Türk Ticaret Kanunu Başak Başoğlu

GerekçeliTürk Ticaret Kanunu


Basım Tarihi
2018-02
Sayfa Sayısı
1478
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786059263948
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

Dr. Başak BAŞOĞLU

Dr. Kadir Berk KAPANCI

 

İÇİNDEKİLER

 


Önsöz III

 


Kısaltmalar Cetveli LXIX

 


 Madde           Sayfa

 


TÜRK TİCARET KANUNU 1

 


BAŞLANGIÇ 1

 


A)  Kanunun uygulama alanı 1 1

 


I -  Ticari hükümler 1 1

 


II -  Ticari örf ve âdet 2 2

 


III -  Ticari işler 32

 


IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri 4 3 

 


1.  Genel olarak 4 3

 


2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin 

 


görüleceği mahkemeler 5 6

 


B)  Çeşitli hükümler  6 11

 


I -  Zamanaşımı 6 11

 


II -  Teselsül karinesi 7 11

 


III -  Ticari işlerde faiz 8 11

 


1.  Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları 8 12

 


2.  Uygulanacak hükümler 9 15

 


3.  Faizin başlangıcı 10 16

 


BİRİNCİ KİTAP - TİCARİ İŞLETME 17

 


BİRİNCİ KISIM - TACİR 17

 


A) Ticari işletme 11 17 

 


1.  Bütünlük ilkesi 11 17

 


B)  Tacir 12 21

 


I -  Gerçek kişiler 12 21

 


1.  Genel olarak 12 21

 


Madde            Sayfa

 


2.  Küçük ve kısıtlılar 13 22

 


3.  Ticaret yapmaktan menedilenler 14 22

 


4.  Esnaf 15 23

 


II -  Tüzel kişiler 16 24

 


III -  Donatma iştiraki 17 26

 


C)  Tacir olmanın hükümleri 18 27

 


I -  Genel olarak 18 27

 


II -  Özel olarak 19 29

 


1.  Ticari iş karinesi 19 29

 


2.  Ücret isteme hakkı 20 30

 


3.  Fatura ve teyit mektubu 21 31

 


4.  Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 22 32

 


5.  Ticari satış ve mal değişimi 23 32

 


İKİNCİ KISIM - TİCARET SİCİLİ 37

 


A)  Kuruluş 24 37

 


I -  Genel olarak 24 37

 


II -  Yönetim 25 40

 


III -  Yönetmelik 26 42

 


B)  Tescil 27 42

 


I -  Şartları 27 42

 


1.  İstem 27 42

 


2.  İlgililer 28 44

 


         3.  İstemin şekli 29 45

 


4.  Süre 30 45

 


5.  Değişiklikler 31 46

 


II -  Sicil müdürünün görevleri 32 46

 


1.  İnceleme görevi ve geçici tescil 32 46

 


2.  Tescile davet ve ceza 33 47

 


3.  İtiraz 34 49

 


III -  Açıklık 35 49

 


IV -  Sonuçları 36 50

 


1.  Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi 36 50

 


2.  Görünüşe güven 37 51

 


3.  Sorumluluk 38 54

 


ÜÇÜNCÜ KISIM - TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 55

 


 Madde            Sayfa

 


A)  Ticaret unvanı 39 55

 


I -  Kullanma zorunluluğu 39 55

 


1.  Genel olarak 39 55

 


2.  Tescil 40 57

 


II -  Ticaret unvanının şekli 41 59

 


1.  Gerçek kişiler 41 59

 


2.  Tüzel kişiler 42 59

 


a)  Kollektif ve komandit şirketler 42 59 

 


b)  Anonim, limited ve kooperatif şirketler 43 60

 


c)  Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki 44 61

 


d)  Ortak hükümler 45 61

 


3.  Ekler 46 62

 


4.  Ticaret unvanının devamı 47 63

 


      5.  Şubeler 48 63

 


6.  Ticaret unvanının devri 49 64

 


III -  Ticaret unvanının korunması 50 64

 


1.  İlke 50 64

 


2.  Bildirim ve ceza 51 65

 


3.  Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 52 66

 


B)  İşletme adı 53 67

 


DÖRDÜNCÜ KISIM - HAKSIZ REKABET 68

 


54 ilâ 63 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar 68

 


A)  Genel olarak 54 69

 


I -  Amaç ve ilke 54 69

 


II -  Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar 55 72

 


B)  Hukuki sorumluluk 56 85

 


I -  Çeşitli davalar 56  85

 


II -  Çalıştıranın sorumluluğu 57 87

 


III -  Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 58 87

 


IV -  Kararın ilanı 59 91

 


V -  Zamanaşımı 60 91

 


VI -  İhtiyati tedbirler 61 92

 


C)  Ceza sorumluluğu 62 93

 


I -  Cezayı gerektiren fiiller 62 93

 


II -  Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu 63 95

 


  Madde            Sayfa

 


BEŞİNCİ KISIM - TİCARİ DEFTERLER 95

 


A)  Defter tutma ve envanter 64 95

 


I -  Defter tutma yükümlülüğü 64 95

 


   II -  Defterlerin tutulması 65 103

 


III -  Envanter 66 105

 


IV -  Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler 67 108

 


B)  Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları 68 109

 


I -  Genel hükümler 68 109

 


1.  Düzenleme yükümü 68 109

 


2.  Düzenlemeye ilişkin ilkeler 69 109

 


3.  Dil ve para birimi 70 110

 


4.  İmza 71 110

 


II -  Kalemlere ilişkin ilkeler 72 110

 


1.  Tamlık ve mahsup yasağı 72 110

 


2.  Bilançonun içeriği 73 111

 


3.  Aktifleştirme yasağı 74 112

 


4.  Karşılıklar 75 113

 


5.  Dönem ayırıcı hesaplar 76 113

 


6.  Sorumluluk ilişkileri 77 114

 


III -  Değerleme ilkeleri 78 114

 


1.  Genel değerleme ilkeleri 78 114

 


2.  Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri 79 116

 


3.  İktisap ve üretim değerleri 80 117

 


4.  Değerlemeyi basitleştirici yöntemler 81 118

 


C)  Saklama ve ibraz 82 118

 


I -  Belgelerin saklanması, saklama süresi 82 118

 


II -  Hukuki uyuşmazlıklarda ibraz 83 120

 


III -  Uyuşmazlıklarda suret alınması 84 121

 


IV -  Defterlerin tümüyle incelenmesi 85 23

 


V -  Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 86 123

 


     VI -  Ticarete yeni başlayanlar için uygulama 87 124

 


VII -  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

 


Kurumunun yetkisi 88 124

 


ALTINCI KISIM - CARİ HESAP 128

 


GEREKÇE 128

 


Madde            Sayfa

 


A)  Tanım ve şekil 89 128

 


B)  Hükümleri 90  128

 


I -  Genel olarak 90 128

 


II -  Özel durumlar 91 130

 


1.  Ticari senetler 91 130

 


2.  Ücret ve giderler 92 131

 


3.  Hesap dışında kalan alacaklar 93 131

 


III -  Bakiye 94 131

 


1.  Belirlenmesi 94 131

 


2.  Faiz 95 132

 


3.  Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler 96 133

 


IV -  Bütünlük ilkesi 97 134

 


C)  Cari hesabın sona ermesi  98 134

 


I -  Genel olarak 98 134

 


II -  Ölüm ve kısıtlılık hâlleri 99 135

 


D)  Bakiyenin haczi 100 135

 


E)  Zamanaşımı 101 136

 


YEDİNCİ KISIM - ACENTELİK 137

 


A)  Genel olarak 102 137

 


I -  Tanımı 102 137

 


II -  Uygulama alanı 103 138

 


     III -  İnhisar 104 139

 


B)  Acentenin yetkileri 105 140

 


I -  Genel olarak 105 140

 


II -  Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller 106 141

 


III -  Sözleşme yapma yetkisi 107 141

 


IV -  Yetkisizlik 108 141

 


C)  Acentenin borçları 109 142

 


I -  Genel olarak 109 142

 


II -  Haber verme yükümlülüğü 110 143

 


III -  Önlemler 111 143

 


IV -  Ödeme borcu 112 145

 


D)  Acentenin hakları 113 145

 


I -  Ücret 113 145

 


1.  Ücrete hak kazandıran işlemler 113 145

 


Madde            Sayfa

 


2.  Ücrete hak kazanma zamanı 114 148

 


3.  Ücretin miktarı 115 150

 


4.  Ücretin ödeme zamanı 116 151

 


II -  Olağanüstü giderlerin karşılanması 117 152

 


III -  Faiz isteme hakkı 118 152

 


IV -  Hapis hakkı 119 152

 


E)  Müvekkilin borçları 120 153

 


F)  Acentelik sözleşmesinin sona ermesi 121 154

 


I -  Sebepleri 121 154

 


II -  Denkleştirme istemi 122 156

 


III -  Rekabet yasağı anlaşması 123 159

 


İKİNCİ KİTAP - TİCARET ŞİRKETLERİ 161

 


BİRİNCİ KISIM - GENEL HÜKÜMLER 161

 


A)  Türleri 124 161

 


B)  Tüzel kişilik ve ehliyet 125 162

 


C)  Uygulanacak kanun hükümleri 126 162

 


D)  Sermaye koyma borcu 127 163

 


I -  Konusu 127 163

 


II -  Hükmü 128 165

 


1.  Genel olarak 128 165

 


2.  Temerrüt  faizi 129 167

 


3.  Sorumlu olma 130 168

 


4.  Karineler 131 169

 


5.  Faiz ve ücret alma hakkı 132 169

 


E)  Ortakların kişisel alacaklıları 133 170

 


F)  Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 134 171

 


I -  Uygulama alanı ve kavramlar 134 171

 


1.  Uygulama alanı 134 171

 


2.  Kavramlar 135 171

 


II -  Birleşme 136 172

 


1.  Genel hükümler 136 172

 


a)  İlke 136 172

 


b)  Geçerli birleşmeler 137 174

 


c)  Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 138 176

 


  Madde            Sayfa

 


d)  Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde 

 


birleşmeye katılma 139 176

 


2.  Ortaklık payları ve hakları 140 178

 


a)  Ortaklık payının ve haklarının korunması 140 178

 


b)  Ayrılma akçesi 141 180

 


3.  Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço 142 182                                                             

 


a)  Sermaye artırımı 142 182

 


b)  Yeni kuruluş 143 183

 


c)  Ara bilanço 144 184

 


4.  Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu 145 185 

 


a)  Birleşme sözleşmesi 145 185

 


aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması 145 185

 


bb)  Birleşme sözleşmesinin içeriği 146 186

 


b)  Birleşme raporu 147 187

 


c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme 

 


raporunun denetlenmesi 148 189

 


5.  İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler 149 189

 


a)  İnceleme hakkı 149 189

 


b)  Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 150 190

 


c)  Birleşme kararı 151 191

 


6.  Kesinleşmeye ilişkin hükümler 152 193

 


a)  Ticaret siciline tescil 152 193

 


b)  Hukuki sonuçlar 153 194

 


c)  İlan 154 195

 


7.  Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi 155 195

 


a)  Uygulama alanı 155 195

 


b)  Kolaylıklar 156 197

 


8.  Alacaklıların ve çalışanların korunması 157 198

 


a)  Alacakların teminat altına alınması 157 198

 


b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin 

 


geçmesi 158 200

 


III -  Bölünme 202

 


GEREKÇE 202

 


        1.  Genel hükümler 159 204

 


a)  İlke 159 204

 


Madde            Sayfa

 


b)  Geçerli bölünmeler 160 205

 


c)  Şirket paylarının ve haklarının korunması 161 205

 


2.  Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler 162 207

 


a)  Sermayenin azaltılması 162 207

 


b)  Sermaye artırımı 163 209

 


c)  Yeni kuruluş 164 209

 


d)  Ara bilanço 165 210

 


3.  Bölünme belgelerini inceleme hakkı 166 210

 


a)  Bölünme sözleşmesi ve bölünme planı 166 210

 


aa)  Genel olarak 166 210

 


bb)  Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği 167 212

 


b)  Bölünmenin dışında kalan malvarlığı 168 213

 


c)  Bölünme raporu 169 214

 


aa)  İçerik 169 214

 


bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının 

 


ve bölünme raporunun denetlenmesi 170 215

 


d)  İnceleme hakkı 171 215

 


e)  Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler 172 216

 


4.  Bölünme kararı 173 217

 


5.  Korunmaya ilişkin hükümler 174 218

 


a)  Alacaklıların korunması 174 218

 


aa)  Çağrı 174 218

 


bb)  Alacakların teminat altına alınması 175 219

 


b)  Sorumluluk 176 220

 


aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci 

 


derecede sorumluluğu 176 220

 


bb)  Ortakların kişisel sorumluluğu 177 221

 


6.  İş ilişkilerinin geçmesi 178 221

 


7.  Ticaret siciline tescil ve geçerlilik 179 223

 


IV - Tür değiştirme 223

 


Gerekçe 223

 


1.  Genel hükümler 180 224

 


a)  İlke 180 224

 


b)  Geçerli tür değiştirmeler 181 224

 


Madde            Sayfa

 


c)  Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine 

 


ilişkin özel düzenleme 182 225

 


2.  Şirket payının ve haklarının korunması 183 226

 


3.  Kuruluş ve ara bilanço 184 228

 


4.  Tür değiştirme planı 185 229

 


5.  Tür değiştirme raporu 186 229

 


6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme 

 


raporunun denetlenmesi 187 230

 


7.  İnceleme hakkı 188 230

 


8.  Tür değiştirme kararı ve tescil 189 230

 


9.  Alacaklıların ve çalışanların korunması 190 231

 


V -  Ortak hükümler 191 232

 


1.  Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi 191 232

 


2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin 

 


iptali ve eksikliklerin sonuçları 192 233

 


3.  Sorumluluk 193 235

 


VI -  Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme 194 236

 


G) ŞİRKETLER TOPLULUĞU 238

 


195 ilâ 209 ncu Maddelerle İlgili Genel Açıklamalar 238

 


     I - Hâkim ve bağlı şirket 195 243

 


II -  Pay ve oy oranlarının hesaplanması 196 247

 


III -  Karşılıklı iştirak 197 250

 


IV -  Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri 198 251

 


V -  Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları 199 252

 


VI -  Bağlı şirketler hakkında bilgi alma 200 256

 


VII -  Hakların donması 201 256
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
22,00   
110,00   
6
18,33   
110,00   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
22,00   
110,00   
6
18,33   
110,00   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
3
36,67   
110,00   
4
27,50   
110,00   
5
23,10   
115,50   
6
19,43   
116,60   
7
16,81   
117,70   
8
14,85   
118,80   
9
13,32   
119,90   
Kapat