İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Burcu Melekoğlu Keser
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk


Basım Tarihi
2018-07
Sayfa Sayısı
170
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005216
Boyut
16x24
Baskı
140,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 40 puan kazanacaksınız)
   40

Av. Burcu MELEKOĞLU KESER

 

Konu Başlıkları
- Arabuluculuk
- Arabuluculuk Eğitimi ve Kuruluşlar
- İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
İş Yargısında Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLERVII
KISALTMALAR XIII
I. ARABULUCULUKϭ
A. İŞ HUKUKU.ϭ
ϭ. TaŶıŵlar . ϭ
;ϭͿ İşçi kiŵe deŶir?. ϭ
;ϮͿ İşǀereŶ kiŵdir?. ϭ
;ϯͿ İşǀereŶ ǀekili kiŵdir? ϭ
;ϰͿ İş LJeri Ŷedir?. ϭ
;ϱͿ Asıl işǀereŶ – alt işǀereŶ ilişkisi Ŷedir? . Ϯ
B. ARABULUCULUK Ϯ
ϭ. TaŶıŵlar . Ϯ
;ϭͿ AraďuluĐu kiŵdir? ϯ
;ϮͿ AraďuluĐuluk Ŷedir? . ϯ
;ϯͿ ͞İdare͟ ŶeLJi ifade eder? . ϯ
Ϯ. AraďuluĐuŶuŶ Hak ǀe Yüküŵlülükleri ϯ
;ϭͿ AraďuluĐuluk üĐreti kiŵ tarafıŶdaŶ ödeŶir? ϯ
;ϮͿ AraďuluĐuluk aŶlaşŵasıŶıŶ sağlaŶŵası duruŵuŶda
araďuluĐuLJa ödeŶeĐek ŵiktar Ŷasıl tespit edilir?. ϰ
;ϯͿ AraďuluĐuluk görüşŵesiŶde aŶlaşŵa sağlaŶaŵaŵası
duruŵuŶda araďuluĐuLJa üĐret ödeŶir ŵi? ϱ
;ϰͿ AraďuluĐuluk ÜĐret TarifesiŶde LJazılı olŵaLJaŶ haller içiŶ
araďuluĐuLJa ödeŶeĐek üĐret Ŷasıl hesaplaŶır? ϱ
;ϱͿ AraďuluĐuluk faaliLJeti ďirdeŶ fazla araďuluĐu tarafıŶdaŶ
gerçekleştiriliLJorsa araďuluĐularıŶ üĐretleri Ŷasıl hesaplaŶır?. ϲ
;ϲͿ AraďuluĐu haŶgi duruŵlarda üĐretiŶ taŵaŵıŶa hak kazaŶır?. ϲ
;ϳͿ AraďuluĐuluk faaliLJetiŶiŶ koŶusuz kalŵası, feragat,
kaďul ǀe sulhte araďuluĐuluk üĐreti Ŷasıl ďelirleŶir? ϳ
;ϴͿ AraďuluĐuluk faaliLJetleri esŶasıŶda LJeŶi ďir uLJuşŵazlığıŶ
ortaLJa çıkŵası duruŵuŶda araďuluĐuluk üĐreti Ŷasıl ďelirleŶir? . ϳ
VIII İçiŶdekiler
;ϵͿ AraďuluĐuluk üĐretiŶi ödeLJeŵeLJeĐek duruŵda ďuluŶaŶ kişi
adli LJardıŵ taleďiŶde ďuluŶaďilir ŵi? ϴ
;ϭϬͿ İMK kapsaŵıŶda araďuluĐuluk ďürosu tarafıŶdaŶ LJapılŵası
gerekeŶ zaruri giderler kiŵ tarafıŶdaŶ karşılaŶır?. ϴ
;ϭϭͿ AraďuluĐuŶuŶ LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? ϴ
;ϭϮͿ AraďuluĐuŶuŶ üŶǀaŶıŶ kullaŶılŵası ile ilgili LJüküŵlülükleri
Ŷelerdir?. ϵ
;ϭϯͿ AraďuluĐuŶuŶ taraflarla görüşŵe ǀe iletişiŵ kurŵa ile ilgili
LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? ϵ
;ϭϰͿ AraďuluĐuŶuŶ göreǀiŶ özeŶle ǀe tarafsız ďiçiŵde LJeriŶe
getirilŵesi ile ilgili LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? ϵ
;ϭϱͿ AraďuluĐuŶuŶ reklaŵ LJasağı ile ilgili LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? ϭϬ
;ϭϲͿ AraďuluĐuŶuŶ taraflarıŶ aLJdıŶlatılŵası ile ilgili
LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? ϭϬ
;ϭϳͿ AraďuluĐuŶuŶ ďelge saklaŵa LJüküŵlülüğü Ŷelerdir? ϭϬ
;ϭϴͿ AraďuluĐuŶuŶ aidat ödeŶŵesi ile ilgili LJüküŵlülükleri Ŷelerdir? . ϭϭ
ϯ. AraďuluĐu SiĐiliŶe KaLJıt Olŵa ǀe AraďuluĐu GöreǀleŶdirilŵesi. ϭϭ
;ϭͿ AraďuluĐular siĐiliŶe kaLJıt olŵaŶıŶ şartları Ŷelerdir?. ϭϭ
;ϮͿ AraďuluĐuLJu kiŵ seçer ǀe araďuluĐuŶuŶ değiştirilŵesi
ŵüŵküŶ ŵüdür? . ϭϮ
;ϯͿ AraďuluĐuLJu göreǀleŶdireŶ ďüroŶuŶ LJetkisiŶe kiŵler
Ŷe kadar süre içiŶde itiraz edeďilir? . ϭϮ
;ϰͿ Yetki itirazıŶıŶ reddi duruŵuŶda Ŷe olur? . ϭϯ
;ϱͿ Yetki itirazıŶıŶ kaďulü duruŵuŶda Ŷe olur?. ϭϯ
ϰ. AraďuluĐuluk ile ÇözüleďileĐek ULJuşŵazlıklar. ϭϯ
;ϭͿ AraďuluĐu araĐılığıLJla çözüleďileĐek uLJuşŵazlıklar Ŷelerdir? ϭϯ
;ϮͿ Tapu iptali içiŶ araďuluĐuLJa gidileďilir ŵi?. ϭϯ
;ϯͿ İflas daǀası içiŶ araďuluĐuLJa gidileďilir ŵi? ϭϰ
;ϰͿ BoşaŶŵa daǀasıŶda araďuluĐuLJa gidileďilir ŵi? ϭϰ
;ϱͿ Aile Hukuku’Ŷa ilişkiŶ ihtilaflardaŶ herhaŶgi ďiriŶde
araďuluĐuLJa ďaşǀurulaďilŵesi ŵüŵküŶ ŵüdür?. ϭϰ
;ϲͿ AraďuluĐuLJa ďaşǀurulaŶ koŶuŶuŶ ďaşlaŶgıç esŶasıŶda
içeriğiŶi taŵ aŶlaŵaLJaŶ araďuluĐu uLJuşŵazlığıŶ
aile içi şiddete ilişkiŶ olduğuŶu tespit ederse;
LJapŵası gerekeŶler Ŷelerdir? ϭϱ
;ϳͿ Ceza Hukuku’Ŷda uzlaşŵa kapsaŵıŶa girŵeLJeŶ
suçlara ilişkiŶ araďuluĐuluk aŶlaşŵası LJapılaďilir ŵi? ϭϱ
İçiŶdekiler IX
;ϴͿ Ceza Muhakeŵesi KaŶuŶu gereğiŶĐe uzlaşŵa kapsaŵıŶda
olaŶ suçlar haŶgileridir? . ϭϱ
;ϵͿ Ceza Muhakeŵesi KaŶuŶu gereğiŶĐe uzlaşŵa kapsaŵıŶda
olŵaLJaŶ suçlar haŶgileridir? ϭϲ
;ϭϬͿ Tahkiŵ Sözleşŵesi Ŷedir? ϭϲ
;ϭϭͿ Tahkiŵ ile araďuluĐuluk arasıŶdaki farklar Ŷelerdir? . ϭϳ
II. ARABULUCULUK EĞİTİMİ VE KURULUŞLARϭ9
A. ARABULUCULUK EĞİTİMİ .ϭ9
ϭ. AraďuluĐuluk Eğitiŵi ϭϵ
;ϭͿ AraďuluĐuluk eğitiŵi Ŷedir? . ϭϵ
;ϮͿ AraďuluĐuluk eğitiŵi haŶgi kuruŵ tarafıŶdaŶ ǀerilir? . ϭϵ
;ϯͿ Eğitiŵ kuruluşlarıŶa araďuluĐuluk eğitiŵi içiŶ ǀerileŶ iziŶ
kiŵ tarafıŶdaŶ haŶgi seďeplerle iptal edileďilir? ϭϵ
;ϰͿ AraďuluĐuluk LJetki ďelgesi Ŷedir? ϮϬ
Ϯ. AraďuluĐuluk SıŶaǀı ϮϬ
;ϭͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀıŶıŶ şekli Ŷedir, sıŶaǀ Ŷe zaŵaŶ ǀe
Ŷerede LJapılır? ϮϬ
;ϮͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀları haŶgi koŶuları kapsar?. ϮϬ
;ϯͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀ ďaşǀurusu Ŷasıl LJapılır?. ϮϬ
;ϰͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀıŶda ďaşarılı olaďilŵek içiŶ eŶ az
kaç puaŶ alıŶŵası gerekir?. Ϯϭ
;ϱͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀ soŶuçları Ŷe zaŵaŶ açıklaŶır? . Ϯϭ
;ϲͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀ soŶuçlarıŶa itiraz edileďilir ŵi? . Ϯϭ
;ϳͿ KiŵleriŶ araďuluĐuluk sıŶaǀı geçersiz saLJılır? Ϯϭ
;ϴͿ AraďuluĐuluk sıŶaǀıŶa tekrar girileďilir ŵi? ϮϮ
B. ARABULUCLUK İLE İLGİLİ KURULUŞLAR ve GÖREVLERİ ϮϮ
ϭ. AraďuluĐuluk Daire BaşkaŶlığı ϮϮ
;ϭͿ AraďuluĐuluk Daire BaşkaŶlığı kiŵlerdeŶ oluşur? ϮϮ
;ϮͿ AraďuluĐuluk Daire BaşkaŶlığıŶıŶ göreǀleri Ŷelerdir? ϮϮ
;ϯͿ AraďuluĐu listeleri kiŵ tarafıŶdaŶ haŶgi kritere göre
oluşturulur? Ϯϯ
;ϰͿ AraďuluĐular istedikleri her koŵisLJoŶa kaLJdolaďilir ŵi? . Ϯϯ
Ϯ. AraďuluĐuluk Kurulu. Ϯϰ
;ϭͿ AraďuluĐuluk Kurulu kiŵlerdeŶ oluşur?. Ϯϰ
;ϮͿ AraďuluĐuluk KuruluŶuŶ göreǀleri Ŷelerdir? Ϯϰ
X İçiŶdekiler
III. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK Ϯϳ
A. ARABULUCULUK SÜRECİ Ϯϳ
ϭ. AraďuluĐuluk GörüşŵeleriŶiŶ Başlaŵası ǀe AraďuluĐuluk SüreĐi Ϯϳ
;ϭͿ AraďuluĐuluk süreĐi Ŷasıl ďaşlar?. Ϯϳ
;ϮͿ Daǀa açıldıktaŶ soŶra araďuluĐuluğa ďaşǀuru haliŶde
ŵahkeŵeĐe taraflara Ŷe kadar süre ǀerilir? Ϯϳ
;ϯͿ AraďuluĐuluk görüşŵesiŶe katılŵaLJaŶ tarafıŶ soruŵluluğu
söz koŶusu olur ŵu? Ϯϳ
;ϰͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶe gelŵeŵeŶiŶ soŶuçları Ŷelerdir? Ϯϴ
;ϱͿ İş hukukuŶa ilişkiŶ itilaflarda HUAK hüküŵleri uLJgulaŶaďilir ŵi? Ϯϴ
;ϲͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶde idareLJi kiŵ teŵsil eder? Ϯϵ
;ϳͿ KoŵisLJoŶ üLJeleriŶiŶ araďuluĐuluk faaliLJeti kapsaŵıŶda
LJaptıkları işler ǀe aldıkları kararlar seďeďiLJle açılaĐak
tazŵiŶat daǀaları kiŵiŶ aleLJhiŶe açılır?. Ϯϵ
;ϴͿ AraďuluĐu görüşŵelerde herhaŶgi ďir LJargısal faaliLJette
ďuluŶaďilir ŵi? . Ϯϵ
;ϵͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶe kiŵler katılaďilir? . Ϯϵ
;ϭϬͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶde kullaŶılaŶ ďelgeler,
araďuluĐuluk aŶlaşŵası sağlaŶaŵadığıŶda taraflarĐa
ŵahkeŵede delil olarak kullaŶılaďilir ŵi? . ϯϬ
;ϭϭͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶde zaŵaŶaşıŵı ǀe hak
düşürüĐü süreler Ŷasıl işler? ϯϬ
Ϯ. AraďuluĐuluk GörüşŵeleriŶiŶ SoŶa Erŵesi . ϯϬ
;ϭͿ AraďuluĐuluk görüşŵeleriŶiŶ süresi Ŷe kadardır? . ϯϬ
;ϮͿ AraďuluĐuluk soŶuŶda LJapılaŶ aŶlaşŵaŶıŶ hukuki Ŷiteliği Ŷedir? ϯϬ
;ϯͿ AraďuluĐuluk Ŷe zaŵaŶ soŶa erer? ϯϭ
B. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK. ϯϮ
ϭ. AraďuluĐuluk AŶlaşŵası. ϯϮ
;ϭͿ AraďuluĐuluk aŶlaşŵasıŶıŶ iptali ŵüŵküŶ ŵüdür? ϯϮ
;ϮͿ AraďuluĐuluk aŶlaşŵasıŶı iŵzalaLJaŶ taraflardaŶ ďiriŶiŶ
aŶlaşŵaLJa uLJŵaŵası haliŶde diğer taraf Ŷe LJapaďilir?. ϯϯ
Ϯ. İş HukukuŶda AraďuluĐuluk . ϯϯ
;ϭͿ Asıl işǀereŶ alt işǀereŶ ilişkisiŶiŶ ǀarlığı haliŶde araďuluĐuluk
görüşŵeleriŶe kiŵ katılır? . ϯϯ
;ϮͿ İş HukukuŶda haŶgi koŶularda daǀa açaďilŵek içiŶ
araďuluĐuluğa ďaşǀurŵak zoruŶludur? . ϯϯ
;ϯͿ İş HukukuŶda haŶgi koŶularda daǀa açaďilŵek içiŶ
araďuluĐuluğa ďaşǀurŵak zoruŶlu değildir? ϯϯ
İçiŶdekiler XI
;ϰͿ İş Hukuku ile ilgili uLJuşŵazlıklarda araďuluĐuluk ďaşǀurusu
ŶereLJe LJapılır? ϯϰ
;ϱͿ İşe iade koŶusuŶda araďuluĐuluk görüşŵeleriŶiŶ oluŵsuz
soŶuçlaŶŵası haliŶde LJapılŵası gerekeŶler Ŷelerdir? . ϯϰ
IV. İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI ϯϱ
A. İSTİNAFϯϱ
;ϭͿ HaŶgi kararlara karşı istiŶafa ďaşǀurulaďilir? . ϯϱ
;ϮͿ İstiŶaf seďepleri Ŷelerdir? ϯϱ
;ϯͿ İstiŶaf aşaŵasıŶda daǀa açılaďilir ŵi? ϯϱ
;ϰͿ İstiŶafa haŶgi sürede ďaşǀuraďilir? ϯϱ
B. TEMYİZ ϯϲ
;ϭͿ HaŶgi kararlara karşı teŵLJize ďaşǀurulaďilir? ϯϲ
;ϮͿ TeŵLJize haŶgi sürede ďaşǀuraďilir? . ϯϲ
;ϯͿ TeŵLJiz seďepleri Ŷelerdir? . ϯϲ
;ϰͿ İMK uLJarıŶĐa haŶgi daǀalara karşı teŵLJiz LJoluŶa gidileŵez? ϯϲ
V. ÖRNEK OLAYLAR .ϯ9
VI. MEVZUATϲϭ
VII. EKLERϭϰϱ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat