Türk Medeni Kanunu,Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat Cevdet Yavuz

Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat


Basım Tarihi
2014-04
Sayfa Sayısı
2162
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
Sarı Kağıt
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053331186
Boyut
13,5x19,5
Baskı
12
Dili
TürkçeProf. Dr. Cevdet Yavuz

 

 
Önceki basılarda ifade ettiğimiz gibi “Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Medeni Kanun–Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat” adı altında hazırladığımız bu çalışmanın yenilenmiş onuncu baskısında, çalışmamızla ilgili tüm mevzuat gelişimleri ve Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararları taranmış ve bu hususun çalışmaya yansıtılması için tüm çabalar gösterilmiştir. Yine medeni hukuk ve borçlar hukuku mevzuatı çerçevesinde verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının da, çalışılmaya yansıtılması çabası içinde olunmuştur.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.III-VII

İÇİNDEKİLERIX-LXXXI

TÜRK MEDENİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT LXXXI

TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT .LXXXII

KISALTMALAR LXXXIII-LXXXV

BİRİNCİ CİLT

TÜRK MEDENİ KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

Genel Gerekçe (1) (Hükümet Gerekçesi)3-44

Genel Gerekçe (2) (TBMM Adalet Komisyonu)45-50

“Önsöz” ve “Sunuş” .51-56

BAŞLANGIÇ

A. HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI (m.1)57-58

B. HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI: I. Dürüst davranma (m.2)

- II. İyiniyet (m.3) - III. Hakimin takdir yetkisi (m.4)58-60

C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER (m.5)61

D. İSPAT KURALLARI: I. İspat yükü (m.6)- II. Resmi belgelerle

ispat (m.7)61-63

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU

HAKKINDA KANUN 64-84

BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLİK

A. GENEL OLARAK: I Hak ehliyeti (m.8) /II. Fiil ehliyeti /1.Kapsa­mı (m.9)/2. Koşulları- a. Genel olarak (m.10) -b. Erginlik (m.11) -c. Ergin kılınma (m.12) -d. Ayırt etme gücü (m.13)/III. Fiil ehli­yetsizliği: 1- Genel olarak (m.14)-2. Ayırt etme gücünün bulun­maması (m.15)-3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar

X / İçindekiler

(m.16)/IV. Hısımlık: 1. Kan hısımlığı (m.17)- 2.Kayın hısımlığı (m.18)/V. Yerleşim yeri: 1.Tanım (m.19) -2. Yerleşim yerinin de­ğiştirilmesi ve oturma yeri (m.20)- 3. Yasal yerleşim yeri (m.21)-

4. Kurumlarda bulunma (m.22) 85-93

B. KİŞİLİĞİN KORUNMASI: I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı (m.23)/II. Saldırıya karşı: 1. İlke (m.24) -2. Davalar (m.25)/ III. Ad üzerindeki hak: 1. Adına korunması(m. 26) - 2. Adın

değiştirilmesi (m.27) 93-102

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ

HAKKINDA KANUN. 95-98

C. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU: I. Doğum ve ölüm(m.28)/II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı: 1.İspat yükü (m.29)-2.İspat araçları: a. Genel olarak(m.30)- b. Ölüm karinesi (m.31)/ III. Gaiplik kararı: 1. Genel olarak (m.32)- 2. Yargılama usulü (m.33)-3. İstemin

düşmesi (m.34)- 4. Hükmü (35) 102-106

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. GENEL OLARAK: I.Sicil (m.36)/II.Görevliler

(m.37)/III.Sorumluluk (m.38)/IV.Düzeltme: 1. Genel olarak

(m.39)-2.Cinsiyet değişikliğinde (m.40) 106-109

B. DOĞUM KÜTÜĞÜ: I. Bildirme (m. 41)/II. Doğum kütüğünde

değişiklikler(m.42). 110

C. ÖLÜM KÜTÜĞÜ:I. Ölümün bildirilmesi (m.43)/-II.Cesedi bulu­namayan kişi (m.44)- III.Gaiplik kararı (m.45)/IV. Değişikliklerin

kütüğe geçirilmesi (m.46) 110-112

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 113-147

İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

A. TÜZEL KİŞİLİK (m.47) 148-150

B. HAK EHLİYETİ (m.48). 150

C. FİİL EHLİYETİ:I-Koşulu(m.49)/II.Kullanılması (m.50). 150-152

D. YERLEŞİM YERİ (m.51) 152

E. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:I.Sınırlı devam etme(m.52)/II. Malvarlığının

tasfiyesi m.(53)/ III. Malvarlığının özgülenmesi (m.54). 152-154

F. SAKLI HÜKÜMLER (m.55) 154-155

İçindekiler / XI

İKİNCİ BÖLÜM: DERNEKLER

A KURULUŞU: I. Tanımı(m.56)/II.Dernek kurma hakkı(m.57)/ III. Tüzük (m.58)/IV.Tüzel kişiliğin kazanılması: 1.Kazanma anı (m.59)-2.İnceleme (m.60)-3.Dernek tüzüğünün ilanı(m.61)-4. İlk

genel kurul toplantısı(m.62) 155-159

B. ÜYELİK: I. Kazanılması:1.Kural (m.63)-2.Koşulları (m.64)/ II. Sona ermesi: 1.Kendiliğinden(m.65)-2.Çıkma ile (m.66)-3.Çıka­rılma ile(m.67)/III.Kapsamı:1-Üyelerin hakları:a.Eşitlik ilkesi (m.68)-b.Oy hakkı (m.69)-2.Üyelerin yükümlülükleri: a.

Ödenti verme borcu(m.70)-b.Diğer yükümlülükler(m.71). 159-163

C. ORGANLAR: I. Genel olarak (m.72)/II.Genel Kurul: 1.Niteliği ve oluşumu (m.73)-2.Toplanması: a. Olağan toplantı (m.74)-b. Olağanüstü toplantı (m.75)-c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar (m.76)-3.Toplantıya çağrı (m.77)-4.Toplantı yeri ve top­lantı yeter sayısı (m.78)-5. Toplantı usulü (m.79)-6. Genel Kuru­lun görev ve yetkileri (m.80)-7.Genel Kurul kararları:a. Karar yeter sayısı (m.81)-b. Oy hakkından yoksunluk (82)- c. Kararın iptali (m.83)/III. Yönetim Kurulu:1.Oluşumu (m.84)-

2.Görevleri(m.85)/IV. Denetim Kurulu (m.86). 163-170

D. SONA ERME:I. Kendiliğinden (m.87)/II.Genel Kurul kararı ile

(m.88)/III. Mahkeme kararı ile (m.89). 170-171

E. DERNEKLERİN FAALİYETLERİ: I.Genel olarak(m.90)/II. Ulus­lararası faaliyet: 1.Faaliyet serbestliği(m.91)- 2.Yabancı

dernekler(m.92)/III.Yabancıların dernek kurma hakkı(m.93). 171-173

F. DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ: I. Şube açmaları: 1.

Kuruluşu(m.94)-2. Şubenin organları ve uygulanacak

hükümler(m.95)/II. Üst kuruluşlar kurmaları: 1.Federasyon

(m.96)-2.Konfederasyon(m.97)-3.Ortak hükümler (m.98) 174-176

G. DERNEK GELİRLERİ (m.99). 176

H. SAKLI HÜKÜMLER (m.100). 176

DERNEKLER KANUNU 177-195

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI

HAKKINDA KANUN. 196-197

DERNEK ve VAKIFLARIN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile

İLİŞKİSİNE DAİR KANUN. 198-200XII / İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VAKIFLAR

A. KURULUŞU: I. Tanımı (m.101)/II. Kuruluş şekli (m.102) /III.Temyiz ve iptal (m.103)/IV.Tescil ve ilan(104)/V. Mal ve hakların

kazanılması ve sorumluluk (m.105) 201-205

B. VAKIF SENEDİ: I.İçeriği (m.106)/II.Noksanlıklar (m.107) 205-207

C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI (m.108) 207

D. VAKFIN ÖRGÜTÜ: I. Genel olarak (m.109) /II. Çalıştırılanlara

ve işçilere yardım vakfı (m.110). 207-209

E. DENETİM (m.111). 209

F. YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: I. Yö­netimin değiştirilmesi (m.112) / II. Amacın ve malların

değiştirilmesi (m.113). 210-211

G. YILLIK RAPOR (m.114) 211-212

H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (m.115) 212

İ. VAKFIN SONA ERMESİ (m.116). 212-213

J. DİĞER HÜKÜMLER (m.117) 213

VAKIFLAR KANUNU . 214-254

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN

VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK  255-257

İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM: EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM: NİŞANLILIK

A. NİŞANLANMA (m.118). 259

B. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ: I. Dava hakkının bulunmaması (m.119) / II. Nişanın bozulmasının sonuçları: 1.Maddi tazminat (m.120)-2.Manevi tazminat (m.121)/ III. Hediyelerin geri

verilmesi (m.122)/ IV.Zamanaşımı (m.123) 260-263

İKİNCİ AYIRIM:EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. EHLİYETİN KOŞULLARI: I.Yaş (m.124)/II. Ayırt etme gücü (m.125)/III. Yasal temsilcinin izni:1. Küçükler hakkında (m.126)-

2. Kısıtlılar hakkında (m.127)- 3. Mahkemeye başvurma (m.128). 263-265İçindekiler / XIII

B. EVLENME ENGELLERİ:I. Hısımlık (m.129)/II. Önceki evlilik: 1. Sona erdiğinin ispatı: a. Genel olarak (m.130)-b. Gaiplik duru­munda (m.131)-2. Kadın için bekleme süresi (m.132)/ III. Akıl

hastalığı (m.133) 266-269

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A. BAŞVURU: I. Başvuru makamı (m.134)/II. Şekli (m.135) /III.Bel­geler (m.136)/IV. Başvurunun incelenmesi (m.137)

/V. Redde itiraz ve yargılama usulü(m.138). 269-272

B. EVLENME TÖRENİ VE TESCİL: I. Koşulları: 1. Evlenme izni(m.139)- 2. Evlenmenin yapılamaması (m.140)/II.Yapılışı: 1.Tören yeri (m.141)-2.Törenin şekli (m.142)-3. Aile cüzdanı ve

dini tören (m.143). 272-274

C. YÖNETMELİK (m.144). 275

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ  276-305

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: BATIL OLAN EVLENMELER

A. MUTLAK BUTLAN: I. Sebepleri (m.145)/II. Dava açma görevi ve hakkı (m.146)/III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması

(m.147) 306-308

B. NİSBİ BUTLAN:I. Eşlerin dava hakkı: 1.Ayırt etme gücünden ge­çici yoksunluk (m.148)- 2.Yanılma (m.149)-3.Aldatma (m.150)-4. Korkutma (m.151)-5.Hak düşürücü süre (m.152)/II. Yasal

temsilcinin dava hakkı (m.153). 308-310

C. BUTLANI GEREKTİRMEYEN SEBEPLER: I. Bekleme süresine

uymama (m.154)/II. Şekil kurallarına uymama (m.155) 311-312

D. BUTLAN KARARI: I. Genel olarak (m.156)/II.Sonuçları:

1.Çocuklar yönünden (m.157)-2. Eşler yönünden (m.158). 312-313

E. MİRASÇILARIN DAVA HAKKI (m.159). 313

F. YETKİ VE YARGILAMA USULÜ (m.160) 314

İKİNCİ BÖLÜM: BOŞANMA

A. BOŞANMA SEBEPLERİ: I.Zina (m.161)/ II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (m.162)/ III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (m.163)/IV.Terk (m.164)/ V.Akıl hastalığı

(m.165)/VI. Evlilik birliğinin sarsılması (m.166) 314-320

B. DAVA: I. Konusu (m.167)/II. Yetki (m.168)/III. Geçici

önlemler(m.169) . 320-321 XIV / İçindekiler

C. KARAR: I. Boşanma veya ayrılık (m.170)/II. Ayrılık süresi (m.171)/ III. Ayrılık süresinin bitimi (m.172)/IV. Boşanan kadı­nın kişisel durumu (m.173)/V. Boşanmada tazminat ve nafaka: 1. Maddi ve manevi tazminat (m.174)-2. Yoksulluk nafakası (m.175)- 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi (m.176)-4.Yetki (m.177)- 5.Zamanaşımı (m.178)/ VI. Mal rejiminin tasfiyesi: 1. Boşanma halinde (m.179)-2.Ayrılık halinde (m.180)/VII.Miras hakları (m.181)/ VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları:

1.Hakimin takdir yetkisi(m.182)-2.Durumun değişmesi (m.183) 321-330

D. BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ (m.184) 330-331

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:I. Genel olarak (m.185)/ II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma

(m.186)/III. Kadının soyadı (m.187) 331-333

B. BİRLİĞİN TEMSİLİ: I. Eşlerin temsil yetkisi (m.188)/II. Sorumlu­luk (m.189)/ III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması

(190)/IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi (m.191) 333-336

C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ (m.192). 336

D. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ: I.Genel olarak(m.193)/ II.Aile

konutu (m.194) 337-338

E. BİRLİĞİN KORUNMASI: I.Genel olarak(m.195)/II. Eşler birlikte yaşarken (m.196)/III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi (m.197)/ IV. Borçlulara ait önlemler (m.198)/V.Tasarruf yetkisinin sınır­lanması (m.199)/ VI.Durumun değişmesi

m.200)/VII.Yetki(m.201) 338-359

AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 343-356

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV ve YARGILAMA

USULLERİNE DAİR KANUN 357-361

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER

A. YASAL MAL REJİMİ (m.202) 363

B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ: I. Sözleşmenin içeriği (203)/ II.

Sözleşme ehliyeti (m.204)/ III. Sözleşmenin şekli (m.205) 363-365

C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ: I. Eşlerden birinin istemi ile: 1.Karar (m.206)-2. Yetki (m.207)-3.Mal ayrılığına geçişten dön­İçindekiler / XV

me (m.208)/II. Cebri icra halinde: 1.İflasta (m.209)-2. Hacizde (m.210)-3.Eski rejime dönme (m.211) / III. Önceki rejimin

tasfiyesi (m. 212). 365-369

D. ALACAKLILARIN KORUNMASI (m.213) 369

E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ (m.214). 370

F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ (m.215). 371

G. ENVANTER (m.216) 371

H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR(m.217) 371-372

İKİNCİ AYIRIM: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

A. MÜLKİYET: I.Kapsamı (m.218) /II. Edinilmiş mallar (m.219)/ III. Kişisel mallar: 1.Kanuna göre (m.220) -2. Sözleşmeye göre

(m.221)/IV. İspat (m.222). 372-375

B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.223). 375-376

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK (m.224) 376

D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı (m.225)/ II. Malların geri alınması ve borçlar: 1. Genel ola­rak (m.226)-2. Değer artış payı (m.227) / III. Eşlerin paylarının hesaplanması: 1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrıl­ması (m.228)- 2. Eklenecek değerler (m.229) - 3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme (m.230)- 4. Artık değer (m.231) / IV. Değerin belirlenmesi: 1. Sürüm değeri (m. 232)- 2.Gelir değeri: a. Genel olarak (m.233) – b. Özel haller (m. 234) -3.Değerlendirme anı (m.235)/ V. Artık değere katılma: 1. Kanuna göre (m.236)-2. Sözleşmeye göre: a.Genel olarak (m. 237)- b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında (m.238)/ VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi: 1. Ödeme ve ertelenmesi (m.239)- 2. Aile konutu ve ev eşyası

(m.240) -3. Üçüncü kişilere karşı dava (m.241) 376-387

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: MAL AYRILIĞI

A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.242). 387-388

B. DİĞER HÜKÜMLER (m.243) . 388

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF: I. Genel olarak

(m.244)/ II. İspat (m.245) 389XVI / İçindekiler

B. BORÇLARDAN SORUMLULUK (m.246). 389

C. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı (m.247)/ II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi: 1. Genel olarak (m.248)-2. Katkıdan doğan hak (m.249) / III. Aileye özgülenen mallar: 1. Kural (m.250)-2. Paylaşmaya aykırı davra­nışlar (m.251)- 3. Paylaştırma isteminin reddi (m.252)-4. Paylaş­tırma yöntemi (m.253)/ IV. Aile konutu ve ev eşyası: İptal

veya boşanma halinde (m.254)-2. Ölüm halinde (m.255). 390-396

BEŞİNCİ AYIRIM: MAL ORTAKLIĞI

A. MÜLKİYET: I. Kapsamı (m.256)/ II. Ortaklık malları: 1. Genel mal ortaklığı (m.257)- 2. Sınırlı mal ortaklığı: a. Edinilmiş mallar­da ortaklık (m.258)- b. Diğer mal ortaklıkları (m.259)/ III.

Kişisel mallar (m.260) / IV. İspat (m.261) 397-400

B. YÖNETİM VE TASARRUF: I. Ortaklık mallarında: 1. Olağan yö­netim (m.262)- 2. Olağanüstü yönetim (m.263)- 3. Ortaklık mal­ları ile meslek veya sanat icrası (m.264)- 4. Mirasın kabulü veya reddi (m.265)-5. Sorumluluk ve yönetim giderleri

(m.266)/II. Kişisel mallar (m.267) 400-403

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK:I. Ortaklık borçları

(m.268)/II. Kişisel borçlar (m.269). 403-405

D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (m.270) 405

E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı (m.271)/ II. Kişisel mala ekleme (m.272)/ III. Kişisel mal ile or­taklık malı arasındaki denkleştirme (m.273)/IV.Değer artış payı (274)/V. Değer belirlenmesi (m.275)/VI. Paylaşma: 1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü halinde (m.276) - 2. Diğer hallerde (m.277)/ VII. Paylaşma usulü: 1. Kişisel mallar (m.278)-2. Aile konutu ve ev eşyası (m.279)- 3. Diğer malvarlığı değerleri

(m.280)-4. Diğer paylaşma kuralları (m.281) 406-414

İKİNCİ KISIM: HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM: SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER

A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI (m.282). 415-416

B. DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ: I. Yetki (m.283)/ II.

Yargılama usulü (m.284) 416-417İçindekiler / XVII

İKİNCİ AYIRIM: KOCANIN BABALIĞI

A. BABALIK KARİNESİ (m.285). 417-419

B. SOYBAĞININ REDDİ:I. Dava hakkı (m.286)/II. İspat: 1. Evlilik içinde ana rahmine düşme (m.287)- 2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme (m.288)/III. Hak

düşürücü süreler (m.289) 419-422

C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI (m.290). 422-423

D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI (m.291). 423-424

E. SONRADAN EVLENME: I. Koşulu (m.292)/ II. Bildirim

(m.293)/III. İtiraz ve iptal (m.294)  424-426

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A. TANIMA:I. Koşulları ve şekli (m.295)/II.Bildirim (m.296)/ III. İptal davası: 1. Tanıyanın dava hakkı (m.297)-2.İlgililerin dava hakkı: a. Genel olarak(m.298)- b. İspat yükü (m.299)-3.Hak düşürücü

süreler (m.300) 426-430

B. BABALIK HÜKMÜ: I. Dava hakkı (m.301)/II. Karine (m.302)/III.

Hak düşürücü süreler(m.303)/IV. Ananın mali hakları(m.304) 430-435

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: EVLAT EDİNME

A. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ: I. Genel koşulları (m.305) / II. Birlikte evlat edinme (m.306) / III. Tek başına evlat edinme (m.307) / IV.Küçüğün rızası ve yaşı (m.308) /V.Ana ve babanın rızası: 1.Şekil (m.309)-2.Zaman (m.310)-3.Rızanın aranmaması:

a.Koşulları (m.311)-b. Karar (m.312) 436-440

B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ(m.313) 440-441

C. HÜKÜMLERİ (m.314). 441-443

D. ŞEKİL VE USUL:I. Genel olarak (m.315)/II.Araştırma (m.316) 443-444

E. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI: I. Sebepleri: 1.Rızanın bulunmaması (m.317)-2.Diğer noksanlıklar (m.318)/II.Hak

düşürücü süre (m.319). 444-445

F. EVLATLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK (m.320). 445-446

BEŞİNCİ AYIRIM: SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

A. SOYADI (m.321) 446-447

B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER (m.322) 447XVIII / İçindekiler

C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ: I. Ana ve baba ile: 1. Kural (m.323)-

2. Sınırları(m.324)/II.Üçüncü kişiler ile (325)/III.Yetki (m.326) 447-449

D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA:I. Kapsamı (m.327)/ II. Süresi (m.328)/III. Dava hakkı (m.329)/ IV. Nafaka miktarının takdiri (m.330)/ V. Durumun değişmesi (m.331)/VI. Geçici önlemler: 1. Genel olarak (m.332)-2.Babalığın tespitinden önce (m.333)/VII.

Güvence verilmesi (m.334) 449-453

ALTINCI AYIRIM: VELAYET

A. GENEL OLARAK: I. Koşullar (m.335)/II. Ana ve baba evli ise(m.336) /III. Ana ve baba evli değilse (m.337)/IV. Üvey

çocuklar (m.338) 453-455

B. VELAYETİN KAPSAMI:I. Genel olarak (m.339)/II. Eğitim (m.340)/III. Dini eğitim (m.341)/ IV. Çocuğun temsil edilmesi (m.342)/V. Çocuğun fiil ehliyeti (m.343)/VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi (m.344)/VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki

işlemler (m.345) 455-459

C. ÇOCUĞUN KORUNMASI:I. Koruma önlemleri (m.346)/II. Ço­cukların yerleştirilmesi (m.347)/ III. Velayetin kaldırılması: 1. Genel olarak (m.348)-2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi halinde (m.349)- 3. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın

yükümlülükleri (m.350)/IV. Durumun değişmesi (m.351). 459-483

ÇOCUK KORUMA KANUNU 460-479

YEDİNCİ AYIRIM: ÇOCUK MALLARI

A. YÖNETİM: I. Genel olarak (m.352)/II. Evlilik sona erince(m.353). 483-484

B. KULLANMA HAKKI (m.354)  484

C. GELİRLERİN SARFI (m.355)  484

D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI (m.356) 485

E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI: I. Kazandırmalar (m.357)/II. Saklı pay (m.358)/III. Meslek veya sanat için verilen mal ve

kişisel kazanç (m.359) . 485-486

F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI: I. Önlemler (m.360)/

II.Yönetimin ana ve babadan alınması (m.361) 487-488

G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ: I.Malların devri (m.362)/ II. Ana

ve babanın sorumluluğu (m.363). 488-489İçindekiler / XIX

İKİNCİ BÖLÜM: AİLE

BİRİNCİ AYIRIM: NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜKLERİ(m.364) 490

B. DAVA HAKKI (m.365) 491

C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER (m.366). 492

İKİNCİ AYIRIM: EV DÜZENİ

A. KOŞULLARI (m.367) 493

B. HÜKÜMLERİ: I. Ev düzeni ve gözetim (m.368)/II.Sorumluluk (m.369)/III. Altsoyun denkleştirme alacağı: 1.Koşulları (m.370)-

2. İstenmesi (m.371) 493-495

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: AİLE MALLARI

A. AİLE VAKFI (m.372). 496

B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI: I. Oluşumu: 1.Koşulları (m.373)- 2.Şekil (m.374)/II.Süre (m.375)/III.Hükmü:1.Elbirliği ile işletme(m.376)-2.Yönetim ve temsil:a.Genel olarak (m.377)-b. Yöneticinin yetkisi (m.378)-3. Ortak mallar ve kişisel mallar (m.379)-IV. Ortaklığın sona ermesi: 1.Sebepleri (m.380)-2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme (m.381)-3.Ölüm (m.382) -4. Paylaşma kuralları (m.383)/V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı:1.

Konusu (m.384)-2. Özel sona erdirme sebepleri (m.385) 496-503

C. AİLE YURDU: I. Genel olarak (m.386)/II.Kurulması: 1. Koşulları (m.387)-2. Usul ve şekil: a. İlan (m.388)- b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması (m.389)- c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi (m.390)/III. Sonuçları: 1. Tasarruf hakkının sınırlanması (m.391)- 2. Kan hısımlarının ali yurduna alınması (m.392)-3. Malikin ödemede acze düşmesi (m.393)/IV. Sona ermesi: 1. Malikin ölümü halinde

(394)-2. Malikin sağlığında (m.395). 503-508

ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM: VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM: VESAYET ORGANLARI

A. GENEL OLARAK (m.396) 509

B. VESAYET DAİRELERİ: I. Kamu vesayeti (m.397)/II.Özel vesayet:1. Koşulları (m.398)-2.Kurulması(m.399)-3.Aile meclisi

(m.400)-4.Güvence (m.401)-5.Sona ermesi (m.402) 509-511

C. VASİ VE KAYYIM (403) 512XX / İçindekiler

İKİNCİ AYIRIM: VESAYET GEREKTİREN HALLER

A. KÜÇÜKLÜK (m.404) 512

B. KISITLAMA: I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (m.405)/II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim (m.406)/ III. Özgürlüğü bağlayıcı

ceza (m. 407)/IV. İstek üzerine (m.408). 513-515

C. USUL: I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi

raporu (m.409)/II. İlan (m.410). 515-516

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: YETKİ

A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (m.411). 517

B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (m.412). 517

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: VASİNİN ATANMASI

A. KOŞULLARI: I.Genel olarak (m.413)/II.Eşin ve hısımların önceliği (m.414)/ III. İlgililerin isteği (m.415)/IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü (m.416)/V. Vasilikten kaçınma sebepleri (m.417)/

VI. Vasiliğe engel olan sebepler (m.418) 517-520

B. ATAMA USULÜ: I. Vasinin atanması (m.419)/II. Geçici önlemler (m.420)/III. Tebliğ ve ilan (m.421)/IV. Kaçınma ve itiraz: 1.Usul (m.422)-2.Geçici görev (m.423)-3.Karar (m.424)/ V. Görevin

verilmesi (m.425). 521-524

BEŞİNCİ AYIRIM: KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

A. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER:I. Temsil (m.426)/ II.

Yönetim: 1. Kanun gereği (m.427)-2.İstek üzerine (m.428) 524-526

B. YASAL DANIŞMANLIK(m.429). 527

C. YETKİ (m.430) 528

D. USUL (m.431). 528

ALTINCI AYIRIM: KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN

KISITLANMASI

A. KOŞULLARI (m.432) 529

B. YETKİ (m.433) 530

C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (m.434). 530

D. İTİRAZ (m.435) 531

E. USUL: I. Genel olarak (m.436)/II. Yargılama usulü (m.437) 531-532İçindekiler / XXI

İKİNCİ BÖLÜM: VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM: VASİNİN GÖREVLERİ

A. GÖREVE BAŞLAMA:I. Defter tutma (m.438)/II. Değerli şeylerin saklanması (m.439)/III. Taşınırların satılması (m.440)/ IV. Paraların yatırılması: 1. Yatırma zorunluluğu (m.441)-2. Yatırımların dönüştürülmesi (m.442)/V. Ticari ve sınai işletmeler

(m.443)/VI. Taşınmazların satılması (m.444) 533-536

B. ÖZEN VE TEMSİL: I. Kişiye özen: 1. Küçüklerde: a. Genel olarak (m.445)- b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (m.446)-2. Kısıtlılarda (m.447)/II. Temsil: 1. Genel olarak - 2. Yasak işlemler (m.449)-3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması (m.450)- 4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler:a. Vasinin rızası (m.451)-b. Onamamanın sonucu (m.452)-5. Meslek veya sanat

(m.453) 537-541

C. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ:I. Yönetim ve hesap tutma

yükümlülüğü (m.454)/II.Serbest mallar (m.455) 542

D. GÖREVİN SÜRESİ (m.456) 543

E. VASİNİN ÜCRETİ (m.457) 543-544

İKİNCİ AYIRIM: KAYYIMIN GÖREVLERİ

A. KAYYIMIN KONUMU (m.458) . 544

B. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI:I. Belli bir iş (m.459)/II. Malvarlığının

yönetimi (m.460) 545

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: VESAYET DAİRELERİNİN

GÖREVLERİ

A. ŞİKAYET VE İTİRAZ (m.461) 545

B. İZİN: I. Vesayet makamından (m.462)/II.Denetim makamından

(m.463) 546-548

C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (m.464) 548-549

D. İZNİN BULUNMAMASI (m.465). 549

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: VESAYET ORGANLARININ

SORUMLULUĞU

A. ÖZEN YÜKÜMÜ (m.466) 550

B. VASİNİN SORUMLULUĞU (m.467) 550XXII / İçindekiler

C. DEVLETİN SORUMLULUĞU (m.468). 550-551

D. GÖREV VE YETKİ (m.469) 551

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VESAYETİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ AYIRIM: VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN

SONA ERMESİ

A. KÜÇÜKLERDE (m.470) 552

B. HÜKÜMLÜLERDE (m.471). 552

C. DİĞER KISITLILARDA: I. Kaldırılması (m.472)/II. Usulü: 1. İlan (m.473)-2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında (m.474)-3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde(m.475)-4. İstek üzerine

kısıtlamada(m.476). 553-555

D. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA:I. Genel olarak

(m.477)/II. İlan (m.478). 555-556

İKİNCİ AYIRIM: VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (m.479) 556

B. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI:I. Sürenin dolması (m.480)/II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya

çıkması (m.481) /III. Göreve devam zorunluluğu (m.482). 557

C. GÖREVDEN ALINMA: I. Sebepleri (m.483)/II. Usulü: 1. İstek üzerine veya re’sen (m.484)-2. Araştırma ve uyarı (m.485)-3. Geçici önlemler (m.486)-4. Diğer önlemler (m.487)- 5. İtiraz

(m.488) 558-560

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: VESAYETİN SONA

ERMESİNİN SONUÇLARI

A. KESİN HESAP VE MAL VARLIĞININ TESLİMİ (m.489) 561

B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (m.490). 561

C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (m.491). 561-562

D. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI: I. Olağan

zamanaşımı (m.492)/ II. Olağanüstü zamanaşımı (m.493). 562-563

E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (m.494) 564İçindekiler / XXIII

ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM: YASAL MİRASÇILAR

A. KAN HISIMLARI: I. Altsoy (m.495)/ II. Ana ve baba (m.496)/ III. Büyük ana ve büyük baba (m.497)/ IV. Evlilik dışı hısımlar

(m.498) 565-568

B. SAĞ KALAN EŞ (m.499) 569

C. EVLATLIK (m.500) 570

D. DEVLET (m.501) 570

İKİNCİ BÖLÜM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

BİRİNCİ AYIRIM: TASARRUF EHLİYETİ

A. EHLİYET: I. Vasiyette(m.502)/II. Miras sözleşmesinde (m.503) 571

B. İRADE SAKATLIĞI (m.504). 571-572

İKİNCİ AYIRIM: TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM: I. Kapsamı (m.505)/II. Saklı pay (m.506)/ III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı: 1. Borçların indirilmesi (m.507)-2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar

(m.508)-3.Sigorta alacakları (m.509) 572-576

B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA:I. Sebepleri (m.510)/II. Hükümleri (m.511)/III. İspat yükü (m.512)/ IV. Borç ödemeden

aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma (m.513). 576-579

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLARI ÇEŞİTLERİ

A. GENEL OLARAK (m.514) 580

B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER (m.515). 580

C. MİRASÇI ATAMA (m.516) 581

D. BELİRLİ MAL BIRAKMA:I. Konusu (m.517)/II. Teslim borcu

(m.518)/ III. Tereke ile ilgisi (m.519). 582-583

E. YEDEK MİRASÇI ATAMA (m.520) 584

F. ART MİRASÇI ATAMA: I. Belirlenmesi (m.521)/II. Artmirasçıya geçiş (m.522)/ III. Güvence (m.523)/IV. Hükümleri: 1. Önmirasçı

hakkında (m.524)-2. Artmirasçı hakkında (m.525) 584-587 XXIV / İçindekiler

G. VAKIF (m.526) 587

H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ: I. Olumlu miras sözleşmesi (m.527)/ II. Mirastan feragat sözleşmesi: 1. Kapsamı (m.528)-2. Hükümden

düşmesi (m.529)- 3. Tereke alacaklılarının hakları (m.530) 588-591

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

A. VASİYET: I. Şekilleri: 1. Genel olarak (m.531)-2. Resmi vasiyetname: a. Düzenlenmesi (m.532)-b.Memurun işlevi (m.533)-c.Tanıkların katılması (m.534)-d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme (m.535)-e. Düzenlemeye katılma yasağı (m.536)-f. Vasiyetnamenin saklanması (m.537)-3. El yazılı vasiyetname (m.538)-4. Sözlü vasiyet: a. Son arzuları anlatma (m.539)-b. Belgeleme(m.540)-c. Hükümden düşme (m.541)/II. Vasiyetten dönme: 1. Yeni vasiyetname ile (m.542)-2. Yok etme

ile (m.543)-3. Sonraki tasarruflar (m.544) 591-600

B. MİRAS SÖZLEŞMESİ:I. Şekli(m.545)/II. Ortadan kaldırılması: 1. Sağlararasında: a. Sözleşme veya vasiyetname ile (m.546)-b. Sözleşmeden dönme yolu ile (m.547)-2. Miras bırakandan önce

ölme (m.548) 601-603

C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI (m.549) 603

BEŞİNCİ AYIRIM: VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

A. ATANMASI: I. Atanma ve ehliyet (m.550)/ II. Birden çok

vasiyeti yerine getirme görevlisi (m.551) 604-605

B. GÖREV VE YETKİLERİ: I. Genel olarak (m.552)/II. Tereke

malları üzerinde tasarruf (m.553) 606-607

C. GÖREVİN SONA ERMESİ (m.554) 608

D. DENETLENMESİ (m.555) 608

E. SORUMLULUĞU (m.556) 608

ALTINCI AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

A. İPTAL DAVASI: I. Sebepleri (m.557)/II. Dava hakkı (m.558)/III.

Hak düşürücü süreler (m.559) 609-611

B. TENKİS DAVASI I. Koşulları: 1. Genel olarak (m.560)-2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar (m.561)-3.Mirasçının alacaklılarının hakları (m.562)/II. Hükümleri: 1. Genel olarak (m.563)-2. Bölünmez mal vasiyetinde (m.564)-3. Sağlararası kazandırmalar: a. Tenkise tabi kazandırmalar (m.565)-b. Geri İçindekiler / XXV

verme borcu (m.566)-4. Hayat sigortalarında (m.567)-5. İntifa hakkı veya irat bakımından (m.568)-6. Artmirasçı bakımından (m.569)/III Tenkiste sıra (m.570)/IV. Hak düşürücü süreler

(m.571) 612-619

YEDİNCİ AYIRIM

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ

DURUMUNDA (m.572) 620

B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA: I. Tenkis (m.573)/II.

Geri verme (m.574). 621-622

İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM: MİRASIN AÇILMASI

A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI (m.575) 623

B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME (m.576). 623

C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ: I. Mirasa ehliyet: 1.Hak ehliyeti (m.577)-2. Mirastan yoksunluk:a. Sebepleri (m.578)-b.Altsoya etkisi(m.579)/II. Sağ olmak: 1. Mirasçı olarak (m.580)-2. Vasiyet alacaklısı olarak (m.581)-3.Cenin (m.582)-4. İleride doğacak

çocuk (m.583) 624-628

D. GAİPLİK: I. Gaibin mirası: 1-Güvence karşılığı teslim (m.584)- 2.Geri verme (m.585)/II.Gaibe düşen miras (m.586)/III.Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması (m.587)/IV. Hazinenin

istemi (m.588) 629-633

İKİNCİ BÖLÜM: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM: KORUMA ÖNLEMLERİ

A. GENEL OLARAK (m.589). 633-634

B. DEFTER TUTMA (m.590) 635

C. MÜHÜRLEME (m.591) 635-636

D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ: I. Genel olarak (m.592)/ II. Görev, temsil ve sorumluluk (m.593)/III. Mirasçıların

bilinmemesi (m.594). 636-639

E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER: I. Teslim görevi ve alınacak önlemler (m.595)/II. Vasiyetnamenin açılması (m.596)/

III.İlgililere tebliğ (m.597)/ IV. Mirasçılık belgesi (m.598) 639-642XXVI / İçindekiler

İKİNCİ AYIRIM: MİRASIN KAZANILMASI

A. KAZANMA: I. Mirasçılar tarafından(m.599)/II. Vasiyet alacaklıları tarafından: 1. İstem (m.600)-2. Özel durumlar (m.601)- 3. Zamanaşımı (m.602)/III. Alacaklıların durumu

(m.603)/IV.Tenkis ve geri isteme (m.604) 642-646

B. RET: I. Ret beyanı:1. Ret hakkı (m.605)-2. Süre: a. Genel olarak (m.606)-b. Terekenin yazımında (m.607)-3.Ret hakkının geçmesi (608)-4.Reddin şekli (m.609)/II. Ret hakkının düşmesi(m.610)/ III.Mirasçılardan biri tarafından ret (m.611)/IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret: 1. Genel olarak (m.612)-2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi (m.613)-3.Sonra gelen mirasçılar yararına ret (m.614)/V. Ret süresinin uzatılması (m.615)/ VI. Vasiyetin reddi (m.616)/VII. Mirasçıların alacaklılarının

korunması (m.617)/ VIII. Ret halinde sorumluluk (m.618). 647-655

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: RESMİ DEFTER TUTMA

A. KOŞULLARI (m.619) 655

B. USUL: I. Deftere geçirme (m.620)/II. İlan yoluyla çağrı (m.621)/ III. Doğrudan doğruya deftere geçirme (m.622)/IV. Defter

tutmanın sona ermesi (m.623) 656-658

C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU: I.

Yönetim (m.624)/II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı (m.625) 658-659

D. SONUÇLARI: I. Beyana çağrı (m.626)/II.Beyan (m.627)/III. Resmi deftere göre kabulün Sonuçları: 1. Deftere yazılanlardan sorumluluk (m.628)-2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk

(m.629)- 3. Kefalet borçlarından sorumluluk (m.630). 659-662

E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HALİ (m.631). 662

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: RESMİ TASFİYE

A. KOŞULLARI: I. Mirasçıların istemi ile (m.632)/ II. Mirasbırakanın

alacaklılarının istemi ile (m.633) 662-663

B. USUL:I. Yönetim (m.634)/II. Olağan usul ile tasfiye (m.635)/ III.

İflas usulü ile tasfiye (m.636) 664-665

BEŞİNCİ AYIRIM: MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

A. KOŞULLARI (m.637) . 666

B. HÜKÜMLERİ (m.638) 667

C. ZAMANAŞIMI (m.639) 667İçindekiler / XXVII

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİRASIN PAYLAŞILMASI

BİRİNCİ AYIRIM: PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI

A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU: I. Miras ortaklığı (m.640)/

II.Mirasçıların sorumluluğu (m.641). 668-670

B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI (m.642) 670

C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME (m.643) 672

D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (m.644) 672-673

E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI (m.645) 673

İKİNCİ AYIRIM: PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

A. GENEL OLARAK (m.646) 674

B. PAYLAŞMA KURALLARI: I. Mirasbırakanın tasarrufu (m.647)/

II. Paylaşmaya kayyımın katılması (m.648) 675-676

C. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ: I. Mirasçıların eşitliği (m.649)/II. Payların oluşturulması (m.650)/III. Bazı malların

özgülenmesi veya satılması (m.651) 676-678

D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE

ÖZGÜLENMESİ(m.652) 678-679

E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA: I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile Özel anı değeri olan eşya (m.653)/II.Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları (m.654)/ III. Rehnedilmiş tereke malları (m.655)/IV. Taşınmazlar: 1. Bölünme (m.656)-2. Özgülenme: a. Özgülenmeye esas olan değer (m.657)-b. Değerin belirlenmesi (m.658)/V. Tarımsal işletmeler: I. Paylaştırma dışında bırakma: a. Koşulları (m.659)- b. Taşınırların özgülenmesi (m.660)- c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı (m.661)- d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme (m.662)-e.Ergin olmayan mirasçılar (m.663)-2. Aile malları ortaklığı: a. İstem hakkı (m.664)-b. Ortaklığın sona erdirilmesi(m.665)- 3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması (m.666)-4. Yan

sınai işletme (m.667)5. İşletmenin satılması (m.668). 679-687

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: MİRASTA DENKLEŞTİRME

A. MİRASÇILAR ARASINDA (m.669) 688

B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HALİNDE (m.670) 689XXVIII / İçindekiler

C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ: I. Geri verme veya mahsup (m.671)/ II. Miras payını aşan kazandırmalar (m.672)/III. Denkleştirme

değeri (m.673). 689-690

D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (m.674) 691

E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (m.675). 691

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: PAYLAŞMANIN

TAMAMLANMASI VE SONUCU

A. PAYLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI: I. Paylaşma sözleşmesi (m.676)/ II. Miras payı üzerinde sözleşme (m.677)/

III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler (m.678). 692-695

B. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU: I. Garanti borcu (m.679)/II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği

(m.680) 696-697

C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU:

I.Müteselsil sorumluluk (m.681)/II. Mirasçılara rücu (m.682) 697-698

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK. 699-722

DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

A. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ (m.683) 723

B. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI: I. Bütünleyici parça (m.684)/II. Doğal ürünler (m.685)/III. Eklenti: 1-Tanım (m.686)-

2. Eklenti sayılmayanlar (m.687) 724-726

C. BİRLİKTE MÜLKİYET I. Paylı mülkiyet: 1.Genel Kurallar (m.688)- 2. Yönetim ve tasarruf: a. Anlaşmalar (m.689)-b. Olağan yönetim işleri (m.690)- c. Önemli yönetim işleri (m.691)- d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar (m.692)- 3. Yararlanma, kullanma ve koruma(m.693)- Giderler ve yükümlülükler (m.694)-5. Kararların bağlayıcılığı (m.695) 6. Paydaşlıktan çıkarma: a. Paydaşın çıkarılması (m.696)-b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması (m.697)- 7.Paylı mülkiyetin sona ermesi: a. Paylaşma istemi (m.698)- b. Paylaşma biçimi (m.699)- c. İntifa hakkı sahibinin durumu (m.700)/II. Elbirliği mülkiyeti: 1. Kaynakları ve niteliği (m.701)-2.

Hükümleri (m.702)- 3. Sona ermesi (m.703) 727-739İçindekiler / XXIX

İKİNCİ BÖLÜM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

BİRİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN

KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI

A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU (m.704) 739

B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI: I. Tescil (m.705)/II. Kazanma yolları: 1.Hukuki işlem(m.706)-2. İşgal(m.707)-3.Yeni arazi oluşması (m.708)- 4.Arazi kayması: a.Genel olarak (m.709)-b. Heyelan (m.710)-c.Sınırın yeniden belirlenmesi (m.711)-5. Kazandırıcı zamanaşımı: a. Olağan zamanaşımı (m.712)-b. Olağanüstü zamanaşımı (m.713)-c. Sürelerin hesabı(m.714)- 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait

mallar (m.715)/III. Tescili isteme hakkı (m.716) 740-759

C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI (m.717). 763

İKİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ

VE KISITLAMALARI

A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ: I. Kapsam (m.718)/ II. Sınırlar: 1. Sınırların belirlenmesi (m.719)- 2. Sınır belirleme yükümlülüğü (m.720)- 3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet (m.721)/III. Arazideki yapılar: 1. Arazi ve yapı malzemesi: a. Mülkiyet ilişkisi (m.722)-b. Tazminat (m.723)-c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi (m.724)-2. Taşkın yapılar (m.725)-3. Üst hakkı (m.726)-4. Mecralar (m.727)- 5. Taşınır yapılar (m.728)/IV. Araziye dikilen fidanlar (m.729)/V.

Taşınmaz malikinin sorumluluğu (m.730). 764-773

B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI: I. Genel olarak (m.731)/II. Devir hakkının kısıtlamaları: 1. Yasal önalım hakkı: a. Önalım hakkı sahibi (m.732)- b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre (m.733)-c. Kullanılması (m.734)- 2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı (m.735)- 3. Alım ve geri alım hakları (m.736)/III. Komşu hakkı: 1. Kullanma biçimi (m.737)-2. Kazı ve yapılar: a. Kural (m.738)-b. Özel kurallar (m.739)- 3. Bitkiler: a. Kural (m.740)- b. Özel kurallar (m.741)-4. Doğal olarak akan su (m.742)- 5. Fazla suyun akıtılması (m.743)-6. Mecra geçirilmesi: a. Katlanma yükümlülüğü (m.744)- b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması (m.745)-c. Durumun değişmesi (m.746)- 7. Geçit hakları: a. Zorunlu geçit (m.747)-b. Diğer geçit hakları (m.748)-8. Sınırlıklar (m.749)-9. Katılma yükümlülüğü (m.750)/ IV. Başkasının arazisine girme hakkı: 1. Orman ve mer’aya girme XXX / İçindekiler

(m.751)-2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması (m.752)- 3. Zorunluluk halinde (m.753)/ V. Kamu hukuku kısıtlamaları: 1.

Genel olarak (m.754)2. Toprağın iyileştiril-mesi (m.755). 773-790

C. KAYNAK VE YERALTI SULARI:I. Mülkiyet ve irtifak hakkı (m.756)/ II. Kaynaklara zarar verilmesi: 1. Tazminat (m.757)- 2. Eski duruma getirme (m.758)/III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar (m.759)/IV. Özel kanun hükümleri ve yerel adet

(m.760)/ V. Zorunlu su (m.761) 791-794

KAT MÜLKİYETİ KANUNU. 795-837

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TAŞINIR MÜLKİYETİ

A. KONUSU (m.762) 838

B. KAZANILMASI: I. Mülkiyetin nakli: 1.Zilyetliğin devri (m.763)- 2. Mülkiyetin saklı tutulması: a. Genel olarak (m.764)-b. Taksitle satış (m.765)-3. Hükmen teslim(m.766)/II. Sahiplenme: 1. Sahipsiz şeyler (m.767)-2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar (m.768)/III. Bulunmuş eşya: 1. Arama ve ilan (m.769)-2. Koruma ve satma (m.770)- 3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme (m. 771)- 4. Define (m.772)- 5. Bilimsel değeri olan eşya (m.773)/ IV. Düşen veya sürüklenen şeyler (m.774)/V. İşleme (m.775)/VI. Karışma ve

birleşme (m.776)/ VII. Kazandırıcı zamanaşımı (m.777). 838-847

C. KAYBEDİLMESİ (m.778) 847

İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNİ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

BİRİNCİ AYIRIM: TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

A. KONUSU (m.779) 848

B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Kurulması: 1. Tescil (m.780)- 2. Sözleşme (m.781)- 3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı (m.782)/II. Sona ermesi: 1. Genel olarak (m.783)-2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması (m.784)-3. Mahkeme

kararı (m.785) 849-851

C. HÜKÜMLERİ: I.Kapsamı: 1. Genel olarak (m.786)-2. Tescile göre (m.787)-3. İhtiyaçların değişmesi (m.788)-4. Özel kanun hükümleri ve yerel adet (m.789)/ II. Bakım giderleri (m.790)/ III. Değişiklikler (m.740)-1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi (m.791)-2.Bölünme: a. Yararlanan taşınmazın

bölünmesi (m.792)- b. Yüklü taşınmazın bölünmezi (m.793) 851-856İçindekiler / XXXI

İKİNCİ AYIRIM: İNTİFA HAKKI VE DİĞER

İRTİFAK HAKLARI

A. İNTİFA HAKKI: I.Konusu (m.794)/ II.Kurulması (m.795)/ III. Sona ermesi:1. Sona erme sebepleri (m.796)- 2.Süresi (m.797)- 3. Harap olma veya kamulaştırma (m.798)-4. Geri verme: a. Yükümlülük (m.799)-b.Sorumluluk (m.800)- c. Giderler (m.801)- 5. Zamanaşımı (m.802)/ IV. İntifa hakkının hükümleri: 1. İntifa hakkı sahibinin hakları: a. Genel olarak (m.803)- b. Doğal ürünler (m.804)- c. Faizler (m.805)- d. Hakkın kullanılmasının devri (m.806)- 2. Malikin hakları: a.Gözetim (m.807)-b. Güvence isteme (m.808)- c. Bağışlamada güvence (m.809)- d. Güvence verilmemesinin sonuçları (m.810)- 3. Defter tutma (m.811)- 4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri: a. Malın korunması (m.812)-b. Bakım ve işletme giderleri (m.813)- c. Malvarlığı intifaında borçların faizi (m.814)-d. Sigorta ettirme (m.815)/V. Özel haller: 1. Taşınmazlar: a. Ürünler (m.816)-b. Özgülenme yönü (m.817)-c. Ormanlar (m.818)- 2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler (m.819)-3. Alacaklar: a. Yararlanmanın kapsamı (m.820)- b. Ödeme ve işletme (m.821)-c. Devir isteme hakkı

(m.822) 856-872

B. OTURMA HAKKI: I. Genel olarak (m.823)/II. Oturma hakkının

kapsamı (m.824)/ III. Giderler (m.825). 872-874

C. ÜST HAKKI: I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt (m.826)/II. İçerik ve kapsam (m.827)/III. Sona ermenin sonuçları: 1. Yapı mülkiye­tinin malike geçmesi (m.828)-2. Bedel (m.829)-3. Diğer hükümler (m.830)/IV. Süresinden önce devir istemi: 1. Koşulları (m.831)- 2. Hakkın kullanılması (m.832)-3. Diğer haller (m.833)/V. Üst hakkı iradının güvencesi: İpotek kurulmasını isteme hakkı (m.834)-2.

Tescil (m.835)/VI. Sürenin üst sınırı (m.836) 874-881

D. KAYNAK HAKKI (m.837). 881

E. DİĞER İRTİFAK HAKLARI (m.838). 882

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TAŞINMAZ YÜKÜ

A. KONUSU (m.839) 883

B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I.Kurulması:1. Tescil ve kazanma (m.840)- 2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü (m.841) -3. Güvence amacıyla kurulma (m. 842)/ II. Sona ermesi: 1. Genel olarak (m.843)-2. Yükten kurtarma: a. Alacaklının yetkisi XXXII / İçindekiler

(m.844)-b.Yükümlünün yetkisi (m.845)-c. Yükten kurtarma

bedeli (m.846)-3.Zamanaşımı (m.847). 885-888

C. HÜKÜMLERİ: I. Alacaklının hakkının niteliği (m.848)/II.

Yükün niteliği (m.849) 889

İKİNCİ BÖLÜM: TAŞINMAZ REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER

A. KOŞULLAR: I. Taşınmaz rehninin türleri (m.850)/II. Güvence altına alınan alacak: 1. Ana para (m.851)- 2. Faiz (m.852)/III. Taşınmaz: 1. Rehne konu olabilme (m.853)- 2. Belirli olma: a.

Taşınmaz tek ise (m.854)-b. Taşınmaz birden çok ise (m.855). 890-893

B. REHNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Rehnin kurulması: 1. Tescil (m.856)- 2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda (m.857)/ II. Rehnin sona ermesi (m.858)/III. Taşınmazların birleştirilmesi: 1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi (m.859)-2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması (m.860)-3. Bedel olarak ödenen

ceza (m.861). 893-896

C. HÜKMÜ: I. Rehnin kapsamı (m.862)/II. Kira bedelleri (m.863)/ III. Zamanaşımı (m.864)/IV. Önlem alma yetkisi:1.Değer düşmelerine karşı:a.Koruma önlemleri(m.865)- b. Güvence, eski hale getirme, kısmi ödeme isteme (m.866)- 2. Değerin kusur olmadan düşmesi (m.867)-3. Rehinli taşınmazın kısmen devri (m.868)/ V. Rehinden sonra kurulan ayni haklar (m.869)/VI. Rehin derecesi: 1. Rehin derecesinin hükümleri (m.870)-2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki (m.871)-3. Boş dereceler (m.872)/ VII.Rehnin paraya çevrilmesi: 1. Paraya çevirme şekli (m.873)- 2. Satış bedelinin dağıtılması (m.874)-3. Güvencenin kapsamı (m.875)-4.Zorunlu masrafların güvencesi (m.876)/VIII. Arazinin iyileştirilmesi halinde rehin hakkı: 1. Öncelik (m.877)- 2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi (m.878)/IX. Sigorta tazminatı

üzerinde hak (m.879)/X. Alacaklının temsili (m.880). 896-910

İKİNCİ AYIRIM: İPOTEK

A. AMAÇ VE NİTELİK (m.881). 910

B. KURULMASI VE SONA ERMESİ: I. Kuruluş (m.882)/II. Sona erme: 1. İpoteğin terkinini isteme hakkı (m.883)-2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı(m.884)-3. İpotekten kurtarma:a. Koşulları ve usulü (m.885)-b. Açık artırma (m.886)- 4. Ödeme

istemi (m.887) 911-913İçindekiler / XXXIII

C. HÜKMÜ: I. Mülkiyet ve borçluluk: 1. Taşınmazın devri (m.888)- 2. Taşınmazın bölünmesi (m.889)- 3. Borcu yüklenmenin

bildirilmesi /II. Alacağın devri (m.891) 914-916

D. KANUNİ İPOTEK:I. Tescile tabi olmayan kanuni ipotek (m.892)/ II. Tescile tabi kanuni ipotekler: 1. Haller (m.893)- 2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından (m.894)- 3. Zanaatkar ve yükleniciler bakımından: a. Tescil (m.895)-b. Sıra

(m.896)- c. Öncelik (m.897) 916-919

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT

SENEDİ

A. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ:I. Amaç ve nitelik (m.898)/II. Değer biçilmesi (m.899)/ III. Muacceliyet bildirimi (m.900)/IV. Malikin

durumu (m.901)/V. Devir ve bölünme (m.902). 920-922

B. İRAT SENEDİ: I. Amaç ve nitelik (m.903)/II. Sorumluluğun sınırı (m.904)/ III. Devletin sorumluluğu (m.905)/ IV. Yükten kurtarma (m.906)/ V. Borç ve mülkiyet (m.907)/ VI. Bölünme

(m.908) 922-925

C. ORTAK HÜKÜMLER: I. Kurulması: 1. Alacağın niteliği (m.909)- 2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi (m.910)-3. Tescil ve rehin senedi: a. Rehin senedini düzenleme gereği (m.911)- b. Rehin senedinin düzenlenmesi (m.912)-c. Rehin senedinin şekli (m.913)- 4. Alacaklının belirlenmesi: a. Düzenleme sırasında(m.914) - b. Ortak temsilci(m.915)-5. Ödeme yeri (m.916)-6. Alacağın devrinden sonra ödeme (m.917)/II. Sona erme: 1. Alacaklının olmaması (m.918)-2. Terkin (m.919)/III. Alacaklının hakları: 1. İyiniyetin korunması: a. Tescil bakımından(m.920)-b. Senet bakımından (m.921)-c. Senet ile tescilin ilişkisi (m.922)- 2. Hakkın ileri sürülmesi (m.923)-3. Alacağın devri (m.924)/IV. İptal:1. Senedin kaybedilmesi (m.925)-2. İlan yoluyla duyuru (m.926)/V. Borçlunun def’ileri (m.927)/ VI. Ödenen senedin geri verilmesi

(m.928)/VII. Hukuki ilişkide değişiklik (m.929). 925-935

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE

ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ

A. REHİNLİ TAHVİLLER (m.930). 935

B. SERİ HALİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI: I. Genel olarak (m.931)/II. Düzenlenmesi (m.932)/III. Borcun kısım kısım ödenmesi (m.933)/IV. Tescil (m.934)/V. Hükmü: 1. Senedi XXXIV / İçindekiler

çıkaran aracı kurum (m.935)/2. Senetlerin geri ödenmesi: a. Ödeme planı (m.936)- b. Denetleme (m.937)-c. Geri ödemelerin

özgülenmesi (m.938) 936-939

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TAŞINIR REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM: TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI

A. TESLİME BAĞLI REHİN:I. Kurulması: 1. Alacaklının zilyetliği (m.939)-2. Ayrık durumlar (m.940)- 3. Art rehin (m. 941)-4. Alt rehin (m.942)/ II. Rehnin sona ermesi: 1. Zilyetliğin kaybı (m.943)-2. Geri verme borcu (m.944)-3. Alacaklının sorumluluğu (m.945)/ III. Rehnin hükümleri: 1. Alacaklının hakkı (m.946)-2. Rehnin kapsamı (m.947)-3. Rehnin sırası (m.948)-4. Mülkiyetin

geçememesi (m.949). 939-955

HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ 942-950

B. HAPİS HAKKI: I. Koşulları (m.950)/II. Ayrık durumlar (m.951)/

III. Borç ödemeden aciz (m.952)/IV. Hükümleri(m.953) 955-957

İKİNCİ AYIRIM: ALACAKLAR VE DİĞER

HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

A. GENEL OLARAK (m.954) 958

B. KURULMASI: I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda (m.955)/II. Kıymetli evrakta (m.956)/ III. Emtiayı temsil eden

senetlerde (m.957)/IV. Art rehin (m.958) 958-960

C. HÜKÜMLERİ: I. Rehnin kapsamı (m.959)/II. Rehinli pay

senetlerinin temsili (m.960)/ III. Yönetim ve ödeme (m.961) 960-962

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ

VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

A. ÖDÜNÇ VERENLER: I. İşletme izni alma (m.962)/II. Süre (m.963). 962-963

B. TAŞINIR REHNİ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ: I. Kurulması (m.964)/ II. Hükümleri: 1. Rehnin paraya çevrilmesi (m.965)-2. Arta kalan para üzerindeki hak (m.966)/ III. Rehnin sona ermesi: 1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı (m.967)-2. Ödünç verenin

hakları (m.968) 963-965

C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM (m.969). 965İçindekiler / XXXV

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: REHİNLİ TAHVİL

A. NİTELİĞİ (m.970) 966

B. ŞEKLİ (m.971) 966

C. DÜZENLEMESİ (m.972) 967

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU . 968-974

ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

BİRİNCİ BÖLÜM:ZİLYETLİK

A. ZİLYETLİK KAVRAMI VE TÜRLERİ: I. Kavram (m.973)/II. Türleri:1. Asli ve fer’i zilyetlik (m.974)-2. Dolaylı ve dolaysız

zilyetlik (m.975)/III. Geçici olarak kesilme (m.976) 975-977

B. ZİLYETLİĞİN DEVRİ: I. Hazırlar arasında (m.977)/II. Hazır olmayanlar arasında (m.978)/ III. Teslimsiz devir (m.979)/IV.

Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi (m.980) 977-979

C. ZİLYETLİĞİN HÜKÜMLERİ: I. Korunması: 1. Savunma hakkı (m.981)- 2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı (m.982)- 3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı(m. 983)- 4. Dava hakkının düşmesi (m.984)/ II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması: 1. Mülkiyet karinesi (m.985)- 2. Fer’i zilyetlikte karine (m.986)-3. Davaya karşı savunma (m.987)- 4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası: a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından (m.988)- b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından (m.989)-c. Para ve hamile yazılı senetlerde (m.990)- d. İyiniyetli olmama halinde (m.991)-5. Taşınmazlarda karine (m.992)/ III. Sorumluluk: 1. İyiniyetli zilyet bakımından: a. Yararlanma (m.993)-b. Tazminat (m.994)- 2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından (m.995)/IV. Kazandırıcı

zamanaşımından yararlanma (m.996). 979-989

TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN

ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN . 991-997

İKİNCİ BÖLÜM

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat