İş Hukuku- Yeni İş Yasaları Cevdet İlhan Günay

İş Hukuku- Yeni İş Yasaları


Basım Tarihi
2013-05
Sayfa Sayısı
1750
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789754647341
Baskı
5209,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 209 puan kazanacaksınız)
   209
KARGO BEDAVA

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na GöreİŞ HUKUKU YENİ İŞ YASALARIProf. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY- Genel Bilgiler

- İş Hukukunun Kaynakları

- İş Hukukunun Temel İlkeleri, Devletin Görevleri

- Toplu İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler

- İş Hukukunda Faiz

- İş Yargısı

- İş Hukukunun Temel Kavramları

- Ferdi İş Hukuku

- İş Kanununun Kapsamı

- Hizmet Sözleşmesi

- Hizmet Akdi Yapma Zorunluluğu

- Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü

- Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar

- Hizmet Sözleşmesinin Feshi

- İşin Düzenlenmesi

- İş Güvenliği

- Toplu İş Hukuku

- Sendikalar

- Sendika Organları

- Sendika Üyeliği

- Sendika İşyeri Temsilcisi Güvencesinin Kapsamı

- Bireysel Sendika Özgürlüğü ve SonuçlarıBİRİNCİ KİTAP İŞ HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

GENEL BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

I- İŞ HUKUKUNUN KONUSU 71

1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI 71

2. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ 72

II - İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI 73

a. BATI AVRUPA'DA İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ... 73

a. Genel Olarak 73

b. Toplu İş İlişkilerinin Ortaya Çıkması 74

aa) Genel Olarak 74

bb) İngiltere’de Toplu İş İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 76

b. TÜRKİYE' DE İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 81

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I- GENEL OLARAK 83

II- İŞ KANUNLARI 83

III - İŞ KANUNUNUN DİĞER İŞ KANUNLARI İLE İLİŞKİSİ 86

IV- İŞ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME BOŞLUKLARININ

DOLDURULMASI 87

V- İŞ HUKUKUNUN ÖTEKİ KAYNAKLARI 89

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, DEVLETİN GÖREVİ

İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ 90

1- GENEL OLARAK 90

1. İŞÇİNİN KORUNMASI 90

a. Genel Olarak 90

b. Eşit Davranma İlkesi 91

c. Sosyal Devlet İlkesi 97

d. Temel Haklar ve Ödevler 97

e. İşçilerin Korunması ve Ceza Yaptırımları 98

2. İŞÇİNİN KORUNMASINDA SINIR 104

a. İşçi Lehine Yorum İlkesi 104

b. İşçi Yararına Yorum İlkesinin Sınırları 105

3. AKİT YAPMA SERBESTİSİ VE EMREDİCİ

HUKUK KURALLARI 106

a- Genel Olarak 106

b- Sözleşme Yapma Özgürlüğünün Sınırlandırılması -

Emredici Kurallar 106

YÖNETİME KATILMA İLKESİ 108

DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ 108

C. GENEL OLARAK 108

CI. İŞ HAYATININ DENETİMİ 109

CII. SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 110

CIII. İŞ VE İŞÇİ BULMAK 111

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 113

1. GENEL OLARAK 113

2. AVRUPA TOPLULUĞU DÜZEYİNDE

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ 114

D. Avrupa Düzeyinde İşçi ve İşveren Kuruluşları 114

E. Avrupa Toplu İş Sözleşmesi 114

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKININ TANINMASINA İLİŞKİN

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 116

TÜRKİYE'DE TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 118

1. ANAYASAMIZDA SENDİKAL HAKLAR 118

2. ANAYASA'DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI 121

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNDA FAİZ

1. GENEL OLARAK 124

2. FAİZ KAVRAMI VE NİTELİĞİ 125

a. FAİZ KAVRAMI 125

b. FAİZİN NİTELİĞİ 125

3. TEMERRÜT FAİZİ 126

a. GENEL OLARAK 126

b. BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA FAİZ 128

C. Ücret alacağı, Hafta Tatili, Fazla Çalışma Ücreti ve

Yıllık İzin Ücretinde Faiz 128

CI. Tazminatlarda Faiz 132

aa) İhbar Tazminatında Faiz 132

bb) Kıdem Tazminatında Faiz 133

cc) Maddi ve Manevi Tazminatta Faiz 141

c. TOPLU İŞ HUKUKUNDA FAİZ 142

1. Sendika Aidat Faizi 143

2. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklar Faizi 145

aa) Genel Olarak 145

bb) Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Faizin Başlangıç Tarihi 146

cc) Toplu İş Sözleşmesi Faizinin Niteliği 147

dd) Hakkın toplu iş sözleşmesinden doğması 148

4. SÖZLEŞME FAİZİ 150

D. BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA 150

E. TOPLU İŞ HUKUKUNDA 151

ALTINCI BÖLÜM

İŞ YARGISI

1. GENEL OLARAK 154

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN

İŞ DAVALARINA BAKMASI 157

III- İŞ DAVASININ TARAFLARI 158

a. GENEL OLARAK 158

b. İŞÇİ 158

c. İŞVEREN 165

d. İŞVEREN VEKİLİ 168

e. ALT İŞ VEREN 169

1. UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 171

a. GENEL OL ARAK 171

b. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 172

c. YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 174

a. İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 174

b. Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 177

d. AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN

GÖREVLİ OLMASI 181

2. İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ 183

C. GENEL OLARAK 183

CI. DAVALI İKAMETGAHI VE İŞYERİ 183

1. Gene! Olarak 183

2. İkametgah 186

3. İşyeri 187

aa) Genel Olarak 187

bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 188

cc) Eklentiler 192

CII. YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 193

CIII. YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 194

3. İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 196

D. GENEL OLARAK 196

E. İŞ YARGILAMA USULÜ 197

1. Dava Açılması 197

2. Davaya Cevap 203

3. İş Yargılaması Usulünde Karşılık Dava 204

4. İş Yargılamasında Usul 205

4. İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI 214

a. GENEL OL ARAK 214

b. İŞ MAHKEMESİNDE TEMYİZ 224

a) Temyiz Hakkına Sahip Olunması 224

b) Temyiz Süresi 225

c) Temyiz Edilebilme Yönünden Kararlar 227

aa) Temyiz Edilebilen Kararlar 227

bb) Temyiz Edilemeyen Kararlar 229

d) Temyiz İsteminin Reddi 230

e) Temyiz İncelemesinin Süresi 231

c. ÖTEKİ KANUN YOLLARI 232

a) Karar Düzeltme 232

b) Maddi Hata - Tavzih 238

13

c) Yargılamanın Yenilenmesi 239

VIII- İDARİ YOLDAN DAVA AÇMA 242

1. GENEL OL ARAK 242

2. İDARİ MERCİ YE BAŞVURU 242

3. İŞİN İŞ MAHKEMESİNE İNTİKALİ 244

4. UYUŞMAZLIĞIN DAVA HALİNE DÖNÜŞMESİ 246

a. Genel Olarak 246

b. Davanın Açılış Tarihi 246

c. Davanın Görülmesi 247

d. Görevsizlik ve Yetkisizlik Durumu 248

IX- İŞ YARGISINDA BOŞLUK DOLDURMA 249

a. GENEL OLARAK 249

b. BOŞLUK DOLDURMA 250

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

C. İŞÇİ 256

1. İŞÇİ TERİMİ 256

2. İŞÇİ TANIMI 256

D. Ferdi İş Hukukunda 256

E. Toplu İş Hukukunda 257

3. İŞÇİLİK NİTELİĞİ 258

CI. İŞVEREN 263

1. İŞVEREN TANIMI 263

a. Ferdi İş Hukukunda 263

b. Toplu İş Hukukunda 264

2. ÇALIŞTIRMANIN HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ OLMASI 268

3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ 270

4. İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KİŞİ OLARAK İŞVEREN KAVRAMI 271

a) Genel olarak 271

b) İşverenin Belirlenmesi 271

c) İşverenin Yönetim Hakkı 273

aa) Genel Olarak 273

bb) Ödünç İş İlişkisi 276

cc) Ödünç İş İlişkisinin İşçi Haklarına Etkisi 281

dd) Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması 282

d) İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde Toplanması 283

III- İŞVEREN VEKİLİ 284

1. İŞVEREN VEKİLİ TANIMI 284

a. Ferdi İş Hukukunda 284

b. Toplu İş Hukukunda 286

2. İŞVEREN VEKİLİNİN İŞVEREN NİTELİĞİ 287

3. İŞVEREN VEKİLİNİN ÖZELLİKLERİ 288

a. İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 288

b. İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 289

c. Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 291

d. Mahkemede Temsil 292

IV- ALT İŞVEREN 292

C. GENEL OLARAK 292

CI. BİR İŞVERENDEN İŞ ALINMASI 295

CII. MÜTEAHHİT - TAŞERON 297

CIII. ALT İŞ VEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ 301

1. İŞYERİ 313

D. İŞYERİNİN TANIMI 313

E. İŞYERİ KAVRAMI 314

F. İŞYERİ VE İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER 315

1. Ferdi İş Hukukunda 315

2. Toplu İş Hukukunda 320

G. EKLENTİLER 323

H. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 323

2. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 324

a. GENEL OLARAK 324

b. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 325

a) Genel olarak 325

b) Belirli süreli iş sözleşmesi 326

c. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 328

a) Genel Olarak 328

b) Part-time Çalışanların Hukuki Durumu 329

c) Çağrı üzerine çalışma 330

d. TAKIM SÖZLEŞMESİ 331

a) Genel Olarak 331

b) Takım Sözleşmesinin Tarafları 331

c) Takım Sözleşmesinin Şekli 332

d) Takım Sözleşmesinin Hukuki Sonuçlan 333

e. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 333

a) Genel Olarak 333

1. Deneme Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Özellikleri 334

aa) Sürekli İş İçin Yapılabilmesi 334

bb) Deneme Süresi 334

cc) Deneme Süresinde Fesih 335

al) Fesih Yetkisinin Kullanılması 335

a2) Fesih Yetkisinin Kullanılmaması 336

2. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları 336

aa) Deneme Süresinde Akdin Fesih Edilmemesi 336

bb) Deneme Süresinde Sözleşmenin Feshedilmesi 336

cc) Deneme Süresinin İspatı 337

VIII- SÜREKSİZ İŞLER 337

a. GENEL OLARAK 337

b. SÜREKSİZ İŞİN BELİRLENMESİ 338

c. SÜREKLİ-SÜREKSİZ İŞ AYIRIMININ SONUÇLARI 339

İKİNCİ KISIM FERDİ İŞ HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

- İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 341

a. GENEL OLARAK 341

b. UYGULAMA ALANI 342

C. Genel Olarak 342

CI. İş Kanunu Uygulamasının Başlaması 343

3- İŞ KANUNUNUN UYGULANMASINDA

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 344

II- İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR 346

1- GENEL OLARAK 346

2- İSTİSNALAR VE İSTİSNALARIN İSTİSNALARI 348

a) Deniz ve Hava Taşıma İşleri 348

aa) Deniz taşıma işleri 348

a1) İstisna Kapsamında Olanlar 348

a2) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 349

bb) Hava taşıma işleri 349

al) İstisna Kapsamında Olanlar 349

a2) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 349

1. Tarım İşleri 349

aa) İstisna Kapsamında Olanlar 349

bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 351

a 1) Genel Olarak 351

a2) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve

Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri 352

a3) Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri 352

a4) Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde

Çalışanlar 352

a5) Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri 352

2. Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri 352

3. Ev Hizmetleri 353

4. 507 Sayılı Kanundaki Tanıma Uygun Olarak

Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri 353

0 Çıraklar 355

a. Aile Ekonomisi Sınırı İçinde Tarımla İlgili Yapı İşleri 356

b. Konutların Kapıcılık Hizmetleri 356

aa) Genel Olarak 356

bb) Kaloriferli Konut Kapıcıları 357

cc) Tek işveren veya Konuta Bağlı Çalışan Kapıcılar 357

dd) Kapıcılar ile İlgili Özel Düzenlemeler 358

al) Kapıcıların İşvereni 358

a2) Konutların İşveren Vekili 359

a3) Kapıcı Konutlarından Kira İstenememesi 360

a4) Kapıcıların Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi 360

ı) Sporcular 361

j) Yardım Sevenler Derneği Merkez ve

Taşra Atölyelerinde Çalışanlar 361

k) Rehabilite Edilenler 362

SANAYİ, TİCARET VE TARIM İŞLERİ 362

İKİNCİ BOLUM

İŞ SÖZLEŞMESİ

a. GENEL OLARAK 365

b. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 366

c. İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 370

1- BAĞIMLILIK 370

III-

1. Ekonomik Bağımlılık 370

2. Kişisel Bağımlılık 371

3. Teknik bağımlılık 375

a. HİZMET AKDİ-İSTİSNA SÖZLEŞMESİ AYIRIMI 375

b. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN

VEKALET AKDİNDEN AYRILMASI 378

IV- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 382

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 384

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU

I- GENEL OLARAK 385

II- İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 387

I- SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜ : 387

MALULİYETİ ORTADAN KALKAN

İŞÇİLERİN İŞE ALINMASI 389

SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI 389

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

I- GENEL OLARAK 392

II- HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN BUTLANI 392

- GENEL OLARAK 392

2- KANUNDAKİ YASAKLARA AYKIRI SÖZLEŞME 393

3- AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞME 395

III- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 395

BEŞİNCİ BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR

I- İŞVERENİN BORÇLARI 397

I- ÜCRET ÖDEME BORCU 397

a) Genel Olarak 397

b) Ücretin Niteliği 398

c) Ücret Türleri 399

bb) Genel Anlamda Ücret 399

bb Geniş Anlamda Ücret 400

1. Ücret Ekleri 400

aa) Genel Olarak 400

bb) İkramiye 400

cc) Prim 403

dd) Provizyon 403

ee) Kârdan Pay Alma 404

2. Ücretin Ödenmesi 405

aa) Ücretin Ödenme Biçimi 405

al) Para Olarak Ödeme 405

a2) Ayın Olarak Ödeme 405

bb) Ödeme Vakti 406

cc) Ödeme Mahalli 406

ff) Ücretin Ödeneceği Kişi 407

gg) Ücreti Ödeyecekler .408

3. Ücretin Ödenmemesi- 408

4. Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı 412

aa) Genel Olarak 412

bb) Ücretin Miktarının İsbatı 412

cc) İşverenin Ücret Ödediğini İspat Yükü 413

al) Genel Olarak 413

a2) Makbuz 413

a3) Yüzdelerin ödenmesinin ispatı 414

a4) İbranameler 414

5. Ücreti Koruyucu Hükümler 415

aa) Genel Olarak 415

bb) Ücretin Saklı Kısmı 416

cc) Ücretin Güvenceye Alınması 418

al) Genel Olarak 418

a2) Kamu Sektöründe Sorumluluk 418

a3) Özel Sektörde Sorumluluk 422

dd) Ücret Hesap Pusulası 423

ff) Zarar Karşılığı Kesinti 424

gg) Ücret Kesintisi 425

hh) Asgari Ücret 426

al) Genel Olarak 426

a2) Asgari Ücret Tesbitinin Sonuçları 428

jj) Yarım ücret 429

kk) Ücretten indirim yapılamıyacak haller 430

1. İŞÇİYİ GÖZETME VE YARDIM BORCU 430

2. .ARAÇ GEREÇ TEMİN ETME BORCU 431

G- İŞÇİNİN BORÇLARI 431

SADAKAT BORCU 431

a. İŞİ BİZZAT GÖRME BORCU 432

b. İŞİ ÖZENLE GÖRME BORCU 432

c. İTAAT BORCU 433

ALTINCI BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

I- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 434

1- GENEL OLARAK 434

FESİH BİLDİRİMİ İLE İHBAR ÖNELLİ

BİLDİRİM ARASINDAKİ İLİŞKİ , 437

3- FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI 438

4- FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL 439

a) Fesih Bildiriminin Şekli 439

b Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü 439

d. İHBAR ÖNELLİ FESİH 440

a. Genel Olarak 440

b. İhbar Önelleri 441

aa) İş Kanunundaki Süreler 441

bb) İş Kanunundaki Sürelerin Uzatılması 441

cc) Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi 442

dd) İhbar Önellerinin Bölünmezliği 443

ee) İhbar Önelleri Ücreti 443

c İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları 445

aa) İşçi Yönünden 445

bb) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 447

al) İhbar Tazminatı 447

a2) İhbar Tazminatında Sorumluluk 467

a3) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 468

aal) İhbar Tazminatının Hesabı 468

aa2) İhbar Tazminatının Tahsili 469

6- İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI 470

a) Kötüniyet Tazminatı 470

b) Kötüniyet Tazminatının Hesabı 484

7- İŞÇİ AYARTMADA YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 485

1. İŞ GÜVENCESİ 486

a. GENEL OLARAK 486

b. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 489

a. Genel Olarak 489

b. İşyerine İlişkin Koşullar 490

c. İşçiye İlişkin Koşullar 493

aa) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma Koşulu 493

bb) İşçinin en az altı aylık kıdeminin olması koşulu 493

cc) İşveren vekili olmama koşulu 495

c. GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ 495

d. GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 497

C. Genel Olarak 497

CI. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 498

CII. İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 498

CIII. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden

Kaynaklanan Sebepler 499

aa) İşyeri dışından kaynaklanan sebepler 499

bb) İşyeri içi sebepler 499

e. İŞE İADE USULÜ 500

1. Genel Olarak 500

2. İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvuru 501

aa) Başvuru Süresi 501

bb) Başvurunun Mahkemece İncelenmesi 502

3. İşçinin Özel Hakeme Başvurması 506

f. İŞE İADE KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 507

2. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 512

D. GENEL OLARAK 512

E. İŞYERİNDEN AYRILIŞ SEBEBİNİN ORTADAN KALKMASI.... 514

F. ESKİ İŞÇİNİN İŞE ALINMAMASININ SONUÇLARI 514

G. MEVSİM VE KAMPANYA İŞÇİLERİNİN İŞE DAVETİ 515

H. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN ÖNLENMESİ 515

3. YENİ İŞ ARAMA İZNİ 517

1. GENEL OLARAK 517

2. YENİ İŞ ARAMA İZNİ 517

3. İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ 519

V- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİNİN

SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 520

a. CEZAİ KOŞULU 520

b. EĞİTİM GİDERLERİ 522

VI- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ

- GENEL OLARAK

İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI

İŞÇİNİN ÖNELSİZ FESİH HALLERİ

a Sağlık Sebepleri

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına

Tehlikeli Olması

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı veya

İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması

b) İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri

aa) Genel Olarak

bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz

dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin

Yaşayış Tarzının Düzgün Olmaması

ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi ’

ff) Ücretin Ödenmemesi

gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek

c) Zorlayıcı Sebepler

d) Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller

İŞVERENİN İHBARSIZ FESİH HALLERİ

a) Genel Olarak

b) Sağlık Sebepleri

c) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

aa) Genel Olarak

bb) İşçinin İşvereni Yanıltması

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Davranışlar

dd) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması

ee) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi, Sarhoşluğu ve Uyuşturucu Madde Alarak

Gelmesi yahut Bunları İşyerinde Bulundurması

ff) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları

gg) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması

hh) Devamsızlık

ii) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması

jj) İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek

d Zorlayıcı Sebeple Fesih

e) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller

VIII- AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ 523

- GENEL OLARAK 523

I- İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI

İŞÇİNİN ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 526

a) Sağlık Sebepleri 526

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına

Tehlikeli Olması 526

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı veya

İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 527

b İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri 528

aa) Genel Olarak 528

bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması 528

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz 529

dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin

Yaşayış Tarzının Düzgün Olmaması 532

ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi * 532

ff) Ücretin Ödenmemesi 534

gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek 536

c) Zorlayıcı Sebepler 544

d) Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 546

İŞVERENİN İHBARSIZ FESİH HALLERİ 546

a) Genel Olarak 546

b) Sağlık Sebepleri 550

c) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 552

aa) Genel Olarak 552

bb) İşçinin İşvereni Yanıltması 552

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Davranışlar 552

dd) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 553

ee) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması. Cinsel Tacizi, Sarhoşluğu ve Uyuşturucu Madde Alarak

Gelmesi yahut Bunları İşyerinde Bulundurması 553

ff) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 555

gg) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 557

hh) Devamsızlık 559

ii) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 562

jj) İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 563

d Zorlayıcı Sebeple Fesih 564

e İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 565

VIII- AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 566

1 - GENEL OLARAK 566

2- İHBAR ÖNELSİZ FESİHDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 566

Genel Olarak 566

Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı 567

Sürenin Niteliği Ve Hesaplanması 568

Hak Düşürücü Sürenin İşlemesi 568

Feshin Süresinde Yapıldığının İspatı 569

Süresinde Yapılan Fesihte Tazminat 570

YEDİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI

GENEL OLARAK 573

KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 574

1- GENEL OLARAK 574

2- ÜCRET GÖRÜŞÜ 574

3- TAZMİNAT GÖRÜŞÜ 575

4- İKRAMİYE-SİGORTA GÖRÜŞÜ 576

a) İkramiye Görüşü 576

b) Sigorta Görüşü 577

5- KENDİNE ÖZGÜ BİR KURUM OLDUĞU GÖRÜŞÜ 578

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 579

1- GENEL OLARAK 579

2- BİR TAM YEL ÇALIŞMA ŞARTI 579

a) Genel Olarak 579

b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı 581

aa) Tek İşyerinde Çalışma 581

bb) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin

Değişik İşyerlerinde Çalışma 585

c) Alman Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı 586

3- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI 587

4- ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ 589

5- İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA

HİZMET AKDİNİ FESHİ 589

6- BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ 590

7- İŞÇİNİN ÖLÜMÜ 590

HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ DIŞINDA İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ OLMASI 590

526 Genel Olarak 590

527 İşçinin Feshi 591

528 İşverenin Feshi 592

İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN

SORUMLULUK 594

KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 597

KIDEM TAZMİNATININ HESABI 601

KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU 604

KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 605

KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ,

FON TESİSİ ESASLARI 609

KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN CEZAİ YAPTIRIMLAR 610

SEKİZİNCİ BÖLÜM İŞİN DÜZENLENMESİ

İŞ SÜRELERİ 61 i

1 - ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 611

FAZLA ÇALIŞMA 613

al Genel Olarak 613

b) Fazla Çalışma Sebepleri 617

c) Fazla Çalışmanın Sınırı 618

529 Fazla Çalışma Ücreti 620

aa) Genel Olarak 620

bb) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 626

cc) Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 628

e) Fazla Çalışma İzni Ve Çalıştırma Yasağı 631

III- TÜRK İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA ÇALIŞMA

SURELERİNDE ESNEKLİK 633

GENEL OLARAK 633

2- ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK 634

Esneklik Kavramı 634

b İş Hukukunda Esneklik 636

ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK 638

Genel Olarak 638

b Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları 639

aa) Genel Olarak 639

bb) Kayan İş Süresi 639

al) Basit kayan iş süresi 640

a2) Nitelikli Kayan iş Süresi 640

cc) Sıkıştırılmış İş Haftası 641

dd) Yıllık İş Süresi 641

ee) Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme 642

al) Telafi Edici Çalışma 642

a2) Telafi Edici Dinlenme 642

ff) Esnek Vardiya Sistemi 642

4- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK İLE İLGİLİ

HUKUKİ UYGULAMA 642

526 Genel Olarak 642

527 Türk İş Hukuku Uygulamasında Çalışma Sürelerinde Esneklik.... 643

aa) Ortalama İş Haftası ve Fazla Çalışma Uygulaması 643

bb) Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme Uygulaması 645

cc) Yoğunlaştırılmış İş Haftası 650

dd) Görüş ve Önerilerimiz 652

TATİL VE İZİN ÜCRETLERİ 653

1- CUMARTESİ GÜNÜ ÜCRETİ 653

a) Genel Olarak 653

b) Cumartesi Ücretinin Niteliği 654

c) Cumartesi Günü Ücreti Ödenmesi 654

2- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 655

1- Genel Olarak 655

2- Hafta Tatiline Hak Kazanma 657

3- Hafta Tatili Ücreti 659

3- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 660

a) Genel Olarak 660

b) Genel Tatil Ücreti 663

4- YILLIK ÜCRETLİ İZİN 664

a) Genel Olarak 664

b) Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma 665

c) Yıllık Ücretli İzin Kullanma Zamanını Belirleme 667

d) Yıllık İznin Uygulanması 669

aa) İzin Süreleri 669

bb) İzin Hakkından Vazgeçilememesi 670

cc) İzin Sürelerinin Bölünmesi 671

dd) İzinde Çalışma Yasağı 672

e) İzin Ücreti 672

aa) Çalışırken İzin Ücreti 672

bb) Hizmet Akdinin Feshinde İzin Ücreti 674

ccı İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı 675

dd)İbranameler 676

ee)Zamanaşımı 676

f)Ceza Yaptırımları 677

DOKUZUNCU BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ

GENEL OLARAK 678

İŞ VERENİN SORUMLULUĞU 680

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI 687

İŞ KAZASI 687

İş Kazasının Unsurları 687

b) İlliyet Bağı 689

MESLEK HASTALIĞI 690

Meslek Hastalığının Unsurları 690ı 691

KUSURUN BELİRLENMESİ 692

İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT 693

MADDİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEKLER 693

MADDİ TAZMİNAT İSTENEBİLECEKLER 693

TAZMİNAT HESABI 694

MANEVİ TAZMİNAT 695

MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN İBRANAMELERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ 696

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA MADDİ VE

MANEVİ TAZMİNAT FAİZİ 697

ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLU İŞ HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKALAR

ENEL BİLGİLER 701

İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARI 701

Amaç 701

Sendikanın Tanımı ve Unsurları 702

aa) Sendikanın Tanımı 702

bb) Sendikanın Unsurları 702

al) Ortak Amaç 702

a2) Tüzel Kişilik 703

526 SENDİKA TÜRLERİ 705

1- İşçi Sendikası 705

2- İşveren Sendikaları 705

aa) Genel Olarak 705

bb) Özel Kesim İşveren Sendikaları 706

cc) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 706

3- Kamu Görevlileri Sendikası 709

527 SENDİKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI 714

a) İşkoluna Göre Sendikalaşma 714

b) Sendika Çokluğu 718

c) Sendikaların Şube Açması 719

1- SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 719

2- İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA 722

a) GENEL OLARAK 722

b) İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 723

a) Genel Olarak 723

b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları 724

c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme 724

d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi 725

e) İtirazın İncelenme Yöntemi 725

3- İŞÇİ SENDİKASININ KURULMASI 727

1- GENEL OLARAK 727

2- İŞKOLUNDA FİİLEN ÇALIŞMA 728

3- DİĞER ŞARTLAR 729

4- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TÜZÜKLERİ 730

5- SENDİKANIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI

SONRASI İŞLEMLER 732

İKİNCİ BÖLÜM SENDİKA ORGANLARI

I- GENEL KURUL 734

1- GENEL OLARAK 734

2- GENEL KURULUN GÖREVİ 735

3- GENEL KURUL TOPLANTISI 736

İlk Genel Kurulun Toplanması 736

Genel Kurulun Toplanması 736

Sendika Genel Kurulunun Oluşumu 738

aa) Delege Esası 738

bb) Delegeliğin Süresi 740

cc) Delege Seçiminin İptali 742

Seçimlerde Uyulacak Esaslar 742

Seçim Sonuçlarına İtiraz 745

1- İŞVEREN SENDİKASI GENEL KURULU 747

2- KONFEDERASYON GENEL KURULU 747

3- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 748

GENEL KURULUN İPTALİ 751

a) Genel Olarak 751

b Seçimlerin İptali 753

Z- YÖNETİM KURULU 754

a) GENEL OLARAK 754

ISENDİKA YÖNETİCİSİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI 754

YÖNETİM KURULUNDAN AYRILMALAR 755

PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI VE

GÜVENCEDEN YARARLANMA KOŞULLARI 756

Sendika Yöneticiliği Kavramı 756

Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları 758

aa) Profesyonel Yöneticiliğe Geçiş ve İşe Dönme 758

al) İşyerinden Ayrılma 758

a2) Profesyonel Sendika Yöneticiliği Görevinden Ayrılma 760

a3) Bir Ay İçerisinde İşverene Başvurulması 761

c) Yeniden İşe Almamanın Hukuki Sonuçları 761

DİSİPLİN KURULU 762

DENETLEME KURULU 765

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SENDİKA ÜYELİĞİ

GENEL OLARAK 767

SENDIKA ÜYELİĞİNİ KAZANMA ŞARTLARI 768

SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR 769

b) GENEL OLARAK 769

BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 770

1 - AYRI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİ 770

2- AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 770

V- ASIL İŞE GÖRE SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI 771

1- GENEL OLARAK 771

2- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SENDİKAYA ÜYELİĞİ 771

3- İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 772

4- ÜYELİK AİDATI 774

5- SENDİKA ÜYELİĞİNİN DEVAMI 775

6- SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI 777

7- KONFEDERASYONA ÜYELİK-ÇEKİLME 778

8- SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI 779

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ GÜVENCESİNİN KAPSAMI

I- GENEL OLARAK 781

II- İŞYERİ NAKLEDİLENLERİN GÜVENCESİ 782

III- KAPANAN İŞYERİNDEKİ TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ 785

IV- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN

TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ 786

V- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN

İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ 786

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SONUÇLARI

I- GENEL OLARAK 789

II- SENDİKA ÜYELİĞİ VE FAALİYETE

KATILMANIN GÜVENCESİ 791

1- İŞE .ALINMA AŞAMASINDA ÜYELİĞİN KORUNMASI 791

a) Türk Hukukunda 791

b) Batı Hukukunda 794

c) İşe Alınma Aşamasında Sendika Özgürlüğüne Aykırı Sözleşmelerin Hukuki Durumu 796

2- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 797

a) Sendikal Faaliyetin Korunması 797

b) Sendika Üyeliğinin Korunması 798

3- HİZMET SÖZLEŞMESİ’NİN SONA ERDİRİLMESİNDE

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 80!

III- BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN

ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 803

1- SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNDE AYKIRILIĞIN ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 803

I- Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi 803

II- Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 804

2- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 807

I- Sendikal Tazminat-Kötüniyet Tazminatı İlişkisi 807

II- Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 808

aa) Sendikal Tazminatı Gerektiren Haller 808

bb) Sendikal Tazminatın İspatı 817

cc) Sendikal Tazminatın Niteliği 823

dd) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı 823

ALTINCI BÖLÜM SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ

I- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLAMAK 824

II- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV 824

III- DAVA AÇMAK VE HUSUMETE EHİL OLMAK 825

IV - SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN SOSYAL

FAALİYETLERİ 826

1- İŞLETMEDEKİ İŞ YERLERİ İÇİN AYRI TEMSİLCİ ATANMASI 827

2- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ VE SÜRESİ 831

VII- İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE YASAKLAR 833

MAL BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 834

IX ÜYELİK MASRAFLARININ SENDİKA TARAFINDAN

KARŞILANMASI 835

YEDİNCİ BÖLÜM GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ

GENEL OLARAK 838

ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI 839

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ 840

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SENDİKALARIN DENETLENMESİ VE FAALİYETİNİN DURDURULMASI

1- SENDİKALARIN DENETLENMESİ 842

2- YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE FAALİYETİN DURDURULMASI 843

I- YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN DURDURULMASI 843

II- TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI 844

III- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN KAPATILMASI 845

DOKUZUNCU BÖLÜM

CEZA DÜZENLEMELERİ

CEZA DÜZENLEMELERİ 846-850

ONUNCU BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

I- GENEL OLARAK 851

II- TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI 854

1- GENEL OLARAK 854

2- BATI ÜLKELERİNDE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNİN

TARİHİ GELİŞİMİ 856

- İngiltere'de Toplu İş İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 856

III- TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE BAKIŞ 862

a) AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 862

a) Genel Olarak 862

b) Avrupa Topluluğu Düzeyinde

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi 863

aa) Avrupa Düzeyinde İşçi ve İşveren Kuruluşları 863

bb) Avrupa Toplu İş Sözleşmesi 863

b) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKININ TANINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEME 865

c) TÜRKİYE'DE TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 867

a) Anayasamızda Sendikal Haklar 867

b) Anayasa'da Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 870

III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 873

1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI 876

2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 876

VI- İŞÇİLERİN BİR KISMININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN

KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASI 878

VII- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KURALLARININ TASNİFİ 879

GENEL OLARAK 879

HİZMET AKDİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 879

HİZMET AKDİNİN MUHTEVASI VE

SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 879

4- TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI İLE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ DENETİMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN

ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 881

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 881

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 881

2- GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 885

5- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 891

I- İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 895

II- SEKTÖREL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 898

İŞLETME UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ 899

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMININ TESPİTİ 899

2- İŞLETME UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME 901

BİR İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YAPILAMAMASI 902

ONBİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 904

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN EMREDİCİ ETKİSİ 905

I- GENEL OLARAK 905

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI

HİZMET AKİDLERİNİN DURUMU 906

Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 906

Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile Hizmet Aktinin

İşçi Aleyhine Hükümlerinin Geçerli Sayılması 906

HİZMET AKDİNİN İŞÇİ LEHİNE OLAN

ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİ 907

SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ

OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ 909

II- GENEL OLARAK 909

2- YÜRÜRLÜĞÜN ETKİSİ VE SÜRESİ 910

1- ESKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE YENİ TOPLU İŞ

SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ 912

2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 915

VI - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 917

I- GENEL OLARAK 917

II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 918

III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA

UYARLANMASI SORUNU 919

VII- FAALİYETLERİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI 923

ONİKİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ

I- GENEL OLARAK 924

II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI 924

1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP

İŞÇİ KURULUŞLARI 924

2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP

İŞVEREN TARAFI 925

a) Gerçek - Tüzel Kişiler ve Kamu Kuruluşları 925

b) Kamu Kuruluşları 926

c) İşveren Sendikaları 927

aa) Özel Kesim İşveren Sendikaları 927

bb) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 927

3- İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ EHLİYETİNİN

YİTİRİLMESİ 930

a) İşçi Sendikaları Yönünden 930

aa) Sendikanın Sona Ermesi 930

bb) Sendikanın Tip Değiştirmesi 932

cc) Sendikaların Katılması veya Birleşmesi 932

b) İşveren Tarafı Yönünden 933

c) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmaması ve

Yitirilmesinin Sonuçları 934

aa) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmamasının Sonuçlan... 934 bb) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Yitirilmesinin Sonuçları 935

III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN

TESBİT ZAMANI 935

1- GENEL OLARAK 935

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI 938

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN

BAŞVURU ZAMANI 940

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ 942

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN

HUKUKİ NİTELİĞİ 942

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYET VE

YETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 944

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYET VE YETKİSİ AYRIMININ

SONUÇLARI 946

TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE

İLİŞKİN DÜZENLEME 947

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN

KOŞULLAR 947

İşçi Sendikaları Yönünden Yetkiye İlişkin Koşullar 947

aa) İşkolunda yüzde onluk barajın aşılması 947

bbı İşyeri, işyerleri veya işletmede çoğunluğun temsili 953

İşveren veya İşveren Sendikasının

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi 956

Sendikaya Üye Olmayan İşverenin Yetkisi 956

bb) İşveren Sendikasının Yetkisi 957

BAKANLIĞIN YETKİ TESPİTİ 958

İşçi Sendikasının Başvurusu 958

Bakanlığın İşçi Sendikasının Başvurusu Üzerine Yetki Tespiti 963

aa) Genel Olarak 963

bb) Bakanlığın Çoğunluk Tesbiti Esasları 964

cc İşkolu İstatistiğinin Esas Alınması 965

dd) İşyerinde Yandan Fazla İşçinin Temsili 968

al) Genel Olarak 968

a2) Alt İşveren İşçilerinin Çoğunluk Tesbitinde

Hukuki Durumları 971

ee) işletmede En Fazla Temsil 975

Başvuru Tarihindeki Durumun Esas Alınması 975

BAKANLIĞIN YETKİ TESBİTİ İŞLEMİNİ TAMAMLAMASI 977

BAKANLIK TESPİTİNİN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ 978

Olumlu Tespit Bildirimi 978

Olumsuz Tespit Bildirimi 978

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM YETKİ TESBİTİNE İTİRAZ

1- GENEL OLARAK 980

2- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YETKİSİNE İTİRAZ 981

I- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ 981

I- İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi 981

aa) Yetkili İş Mahkemesi 981

bb) İtirazın Süresi 983

cc) İtirazın Yöntemi 985

II- İtirazın İncelenmesi 987

aa) İtirazın Hukuki Niteliği 987

bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması 988

cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması 990

dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması 991

ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması 993

III- Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçlan 1002

aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması 1002

bb) Mahkeme Kararının Niteliği 1002

cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit

Davasına Konu Olamaması 1004

II- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ 1004

1- Genel Olarak 1004

2- Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi 1005

3- İtirazın Yöntemi 1006

aa) Yetkili Mahkeme 1006

bb) İtirazın Süresi 1007

4- İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları 1007

5- Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi 1008

3- İNGİLİZ HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YETKİSİNE İTİRAZ 1009

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM YETKİ BELGESİ

a) GENEL OLARAK 1016

b) YETKİ BELGESİ 1016

c) YETKİ BELGESİNİN HUKUKİ DURUMU 1017

KESİN YETKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN İLERİ SÜRÜLMESİ... 1019

1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN DAVA EDİLMESİ 1019

I- MAHKEME KARARININ YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUYLA ORTADAN KALDIRILMASI 1020

YETKİ BELGESİ ALINMADAN YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ DURUMU 1021

2- EHLİYETSİZLİK - YETKİSİZLİK AYRIMI 1021

II- DAVA AÇMA SÜRESİ 1022

III- DAVA AÇMA KOŞULLARI 1023

HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLEBİLME KOŞULU 1024

MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 1027

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ HÜKÜMLERİ 1029

-GENEL OLARAK 1029

2- EMREDİCİ KURALLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 1030

ONBEŞİNCİ BÖLÜM TOPLU GÖRÜŞME ÇAĞRISI

GENEL OLARAK 1032

ÇAĞRI SÜRESİ 1032

SÜRESİNDE ÇAĞRI YAPILMAMASININ SONUÇLARI 1034

ÇAĞRININ BİÇİMİ 1035

3- ÇAĞRI YAZISINA ÖNERİLERİN TÜMÜNÜN EKLENMESİ 1035

2- ÇAĞRI YÖNTEMİ 1039

TOPLU GÖRÜŞME 1040

GENEL OLARAK 1040

TOPLU GÖRÜŞME GÜNÜNÜN TESBİTİ 1041

TARAFLARIN GÜN TESPİTİNDE ANLAŞAMAMASI 1042

TOPLU GÖRÜŞMEYE GELMEMENİN SONUÇLARI 1042

T DPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI 1043

GENEL OLARAK 1043

SÖZLEŞMENİN TEVDİ EDİLMEMESİ 1044

SÖZLEŞMENİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN ORTAYA ÇIKMASI... 1044

TOPLU GÖRÜŞMENİN YAPILMAMASI 1045

TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI 1045

ONALTINCI BÖLÜM

UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK

1- GENEL OLARAK 1047

2- ARABULUCULARIN NİTELİĞİ VE ARABULUCULUK 1047

I- GENEL OLARAK 1047

II- ARABULUCULUK VE TAHKİM 1048

III- ARABULUCULUK 1050

3- RESMİ ARABULUCU ATANMASI 1051

I- GENEL OL ARAK 1051

II- ARABULUCUNUN GÖREV SÜRESİ 1051

III- ARABULUCUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1053

IV- GÖREVLİ MAKAMIN

ARABULUCU TUTANAĞINI TEBLİĞİ 1053

ONYEDİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI

1- GENEL OLARAK 1055

2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER 1055

1 - GENEL OLARAK 1055

a) SENDİKANIN SONA ERMESİ 1056

b) İŞVERENİN DEĞİŞMESİ 1057

3- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 1058

a) GENEL OLARAK 1058

b) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 1059

a) Taraf Sendikaya Üye Olmak 1059

b) Sözleşme Tarafı İşverenin İşçisi Olmak 1060

aa) Genel Olarak 1060

bb) Alt İşyeri İşçilerinin Sendikaya Üyeliği 1062

cc) Asıl İşyeri ile Alt İşverenin İşini Yaptığı Yerin,

Aynı İşyeri Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu 1063

c) Sözleşme Kapsamında Bulunma 1065

4- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMANIN BAŞLANGICI 1066

1- SÖZLEŞMENİN GEÇMİŞE ETKİLİ YÜRÜRLÜĞÜ 1066

2- SENDİKA ÜYELİĞİNİN BİLDİRİM TARİHİNDEN YARARLANMA 1068

V - DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK SÖZLEŞMEDEN

YARARLANMA 1070

İÇİNDEKİLER

1- GENEL OLARAK 1070

DAYANIŞMA AİDATI İLE SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA.. 1071

Sözleşmeden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanacak İşçiler. 1071

Sözleşmeden Yararlanma Zamanı 1071

Dayanışma Aidatının Miktarı 1072

ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI OLMAKSIZIN

SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMA 1072

GENEL OLARAK 1072

ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEYEN İŞÇİNİN

SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMASININ SONUÇLARI.... 1073 KAPSAM DIŞI İŞÇİLERİN DURUMU 1074

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ

GENEL OLARAK 1075

TEŞMİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1077

TEŞMİLİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI 1078

TEŞMİLİN KOŞULLARI VE SONUÇLARI 1079

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKANIN SÖZLEŞMESİ 1079

TEŞMİL EDİLECEK İŞYERİNDE

SÖZLEŞME BULUNMAMASI 1080

TEŞMİL TALEBİ 1080

YÜKSEK HAKEM KURULU’NDAN GÖRÜŞ ALINMASI 1081

TEŞMİL KARARININ KAPSAMI 1081

TEŞMİLİN SONA ERMESİ 1082

ONDOKUZUNCU BÖLÜM GREV VE LOKAVT

GENEL OLARAK 1083

HUKUKUNDA GREV 1084

GREVİN UNSURLARI 1084

YASAL VE YASADIŞI GREV 1085

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 97. MADDESİNİN

UYGULANMASI SORUNU 1088

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKDA GREV VE LOKAVT 1092

İNGİLİZ HUKUKUNDA 1092

BELÇİKA HUKUKUNDA 1096

FRANSIZ HUKUKUNDA 1097

1- LOKAVT 1097

I- GENEL OLARAK 1097

II- LOKAVTIN UNSURLARI 1098

III- KANUNİ LOKAVT- KANUN DIŞI LOKAVT 1099

2- GREV VE LOKAVT KARARLARININ UYGULANMASI 1100

I- GENEL OLARAK 1100

II- GREV VE LOKAVT KARARLARININ ALINMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI 1100

3- GREV GÖZCÜLERİ 1102

4- GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI 1104

1- GENEL OLARAK 1104

2- LOKAVTIN İŞYERİNİ KAPATMAK AMACIYLA YAPILMASI 1105

3- GREV SIRASINDAKİ MADDİ ZARARDAN

SENDİKANIN SORUMLULUĞU 1106

4- GREV VE LOKAVTIN SONA ERDİRİLMESİ 1106

a) Genel Olarak 1106

b) Grev ve Lokavtı Sona Erdiren Durumlar 1107

aa) Taraflarca Grev ve Lokavtın Sona Erdirilmesi 1107

bb) Sendikanın Kapatılması, Son Bulması 1107

cc) İşçi Sendikasının Üyelerini Kaybetmesi 1108

c) Grev-Lokavtın Sona Ermesi ve Sonuçları 1109

5- GREV VE LOKAVT YASAĞI 1110

a) GENEL OLARAK 1110

b) GREV VE LOKAVT YASAĞI OLAN İŞLER 1111

a) Can ve Mal Kurtarma İşleri 1111

b) Cenaze İşlerinde 1111

c) Şehir Şebeke Suyu, Elektrik, Doğal Gaz, Petrol Üretimi,

Tasfiyesi ve Dağıtımı, Petro-kimya işleri 1111

d) Bankacılık Hizmetlerinde 1112

e) İtfaiye ve Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetlerinde 1112

c) YASAK KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ 1112

1- Sağlık İşyerleri 1112

2- Mezarlıklarda 1113

3- Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Doğrudan İşletilen İşyerlerinde 1113

IX- GREV VE LOKAVTIN YASAKLANMASI 1113

1- GENEL OLARAK 1113

BAKANLAR KURULUNCA GEÇİCİ YASAKLAMA HALLERİ .1114

Savaş, Genel veya Kısmi Seferberlik Süresince 1114

b) Afet Halleri 1115

ÖZEL KANUNLARDAKİ YASAKLAR 1117

Olağanüstü Hal Kanunu Uyarınca 1117

b) Sıkıyönetim Halinde 1118

SEYİR HALİNDEKİ ULAŞIM ARAÇLARINDA YASAK 1119

GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 1121

1- GENEL OLARAK 1121

2- ERTELEME SEBEPLERİ VE BAKANLAR KURULU KARARI.. 1122

GREVİN ERTELENMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ 1124

at Genel Olarak 1124

b) Bakanın Çabasıyla 1125

c) Özel Hakem Aracılığıyla 1126

GREV OYLAMASI 1127

GENEL OLARAK 1127

2- OYLAMA SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 1127

OYLAMAYA İTİRAZIN SONUÇLARI 1128

GREVİN UYGULANMAMASI KARARININ SONUÇLARI 1130

GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 1131

GENEL OLARAK 1131

GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 1132

3- SURELERE UYMAMANIN SONUÇLARI 1135

GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 1135

1- GENEL OLARAK 1135

GREVE KATILMA SERBESTİSİ VE SONUÇLARI 1138

Genel Olarak 1138

İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Durumu 1139

İşverenin Çalıştırmadığı İşçilerin Durumu 1140

Greve Kısmen Katılan İşçilerin Durumu 1142

Grev dışı sebeblerle çalışamayanların durumu 1143

aa) İş Kazası veya Hastalığın Sebep Olduğu

Çalışamama Durumu 1143

bb) Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullanmanın Sebep Olduğu

Çalışamama Durumu 1143

GREVE KATILMAMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 1144

Toplu İş Sözleşmesinden Kural Olarak Yararlanamama 1144

Toplu İş Sözleşmesinden Ayrık Hüküm ile Yararlandırma 1145

1- GREV SIRASINDA STOKLARIN İŞVERENCE DIŞARI ÇIKARILMASI 1145

2- GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER 1147

I- Genel Olarak 1147

II- Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçiler 1147

III- Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçilerin Tespiti 1149

IV- Greve Katılamamanın Sonuçlan 1151

3- GREV VE LOKAVTIN HİZMET AKİDLERİNE ETKİSİ 1152

I- Genel Olarak 1152

II- Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi 1152

aa) Hizmet Akitlerinin Grev Sebebiyle Feshedilemezliği 1152

bb) Hizmet Akitlerinin Askıda Kalması 1153

III- İşverenin Başka İşçi Alamaması-İşçinin Başka İş Tutamaması... 1154

4- YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 1156

1- Genel Olarak 1156

2- Yasadışı Grev ve Sonuçları 1157

aa) Yasadışı Grev 1157

bb) Yasadışı Grevin Sonuçları 1157

al) İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi 1157

a2) Zararların Tazmini 1160

3- Kanundışı Lokavt ve Sonuçları 1160

5- YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN TESBİTİ 1161

a) Genel Olarak 1161

b) Tesbit Davası 1163

aa) Konusu ve Tarafları 1163

bb) Yetkili Mahkeme 1163

cc) Davanın Sonuçlan 1164

YİRMİNCİ BÖLÜM TOPLU HAK VE ÇIKAR UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

a) GENEL OLARAK 1166

b) TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE UYGULANAN SİSTEMLER 1167

a) SERBESTLİK SİSTEMİ 1167

b) MECBURİLİK SİSTEMİ 1168

c) KARMA SİSTEM 1168

c) YASAKLARDA ZORUNLU TAHKİM 1169

d) TOPLU HAK - MENFAAT (ÇIKAR) UYUŞMAZLIĞI 1171

1 - TOPLU HAK UYUŞMAZLIĞI 1171

2- TOPLU ÇIKAR (MENFAAT) UYUŞMAZLIĞI 1172

HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ 1173

HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE GREV VE LOKAVT 1173

1- TAHKİM YOLUYLA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ

ÇÖZÜMÜ 1178

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 1181

GENEL OLARAK 1181

YORUM DAVASI 1183

Genel Olarak 1183

Yorum Davasının Açılma Süresi 1184

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu 1185

aa)Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu 1185

Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün

Yorumu 1186

Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu.... 1187 YORUM DAVASININ AÇILMASI 1196

YORUM DAVASININ YANLARI 1198

İşçi Yanı:İşçi Sendikası 1198

İşveren Yanı:İşveren-İşveren Sendikası 1200

YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.... 1201

Görevli Mahkeme 1201

r Yetkili Mahkeme 1203

YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ 1203

Yorum Kararının Verilmesi 1203

Yorum Kararının Niteliği 1204

Yorum Kararının Kesinleşmesi 1205

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN EDA DAVASI 1205

GENEL OLARAK 1205

EDA DAVASININ YANLARI 1206

İşçi Yanı 1206

İşveren Yanı 1207

EDA DAVASININ SONUÇLARI 1207

Temerrüt Faizi 1207

Genel Olarak 1207

Temerrüt Tarihi 1208

Temerrüt Faizinin Niteliği 1210

b) Ayni Taahhüdün Yerine Getirilmesi 1210

İKİNCİ KİTAP YENİ İŞ YASALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU 1215

4857 sayılı İş Kanunu Tasarısı (Genel Gerekçe, Madde Gerekçeleri

ve Komisyon Raporları 1261

DENİZ İŞ KANUNU 1297

BASIN KANUNU 1315

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 1325

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 1329

1- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı

(Genel Gerekçe, Madde Gerekçeleri, Komisyon Raporları) 1361

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 1517

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı (Genel Gerekçe, Madde Gerekçeleri, Komisyon Raporları) 1539

TÜRK BORÇLAR KANUNU (İlgili Maddeler) 1667

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 1697

Kavram Dizini 1737

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
104,50   
209,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
104,50   
209,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
104,50   
209,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
104,50   
209,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
104,50   
209,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
209,00   
209,00   
2
   
   
Kapat