Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları Cihan Şahin

Yargıtay Kararları IşığındaTaksirle Öldürme ve Yaralama Suçları


Basım Tarihi
2019-06
Sayfa Sayısı
1031
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007548
Boyut
16x24
Baskı
1190,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 190 puan kazanacaksınız)
   190
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Taksire Dayalı Ceza Sorumluluğu
- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu
- Taksirle Öldürme Suçu
- Taksirle Yaralama Suçu
- Faaliyet Kaynaklarına Göre Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları
- Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Suçun Özel Görünüş Biçimleri
- Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Güvenlik Tedbirleri
- Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları Yönünden Ceza Muhakemesi Kurumlarının Uygulanması
Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarında Takdiri İndirim ve Cezanın Bireyselleştirilmesi Kurumları

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9

BİRİNCİ BÖLÜM
TAKSİRE DAYALI CEZA SORUMLULUĞU

BİRİNCİ KISIM TARİHSEL GELİŞİM
I. İLK ve ORTA ZAMANLAR CEZA HUKUKU DEVRİ 19
A. İlkel Ceza Hukuku Devrinde Ceza Sorumluluğunun Esası 19
B. Hammurabi Kanunlarına Göre Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 20
C. İbrani Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 20
D. Hint Manu Ceza Kanununda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 21
E. Eski Yunan Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 21
F. Roma Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 22
G. Barbar Kavimleri Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 23
H. Kanonik Hukukta Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk 24
II. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU DEVRİ 25
III. YENİ ZAMANLAR CEZA HUKUKU DEVRİ 26
IV. ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKU DEVRİ 27
İKİNCİ KISIM
TÜRK CEZA HUKUKU TARİHİ BAKIMINDAN TAKSİRDEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ
I. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA KADARKİ DÖNEM 28
II. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAKSİRİN DÜZENLENİŞİ 30
A. Tedbirsizlik 31
B. Dikkatsizlik 31
C. Meslek ve Sanatta Acemilik 32
D. Nizamat, Evamir ve Talimatlara Riayetsizlik 33
ÜÇÜNCÜ KISIM
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAKSİRİN DÜZENLENİŞİ
I. YASAL DÜZENLEME 34
II. TAKSİRİN TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 37
A. KAVRAM OLARAK TAKSİR 37

B. TAKSİRİN HUKUKİ ESASINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 39
1. Vazifeye Aykırılık Görüşü 39
2. Etkin Sebep Teorisi 40
3. Hata Teorisi 40
4. Önleyebilme Teorisi 41
5. Öngörebilme Teorisi 42
6. Tehlike Teorileri 45
III. TAKSİRİN UNSURLARI 46
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 47
B. Davranış Kurallarına Uymama 48
C. Hareketin İradi Olması 50
D. Öngörülebilir Neticenin Fail Tarafından Öngörülememiş Olması 52
E. Neticenin İradi Olmaması 66
F. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 66
Üçüncü Kişinin Hareketleri 68
Mağdurun Hareketleri 72
IV. TAKSİR ÇEŞİTLERİ 73
A. Basit (Bilinçsiz, Şuursuz) Taksir 74
B. Bilinçli (Şuurlu) Taksir 74
1. Yasal Düzenleme 74
2. Tanımı 74
3. Bilinçli Taksir Halinde Ceza Tayini 76
4. Bilinçli Taksir Halleri 80
Yüksek Mahkemenin, Bilinçli Taksir Olarak Kabul Ettiği Bazı Olaylar 84
i) Trafik Kazalarında 84
ii) İş Kazalarında 100
iii) Diğer Olaylarda 114
iv) Düğünlerde, Kalabalık Mekânlarda Havaya Silahla Ateş Etme Olayları 118
5. Bilinçli Taksir Olarak Kabul Edilmeyen Olaylar 121
6. Bilinçli Taksir ve Olası Kast Ayrımı 138
V. TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSUR ve CEZANIN BELİRLENMESİ 146
VI. TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ VEYA CEZAYI HAFİFLETEN
NEDEN 156
A. Taksirle İşlenen Bir Suç Olmalıdır 157
B. Taksirli Fiilden Dolayı Münhasıran Kişisel ve Ailevi Durum İtibariyle Zararlı Bir Netice Meydana Gelmiş Olmalıdır 159
C. Netice Failin Kişisel ve Ailevi Durumu Bakımından Artık Bir Cezanın Verilmesini
Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmasına Yol Açmalıdır 175
Şahsi Cezasızlık Sebebi Yada Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nedenin Varlığı Halinde Eylemin Bölünüp Bölünemeyeceği 177
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 188

İKİNCİ BÖLÜM
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU
A. GENEL OLARAK 209
B. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN, TAKSİRLİ BİR SUÇ OLUP
OLMADIĞI 210
C. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇA İŞTİRAK 212
D. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ
YARALAMA (NSAY) SUÇUNUN ŞARTLARI: 215
1. Fail Tarafından İşlenen Temel Suç, Kasten ya da Olası Kastla İşlenmiş Yaralama
Suçu Olmalıdır: 215
2. Failin Kastı, Yaralama Amacına Yönelik Olmalı, Öldürme Kastı Bulunmamalıdır: 215
3. Failin, Yaralama Kastı Taşıyan Hareketi Sonucunda Ölüm Meydana Gelmiş
Olmalıdır: 218
4. Kasten Yaralama İle Ölüm Neticesi Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır: 221
5. Fail, Meydana Gelen Ölüm Neticesi Bakımından En Azından Taksir Düzeyinde
Kusurlu Olmalıdır 229
6. Yaralama İle Ölüm Neticesi Aynı Kişi Üzerinde Gerçekleşmiş Olmalıdır: 233
E. KASTEN YARALAMA SUÇUNUN TCK'NIN 86/2. MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞI
HALLERDE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA 234
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
I. YASAL DÜZENLEME 253
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 257
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 257
A. Suçun Faili 257
B. Suçun Mağduru 257
C. Hareket 263
D. Netice 264
E. Nedensellik Bağı 265
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 269
V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 269
VI. YAPTIRIM 278
VII. DAVA ZAMANAŞIMI 286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
I. YASAL DÜZENLEME 293
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 298
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 298
A. Suçun Faili 298
B. Suçun Mağduru 299

C. Hareket 300
D. Netice 305
E. Nedensellik Bağı 306
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 308
V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 308
A. TCK'nın 89/2. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Yaralama Halleri 311
1. Fiilin, Mağdurun Duyu veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına
Neden Olması 311
2. Fiilin, Mağdurun Vücudunda Kemik Kırılmasına Neden Olması 315
3. Fiilin, Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması 315
4. Fiilin, Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması 316
5. Fiilin, Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması 320
6. Fiilin, Gebe Olan Mağdur Kadının Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına
Neden Olması 322
B. TCK'nın 89/3. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Yaralama Halleri 323
1. Fiilin, Mağdurda İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir hastalığa veya Mağdurun
Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 323
2. Fiilin, Mağdurun Duyu veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden
Olması 325
3. Fiilin, Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına
Neden Olması 329
4. Fiilin, Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişikliğe Neden Olması 331
5. Fiilin, Gebe Olan Mağdur Kadının Çocuğunun Düşmesine Neden Olması 334
C. TCK'nın 89/4. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Hal 335
VI. YAPTIRIM 339
VII. DAVA ZAMANAŞIMI 347

BEŞİNCİ BÖLÜM FAALİYET KAYNAKLARINA GÖRE
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI

BİRİNCİ KISIM TRAFİK KAZALARI
I. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN KAPSAMI: 350
II. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDAKİ TANIMLAR 350
III. TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜ VE DİĞER ŞAHISLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 357
IV. KAZA MAHALLİNE İNTİKAL VE İNCELEMELER 358
V. ASLİ KUSUR – TALİ KUSUR AYRIMI 368
VI. TRAFİK KAZALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR 373
A. Alkollü Araç Kullanma 373
B. Kırmızı Işık İhlalleri 381

C. Hız Tahdit- Yaya Geçidi-Okul Geçidi Trafik İşaret Levhaları 389
D. Karlı ve/veya Buzlu Yollarda Kış Lastiği, Zincir Kullanılmaması 392
E. Geri Manevrayla Çarpma 396
F. Yoldan Kaynaklanan Kusurlar 401
G. Yayanın Trafik Kazasına Sebebiyet Vermesi 403
H. Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların Karıştığı Kazalar 416
VII. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ 417
A. Bilirkişilik Şartları ve Atanması 417
B. Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi 421
C. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler 422
D. Bilirkişilerin Sicilden Silinmesi ve Listelerden Çıkarılması 422
E. Birden Fazla Bilirkişi Görevlendirilmesi. 423
F. İnceleme Süresi, Rapor Tanzimi ve Ücret Hakkı 423
G. Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Hususlar 425
H. Trafik Kazalarında Bilirkişilik 429
İKİNCİ KISIM
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ TIBBİ MÜDAHALELERİ
I. TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI VE HUKUKİ DAYANAKLARI 433
II. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI 434
A. Endikasyon (Tıbbi Gereklilik, Zorunluluk) 434
B. Müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması 436
1. Hekim (Tabip) ve Uzman Hekim (Tabip) 441
2. İcapçı Hekim Uygulaması 449
3. Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi 456
4. Hemşire ve Hemşire Yardımcısı 458
5. Ebe ve Ebe Yardımcısı 464
C. Aydınlatma ve Rıza 469
1. Tedaviyi Ret Hakkı 469
2. Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü 472
3. Aydınlatma Yükümlülüğünün İstisnaları 475
4. Tıbbi Müdahaleye Rıza 477
D. Tıp Meslek ve Sanatı Alanında Kabul Edilen Tıbbi Uzmanlık Kurallarına Uygun ve
Özenli Müdahale 481
III. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS) 494
A. Teşhis Hatası 498
B. Tedavi Hatası 500
C. Organizasyon Kusuru 504
D. Üstlenme Kusuru 511
IV. ÖTENAZİ 514

V. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ALINMASI 514
VI. TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAKSİRLE ÖLDÜRME/ YARALAMA SUÇLARINDA NEDENSELLİK BAĞI ve İHMAL SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE
KULLANMA SUÇUNDAN SORUMLULUK 522
VII. GÖREV BELGESİNİN TEMİNİ ve ÖZEL SORUŞTURMA USULÜNÜN UYGULANMASI 533
ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞ KAZALARI
I. TEMEL KAVRAMLAR 535
İŞYERİ 535
İŞÇİ / ÇALIŞAN 538
İŞVEREN 539
İŞVEREN VEKİLİ 542
ALT İŞVEREN (TAŞERON) 543
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 544
İŞ KAZASI 545
II. İŞÇİNİN/ÇALIŞANIN VE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 548
A. İşçinin / Çalışanın Yükümlülükleri 548
B. İşverenin Yükümlülükleri 551
1. Gözetme (Koruma) Yükümlülüğü 552
2. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Atama Yükümlülüğü 554
3. Bilgilendirme ve Eğitim Yükümlülüğü 560
4. Denetleme, İzleme ve Uygunsuzlukların Giderilmesini Sağlama Yükümlülüğü 564
5. Risklerle Mücadele Yükümlülüğü 565
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Oluşturma Yükümlülüğü 566
7. Diğer Yükümlülükler 568
III. İŞVERENİN İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞU 569
A. İşyerinde veya İşyeri Dışında Olmakla Birlikte, Yapılan İşle Bağlantılı Bir İş Kazasının Varlığı 571
1. İş Ekipmanlarının Kullanımı 576
2. Elektrik Tesisatı ve Enerji Dağıtımı 581
3. Yangınla Mücadele 590
4. Havalandırma, Ortam Sıcaklığı, Aydınlatma: 591
5. Kapılar, Girişler ve Merdivenler 594
6. Açık Alanlardaki Çalışmalar 595
7. Yüksekte Çalışma ve Cisim Düşmesi 596
8. İskelelerin Kullanımı 601
9. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı 602
10. Halat Kullanılarak Yapılan Çalışmalar 607
11. Yıkım İşleri 608
B. Emir ve Talimat Verme Yetkisine Sahip Olması 610

C. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması 617
D. Hareket ile Zararlı Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı 625
IV. TÜZEL KİŞİ İŞVERENLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 632
V. İŞVEREN VEKİLİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 645
VI. ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) İLİŞKİSİNDE CEZAİ SORUMLULUK 659
A. Genel Olarak 659
B. Cezai Sorumluluk 664
1. Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmesindeki Hükümler. 668
2. Mevzuatta Öngörülen Düzenlemeler 672
VII. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE CEZAİ SORUMLULUK 686
VIII. MADEN KAZALARI 689
A. Maden Kavramı ve İşletme İzni 689
B. Maden Kazalarının Nedenleri 690
C. Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman 695
1. Daimi Nezaretçi 695
a. Daimi Nezaretçinin Eğitimi ve Atanması 696
b. Daimi Nezaretçinin Görev ve Yetkileri 698
c. Daimi Nezaretçinin Görevinin Sona Ermesi 700
2. Teknik Eleman 701
D. İşverenin Yükümlülükleri 702
E. Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları 706
IX. İŞ VE MADEN KAZALARINDA KUSURUN BELİRLENMESİ VE BİLİRKİŞİ TAYİNİ 727
DÖRDÜNCÜ KISIM DİĞER FAALİYETLER
I. EV HİZMETLERİ VEYA KÜÇÜK ÇAPLI TADİLAT/TAMİRAT İŞLERİ ESNASINDA
MEYDANA GELEN KAZALAR 748
A. Genel Olarak 748
B. Cezai Sorumluluk 750
C. Bina Sahibi ve Apartman Yöneticisinin Sorumluluğuna İlişkin Daire Kararları 754
II. SULAMA KANALLARI, GÖLET, PİKNİK VE MESİRE YERLERİNDEKİ KAZALARDA
CEZAİ SORUMLULUK 758
ALTINCI BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS 765
II. ZİNCİRLEME SUÇ 766
III. İŞTİRAK 768
IV. İÇTİMA 771
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU İLE TAKSİRLE ÖLDÜRME/YARALAMA SUÇLARINDA FİKRİ İÇTİMA 778

YEDİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BİRİNCİ KISIM
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA, MESLEK VEYA SANATIN İCRASININ YASAKLANMASI YA DA SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI
I. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA 791
II. MESLEK VEYA SANATIN İCRASININ YASAKLANMASI YA DA SÜRÜCÜ BELGESİNİN
GERİ ALINMASI 794

İKİNCİ KISIM TEKERRÜR
I. TEKERRÜRÜN ŞARTLARI 810
A. Sanık Hakkında Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkûmiyeti Bulunmalıdır 810
B. Sanık, Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinden Sonra Yeni Bir
Suç İşlemiş Olmalıdır 818
C. Sanık, Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinden Sonra İşlediği
İkinci Suçu, TCK’nın 58/2. maddesinde Belirtilen Süreler İçerisinde İşlemiş Olmalıdır 821
II. TEKERRÜRÜN SONUÇLARI 826
A. Genel Olarak 826
B. Tekerrüre Bağlanan Sonuçlar 828
1. Mükerrir Sanık Hakkında, Sonraki Suç Nedeniyle Yasa Maddesinde Seçimlik Ceza Olarak Hapis veya Adlî Para Cezası Öngörülmüşse, Hapis Cezasına
Hükmolunacaktır 828
2. Cezanın Kişiselleştirilmesine İlişkin Kurumların Uygulanmasına Engel Teşkil
Edebilir 829
3. Hükmolunan Ceza, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilecektir 830
4. Hükümlü Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır 834
III. İKİNCİ DEFA TEKERRÜR 836

ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜSADERE 842

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI YÖNÜNDEN CEZA MUHAKEMESİ KURUMLARININ UYGULANMASI

BİRİNCİ KISIM SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
I. ŞİKÂYET 845

A. Tanımı, Şikâyet Hakkına Sahip Olanlar ve Hakkın Kullanımı 845
B. Şikâyetin Özellikleri 852
1. Şikâyet İstisnaidir 852
2. Şikâyet, Hak Düşürücü Süreye Tabidir 852
3. Şikâyetin Belirli Bir Formülü Yoktur 858
4. Şikâyet Belli Makamlara Yapılabilir 859
5. Şikâyet, Fiile İlişkindir 861
6. Şikâyetten Feragat ve Vazgeçme Mümkündür 863
7. Şikâyetin ve Şikâyetten Vazgeçmenin Şarta Bağlanıp Bağlanamayacağı 876
C. Sessiz Şikâyet 878
II. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 884
III. TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 887
İKİNCİ KISIM
MEMUR VEYA KAMU GÖREVLERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 889
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAMU DAVASINA KATILMA 905
DÖRDÜNCÜ KISIM
UZLAŞMA 928

DOKUZUNCU BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA TAKDİRİ İNDİRİM VE CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KURUMLARI

BİRİNCİ KISIM
TAKDİRİ İNDİRİM 937

İKİNCİ KISIM
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KURUMLARI
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 942
A. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIM ve SEÇENEK TEDBİR
TÜRLERİ 958
1. Adli Para Cezası Yaptırımı (TCK m. 50/1-a) 959
2. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İadesi, Suçtan Önceki Hale
Getirilmesi veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesine Çevirme (TCK m. 50/1-b) 970
3. En Az İki Yıl Süreyle, Bir Meslek veya Sanat Edinmeyi Sağlamak Amacıyla, Gerektiğinde Barınma İmkânı da Bulunan Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmeye Çevirme (TCK m. 50/1-c) 972
4. Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, Belirli Yerlere
Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanmaya Çevirme (TCK m. 50/1-d) 973
5. Sağladığı Hak ve Yetkiler Kötüye Kullanılmak Suretiyle veya Gerektirdiği Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranılarak Suç İşlenmiş Olması Durumunda; Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, İlgili Ehliyet ve

Ruhsat Belgelerinin Geri Alınmasına, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanmaya Çevirme (TCK m. 50/1-e) 975
6. Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle ve Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine Çevirme (TCK
m. 50/1-f) 977
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 977
A. Sanık Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Verilmiş Olması 978
B. Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezanın Hapis Cezası Olması ve Ceza Miktarının
Kanunda Belirtilen Süreyi Geçmemesi 979
C. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına
Mahkûm Edilmemiş Olması 981
D. Sanığın, Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık
Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması 983
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 991
A. HAGB’NİN ŞARTLARI 992
1. Hükmedilen Sonuç Cezanın, iki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis ya da Adli Para
Cezası Olması 992
2. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması 995
3. Mahkemece, Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate
Varılması 999
4. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın, Aynen İade,
Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi 1002
5. Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Muvafakat Göstermiş
Olması 1009
6. Daha Önce Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmiş Olan ve Denetim Süresi Devam Eden Sanığın, Yargılamaya Konu
Suçunun Kasıtlı Bir Suç Olmaması 1011
B. MAHKEMENİN DEĞERLENDİRME YAPMA ZORUNLULUĞU: 1012
C. SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN VE ERTELEMEDEN ÖNCE GÖZETİLMESİ 1013
D. HAGB’NİN SONUÇLARI 1014
E. AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI 1016
KAYNAKÇA 1023

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
95,00   
190,00   
3
63,33   
190,00   
4
47,50   
190,00   
5
39,90   
199,50   
6
33,57   
201,40   
7
29,04   
203,30   
8
25,65   
205,20   
9
23,01   
207,10   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
95,00   
190,00   
3
63,33   
190,00   
4
47,50   
190,00   
5
39,90   
199,50   
6
33,57   
201,40   
7
29,04   
203,30   
8
25,65   
205,20   
9
23,01   
207,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
95,00   
190,00   
3
63,33   
190,00   
4
47,50   
190,00   
5
39,90   
199,50   
6
33,57   
201,40   
7
29,04   
203,30   
8
25,65   
205,20   
9
23,01   
207,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
95,00   
190,00   
3
63,33   
190,00   
4
47,50   
190,00   
5
39,90   
199,50   
6
33,57   
201,40   
7
29,04   
203,30   
8
25,65   
205,20   
9
23,01   
207,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
95,00   
190,00   
3
63,33   
190,00   
4
47,50   
190,00   
5
39,90   
199,50   
6
33,57   
201,40   
7
29,04   
203,30   
8
25,65   
205,20   
9
23,01   
207,10   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
190,00   
190,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat