmesi

bbb-) Yeni Kurul Yapısına Yönelik Eleştiriler

J-) AVRUPA KOMİSYONUNUN SON DÖNEM TÜRKİYE RAPORLARI

a-) 2018 Yılı Türkiye Raporu

aa-) Yargının İşleyişine İlişkin Eleştiri ve Öneriler

bb-) HSK’nın Yeni Yapısına Yönelik Eleştiri ve
Tavsiyeler

cc-) Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Hususundaki Endişeler

dd-) Yargının Etkinliğine Yönelik Eleştiriler

b-) 2019 Yılı Türkiye Raporu

K-) AİHM’İN DİSİPLİN SÜREÇLERİNE BAKIŞ AÇISI

a-) Genel Olarak

b-) AİHM’e Göre Hakim ve Savcılarla İlgili Disiplin Soruşturmalarında Uyulması Gereken Temel Esaslar

II. BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN DİSİPLİN
SORUŞTURMALARINDA SUL VE YETKİ KURALLARI
I-) DİSİPLİN SUÇ ve CEZALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

A-) DİSİPLİN SUÇU

B-) DİSİPLİN CEZASI

C-) DİSİPLİN CEZASI VE ADLİ CEZA ARASINDAKİ
TEMEL FARKLAR

D-) TEMEL DİSİPLİN CEZALARI

a-) Devlet Memurları Kanununda Belirlenmiş Olan
Disiplin Cezaları

b-) 2802 Sayılı Kanunda Belirlenmiş Olan Disiplin Cezaları

E-) TÜRK YARGİ ETİĞİ BİLDİRGESİ VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ

a-) Türk Yargı Etiği Bildirgesi

b-) Etik Değer ve İlkelerin Disiplin Soruşturmasına Etkisi

c-) Avrupa Yargı Kurulları Ağının (ENCJ) “Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hakimlerin Sorumluluğu” Konulu Raporu Çerçevesinde Etik İlke ve Değerler

II-) HAKİM ve SAVCILARIN DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA USUL VE YETKİ
KURALLARI

A-) HAKİM ve SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDAKİ USULE DAİR TEMEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ

B-) İHBAR veya ŞİKAYETLERLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI

a-) Genel Olarak

b-) Hakim ve Savcı Hakkında İhbar ve Şikayette
Bulunulması

aa-) Disiplin Soruşturmasına Konu Edilemeyecek
İhbar ve Şikayetler

bb-) İhbar ve Şikayet Dilekçesi Üzerine Yapılacak
İşlemler

cc-) Şikayetten Vazgeçilmesi

c-) Komisyon Başkanı ve Başsavcıların İhbar ve Şikayetleri

d-) Yapılan Teftiş ve Denetimler Neticesinde Disiplin Eyleminin Öğrenilmesi

e-) Kurulun Resen Soruşturma Başlatması

f-) Disiplin Soruşturmalarının Gizli Yürütülmesi

C-) HAKSIZ ve KÖTÜ NİYETLİ İHBAR ve
ŞİKAYETLERDE SORUMLULUK ve YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

a-) Şikayet Hakkı

b-) Haksız ve Kötü Niyetli Şikayet Halleri

aa-) Haksız Şikayet Halleri

bb-) Kötü Niyetli Şikayet Halleri

c-) Haksız Şikayet Halinde Sorumluluk

aa-) İdari Sorumluluk

bb-) Tazminat Sorumluluğu

d-) Kötü Niyetli veya Delil Uydurularak Yapılan İhbar ve Şikayetlerde Sorumluluk

aa-) İdari ve Cezai Sorumluluk

bb-) Tazminat Sorumluluğu

e-) Hakim ve Savcının Haksız ve Kötü Niyetli İhbar ve Şikayetlerden Haberdar Olması

D-) ARAŞTIRMA , İNCELEME veya SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ

a-) İnceleme ve Soruşturma İzni Kararı Verilmesi

b-) Araştırma İzni Kararı Verilmesi

c-) Kurul Başkanının Olur Vermemesi

E-) MÜFETTİŞ veya MUHAKKİK ELİYLE
SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLMESİ

a-) Genel Olarak Müfettiş ve Muhakkikin Görev ve
Yetkileri

aa-) Genel Olarak

bb-) Leh ve Aleyhe Bütün Araştırmaların Yapılması
ve Delillerin Toplanması

cc-) Müfettişin Tefahhus Yöntemiyle Bilgi Toplaması

b-) Hakim veya Savcının Savunmasının Alınması

c-) Araştırma, İnceleme veya Soruşturma Raporunun Hazırlanması

d-) Müfettiş veya Muhakkikin Reddi Sorunu

F-) SORUŞTURMA SÜRECİNDE HAKİM VE SAVCININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

a-) Genel Olarak

b-) İdari İşlem Olarak Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Bulunması Gereken Unsurlar

c-) Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Ölçülülük İlkesi
ve Son Çare Prensibine Uygun Olarak Verilmesi

d-) Meslekten Çıkarma Kararı Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma

e-) Görevden Uzaklaştırılanların Hakları

f-) Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması

g-) Göreve Tekrar Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller

h-) Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Süre

aa-) Disiplin Soruşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırmada Süre

bb-) Ceza Soruşturması veya Kovuşturması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırmada Süre

ı-) Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı Yeniden
İnceleme ve İtiraz Yoluna Başvurulması

i-) OHAL Döneminde Gerçekleştirilen Görevden
Uzaklaştırma Kararları ve Buna Yönelik Eleştiriler

j-) Haksız Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Doğan
Zararın Tazmini

G-) CEZA ve DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ ve BİRBİRİNE ETKİLERİ

a-) Genel Olarak

b-) Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi

aa-) Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Yargılaması
Bakımından Bağlayıcı Olduğu Haller

bb-) Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Yargılaması Bakımından Bağlayıcı Olmadığı Haller

H-) DİSİPLİN SORUŞTURMASININ NİHAİ KARARA BAĞLANMASI

a-) Genel Olarak Verilecek Kararlar

b-) Soruşturma İzni Verilmesi Nedeniyle Verilecek Nihai Kararlar

aa-) Soruşturma Evrakının İşlemden Kaldırılması Kararı

bb-) “Kovuşturma Yapılması” ve “Disiplin Cezası Uygulanması” Kararı

aaa-) Son Savunmanın Alınması Kararı

bbb-) Kovuşturma ve Disiplin Cezası Verilmesi
Kararı

c-) Dairenin Karar Süreci ve Kararda Bulunması Gerekli Unsurlar

aa-) Disiplin Soruşturmasının Karara Bağlaması

bb-) Kararda Bulunması Gereken Unsurlar

cc-) Kararların İlgililere Tebliği

d-) Üye veya Başkanın İşe Bakamaması, Çekilmesi ve Reddi

aa-) İşe Bakamama Halleri

bb-) Çekilme Hali

cc-) Başkan veya Üyenin Ret Edilmesi

aaa-) Ret Sebepleri

i-) İşe Bakamama Sebeplerini Varlığı Nedeniyle Reddi Üye Talebi

ii-) İlgili İle Arasında Bir Husumet veya Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Önemli
Bir Hâlin Mevcut Olması

bbb-) Ret Talebinin Karara Bağlanması

i-) Genel Kurulca Karara Bağlanması

ii-) Dairece Karar Bağlanması

I-) 2802 SAYILI KANUNDA BELİRLENMİŞ OLAN DİSİPLİN CEZALARI

a-) Uyarma Cezası

b-) Aylıktan Kesme Cezası

c-) Kınama Cezası

d-) Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası

e-) Derece Yükselmesini Durdurma Cezası

f-) Yer Değiştirme Cezası

g-) Meslekten Çıkarma Cezası

aa-) Meslekten Çıkarmayı Gerektiren Haller

bb-) Meslekten Çıkarma Cezasının Hukuki Neticeleri

aaa-) Genel Olarak

bbb-) OHAL Dönemindeki Meslekten Çıkarma Kararlarının Niteliği ve Hukuki Sonuçları

İ-) BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI

a-) Bir Üst Derece Disiplin Cezası Uygulanmasını
Gerektiren Haller

aa-) Mükerrir Olma

bb-) Birden Çok Eylem veya Davranışın Bir Arada Bulunması

b-) Bir Alt Derece Disiplin Cezası Uygulanmasını
Gerektiren Haller

J-) HSK’NIN DİSİPLİN KARARLARINA KARŞI YENİDEN İNCELEME, İTİRAZ ve YARGI YOLUNA BAŞVURMA

a-) Genel Olarak

b-) Uluslararası Belge ve Raporlarda Disiplin Kararlarına Karşı İtiraz ve Yargı Yoluna İlişkin Tavsiye ve Öneriler

c-) Yasal Mevzuat

d-) Kurulun Disiplin Kararlarına Karşı Yeniden İnceleme ve İtiraz Yoluna Başvuru

aa-) Yeniden İnceleme Yoluna Başvuru

bb-) İtiraz Yoluna Başvuru

e-) Kurulun Disiplin Kararlarına Karşı Yargı Yoluna
Başvuru

aa-) Yargı Yolu Açık Olan Disiplin Karar ve İşlemleri

bb-) Yargı Yolu Kapalı Olan Disiplin Karar ve İşlemleri

aaa-) Yargı Yolu Kapalı Kararlara İlişkin
AİHM’in Bakış Açısı

bbb-) Yargı Yolu Kapalı Kararlara İlişkin Uluslararası Belgeler ve Yargı Kuruluşlarının Görüşü

K-) DİSİPLİN KARARLARINA KARŞI BİREYSEL
BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİ

a-) Anayasa Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru
Yoluna Gidilmesi

b-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru Yoluna Gidilmesi

aa-) Başvuru Usulü ve Gerekli Koşullar

aaa-) Yargı Yolu Açık Olan Kararlar Bakımından AİHM’e Yapılacak Bireysel Başvuru

bbb-) Yargı Yolu Kapalı Olan Kararlar Bakımından AİHM’e Yapılacak Bireysel Başvuru

bb-) AİHM’e Göre Hakim ve Savcılarla İlgili Disiplin Soruşturmalarında Uyulması Gereken Temel Esaslar

L-) DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

M-) DİSİPLİN SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI VE
SİCİLDEN SİLİNME

a-) Disiplin Suçlarında Zamanaşımı

aa-) Disiplin Soruşturması Açılabilmesi İçin Öngörülen
Zamanaşımı Süresi

bb-) Disiplin Cezası Verilebilmesi İçin Öngörülen
Zamanaşımı Süresi

cc-) Meslekten Çıkarma ve Yer Değiştirme Cezaları Bakımından Zamanaşımı Süresi

dd-) Ceza Kovuşturmasının Bekletici Mesele
Yapılması ve Zamanaşımının Durması

b-) Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

N-) DİSİPLİN SUÇLARI BAKIMINDAN AF MÜESSESESİ

III. BÖLÜM
HAKİM VE SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA HAKİM OLMASI GEREKEN TEMEL İLKE VE S
TANDARTLAR
I-) HAKİM VE SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA HSK’NIN KORUMASI ve UYMASI GEREKEN
TEMEL İLKE ve DEĞERLER

A-) GENEL OLARAK

B-) MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASI

a-) Genel Olarak Mahkemelerin ve Hakimlerin
Bağımsızlığı Kavramı

b-) Savcıların Bağımsızlığı

aa-) Genel Olarak

bb-) Başsavcılıkların Gözetim ve Denetim Yetkisinin Bağımsızlık Üzerindeki Etkileri

c-) Yargının İç ve Dış Bağımsızlığının Sağlanması ve
Uygunsuz Müdahaleler

d-) Uygunsuz Müdahaleler

e-) Yargıya Yönelik Eleştiriler ve Sınırı

f-) Yargının Dış Bağımsızlığı Sorunu

aa-) Dış Bağımsızlık Kavramı

bb-) Yasama Organına Karşı Bağımsızlık

aaa-) Genel Olarak

bbb-) Yasamanın HSK’ya Üye Seçmesi ve
Bağımsızlık Üzerindeki Etkileri

cc-) Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık

aaa-) Genel Olarak

bbb-) Yürütmenin Başı Olan Cumhurbaşkanının
HSK’ya Üye Seçmesinin Kurulun ve Yargının Bağımsızlığına Etkisi

dd-) Medyanın Yargı ve Yargı Bağımsızlığı
Üzerindeki Etkileri

aaa-) Genel Olarak

bbb-) Medyanın HSK Üzerinden Yargıyı Etkileme Çabası

ee-) Çevreye Karşı Bağımsızlık

g-) Yargının İç Bağımsızlığı Sorunu

aa-) İç Bağımsızlık Kavramı

bb-) Yargının Yargıya Karşı Bağımsızlığı Sorunu

aaa-) Yargı Yolu Denetimi

bbb-) Yargının “Devlete” Karşı da Bağımsız Olması

h-) Mali- Sosyal Hakların Yargı Bağımsızlığına Etkisi

ı-) HSK’nın Yargının Bağımsızlığına Etkisi

C-) HAKİMLİK TEMİNATININ KORUNMASI

a-) Hakimlik Teminatı

b-) Hakimlik Teminatının Amacı ve Kapsamı

c-) Uluslararası Belgeler Işığında Hakimlik Teminatı

d-) Hakimlik Teminatının Bir Unsuru: Azledilmeme
Teminatı

aa-) 667 sayılı OHAL KHK’sı Kapsamında Verilen
Meslekten Çıkarma Kararları ve Azil Yasağı

bb-) Disiplin Prosedürü Uygulanmadan “Göreve Son Verme”

cc-) Hakimlik ve Savcılık Mesleğine Kabul Edilmenin
Esaslı Şartlarını Taşımadığı veya Sonradan Kaybetme Nedeniyle Meslekten Çıkarma

e-) Disiplin İşlemlerinde Hakimlik Teminatının Korunması

f-) HSK’nın Hakimlik Teminatına Aykırı Uygulama ve
Kararları

D-) ADALET, TARAFSIZLIK, DOĞRULUK VE
DÜRÜSTLÜK, TUTARLILIK, EŞİTLİK, EHLİYET
VE LİYAKAT İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GÖREV YAPMAK

a-) Genel Olarak

b-) Belirlenen İlkelerin Kurulun Uyacağı Etik İlkeleri
Olması

c-) Belirlenmiş Olan Temel Etik Değer ve İlkeler

aa-) Tarafsız Olarak Görev Yapması

bb-) Kurulun İşlemlerinde Doğruluk, Dürüstlük ve
Tutarlılık Esaslı Hareket Etmesi

cc-) Kurulun İşlem ve Kararlarında Eşitlik İlkesi Esaslı Hareket Etmesi

aaa-) Genel Olarak Eşitlik İlkesi

bbb-) Kurulun Disiplin İşlem ve Kararlarında Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Etmesi

dd-) Kurulun Ehliyet ve Liyâkat Esaslı Çalışması

aaa-) Kamuda Ehliyet ve Liyakat

bbb-) Kurulun Ehliyet ve liyakat Esaslı Çalışması

E-) YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve HAKİMLİK TEMİNATI ile HESAP VEREBİLİRLİK ARASINDA DENGENİN SAĞLANMASI

a-) Genel Olarak Hesap Verebilirlik

b-) Yargının Hesap Verebilirliği

F-) DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA ADİL YARGILANMA HAKKININ ASGARİ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

II-) HAKİM VE SAVCI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA UYULACAK TEMEL HAK ve İLKELER

A-) DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTECEK VE KARAR VERECEK MERCİİN BAĞIMSIZ OLMASI

a-) Karar Merciinin Bağımsız Olması

b-) AİHM’in Belirlediği Kriterler

B-) DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTECEK VE KARAR VERECEK MERCİİN TARAFSIZ OLMASI

a-) Genel Olarak

b-) Disiplin Sürecinde Aynı Kişinin Birden Fazla Fonksiyon İcra Etmiş Olması

c-) Disiplin Süreci Kesinleşmeden Kişi Aleyhinde Basına Demeç Verilmesi

C-) SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN MASUMİYET KARİNESİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ

a-) İç Hukuk Yolları Tükenmeden Kişinin Suçlu Olarak İlan Edilmesi

b-) Disiplin Soruşturmalarında Masumiyet Karinesinin
İhlaline Yönelik Eylem ve Söylemler

c-) Masumiyet Karinesi İhlal Edilmeden Basının Bilgilendirilmesi

D-) DİSİPLİN KARARLARINDA “ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR” İLKESİNİN GÖZETİLMESİ

a-) Genel Olarak Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

b-) Disiplin Soruşturmalarında Şüpheden Sanık Yararlanır
İlkesi

c-) 2802 Sayılı Kanunun “Şüpheden Sanık Yararlanır”
İlkesine Aykırı Hükümleri

E-) DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA ÇELİŞMELİ YARGILAMA İLKESİNE RİAYET EDİLMESİ

a-) Genel Olarak Çelişmeli Yargılama İlkesi

b-) Disiplin Süreçlerinde Çelişmeli Yargılama İlkesi

c-) Tanığın Dinletilmesi ve Çapraz Sorgu İmkanının
Tanınması

d-) Dosyaya Erişim Hakkı

aa-) Genel Olarak

bb-) AİHM’in Bakış Açısı

cc-) Disiplin Dosyasına ve İçeriğindeki Evraklara
Erişim Hakkı

dd-) 2802 Sayılı Kanun Kapsamında Dosyaya
Erişim Hakkı

F-) HUKUKİ DİNLENİLME ve SAVUNMA HAKKINA
RİAYET EDİLMESİ

a-) Genel Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkı

b-) Disiplin Soruşturmalarında Savunma Hakkı Tanınmasına İlişkin Anayasal Hükümler

c-) Temel Uluslararası Rapor ve Belgelerde Hukuki
Dinlenilme Hakkı ve Savunmaya İlişkin İlke ve Esaslar

d-) AİHM’in Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Etkin
Savunma İmkanı Tanınmasına İlişkin Bakış Açısı

e-) Savunma Alınmadan Disiplin Cezası Verme
Yasağına Uygun Hareket Edilmesi

f-) Hakim ve Savcı Soruşturmalarında Savunma Hakkı

G-) KARARIN GEREKÇELİ KARAR HAKKINA
UYGUN BİR GEREKÇEYE SAHİP OLMASI

a-) Genel Olarak

b-) AİHM İçtihatlarında Gerekçeli Karar Hakkı

c-) Disiplin İşlemlerine İlişkin Uluslararası Belge ve
Raporlarda Gerekçe Zorunluluğu

d-) İdari İşlem Olan Disiplin Kararlarında Gerekçe
Zorunluluğu

H-) DİSİPLİN SORUŞTURMASININ HUKUKİ GÜVENLİK
ve BELİRLİLİK ile SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKELERİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ

a-) Hukuki Güvenlik ve Belirlilik Kavramları

b-) Hukuki Güvenlik ve Belirlilik İlkesinin Yasal
Dayanakları

c-) Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi

d-) AİHM İçtihatları Çerçevesinde Hukuki Belirlilik İlkesi

aa-) Mahkeme Kararları Arasındaki Çelişki ve Kısa
Süredeki İçtihat Değişiklikleri

bb-) Kanun Hükümlerinin Olağan Yorumlarından
Farklı Bir Şekilde Yorumlanıp Uygulanması

cc-) Res Judicata Kuralının İhlali

dd-) Suçlamalarda Zamanaşımının Uygulanmaması ve
Usulî Hatalarla Gerçekleştirilen İşlemler Yoluyla Hukuki Kesinliğin İhlal Edilmesi

ee-) Anayasa Mahkemesine Göre Hukuki Belirlilik İlkesi

ff-) Venedik Komisyonuna Göre Hukuki Belirlilik
İlkesinin Unsurları

e-) Disiplin Soruşturmalarında Hukuki Belirlilik ve
Güvenlik İlkesi

aa-) 2802 Sayılı Kanun Bağlamında Kanunilik İlkesi

bb-) Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Suç ve Cezasının Getirilememesi

I-) KARARIN HUKUKA UYGUN YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMİŞ DELİLLERE DAYANMASI

a-) Genel Olarak Hukuka Uygun Delil Kavramı

b) Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi

c-) Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller

d-) Hukuka Aykırı Delillerin Disiplin Soruşturmalarında Kullanılamamasının Temel Gerekçeleri

aa-) Hukuk Devleti İlkesi

bb-) Adil Yargılanma Hakkı

e-) Disiplin Soruşturmasında Hukuka Aykırı Delil
Durumları

aa-) Aydınlatma veya Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

bb-) Beyanların Yasak Sorgu-İfade Yöntemleri
Kullanılarak Elde Edilmesi

cc-) Delillerin Elde Edilmesinde Hukuka Aykırı Yöntemlere Başvurulması

f-) İletişimin Denetlenmesi Kapsamında Elde Edilen
Verilerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılması

aa-) Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirinden Elde Edilen Verilerin Durumu

bb-) Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi T
edbirinden Elde Edilen Verilerin Durumu

aaa-) Genel Olarak

bbb-) MİT’in Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbirinde Görev ve Yetkileri

ccc-) Amaç Dışı Kullanım Yasağı

ddd-) Katalog Suçlar Hariç Paylaşım Yasağı

cc-) Tesadüfi Delillerin Durumu

aaa-) Genel Olarak Tesadüfi Deliller

bbb-) Disiplin Soruşturmasında Tesadüfi Delillerin Durumu

g-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Değerlendirmesi

h-) Anayasa Mahkemesinin Hukuka Aykırı Delillere
Bakış Açısı

ı-) Danıştay’ın Hukuka Aykırı Delillere Bakış Açısı

İ-) GEÇMİŞE ETKİLİ DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ İLKESİNE UYGUN KARAR VERİLMESİ

a-) İlkenin Kapsamı

b-) 2802 Sayılı Kanundaki Durum

J-) TEK FİİLE TEK CEZA VERİLMESİ İLKESİNE
(NE BIS IN IDEM) UYGUN KARAR VERİLMESİ

a-) Genel Olarak

b-) Disiplin Hukukunda Çifte Yargılama Yasağı/
Ne Bis In Idem Kuralı

c-) Tevhiden Cezalandırma Müessesesi

d-) 2802 Sayılı Kanundaki Durum

K-) LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI

a-) Genel Olarak

b-) Disiplin Hukuku Bakımından

L-) VERİLECEK DİSİPLİN CEZASININ ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE UYGUN OLMASI

a-) Genel Olarak

b-) Disiplin Hukuku Bakımından

aa-) Danıştay’ın Bakış Açısı

bb-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı

cc-) AİHM’in Bakış Açısı

c-) 2802 Sayılı Kanun Bakımından

aa-) Hakim ve Savcılar Hakkındaki Uluslararası
Belge ve Raporlarda Ölçülülük İlkesi

bb-) 2802 Sayılı Kanunun Ölçülülük ve Kanunilik İlkesine Uymayan Hükümlerinden Kaynaklı Sorunlar

III-) DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA KONU EDİLEMEYECEK HUSUSLAR

A-) YARGISAL FAALİYETLERİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU EDİLEMEMESİ

a-) Yargısal Faaliyet Kavramı

b-) Yargısal Faaliyetlerin Disiplin Soruşturmasına Konu Edilmemesi

c-) Yargısal Takdirin Kasten veya Ağır İhmal Sonucu
Kötüye Kullanılması

B-) HAKİM ve SAVCILARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI ve BUNDAN DOLAYI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA TABİ TUTULMALARI

a-) Kamu Görevlilerinin İfade Özgürlüğünün Sınırları

aa-) Genel Olarak

bb-) Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımı

b-) Hakim ve Savcıların Yargısal Karar ve İşlemlerinde Dile Getirdikleri Düşüncelerden Sorumlu Olmamaları

c-) Hakim ve Savcıların İfade Özgürlüğünün Yargının Bağımsızlığı ile Tarafsızlığına Etkileri

aa-) Hakim ve Savcıların Yazılı, Görsel ve Sosyal
Medya Paylaşımlarının Sınırları

bb-) Hakim ve Savcıların Siyasi Konulardaki
Eleştirilerinin Sınırları

aaa-) Genel Olarak

bbb-) Hakim ve Savcıların Siyasi Partilere Üye
Olması veya Seçimlerde Aday Olması

cc-) Türk Yargı Etiği Bildirgesi ve İfade Özgürlüğü

d-) Hakim ve Savcıların Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Disiplin Soruşturmasına Tabi Tutulması

aa-) AİHM’in Bakış Açısı

bb-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı

C-) HAKİM ve SAVCILARIN ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ve YARGI BAĞIMSIZLIĞINA ETKİLERİ ile DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA KONU EDİLMESİ

a-) Genel Olarak Kamu Görevlilerinin Örgütlenme
Özgürlüğü

b-) Yargı Mensuplarının Örgütlenmesi

c-) AİHM’in Örgütlenme Özgürlüğü ve Bundan Dolayı
Verilen Disiplin Cezalarına Bakış Açısı

d-) Yargı Mensuplarının Örgütlenme Özgürlüğü
Kapsamında Disiplin Soruşturmalarına Tabi Tutulması

D-) ÖZEL HAYATA İLİŞKİN HUSUSLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU EDİLEMEMESİ

a-) Özel Hayat Kavramı

b-) Özel Hayatın Korunmasına Yönelik Düzenlemeler

c-) Özel Hayat ile Meslek Hayatı Arasındaki Dengenin Sağlanmasına Yönelik Temel Esaslar

aa-) Genel Olarak

bb-) AİHM’in Konuya Bakış Açısı

cc-) Anayasa Mahkemesinin Bakış Açısı

dd-) Danıştay’ın Bakış Açısı

d-) Özel Hayatın Disiplin Soruşturmasına Konu Edilmesi

e-) Hakim ve Savcıların Özel Yaşamlarının Disiplin Soruşturmalarına Konu Edilmesi

f-) Avrupa Yargı Kurulları Ağının (ENCJ) “Disiplin Prosedürlerine İlişkin Asgari Standartlar ve Hakimlerin Sorumluluğu” Konulu Raporu ve Hakimlerin Özel
Hayatı ve Sınırları

g-) Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Özel Hayata İlişkin Kayıtların Disiplin Soruşturmasında Kullanılamaması

E-) DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU
EDİLEMEYECEK İHBAR ve ŞİKAYETLER

a-) Genel Olarak

b-) İşleme Konulamayacak İhbar ve Şikayetler

IV. BÖLÜM
HAKİM VE SAVCILARIN SUÇ SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMALARINDA USUL VE YETKİ KURALLARI
I-) HAKİM ve SAVCILAR HAKKINDAKİ SUÇ SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMALARI

A-) SUÇ SORUŞTURMALARINDA İZİN SİSTEMİNİN
KABUL EDİLMİŞ OLMASI

a-) Genel Olarak

b-) İzin Sistemine Aykırılığın Sonuçları

B-) SUÇ SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI

C-) HAKİM ve SAVCILARA YÖNELİK SUÇ İDDİALARI ve YARGILAMA USULLERİ

D-) GÖREVDEN DOĞAN VEYA GÖREV SIRASINDA İŞLENEN SUÇLARDA SORUŞTURMA USULÜ

a-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen
Suç Kavramı

b-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen Suç Nedeniyle Yargılama Usulü

aa-) İnceleme İzni Verilmesi ve Müfettiş veya Muhakkik Atanması

bb-) Soruşturma İzni Verilmesi

cc-) Soruşturma Aşaması

dd-) Kovuşturma İzni Kararı Verilmesi

ee-) Son Soruşturmanın Açılması Kararı

aaa-) Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Dair Karar ve İtiraz Usulü

bbb-) Son Soruşturmanın Açılması Kararı

c-) Son Soruşturma Mercileri

d-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşenmiş Olan
Suçta Suçüstü Halinin Bulunması

E-) HÂKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARINDA YARGILAMA USULÜ (2802 SK MD.83)

a-) Genel Olarak

b-) Kişisel Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

aa-) 680 Sayılı KHK Değişikliği Öncesi

bb-) 680 Sayılı KHK Değişikliği Sonrası

cc-) 680 Sayılı KHK’nın Hakim-Savcı Teminatı ve
Doğal Hakim İlkesine Aykırı Oluşu

c-) Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Hallerinde İşlenen Kişisel Suçlar

d-) Hakim ve Savcıların Kabahat Eylemlerinin
Soruşturulması

F-) AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇÜSTÜ HALLERİNDE YARGILAMA USULÜ

a-) Genel Olarak

b-) 2802 Sayılı Kanunun 94. Maddesinin Kapsamı

aa) Genel Olarak

bb-) 2802 Sayılı Kanunun 94. Maddesinin Sadece
Hazırlık Soruşturmasını Kapsaması

c-) Soruşturma ve Kovuşturmada Görevli ve Yetkili Mercii

d-) Ağır Cezalık Suçüstü Hali Kavramı

e-) Temadi ve Suçüstü Hali Kavramlarının Farklı Oluşu

aa-) Terör Suçları Bakımından Suçüstü Hali ve
Mütemadi Suç Hali

bb-) Yargıtay’ın Temadi Suça ve Ağır Cezalık Suçüstü Haline Bakış Açısı

cc-) AİHM’in Konuya Bakış Açısı

f-) Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma
Grubunun Bu Konudaki Görüşü

G-) 2802 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK “KARMA UYGULAMA” YÖNTEMİYLE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞ OLMASI

a-) Karma Uygulama Yasağı

b-) Karma Uygulama Yapılması Halinde Toplanan Delillerin Durumu

c-) Soruşturmanın Usule Aykırı veya Karma Uygulama Yapılması Halinde Usulsüzlüğün Giderilme Yolları

aa-) İddianamenin İadesi Yoluyla Eksikliğin
Giderilmesi

bb-) Durma ve Görevsizlik Kararı Verilmesi

H-) 2802 SAYILI KANUNDAKİ ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ VE CMK’NIN 161/8. MADDESİ

a-) 2802 Sayılı Kanunun Özel Kanun Oluşu

b-) CMK’nın 161/8. Maddesinin Yalnızca Soruşturma Aşamasına İlişkin Olması

II-) HAKİM ve SAVCILAR HAKKINDA KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINDA USUL ve ESASLAR

A-) GENEL OLARAK

B-) HAKİM VE SAVCILAR BAKIMINDAN KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI KOŞULLARI

C-) HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA TUTUKLAMA TEDBİRİNE BAŞVURULMASI

a-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenen Suçlar Bakımından

b-) Kişisel Suçlarda Tutuklama Tedbiri

c-) Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren
Suçüstü Halleri

d-) Anayasa Mahkemesinin 2802 Sayılı Kanundaki
Tutuklama Tedbirine Bakış Açısı

D-) HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN UYGULANMASI

a-) Görevden Doğan veya Görev Sırasında İşlenmiş
Suçlar Bakımdan

b-) Kişisel Suçlar ve Ağır Ceza Mahkemesinin Görev
Alanına Giren Suçüstü Halleri Bakımından


KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
   
   
Kapat