İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı Betül Erkanlı Başbüyük

İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
404
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258855
Boyut
16x24
Baskı
193,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 93 puan kazanacaksınız)
   93

Dr. Betül Erkanlı BAŞBÜYÜK

 

Konu Başlıkları
- İş Görmekten Kaçınma Hakkının Ortaya Çıkışı ve Hukuki Niteliği
- Ücretin Ödenmemesi Halinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı
- Ayrımcılık Yasağına Aykırılık
- İşyerinde Cinsel Taciz
- İşyerinde Psikolojik Taciz
- Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullandırılmaması
Manevi Sebeplerle İşi İfadan Kaçınma

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İŞ GÖRME BORCU VE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI
I. İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCU  21
A. Genel Olarak  21
B. İşçinin İşi Bizzat (Şahsen) İfa Borcu  24
C. İşçinin Özenle İfa Borcu  27
II. İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCUNUN BULUNMADIĞI HALLER  29
A. Genel Olarak  29
B. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  31
1. Kavram  31
2. Askıya Alma Koşulları ve Askı Halleri  32
C. İşverenin Alacaklı Temerrüdü  36
1. Alacaklı Temerrüdü ve Koşulları  36
2. İşverenin Alacaklı Temerrüdü  39
a. Tanım  39
b. Koşulları  42
(1) İfası Mümkün Bir İş Sözleşmesinin Varlığı  42
(2) İşçinin İfayı Teklif Etmiş Olması  42
(3) İşverenin Haklı Bir Neden Bulunmaksızın İfayı Kabul Etmemesi ya da Hazırlık Fillerini Yapmaktan Kaçınması  44
III. İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI  47
A. Kavram  47
B. Hakkın Ortaya Çıkışı ve Hukuki Niteliği  49
1. Alman Hukukunda  49
a. Alman Medeni Kanunu Madde 320  50
b. Alman Medeni Kanunu Madde 273  54
c. Karşılaştırma  57
d. İşverenin Alacaklı Temerrüdü  58
2. Türk Hukukunda  61
a. Hakkın Ortaya Çıkışı  61
b. Hakkın Hukuki Niteliği Hakkında Görüşler  63
(1) Ödemezlik Def’i Görüşü  64
(i) Ödemezlik Def’i Kavramı ve Koşulları  64
(ii) İş Görmekten Kaçınma Hakkına İlişkin Görüş  66
(2) İşverenin Alacaklı Temerrüdü Görüşü  69
(3) Sui Generis Nitelik Taşıdığı Görüşü  72
(4) Diğer Görüşler  72
(i) Temel Bir Güvenlik Hakkı Olduğu Görüşü  72
(ii) Mücbir Sebebe Dayandığı Görüşü  73
(iii) Zaruret (Zorunluluk) Haline Dayandığı Görüşü  74
(5) Görüşümüz  74
C. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Topluca Kullanılması ve Toplu Eylem Hakkıyla İlişkisi  79
1. İş Görmekten Kaçınma Hakkı ve Grev İlişkisi  79
2. 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Önceki Dönemde İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kanun Dışı Grev Sayılması Sorunu  86
3. 4857 Sayılı Kanun Döneminde Sorunun İncelenmesi  89
D. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Sınırları  94
1. Genel Olarak  94
2. Son Çare Olma İlkesi  95
3. Edimin İfa Edilmeyen Kısmının Önemsiz Olması  97
4. Ücretin Ödenmemesinin Kısa Süreli Ertelenmesi  99
5. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Uygun Olmayan Zamanda Kullanılması  99
İkinci Bölüm
KANUNDA DÜZENLENEN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HALLERİ
I. ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI (İŞ KANUNU MADDE 34)  101
A. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  101
1. Genel Olarak  101
2. Ücret Kavramı  102
3. Ücretin Ödenmesi  105
a. Ücretin Ödenme Yeri  105
b. Ücretin Ödenme Zamanı  106
B. Ücretin Gününde Ödenmemesinin Genel Sonuçları  107
1. İşçinin Ücret ve Faizini Talep Hakkı  107
2. İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı  108
3. İdari Para Cezası  110
C. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  111
1. Genel Olarak  111
2. Çalışma Hakkı ve Angarya Yasağı  112
3. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Koşulları  115
a. İşçinin Ödenmesi Gereken Bir Ücret Alacağının Mevcut Olması  115
b. Ücretin Ödenmesinde Yirmi Gün Gecikilmiş Olması  121
c. Ücretin Ödenmemesinin Mücbir Sebep Dışında Bir Nedenden Kaynaklanması  127
d. İş Görmekten Kaçınmanın İşçinin Kişisel Kararına Dayanması  129
4. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanılması  130
a. İş Görmekten Kaçınma Hakkından Yararlanabilecek İşçiler  130
(1) İşverene Bağımlı Olarak İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçiler  130
(2) İşyerinde Çalışan Diğer İşçilerin Durumu  131
(i) Alt İşveren İşçileri  131
(ii) Geçici İşçiler  134
(iii) Grev Esnasında İş Görmekten Kaçınma  142
b. İş Görmekten Kaçınma Hakkının Kullanım Şekli  146
(1) Hakkın Kullanıldığının İşverene Bildirilmesinin Gerekip Gerekmediği  146
(2) İşin Bırakılma Şekli  148
5. İş Görmekten Kaçınmanın Sonuçları  153
a. İş Sözleşmesinin Durumu  153
b. İşçinin Ücret Hakkı  156
c. İşçinin Ücretinin Mahsup Edilmesi  163
d. İş Görmekten Kaçınmanın Grev Sayılmaması  165
e. İş Görmekten Kaçınan İşçilerin Yerine İşçi Alınamaması ve Bu İşlerin Başkasına Gördürülememesi  165
f. İş Görmekten Kaçınan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshedilememesi  167
g. İşçinin Sosyal Sigortalılık Durumu  168
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İŞÇİNİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 13)  169
A. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu  169
B. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü  172
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Durumunda İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  176
1. İşçinin Hakları  176
2. İşçinin İş Görmekten (Çalışmaktan) Kaçınma Hakkı  177
a. Genel Olarak  177
b. Uluslararası Belgelerde Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  180
c. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları  182
(1) Ciddi ve Yakın Bir Tehlikenin Varlığı  182
(2) Tehlikenin Tespiti  187
(i) İşçinin Başvurusu  187
(ii) Tehlikenin Ciddi ve Yakın Olduğunu Tespit Edecek Merci  188
(iii) İşçinin Talebinin Kabulü  190
(3) İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması ve Tehlikenin Devam Etmesi  194
(4) İşin Durdurulmamış Olması  195
(5) Hakkın Kullanıldığının İşverene Bildirilmesi  195
(6) Hakkın Kullanımının Başkasının Yaşamı ve Bedensel Bütünlüğü Üzerinde Tehlike Yaratmaması  198
d. Hakkın Kullanılması  198
e. Çalışmaktan Kaçınma Hakkından Yararlanabilecek İşçiler  199
3. İşçinin Kendiliğinden Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  202
a. Genel Olarak  202
b. Hakkın Koşulları  202
(1) Ciddi ve Yakın Tehlikenin Önlenemez Olması  202
(2) İşin Durdurulmamış Olması  204
c. Hakkın Kullanımı  204
4. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Hukuki Sonuçları  205
a. İş Sözleşmesinin Durumu  205
b. Çalışmaktan Kaçınılan Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması  207
c. İşçinin Ücret ve Diğer Hakları  208
d. Çalışmaktan Kaçınan İşçiye Yaptırım Uygulanamaması  210
e. Çalışmaktan Kaçınılan Sürede İşçinin Sosyal Güvenlik Durumu  211
Üçüncü Bölüm
İŞÇİNİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKINI KULLANABİLECEĞİ DİĞER HALLER
I. AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRILIK  213
A. Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi  213
B. Uluslararası Belgelerde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi  215
C. Türk İş Hukuku’nda Eşit Davranma İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı  218
D. Ayrımcılık Yasağına Aykırılık Durumunda İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  222
1. Genel Olarak İşçinin Hakları  222
2. İş Görmekten Kaçınma Hakkı  224
II. İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ  228
A. Genel Olarak  228
B. İşyerinde Cinsel Taciz Kavramı  230
1. Uluslararası Alanda İşyerinde Cinsel Taciz  230
2. Türk Hukuku’nda İşyerinde Cinsel Taciz  237
a. Konunun Düzenleniş Şekli  237
b. Tanım  240
C. İşverenin İşçiyi Cinsel Tacize Karşı Koruma Yükümlülüğü  246
D. Cinsel Taciz Durumunda İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  249
1. Genel Olarak İşçinin Hakları  249
2. İş Görmekten Kaçınma Hakkı  255
a. Alman Hukukunda  255
(1) Kanuni Düzenleme  255
(2) Koşulları  257
b. Türk Hukukundaki Görüşler  261
c. Görüşümüz  263
III. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)  266
A. Kavram ve Terminoloji  266
B. Tanım ve Unsurlar  269
1. Kavram  269
2. Unsurları  273
C. Uluslararası Belgelerde Psikolojik Taciz  277
D. Psikolojik Tacize Uğrayan İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  279
1. Genel Olarak  279
2. İşçinin Sahip Olduğu Haklar  284
3. İş Görmekten Kaçınma Hakkı  289
a. Türk Hukukunda  289
b. Alman Hukukunda  295
III. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANDIRILMAMASI  297
A. Genel Olarak  297
B. İşçinin Yıllık İzin Hakkı  300
1. Kanuni Düzenleme  300
2. İş Kanunu Uyarınca Yıllık Ücretli İzin Hakkının Koşulları  303
3. Yıllık İzin Süreleri  306
a. Asgari İzin Süreleri  306
b. Yıllık İzin Süresinden Sayılmayan Süreler  307
C. Yıllık İzin Hakkının Kullanılması ve Kullanma Zamanının Belirlenmesi  308
1. Yıllık İznin Uygulanması  308
2. Yıllık İznin Kullanılması  309
D. İşverenin Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullandırmaması Durumunda İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı  312
1. Genel Olarak İşçinin Hakları  312
2. İşçinin Kendiliğinden Yıllık İznini Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu  317
IV. MANEVİ SEBEPLERLE İŞİ İFADAN KAÇINMA  325
A. İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları  325
B. Hukuka Aykırı Talimatlar Bakımından İşçinin İşi Red Hakkı  329
C. İşin Esaslı Şekilde Değiştirilmesi  330
1. Genel Olarak  330
2. Çalışma Koşulu ve Esaslı Değişiklik Kavramları  333
3. Esaslı Değişikliğin Yapılması  336
4. Teklifin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi  337
D. Manevi Beklenilmezlik Kavramı ve Sonuçları  341
1. Genel Olarak  341
2. Ailevi Nedenlerden Kaynaklanan Manevi Beklenilmezlik  342
3. İşçinin İş Görme Borcu ile İnancı Arasındaki Çatışma  347
a. Genel Olarak  347
b. İşin İşçinin İnancı ile Çatışması  350
c. İşçinin Dinsel Nedene Dayanan Devamsızlığı  356
Sonuç  361
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  403

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
46,50   
93,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
93,00   
93,00   
2
   
   
Kapat