Görev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi Canan Ruhi

Hukuk YargılamasındaGörev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1207
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271175
Boyut
16x24
Baskı
1365,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 365 puan kazanacaksınız)
   365
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Görev
- Sulh Hukuk Mahkemesi
- Asliye Hukuk Mahkemesi
- Asliye Ticaret Mahkemesi
- Aile Mahkemesi
- İş Mahkemesi
- İcra Mahkemesi
- Kadastro Mahkemesi
- Tüketici Mahkemesi
- Fikri ve Sınaî H. Huk. Mah.
- Denizcilik İhtisas Mah.
- Yargı Yolu
- Yetki
Yargı Yerinin Belirlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Birinci Bölüm
GÖREV
1. Mevzuat 17
2. Görev Kavramı 17
a. Görev Kuralları Kanunla Düzenlenir 18
b. Görev Kuralları Kamu Düzenindendir 19
3. Görev 22
4. Görevsizlik Kararı 22
5. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılması Gerekenler 23
6. Görev İle İlgili Kararlar 26
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı 26
b. Yargıtay Daire Kararları 33
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 80
İkinci Bölüm
SULH HUKUK MAHKEMESİ
1. Mevzuat 89
2. Açıklamalar 89
3. Kira İlişkisinden Doğan Davalar 91
4. Taşınır ve Taşınmaz Mal veya Hakkın Paylaştırılmasına Dair Davalar 94
5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları 95
6. Taşınır ve Taşınmaz Mallarda Sadece Zilyetliğin Korunmasına Yönelik Davalar 97
7. Bu Kanun İle Diğer Kanunların, Sulh Hukuk Mahkemesi veya Sulh Hukuk Hâkimini Görevlendirdiği Davalar 98
a. Çekişmesiz Yargı İşleri 98
b. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Doğan Davalar 99
c. Kooperatifler Kanunu’ndan Doğan Davalar 101
8. Delil Tespitine Dair Talepler 101
9. Sulh Hukuk Mahkemesi İle İlgili Kararlar 105
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 105
b. Yargıtay Daire Kararları 164
Üçüncü Bölüm
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
1. Mevzuat 181
2. Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalar 181
3. Şahıs Varlığına İlişkin Davalar 181
4. Asliye Hukuk Mahkemesi İle İlgili Kararlar 187
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 187
b. Yargıtay Daire Kararları 275
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 335
Dördüncü Bölüm
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
1. Mevzuat 345
2. Açıklamalar 346
3. Asliye Ticaret Mahkemesinin Niteliği ve Yargılama Usulü 347
4. Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevine Giren Davalar 348
a. Genel Olarak 348
b. Mutlak Ticari Davalar 349
aa. Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları 350
bb. Diğer Kanunlarda Düzenlenmiş Olan Mutlak Ticari Davalar 350
cc. Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatta Öngörülen Hususlardan Doğan Davalar 351
dd. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlerde Öngörülen Hususlardan Doğan Davalar 352
ee. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Davalar 352
ff. Diğer Kanunlarda Ticari Dava Olduğu Belirtilen Davalar 352
c. Nisbi Ticari Davalar 352
aa. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hukuk Davaları 352
bb. Taraflardan Birinin Ticari İşletmesini İlgilendirdiği İçin Ticari Sayılan Davalar 353
d. Ticari Nitelik Taşıyan Çekişmesiz Yargı İşleri 353
5. Asliye Ticaret mahkemesi İle İlgili Kararlar 357
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 357
b. Yargıtay Daire Kararları 428
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 471
Beşinci Bölüm
AİLE MAHKEMESİ
1. Mevzuat 477
2. Aile Mahkemesinin Kuruluşu ve Niteliği 477
3. Aile Mahkemesinin Görevleri 478
4. Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü 482
5. Aile Mahkemesi İle İlgili Kararlar 484
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 484
b. Yargıtay Daire Kararları 519
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 552
Altıncı Bölüm
İŞ MAHKEMELERİ
1. Mevzuat 563
2. İş Mahkemelerinin Kuruluşu ve Niteliği 563
3. İş Mahkemelerinin Görevi 564
4. İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü 567
5. Zorunlu Arabuluculuk Şartı 568
6. İş Mahkemesi İle İlgili Kararlar 571
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 571
b. Yargıtay Daire Kararları 584
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 676
Yedinci Bölüm
İCRA HUKUK MAHKEMESİ
1. Mevzuat 687
2. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu ve Niteliği 687
3. İcra Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 688
4. İcra Hukuk Mahkemelerinde Yargılama Usulü 690
5. İcra Hukuk Mahkemesi İle İlgili kararlar 692
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 692
b. Yargıtay Daire Kararları 698
Sekizinci Bölüm
KADASTRO MAHKEMESİ
1. Mevzuat 709
2. Kadastro Mahkemelerinin Kuruluşu 711
3. Kadastro Mahkemelerinin Görevleri 711
4. Yerel Mahkemelerde Görülmekte Olan Davaların Devri ve Eksik İdari İşler Hakkında Yapılacak İşlemler 711
5. Kadastro Davalarında Usul 712
6. Kadastro Mahkemelerinde Yargılama Usulü 712
7. Kadastro Mahkemesi İle İlgili Kararlar 713
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 713
b. Yargıtay Daire Kararları 728
c. Hukuk Genel Kurulu Kararları 741
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
1. Mevzuat 749
2. Tüketici Mahkemelerinin Kuruluşu 750
3. Tüketici Mahkemelerinin Görevleri 750
4. Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü 753
5. Tüketici Hakem Heyetine Başvurma Zorunluluğu 753
6. Arabuluculuğa Başvurma Zorunluluğu 755
7. Tüketici Mahkemesi İle İlgili Kararlar 756
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 756
b. Yargıtay Daire Kararları 812
Onuncu Bölüm
FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR
HUKUK MAHKEMESİ
1. Mevzuat 847
2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu 848
3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Görevleri 851
4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi İle İlgili Kararlar 853
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 853
b. Yargıtay Daire Kararları 858
Onbirinci Bölüm
DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ
1. Mevzuat 867
2. Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevi 868
3. Denizcilik İhtisas Mahkemesi İle İlgili Kararlar 871
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 871
b. Yargıtay Daire Kararları 873
Onikinci Bölüm
YARGI YOLU
1. Mevzuat 881
2. Yargı Yolu Kavramı 882
3. Yargı Yolu İtirazı 884
a. Hukuk Mahkemelerinde (Adli Yargıda) Yargı Yolu İtirazı 884
b. İdare Mahkemelerinde (idari Yargıda) Yargı Yolu İtirazı 884
4. Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yargı Yolunun Belirlenmesi 885
5. Konu İle İlgili Kararlar 888
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 888
b. Yargıtay Daire Kararları 890
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 962
d. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 967
Onüçüncü Bölüm
YETKİ
1. Mevzuat 979
2. Yetki Kavramı 980
3. Yetki Kurallarının Özellikleri 980
4. Genel Yetkili Mahkeme İle Özel Yetkili Mahkeme Ayrımı 981
5. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 983
6. Mirastan Doğan Davalarda Yetki 985
7. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 987
8. Karşı Davalarda Yetki 988
9. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 989
10. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 990
11. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 991
12. Çeşitli Özel Kanunlarda Çeşitli Mahkemeler İçin Düzenlenmiş Olan Yetki Kuralları 993
a. İş Mahkemeleri Açısından 993
b. Aile Mahkemeleri Açısından 993
c. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Açısından 994
13. Yetki Sözleşmesi 994
a. Genel Olarak 994
b. Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 997
14. Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 999
15. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılması Gerekenler 1001
16. Milletlerarası Hukukta Yetki Kuralları 1003
17. Konu İle İlgili Kararlar 1013
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1013
b. Yargıtay Daire Kararları 1047
c. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1152
Ondördüncü Bölüm
YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ
1. Mevzuat 1157
2. Açıklamalar 1158
a. Yargı Yerinin Belirlenmesini Gerektiren Haller 1158
aa. Davaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemenin Davaya Bakmasına Herhangi Bir Engel Çıkarsa (HMK. md. 21/1–a) 1158
aaa. Fiili Engel 1158
bbb. Hukuki Engel 1158
bb. İki Mahkeme Arasında Yargı Çevrelerinin Sınırlarının Belirlenmesi Konusunda Bir Tereddüt Ortaya Çıkarsa (HMK. md. 21/1–b) 1159
aaa. Yargı Çevrelerinin Sınırlarının Belirlenmesi Konusunda Bir Tereddüt Ortaya Çıkarsa 1159
bbb. İki Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Halinde 1159
cc. Kesin Yetki Hallerinde 1159
b. Yargı Yerinin Belirlenmesi Usulü 1159
3. Konu İle İlgili Kararlar 1159
a. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1159
b. Yargıtay Daire Kararları 1177
c. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1199
Yararlanılan Kaynaklar 1203
Kavramlar Dizini 1205

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
365,00   
365,00   
2
182,50   
365,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
365,00   
365,00   
2
182,50   
365,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
365,00   
365,00   
2
182,50   
365,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
365,00   
365,00   
2
182,50   
365,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
365,00   
365,00   
2
   
   
Kapat