Borçlar Hukuku Cevdet İlhan Günay

Borçlar HukukuGenel Hükümler- Özel Borç İlişkileri


Basım Tarihi
2016-04
Sayfa Sayısı
311
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050500646
Boyut
14X21
Baskı
128,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 28 puan kazanacaksınız)
   28

Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
KISALTMALAR 27
KAYNAKÇA 29

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Borçlar Hukukunun Konusu
I- GENEL OLARAK 35
II- BORÇ İLİŞKİLERİ 37
1- Genel Olarak 37
2- Alacaklı 38
3- Borçlu 39
4- Edim 39

İKİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları

I- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 42
1- Sözleşmenin Kurulması 42
a) İrade Açıklaması 42
b) Öneri ve Kabul 42
c) Bağlayıcı Olmayan Öneri ve Herkese Açık Öneri 43
d) İlân Yoluyla Ödül Sözü Verme 44
2- Sözleşmenin Kurulma Anı 44
a) Hazır Olanlar Arasında 44
b) Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmenin Hüküm Anı 46
c) Önerinin ve Kabulün Geri Alınması 46
d) Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 46
3- Sözleşmenin Şekli 47
a) Genel Olarak 47
b) Yazılı Şekil 47
c) İradî Şekil 50
II- BORÇ TANIMASI 51
III- SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER 51
1- Sözleşmenin Yorumu 51
2- Muvazaalı İşlemler 53
IV- GENEL İŞLEM KOŞULLARI 54
1- Genel Olarak 54
2- Yazılmamış Sayılma 61
3- Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi 62
4- Yorumlanması - Değiştirme Yasağı - İçerik Denetimi 63
V- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 67
1- Sözleşme Özgürlüğü 67
2- Kesin Hükümsüzlük 67
3- Aşırı Yararlanma 67
4- Önsözleşme 68
VI- İRADE BOZUKLUKLARI 68
1- Yanılma 68
2- Aldatma 72
3- Korkutma 72
4- İrade Bozukluğunun Giderilmesi 73
VII- TEMSİL 74
1- Yetkili Temsil 74
2- Yetkisiz Temsil 76
II- HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 78
1- Sorumluluk 78
2- Tazminat 79
a) Maddi Tazminat 79
b) Manevî Tazminat 82
3- Müteselsil Sorumluluk 84
4- Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller 85
a) Genel Olarak 85
b) Haklı (Meşru) Savunma 86
c) Zorunluluk (Izdırar) Hâli 86
d) Bizzat Kuvvet Kullanılarak Hakkın Korunması (İhkakı Hak) 87
5- Kusursuz Sorumluluk 88
a) Hakkaniyet Sorumluluğu 88
b) Özen Sorumluluğu 89
aa) Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 89
bb) Ev Başkanının Sorumluluğu 91
cc) Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 92
dd) Yapı Malikinin Sorumluluğu 93
6- Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme 94
7- Zamanaşımı 94
8- Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi - Geçici Ödemeler 95
III- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN
BORÇ İLİŞKİLERİ 96
1- Borçlanılmamış Edimin İfası 96
2- Geri Vermenin Kapsamı 97
3- Zamanaşımı 97

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Hükümleri
I- BORÇLARIN İFASI 99
1- Şahsen İfa-Kısmen İfa 99
2- Borçların Çeşitleri 99
3- Faiz 100
4- İfa Yeri 101
5- İfa Zamanı 101
6- İfada Sıra 103
7- Ödeme 103
8- Mahsup 104
9- Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi 105
10- Senedin Geri Verilmemesi 105
II- ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 106

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Hükümleri
I- BORÇLARIN İFASI 107
1- Genel Olarak 107
2- Borçların Çeşitleri 107
3- Faiz 108
4- İfa Yeri 109
5- İfa Zamanı 109
6- İfada Sıra 111
7- Ödeme 111
8- Mahsup 112
9- Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi 113
10- Senedin Geri Verilmemesi 113
11- Alacaklının Temerrüdü 114
12- Diğer İfa Engelleri 115

BEŞİNCİ BÖLÜM
Borçların İfa Edilememesinin Sonuçları
I- BORCUN İFA EDİLMEMESİ 116
1- Giderim (Tazminat) Borcu 116
2- Borçlunun Temerrüdü 118
3- Temerrüt Faizi 119
4- Aşkın Zarar 120
5- Süre Verilmesi 120
6- Seçimlik Haklar 121

ALTINCI BÖLÜM
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
I- ALACAKLIYA HALEF OLMA 123
II- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME 123
III- ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 124

YEDİNCİ BÖLÜM 
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
I- ASIL BORCA BAĞLI HAK VE BORÇLARIN SONA  ERMESİ 126
II- ZAMANAŞIMI 129
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
I- TESELSÜL 133
II- KOŞULLAR 135
1- Geciktirici Koşul 135
2- Bozucu Koşul 135
3- Ortak Hükümler 136
a) Koşulun Gerçekleşmesi 136
b) Dürüstlük Kurallarına Aykırı Engelleme 136
c) Yasak Koşullar 136
III- BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE
CEZA KOŞULU 137
1- Bağlanma Parası 137
2- Cayma Parası 138
3- Ceza Koşulu 140
a) Alacaklının Hakları 140
aa) Cezanın Sözleşmenin İfası ile İlişkisi 140
bb) Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki 141
cc) Kısmî İfanın Yanması 141
b) Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi 142
c) Cezai Koşulunun İndirilebilmesinin Koşulları 142

DOKUZUNCU BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
I- ALACAĞIN DEVRİ 144
II- BORCUN ÜSTLENİLMESİ 146
1- Genel Olarak 146
2- Borca Katılma 147
3- Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması 148
4- İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 148
III- SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA 149
1- Sözleşmenin Devri 149
2- Sözleşmeye Katılma 149

İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Satış Sözleşmesi
I- TANIMI VE HÜKÜMLERİ 151
II- YARAR VE HASAR 151
III- TAŞINIR SATIŞI 152
1- Genel Olarak 152
2- Satıcının Borçları 152
a) Zilyetliğin Devri 152
b) Devir ve Taşıma Giderleri 153
c) Satıcının Temerrüdü 153
d) Ayıptan Sorumluluk 156
aa) Genel Olarak 156
bb) Sorumsuzluk Anlaşması 157
cc) Alıcının Bildiği Ayıplar 157
dd) Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme 157
ee) Satıcının ağır Kusurunun Sonuçları 158
ff) Satılanın Başka Yerden Gönderilmesi 158
gg) Alıcının Seçimlik Hakları 159
hh) Satılanın Yok Olması veya
Ağır Biçimde Zarara Uğraması 159
ıı) Dönmenin Sonuçları 160
jj) Zamanaşımı 160
3- Alıcının Borçları 161
a) Satış Bedelinin Ödenmesi ve
Satılanın Devralınması 161
b) Satış Bedelinin Belirlenmesi 161
c) Satış Bedelinin Muacceliyeti ve Faizi 161
d) Alıcının temerrüdü 162
III- TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 162
1- Şekil 162
2- Satış İlişkisi Doğuran Haklar 162
IV- BAZI SATIŞ TÜRLERİ 165
1- Örnek Üzerine Satış 165
2- Beğenme Koşuluyla Satış 165
V- KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞLAR 166
1- Taksitle Satış 166
a) Genel Olarak 166
b) Tarafların Hak ve Borçları 168
c) Alıcının Def’ileri 168
d) Satış Bedelinin Tamamen Ödenmesi 168
e) Alıcının Temerrüdü 169
2- Ön ödemeli Taksitle Satış 172
a) Tanımı, Şekli ve İçeriği 175
b) Tarafların Hak ve Borçları 172
c) Sözleşmenin Sona Ermesi 174
d) Alıcının Temerrüdü 175
e) Uygulama Alanının Sınırlanması 176
VI- AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ 176

İKİNCİ BÖLÜM 
Mal Değişim Sözleşmesi 
I- GENEL OLARAK 179
II- ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK 179

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağışlama Sözleşmesi
I- GENEL OLARAK 180
II- BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 180
III- KURULMASI 181
IV- BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI 182
1- Bağışlamanın Geri alınması 182
2- Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması ve
İfadan Kaçınma 182
3- Geri Alma Hakkının Süresi ve Mirasçılara Geçmesi 183

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira Sözleşmesi 
I- GENEL OLARAK 184
II- KİRAYA VERENİN BORÇLARI 185
1- Teslim Borcu 185
2- Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 185
3- Yan Giderlere Katlanma Borcu 185
4- Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından
Sorumluluğu 186
a) Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından
Sorumluluk 186
b) Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden Sorumluluk 186
5- Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle
Sorumluluk 187
a) Zapttan Sorumluluk 187
b) Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından 
Sonra Üstün Hak Sahibi Olması 187
5- Kiracının Borçları 188
6- Kiracının Temerrüdü 189
7- Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 189
8- Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 190
9- Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 190
10- Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 190
III- ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRİ 191
1- Genel Olarak 191
2- Kira İlişkisinin Devri 191
IV- KİRALANANIN SÖZLEŞMENİN BİTİMİNDEN 
ÖNCE GERİ VERİLMESİ 192
V- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 192
VI- KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 194
VII- KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 194
VIII- KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI İLE 
İLGİLİ HÜKÜMLER 195
IX- ÜRÜN KİRASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 201
X- HAYVAN KİRASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 204

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödünç Sözleşmeleri
I- KULLANIM ÖDÜNCÜ 206
II- TÜKETİM ÖDÜNCÜ 207

ALTINCI BÖLÜM 
Hizmet Sözleşmeleri
I- GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 209
1- Kavram ve Şekil 209
2- İşçinin Borçları 211
a) Bizzat Çalışma Borcu 211
b) Özen ve Sadakat Borcu 211
c) Teslim ve Hesap Verme Borcu 211
d) Fazla Çalışma Borcu 212
e) Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu 213
f) İşçinin Sorumluluğu 213
3- İşverenin Borçları 215
a) Ücret Ödeme Borcu 215
b) Fazla Çalışma ücreti 215
c) İşin Sonucundan Pay Alma 215
d) Aracılık Ücreti 216
e) İkramiye 216
f) Ücretin Ödenme Süresi 217
g) Ücretin Korunması 217
h) İşgörme Ediminin İfasının Engellenmesi
Durumunda Ücret 218
ı) İşçinin Çalışmayı Durdurması Durumunda Ücret 218
j) Ücret Alacağının Haczi, Devri ve Rehnedilmesi 219
k) Parça Başına veya Götürü İş 220
l) İş araç ve Malzemeleri 220
aa) Genel Olarak 220
bb) Taşıma Araçları 221
m) Giderler 222
4- İşçinin Kişiliğinin Korunması 222
5- Ev Düzeni İçinde Çalışma 224
6- Hafta Tatili ve İş Arama İzni 224
a) Yıllık İzin 224
7- Hizmet Belgesi 225
8- Hizmet İlişkisinin Devri 226
a) İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri 226
b) Sözleşmenin Devri 226
9- Sözleşmenin Sona Ermesi 227
a) Belirli Süreli Sözleşmede 227
aa) Genel Olarak 227
bb) Ceza Koşulu Kararlaştırılması 228
cc) İbranameler 230
b) Belirsiz Süreli Sözleşmede 231
aa) Genel Olarak 231
bb) Fesih Bildirim Süresi 232
cc) Deneme Süresi İçinde 233
c) Feshe Karşı Koruma 233
d) Derhâl Fesih 234
e) İşçinin veya İşverenin Ölümü 235
aa) İşçinin Ölümü 235
bb) İşverenin Ölümü 235
f) Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 236
aa) Borçların Muaccel Olması 236
bb) Geri Verme Yükümlülüğü 236
cc) Rekabet Yasağı 236
II- PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 238
1- Tanımı ve Kurulması 238
2- Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri 239
a) Yükümlülükleri 239
b) Garanti 239
c) Yetkileri 240
3- İşverenin Özel Yükümlülükleri 240
a) Faaliyet Alanı 240
b) Ücret 240
aa) Genel Olarak 240
bb) Komisyon 241
cc) Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi 241
c) Harcamalar 242
d) Hapis Hakkı 242
4- Sona Ermesi 242
a) Özel Fesih Süresi 242
b) Özel Sonuçlar 243
III- EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 243
1- Tanımı ve Çalışma Koşulları 243
2- Çalışma Koşullarının Bildirilmesi 244
a) İşçinin Özel Borçları 245
aa) İşin Yapılması 245
bb) Malzeme ve İş Araçları 245
b) İşverenin Özel Borçları 246
aa) Ürünün Kabulü 246
bb) Ücret 246
c) Sona Ermesi 247

YEDİNCİ BÖLÜM
Eser Sözleşmesi
I- GENEL OLARAK 248
II- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 249
1- İşe Başlama ve Yürütme 249
2- Ayıp Sebebiyle Sorumluluk 249
III- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 251
1) Bedelin Muacceliyeti 251
2) Bedel 251
a) Götürü Bedel 251
b) Değere Göre Bedel 251
c) Yaklaşık Bedelin Aşılması 252
d) Eserin yok Olması 252
f) Tazminat Karşılığı Fesih 252
g) İşsahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması 253
h) Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi 253

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi
I- GENEL OLARAK 254
II- YAYIMLATMA HAKKININ GEÇİŞİ VE
SORUMLULUK 254
III- YAYIMLATANIN TASARRUF HAKKI 254
IV- BASIM SAYISI VE BASKI ADEDİNİN
BELİRLENMESİ 255
V- ÇOĞALTMA VE DAĞITIM 255
VI- BEDEL İSTEME HAKKI 256
a) Bedelin Belirlenmesi 256
b) Bedelin Ödenme Zamanı, Satış Hesapları ve 
Bedelsiz Alma Hakkı 256
VII- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 257
1- Eserin Yok Olması 257
2- Basılanın Yok Olması 257
3- Kişisel Sebeplerle Sona Ermesi 257
VIII- SİPARİŞ ÜZERİNE YAYIM SÖZLEŞMESİ 258

DOKUZUNCU BÖLÜM
Vekâlet İlişkileri
I- VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 259
1- Genel Olarak 259
2- Vekâlet Sözleşmesinin Hükümleri 259
3- Vekilin Borçları 260
a) Talimata Uygun İfa 260
b) Şahsen İfa, Sadakat ve Özen Gösterme 260
c) Hesap Verme 261
4- Edinilen Hakların Vekâlet Verene Geçişi 261
5- Vekâlet Verenin Borçları 261
6- Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 262
a) Sebepleri 262
aa) Tek Taraflı Sona Erdirme 262
bb) Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflâs 262
b) Hükümleri 262
II- KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ 262
1- Kredi Mektubu 262
2- Kredi Emri 263
III- SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ 263
1- Genel Olarak 263
2- Ücret 264
a) Hak Etme Zamanı 264
b) Ücretin Belirlenmesi 264
c) Simsarın Haklarını Kaybetmesi 264
d) Ücretten İndirim 264

ONUNCU BÖLÜM 
Vekâletsiz İşgörme
I- İŞGÖRENİN HAK VE BORÇLARI 265
1- Sorumluluk 265
2- İşgörenin Ehliyetsizliği 265

II- İŞSAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 266
1- İşin İşsahibinin Menfaatine Yapılması Hâlinde 266
2- İşin İşgörenin Menfaatine Yapılması Hâlinde 266
3- İşin İşsahibi Tarafından Uygun Bulunması Hâlinde 266

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Komisyon Sözleşmesi
I- ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU 267
1- Genel Olarak 267
2- Komisyoncunun Borçları 267
a) Bildirme ve Sigortalama Borcu 267
b) Özen Borcu 268
c) Vekâlet Verenin Belirlediği Bedel 268
d) Veresiye Satma ve Teslim Almadan Ödeme 268
e) Komisyoncunun Garantisi 269
3- Komisyoncunun Hakları 269
a) Ödediği Paralar ve Yaptığı Giderler 269
b) Komisyon Ücreti 269
c) Hapis Hakkı-Açık Artırma ile Satma 270
d) Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapması 270
aa) Bedel ve Ücret 270
bb) İşlemi Kendisiyle Yapmış Sayılma 271
cc) İşlemi Kendisiyle Yapma Hakkının Düşmesi 271

ONİKİNCİ BÖLÜM
Ticarî Temsilci Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
I- TİCARÎ TEMSİLCİ 272
1- Genel Olarak 272
2- Temsil Yetkisinin Kapsamı 272
3- Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 272
4- Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 273
II- TİCARÎ VEKİL 273
III- DİĞER TACİR YARDIMCILARI 273
IV- REKABET YASAĞI 274
V- TİCARÎ TEMSİLCİLERİN, TİCARÎ VEKİLLERİN VE
DİĞER TACİR YARDIMCILARININ YETKİLERİNİN SONA ERMESİ 275

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Havale
I- GENEL OLARAK 276
II- HÜKÜMLERİ 276
1- Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki 276
2- Havale Ödeyicisinin Borcu 276
3- İfa Edilmeme Durumunda Bildirim 277
III- GERİ ALMA 277
IV- KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 278

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
I- GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 279
1- Genel Olarak 279
2- Saklatanın Borçları 279
3- Saklayanın Borçları 279
a) Kullanım Yasağı 279
b) Geri Verme 279
c) Üçüncü Kişilerin İddiaları 280
d) Güvenilirkişiye Bırakma 280
II- MİSLÎ ŞEYLERİN SAKLANMASI 281
III- ARDİYECİYE BIRAKMA 281
1- Senet Çıkarma 281
2- Ardiyecinin Saklama Borcu 281
3- Bırakılan Şeylerin Karışması 281
4- Ardiyecinin Hakları 282
5- Malların Geri Verilmesi 282
IV- KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE
BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERE BIRAKMA 282
1- Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğu 282
a) Koşulları ve Kapsamı 282
b) Kıymetli Eşya 283
c) Sorumluluğun Kalkması 283
2- Garaj, otopark ve Benzeri Yerleri İşletenlerin
Sorumluluğu 283
3- Hapis Hakkı 284

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Kefalet Sözleşmesi
I- GENEL OLARAK 285
II- KOŞULLARI 285
1- Asıl Borç 285
2- Şekil 286
3- Eşin Rızası 287
III- KEFALETİN İÇERİĞİ 287
1- Âdi Kefalette 287
2- Müteselsil Kefalette 288
3- Birlikte Kefalette 288
IV- KEFİLE KEFİL VE RÜCUA KEFİL 289
V- KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 289
1- Sorumluluğun Kapsamı 289
2- Kefilin Takibi 290
3- Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def’iler 291
4- Özen gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi 291
5- Ödemenin Kabulünü İsteme 292
6- Bildirim, İflâsta ve Konkordatoda Kayıt 293
VI- KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 293
1- Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını
İsteme Hakkı 293
2- Kefilin Rücu Hakkı 294

VII- SONA ERMESİ 295
1- Kanun Gereğince Sona Erme 295
2- Kefaletten Dönme 295

ONALTINCI BÖLÜM
Kumar ve Bahis
I- ALACAĞIN DAVA VE TAKİP EDİLEMEMESİ 297
II- BORÇ SENEDİ VERME VE İSTEYEREK ÖDEME 297
III- PİYANGO VE DİĞER ŞANS OYUNLARI 297

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
I- ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ 299
1- Genel Olarak 299
2- Gelir Alacaklısının Hakları 299
II- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 300
1- Genel Olarak 300
2- Sözleşmenin Sona Ermesi 301
3- Bakım Borçlusunun Ölümü 302
4- Devredilemezlik, İflâs ve Haciz Hâlinde İstem 302

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Adi Ortaklık Sözleşmesi
I- GENEL OLARAK 303
II- ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 303
1- Katılım Payı 303
2- Kazanç ve Zarar 303
a) Kazancın Paylaşılması 303
b) Kazanç ve Zarara Katılma 304
3- Ortaklığın Kararları 304

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
14,00   
28,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
14,00   
28,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
14,00   
28,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
14,00   
28,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
14,00   
28,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
28,00   
28,00   
2
   
   
Kapat