İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Barış Duman

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındakiİşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
398
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009757
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Dr. Barış DUMAN

 

Konu Başlıkları
- Yıllık Ücretli İzin Hakkının Temel Esasları
- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Koşulları
- Yıllık Ücretli İzin Süreleri
- Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullanma Esasları
- Yıllık İzin Ücreti
Yıllık Ücretli İzin Hakkına Aykırılığın Neticeleri

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ TEMEL ESASLARI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAVRAMI 17
Tanım 17
Unsurları 18
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ DÜZENLENME AMACI 19
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ HUKUKİ DAYANAKLARI 21
Uluslararası Belgelerdeki Düzenlemeler 22
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 22
Avrupa Sosyal Şartı 23
Roma Antlaşması 25
Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları 26
Avrupa Birliği Konsey Direktifi 28
Türk Hukukundaki Düzenlemeler 29
1982 Anayasası 29
4857 Sayılı İş Kanunu 30
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 30
5953 sayılı Basın İş Kanunu 31
854 sayılı Deniz İş Kanunu 34
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 36
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 37
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 37
Genel Olarak. 37
Yıllık Ücretli İzin Hakkının Hukuki Dayanağına İlişkin Görüşler 38
İşverenin Lütfu/ Bağışı Olduğu Görüşü 38
İşverenin Ahlaki Borcu Olduğu Görüşü 39
Örf ve Adetten Kaynaklı Bir Borç Olduğu Görüşü 39
İşverenin İş Sözleşmesi Karşılığı Borcu Olduğu Görüşü 40

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Hukuki Dayanağına İlişkin Değerlendirmemiz 41
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKİ ÖZELLİĞİ 43
İKİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA KOŞULLARI
GENEL OLARAK 49
İŞÇİ, İŞYERİ VE İŞİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 50
İşçiye İlişkin Koşullar 50
İş Sözleşmesine Bağlı Olarak Çalışmak 50
Genel Olarak 50
İş Sözleşmesinin Geçersizliği 51
İş Kanunu Kapsamında Çalışıyor Olmak 53
İşyerine İlişkin Koşullar 54
İşin Niteliğine İlişkin Koşullar 56
Sürekli Bir İş Olması 56
Yapılan İşin Mevsimlik ve Kampanya İşlerinden Olmaması 59
İş Kanunun 4. Maddesi Kapsamında Bir İş İlişkisi Olmaması 67
Deniz ve Hava Taşıma İşleri 67
Tarım ve Orman İşleri 70
Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 72
Evlerde ve El Sanatlarına Giren İşler 72
Ev Hizmetleri 73
Çırakların İşleri 74
Sporcuların işleri 75
Rehabilite Edilenlerin Yaptıkları İşler 77
ı. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde
Yapılan İşler 77
ASGARİ BEKLEME SÜRESİNİN TAMAMLANMASI KOŞULU 79
Genel Olarak 79
Bekleme Süresinin Başlangıcı 82
Bekleme Süresi Kapsamında Değerlendirilecek Süreler 85
İşçinin Fiilen Çalıştığı Süreler 85
Genel Olarak 85
Aynı İşverenin Birden Fazla İşyerinde Çalışma Hali 85
İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Hali 92
İş Sözleşmesinin Devri Hali 95
Geçici İş İlişkisinin Kurulması Halindeki Çalışmalar 97

Asıl-Alt İşveren İlişkisi Durumu 100
Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışma Hali 103
İş Kanununun 54/son maddesi Kapsamındaki İşyerlerindeki
Çalışma Süresi 107
ı. Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesi Üzerine 109
Çalışılmış Sayılan Süreler 112
İşçinin Uğradığı Kaza veya Tutulduğu Hastalıktan Ötürü İşine
Gidemediği Günler 113
Kadın İşçilerin 74 üncü madde Gereğince Doğumdan Önce ve
Sonra Çalıştırılmadıkları Günler 115
İşçinin Muvazzaf Askerlik Hizmeti Dışında Manevra veya Herhangi Bir Kanundan Dolayı Ödevlendirilmesi Sırasında İşine
Gidemediği Günler 116
Çalışmakta Olduğu İşyerinde Zorlayıcı Sebepler Yüzünden İşin Aralıksız Bir Haftadan Çok Tatil Edilmesi Sonucu Olarak İşçinin
Çalışmadan Geçirdiği Zamanın Onbeş Günü 117
66’ıncı maddede Belirtilen Süreler 119
Hafta Tatili, Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri 126
3153 sayılı Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliğe Göre Röntgen Muayenehanelerinde Çalışanlara Pazardan Başka
Verilmesi Gereken Yarım Günlük İzinler 127
İşçilerin Örgütlenme ve Katılım Haklarını Kullandıkları Günler 128
ı. Mazeret İzin Süreleri 128
İşveren Tarafından Verilen Diğer İzinler ile 65 inci maddedeki
Kısa Çalışma Süreleri 129
Bu Kanunun Uygulanması Sonucu Olarak İşçiye Verilmiş Bulunan
Yıllık Ücretli İzin Süresi 133
Bekleme Süresine Dahil Edilemeyecek Süreler 134
Bekleme Süresinin İspatı 138
Bekleme Süresinin Sonu 141
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
GENEL OLARAK 145
YILLIK İZİN SÜRELERİ 146
Asgari İzin Süreleri 146
İzin Sürelerinin Arttırılma İmkanı 152
İzin Sürelerinin Kısaltılamaması 155
YOL İZNİ SÜRESİ 156
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNDEN MAHSUP EDİLEMEYECEK SÜRELER 162
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILAMAYACAK SÜRELER 164
Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 164

Fesih Bildirimi ve Yeni İş Arama İzni 167
Hastalık Süreleri 171
Evlenme, Doğum, Ölüm ve Diğer Gerekçelerle İşçiye Verilen İzinler 173
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILACAK SÜRELER 174
Çalışılmayan Cumartesi Günü 174
Grev ve Lokavtta Geçen Süre 176
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA YILLIK İZİN SÜRESİ 180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI KULLANMA ESASLARI
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANIMI 185
İşçinin İzin Kullanma Talebinin İşverene İletilmesi 185
İzin Kullanma Dönemi 188
İznin Gelecek Yıl İçin Kullanılması 188
İzin Takviminin İşverence Belirlenmesi 190
Genel Olarak 190
İzin Kurulu 197
Belirlenen İzin Tarihlerinin Değiştirilmesi veya İptali 200
Birden Fazla İşçinin İzin Talebinin Çakışması 203
Toplu İzin Uygulaması 205
Yıllık Ücretli İznin Bölünmeden Kullandırılması 208
Bölünmezlik Prensibi 208
Yıllık Ücretli İznin Bölünerek Kullanılması 210
Genel Olarak 210
Bölünme Anlaşmasının Tarafları 211
Bölünme Anlaşmasının Zamanı 212
Bölünme Anlaşmasının Şekli 212
Bölünme Modeli 212
Bölünen İzin Tarihleri Arasındaki Süre 216
Yol İzninin Bölünmesi 218
YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANDIRILMASI ZORUNLULUĞU 220
Genel Olarak 220
İzin Hakkından Vazgeçilememesi 222
İş Sözleşmesinin Devamında İzin Hakkının Ücret Alacağına Dönüşmeyeceği 225
YILLIK ÜCRETLİ İZİN ESNASINDA ÇALIŞMA YASAĞI 227
Genel Olarak 227
Çalışma Yasağına Aykırı Davranışın Yaptırımı 235
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN BİTİMİNDE İŞE BAŞLAMA GEREĞİ 239
YILLIK ÜCRETLİ İZNİN İŞÇİ TARAFINDAN BİZZAT KULLANILMASI 241

İznin Haczedilmezlik ve Devredilmezliği 241
İznin Mirasçıya İntikal Yasağı 241
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANDIRILDIĞININ İSPATI 242
BEŞİNCİ BÖLÜM YILLIK İZİN ÜCRETİ
YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 253
Genel Olarak. 253
Yıllık İzin Ücretinin Özellikleri 254
Yıllık İzin Ücretinin Haciz ve Devir Edilip Edilemeyeceği 255
Yıllık İzin Ücretinin Miras Konusu Olup Olamayacağı 258
ÖDENECEK YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 261
Genel Olarak. 261
Ücretin Belirlenme Şekli 265
Belirli Zaman Dilimi Esas Alınarak Ücret Ödenmesi Halinde 265
Ücretin Değişkenlik Göstermesi Halinde 268
Ücretin Belirlenmesinde Esas Alınacak Tarih 269
Sözleşmenin Devamı Halinde 269
Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde 271
YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 275
Ödeme Zamanı 275
İş Sözleşmesi Devam Ederken 275
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde 280
Ödeme Şekli ve Yeri. 281
Yıllık İzin Ücretini Ödeme Yükümlüsü 284
Genel Olarak 284
İşveren Sıfatında Değişiklik Hallerinde Sorumluluk 284
İşyerinin Bir Başkasına Devri Halinde Sorumluluk 285
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Kapsamında ve Alt İşveren
Değişikliğinde Sorumluluk 289
Geçici İş İlişkisinde Yıllık İzin Ücreti Borçlusu 292
İş Sözleşmesinin Devri Halinde 293
Yıllık İzin Ücreti ve Sigorta Primi Kesintisi 294
Yıllık İzin Ücretine Uygulanacak Faiz 296
İş Sözleşmesinin Devamı Esnasında Yıllık İznin Kullanılması Halinde
Faiz Hesabı 297
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Ödenmeyen Yıllık İzin
Ücretine Uygulanacak Faiz 299
Toplu İş Sözleşmesinde Yer Verilen Hükümlere Göre Yıllık İzin Ücreti
Faizi 304
YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEBİNDE ZAMANAŞIMI 306

ALTINCI BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINA AYKIRILIĞIN NETİCELERİ
HUKUKİ NETİCELERİ 313
İş Sözleşmesinin Devamında 313
İşçi Tarafından Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshi 313
Tespit Davası Açılması 318
Eda Davası 323
İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde 325
Eda Davası 325
Belirsiz Alacak Davası 327
Açılacak Davalarda Usul Prensipleri 329
Davanın Tarafları 329
Davacı Olma Ehliyeti 329
Davalı Olma Ehliyeti. 331
Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 332
Görev ve Yetki Kuralları 336
Görevli Mahkeme 336
Yetkili Mahkeme 340
Dava Açma Süresi 345
Yargılama Usulü 346
Kanun Yolları 351
İstinaf 351
Temyiz 354
İDARİ BAŞVURU. 357
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIĞIN CEZAİ
NETİCELERİ 361
İdari Para Cezası Uygulaması 361
İdari Para Cezalarına İtiraz Yolu 365
SONUÇ 367
KAYNAKÇA 375

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat