Cedaw Sözleşmesi Demet Özdamar

Cedaw Sözleşmesi


Basım Tarihi
2009-10
Sayfa Sayısı
616
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750210587
Baskı
1195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195


Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR- İnsan Haklari Ve Kadinlar İle İlgili Uluslararasi Hukukî Düzenlemeler

- Cedaw'daki Başlica Haklar Ve İç Hukukumuza, Özellikle Aile Hukukumuza Etkisi

- Ayrimciliğin Tanimi Ve Bütün Yaşam Alanlarinda, Her Türlü Ayrimcilik Yasaği

- Siyaset, Eğitim, Çalişma, Sağlik Gibi Alanlarda Ayrimcilik Yasaği

- Aile Yaşamina İlişkin Haklar: Evlenme, Evlenme Yaşi Ve Eş Seçimi, Eşlerin, Her Konuda (Soyadi, Meslek Ve İş Seçme, Mallar Ve Çocuklar İle İlgili Olarak) Ayni Haklara Sahip Olmasi Eşitlik İlkesi

- Önyargi Ve Geleneklerin Tasfiyesi

- Özel Önlemlerin (Tedbirlerin) Alinmasi Ve Bu Konuda Devletlerin Yükümlülükleri

- Hukukî Alanda Ayrimciliğa Karşi

- Eşitlik İlkesi Gereği Alinan Özel Tedbirler

- Anayasa, Türk Medenî Kanunu, Ailenin Korunmasi Hakkinda Kanun, Aile Mahkemeleri Kanunu

- Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Devlet Memurlari Kanunu, Vatandaşlik Kanunu

- Kadinin Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkinda Kanun Vs. Açisindan

- Kadina Yönelik Şiddet, Ailenin Korunmasi Ve Siğinma - Koruma - Konuk Evleri

- Cedaw Ve Ek İhtiyarî Protokol?Ün Denetim Sistemi

- Kadinlara Karşi Ayrimciliğin Tasfiye Edilmesi (Önlenmesi) Komitesi (Cedaw Komitesi)

- Devlet Raporlari

- Sivil Toplum Kuruluşlarinin

- Hükümet Dişi Örgütlerin

- Ngo?Larin Gölge Raporlari

- Cedaw Ve Ek İhtiyarî Protokol?Ün, Avrupa Birliği Açisindan Değerlendirilmesi

- Kadinlarin Cedaw?Dan Ve Ek İhtiyarî Protokolden Yararlanabilme İmkânlariİÇİNDEKİLER

Önsöz ve Teşekkür 7

EK I. KADININ HUKUKÎ DURUMUNU İLGİLENDİREN DÜZENLEMELERİN LİSTESİ (KADIN HUKUKU MEVZUATI) 19

Kısaltmalar 25

Giriş 29Birinci Bölüm

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ (CEDAW)§1. GENEL OLARAK 31

I. İnsan Hakları ve Kadınlar ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler 31

II. Uluslararası Sözleşme Olarak “CEDAW ve Ek İhtiyarî Protokol”ün Anayasamız Karşısındaki Durumu ve Doğrudan Uygulanma Sorunu 35

§2. CEDAW VE EK İHTİYARÎ PROTOKOL’ÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 36

I. CEDAW ve Ek İhtiyarî Protokol’ün Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Ortaya Çıkışı (Uluslararası Kadın Konferansları, Faaliyetleri ve “Dünya Kadınlar Günü” ile Bağlantılı Olarak) 36

II. Türkiye Tarafından CEDAW’ın Kabulü ve Çekincelerimiz 40

A. CEDAW m.9/1 (Vatandaşlık Hakkı) ile İlgili Çekince 43

B. CEDAW m.15/2, 4 (Hukuk Önünde Eşilik Hakkı) ile İlgili Çekince 44

C. CEDAW m. 16/1 c, d, f, g (Evlenme ve Aile İlişkileri Alanındaki Haklar) ile İlgili Çekince 44

D. CEDAW m.29/1 (Sözleşmenin Yorumu İle İlgili Uyuşmazlıklar) ile İlgili Çekince 47

§3. CEDAW’IN ESASA VE ŞEKLE İLİŞKİN (SİSTEMATİK) ÖZELLİKLERİ 49

I. Genel Olarak 49

II. CEDAW’ın Sistematik Özellikleri 52

A. Sözleşmenin “Çerçeve Maddeleri”nin Önemli Unsurları 53

B. Sözleşmede Ele Alınan Kadınların Diğer Yaşam Alanları 54

§4. CEDAW VE EK İHTİYARÎ PROTOKOL ARASINDAKİ İLİŞKİ 55İkinci Bölüm

CEDAW’IN İÇ HUKUKUMUZA,

ÖZELLİKLE YENİ AİLE HUKUKUMUZA ETKİSİ VE

İÇ HUKUKUMUZLA BAĞLANTISI§1. KADIN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE CEDAW 57

I. Dünya’da ve Bazı Avrupa Ülkelerinde (İsviçre, Almanya ve Avusturya’da) “Farklı Cinslerin Eşitliği İlkesi”, “Gender Mainstreaming” ve “Kadın Hakları”nın Tarihsel Gelişimi 57

A. Genel Olarak 57

B. İsviçre Hukuku’nda Farklı Cinslerin Eşitliği İlkesi 60

C. Alman Hukuku’nda Farklı Cinslerin Eşitliği İlkesi 65

D. Avusturya Hukuku’nda Farklı Cinslerin Eşitliği İlkesi 80

II. Türkiye'de Kadın Haklarının Gelişimine Genel Bir Bakış 84

III. Türkiye’de Kadın Haklarının Tarihsel/Kronolojik Gelişimi 87

§2. CEDAW’IN “BAŞLANGIÇ” KISMININ; İÇ HUKUKUMUZ, ÖZELLİKLE YENİ TÜRK AİLE HUKUKU AÇISINDAN ELE ALINMASI 94

§3. CEDAW’IN I. BÖLÜMÜ: “AYRIMCILIK, TEDBİR ALMA, ÖNYARGI VE GELENEKLERİN TASFİYESİ, KADIN SATIŞININ YASAKLANMASI” (CEDAW, m.1-6) 95

I. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tanımı (CEDAW m.1) 95

II. Hukukî Alanda Tedbirler Alma Yükümlülüğü (m.2) 98

A. Anayasa Açısından Alınan Tedbirler 103

1. Genel Olarak 103

2. Kadın ve Aile ile İlgili Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları 106

B. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 117

C. Yeni Türk Ceza Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 121

D. Yeni İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Açısından Alınan Tedbirler 129

1. Genel Olarak CEDAW Açısından “Çalışma Hakkı” (m.11) 129

2. Yeni İş Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 134

3. Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Açısından Alınan Tedbirler 141

E. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Açısından Alınan Tedbirler 157

F. Devlet Memurları Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 160

G. Vatandaşlık Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 164

H. İcra ve İflas Kanunu Açısından Alınan Tedbirler 165

I. Nüfus Hizmetleri Kanunu ve İlgili Yönetmelik Açısından Alınan Tedbirler 171

İ. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Açısından Alınan Tedbirler 174

J. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Açısından Alınan Tedbirler 177

K. Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi Konulu 2004/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 179

L. Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Alınan Hukukî Tedbirler: Özellikle de “Sığınma/Koruma/Konuk Evleri” 179

1. Genel Olarak 179

a. Şiddet Kavramı Hakkında Genel Bilgi ve Ulusal Düzeyde Şiddete Karşı Yapılan Çalışmalar 181

b. Kadınlara Yönelik Şiddet İle İlgili Diğer Ulusal ve Özellikle Uluslararası Çalışmalar 195

aa. Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair (Uluslararası) Bildiri 196

bb. “Kadın 2000: 21 Yüzyıl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (Pekin+5)” Başlıklı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumu 196

cc. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Ülkelere Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı Rec(2002)5 ve İzahat Belgesi 197

dd. Avrupa Konseyi Tarafından Yürütülen “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kampanyası” Çerçevesinde “Polis, Sağlık Personeli ve Sosyal Görevliler Tarafindan Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Destek Verilmesi ve Koruma Sağlanması” Konulu Bölgesel Seminer Raporu, 11–12 Eylül 2007 Üsküp/Makedonya 201

ee. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 57. Oturumu (Genel Kurul Tarafından Kabul Edilmiş Önerge, Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma) 202

ff. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü 203

gg. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü 203

hh. İşkence ve Diğer Zalimane İnsanlık Dışı Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin El Klavuzu (İstanbul Protokolü), İstanbul, Ocak 2001 (Kadınlara İlişkin Olarak Değerlendirme) 203

ıı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Komisyonu İşbirliği ile Sürdürülecek Olan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” 206

2. Türk Ceza Kanunu Açısından, Şiddete Karşı Alınan Hukukî Tedbirler ve Özellikle: “Aile Düzenine Karşı Suçlar” 207

a. Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören (TCK. m.230) 209

b. Çocuğun Soybağını Değiştirme (TCK. m.231) 210

c. Kötü Muamele (TCK. m.232) 210

aa. Aynı Konutta Yaşayanların Birbirine Kötü Muamele Etmesi (TCK. m.232/1) 211

bb. Disiplin Yetkisinin Kötüye Kullanılması (TCK. m.232/2) 212

d. Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali (m.233) 213

e. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (m.234) 214

3. Ailenin Korunması Hakkında Kanun Açısından, “Özel Olarak” Şiddete Karşı ve Ailenin Korunması İçin Alınan Hukukî Tedbirler 216

4. Türk Medenî Kanunu Açısından, “Özel Olarak” Şiddete Karşı ve Ailenin Korunması İçin Alınan Hukukî Tedbirler 225

a. Türk Medenî Kanunu ile Ailenin Korunması Hakkında Kanun Açısından Alınacak Tedbirler Arasındaki Farklılıklar 225

b. Türk Medenî Kanunu’na Göre Hakimin Müdahalesinin Genel Şartları, Alınacak Genel Tedbirler ve Yargılama Usulü 226

c. Türk Medenî Kanunu’na Göre, “Eşler Birlikte Yaşarken” Alınacak Genel Tedbirler 228

d. Türk Medenî Kanunu’na Göre, “Eşler Ayrı Yaşarken” Alınacak Genel Tedbirler 229

e. Türk Medenî Kanunu’na Göre, “Borçlulara Ait Önlemler” 231

f. Türk Medenî Kanunu’na Göre, “Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması” 231

5. Belediye Kanunu Açısından Alınan Hukukî Tedbirler ve Özellikle: “Sığınma/Koruma/Konuk Evleri” 233

a. Genel Olarak 233

b. Belediye Kanunu Çerçevesinde Alınan Hukukî Tedbirler 235

c. Sığınma/Koruma/Konuk Evleri ve Benzerleri Açısından Alınan Diğer Hukukî Tedbirler ve Uygulamalar 237

6. Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler ile İlgili Başbakanlık Genelgesi (No: 2006/17) 240

a. Çocuğa Yönelik Şiddet İle İlgili Çözüm Önerileri 241

b. Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Çözüm Önerileri 242

c. Töre/Namus Cinayetleri İle İlgili Çözüm Önerileri 249

d. Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerileri 250

M. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile Alınan Tedbirler 252

N. Yeni Türk Medenî Kanunu Açısından, Kadını ve Aileyi Korumak Üzere Alınan Diğer “Genel Tedbirler” ve Getirilen Yenilikler 256

1. Evlilik Birliğinin Kurulmasından Önceki Aşamada ve Genel Olarak Kadının Hukukî Konumu Açısından Getirilen Yenilikler 257

2. Evlilik Birliğinin Kurulmasından Sonra (Evliliğin Devamı Süresinde) Kadının “Kişisel İlişkileri” ile İlgili Hukukî Konumu Açısından Getirilen Yenilikler 258

3. Evlilik Birliğinin Kurulmasından Sonra (Evliliğin Devamı Süresinde) Kadının “Mali İlişkileri” ile İlgili Hukuki Konumu: Mal Rejimleri 262

4. Kadın ile Çocuk Arasındaki Soybağı (Nesep) Durumu, Velâyet, Vesayet ve Evlât Edinme Konusunda Getirilen Yenilikler 265

5. Evlilik Birliğinin (Boşanma, İptal vs. Sebebiyle) Sona Ermesi Halinde Kadının Hukukî Konumuna İlişkin Olarak Getirilen Yenilikler 270

6. Evlilik Birliğinin Ölüm Sebebiyle Sona Ermesi Halinde Kadının Miras Hakkına İlişkin Olarak Getirilen Yenilikler 276

III. Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Alanlarda Tedbir Alma Yükümlülüğü (m.3) 279

IV. Geçici Olarak Alınan Özel Tedbirler (m.4) 281

V. Önyargıların ve Geleneklerin Tasfiye Edilmesi (m.5) 282

VI. Kadın Satışının Yasaklanması (m.6) 286

§4. CEDAW’IN II. BÖLÜMÜ: “SİYASAL HAKLAR” (CEDAW 7-9) 286

I. Oy Verme, Seçilme ve Katılma Hakkı (m.7) 286

A. Genel Olarak 286

B. CEDAW ve İhtiyarî Protokole Ait Tavsiye Kararları ve Raporlarında Oy Verme, Seçilme ve Katılma Hakkı 290

C. Ülkemizde, Kadınların Siyasal Hakları (Siyaset ve Karar Mekanizmaları) ile İlgili Durum 296

1. Ülkemizde, Kadınların Siyaset ve Karar Mekanizmalarında Yer Almasına İlişkin Olarak Yasal Düzenlemeler Açısından Durum 296

2. Ülkemizde, Kadınların Siyaset ve Karar Mekanizmalarında Yer Almasına İlişkin Olarak Uygulamadaki Durum 297

II. Hükümeti Temsil Hakkı (m.8) 303

III. Vatandaşlık Hakkı (m.9) 303

§5. CEDAW’IN III. BÖLÜMÜ: “EĞİTİM, ÇALIŞMA, SAĞLIK GİBİ SOSYAL HAKLAR” (CEDAW m.10-14) 305

I. Eğitim Hakkı (m.10) 305

II. Çalışma Hakkı (m.11) 310

III. Sağlık Hakkı (m.12) 311

IV. Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Diğer Alanlarındaki Haklar (m.13) 314

V. Kırsal Alandaki Kadınların Hakları (m.14) 316

§6. CEDAW’IN IV. BÖLÜMÜ: “HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK, AİLE YAŞAMINA İLİŞKİN HAKLAR” (SÖZLEŞME’NİN TÜRK MEDENÎ KANUNU, ÖZELLİKLE TÜRK AİLE HUKUKU İLE YOĞUN BAĞLANTISININ OLDUĞU HÜKÜMLER) (CEDAW m.15-16) 317

I. Hukuk Önünde Eşitlik Hakkı (İlkesi) (CEDAW m.15) 317

A. Genel Olarak Hukuk Önünde Eşitlik İlkesi 317

B. Aynı Hukukî Ehliyete Sahip Olma ve Kadının Ehliyet Kısıtlamalarının Hükümsüz Sayılacağı İlkeleri 320

C. Yargı Önünde Eşit Muamele İlkesi 323

D. Seyahat Hakkı, Yerleşme ve Konutu Seçme Özgürlüğü ile İlgili Yasalarda Eşit Haklar Tanıma İlkesi 324

II. Evlenme ve Aile İlişkileri Alanındaki Haklar (CEDAW m.16) 326

A. Genel Olarak 326

B. Evlenme, Evlenme Yaşı ve Eş Seçimi ile İlgili Haklar 329

C. Eşlerin (Karı ve Koca Olarak) Aynı Kişisel Haklara Sahip Olması 337

1. Genel Olarak Eşlerin Her Konuda Aynı Kişisel Haklara Sahip Olması 337

2. “Soyadı” Hakkında, Eşlerin Aynı Kişisel Haklara Sahip Olması 337

3. “Meslek ve İş Seçme” Konusunda, Eşlerin Aynı Kişisel Haklara Sahip Olması 355

D. “Evlilik Döneminde” Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 361

1. Genel Olarak, Eşlerin Aynı (Ortak) Hak ve Yükümlülüklere Sahip Olması 361

2. Evlilik Birliğinin Temsili 363

E. Eşlerin Mallarına Sahip Olma, Kazanma, İşletme, İdare Etme, Kullanma ve Mallarını Bir Bedel Karşılığında veya Bedelsiz Olarak Elden Çıkarma Konusunda Aynı Haklara Sahip Olması: “Malî İlişkiler/Mal Rejimleri Açısından” Eşitlik İlkesi 363

1. Genel Olarak Seçimlik ve Yasal Mal Rejimleri 363

2. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Yürürlük Tarihi 365

3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Temel İlkeleri 367

F. Eşlerin Hukukî İşlemlerinde Serbestliği (Sözleşme Özgürlüğü) İlkesi ve İstisnaları 373

1. Aile Konutu ile İlgili İşlemler 375

2. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 380

3. Paylı Mülkiyette Payın Devri İşlemi 381

G. “Evlilik Birliğinin (Boşanma, İptal, Ölüm vs. Sebebiyle) Sona Ermesi Durumunda” Eşlerin Aynı Hak ve Yükümlülüklere Sahip Olması 381

1. Genel Olarak 381

2. Evlilik Birliğinin “Boşanma” ile Sona Ermesi Halinde Kadının Hukukî Konumu (Boşanma Davasında Taraflar, Yetki, Kadının Soyadı, Nafaka, Tazminat, Çocukların Velâyeti ve Vesayet Hakkı, Bekleme Süresi, Mal Rejiminin Tasfiyesi vs.) 382

3. Evlilik Birliğinin “Ölüm” ile Sona Ermesi Halinde Kadının Hukukî Konumu ve Miras Hakkı 401

H. Çocuklarla İlgili Konularda, Özellikle: Soybağı, Evlât Edinme, Velâyet, Vesayet vs. Konularında Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 402

1. Genel Olarak 402

2. Türk Hukuku’na Göre, “Soybağı”nın Kurulması ve “Çocuğun Soyadı” ile İlgili Sorunların CEDAW Açısından Ele Alınması 404

3. Velâyet, Vesayet, Evlât Edinme veya Benzer Kurumlar Bakımından Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 416

a. Genel Olarak 416

b. Evlât Edinme Hakkı Bakımından Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 416

c. Velâyet Hakkının Kapsamı ve Velâyet Hakkı Bakımından Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 426

aa. Evlilik İçi Doğan Çocuğun Velâyet Hakkının Kullanılması (Ana ve Babanın Evli Olması, Ayrılması, Boşanması ve Ölmeleri vs Halinde Velâyetin Kullanılması) 430

bb. Evlilik Dışı Çocuğun Velâyetinin Kullanılması 434

cc. Velâyetin Kaldırılması 435

d. Vesâyet, Kayyımlık ve Aile Başkanlığı vb. Kurumlar Bakımından Aynı Haklara ve Yükümlülüklere Sahip Olma 440

4. Çocukların Menfaatlerine Üstünlük Tanıma İlkesi 444

§7. CEDAW’IN DİĞER HÜKÜMLERİ: “KOMİTE VE RAPORLAR/ DENETİM SİSTEMİ” (CEDAW m.17-22) İLE “YÜRÜRLÜK VE SONUÇ HÜKÜMLERİ” (CEDAW m.23-30) 444Üçüncü Bölüm

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN (CEDAW) VE EK İHTİYARÎ PROTOKOLÜN GETİRDİĞİ DENETİM MEKANİZMASI§1. GENEL OLARAK 447

§2. KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU (CSW) VE KADINLARA KARŞI AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ KOMİTESİ (CEDAW KOMİTESİ/KOMİTE) 447

I. Genel Olarak 447

II. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) 448

III. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Komitesi (CEDAW Komitesi/Komite) 453

A. Komitenin Oluşumu 453

B. CEDAW Komitesi’nin ve Taraf Devletlerin Başlıca Yetki ve Yükümlülükleri 455

§3. EK İHTİYARÎ PROTOKOL VE ORTAYA ÇIKIŞI 458

§4. “EK İHTİYARÎ PROTOKOL”ÜN GETİRDİĞİ DENETİM MEKANİZMASI/PROSEDÜRLERİ 461

I. Genel Olarak Protokolün Denetim Prosedürleri 461

II. Kişisel Başvuru Hakkı (Kişisel Başvuru Yöntemi/İhbar Yöntemi/İletişim Prosedürü/Communication Procedure) ve Başvuru Yöntemi 462

III. Komite’nin İnceleme Yetkisi (İnceleme Yöntemi/ Araştırma Prosedürü/Inquiry Procedure) 466

§5. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA, EK PROTOKOLÜN YAPTIRIMI VE HUKUKÎ BAĞLAYICILIĞI 467

§6. CEDAW KOMİTESİ’NE SUNULAN DEVLET RAPORLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ (STK’LARIN)/HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLERİN (NGO’LARIN) GÖLGE RAPORLARI 471

I. Devlet Raporlarının, CEDAW Komitesi’ne Sunulması 471

A. Devletlerin Rapor Sunması 471

B. Gölge Rapor İçin Hükümet Raporunun Elde Edilmesi 473

C. Devlet Raporlarının, CEDAW Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi Dönemleri 474

II. Gölge Raporların CEDAW Komitesi’ne Sunulması ve Takibi 475

A. Genel Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının/NGO’ların Gölge Raporları 475

B. Hükümet Dışı Örgütler İçin Aktivite Zamanlaması 476

C. CEDAW Gölge Raporunun Hazırlanması ve Katılımcıların Koordinasyonu 477

D. Gölge Raporun En Yüksek Düzeyde Etki Göstermesi İçin Önerilen İçeriği ve İçeriğin Düzenlenmesi 478

E. Gölge Raporlar İçin Önerilen Format 479

F. Gölge Raporlar İçin Kullanışlı Materyaller 480

G. Gölge Raporların CEDAW Komitesi’ne Sunumu, CEDAW Oturumuna Katılım ve Değerlerlendirme 481Dördüncü Bölüm

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ (CEDAW) VE EK İHTİYARÎ PROTOKOL’ÜN

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ§1. GENEL OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK MEVZUAT VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DURUM 483

I. Genel Olarak 483

II. Türkiye-AB İlişkileri Açısından, Kadın Hakları Konusunun Ele Alınması 487

§2. KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGELERİ (DİREKTİFLERİ) 489

§3. BİRLİĞİN STRATEJİSİ BAĞLAMINDA, “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARININ, ANA PLAN VE PROGRAMLARA YERLEŞTİRİLMESİ (GENDER MAINSTREAMING)” 492

I. Avrupa Birliği Düzeyinde: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının, Ana Plan ve Programlara Yerleştirilmesi (Gender Mainstreaming)” 492

II. Türkiye Açısından: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının, Ana Plan ve Programlara Yerleştirilmesi (Gender Mainstreaming)” 493

A. Uluslararası Bazı Toplantı ve Faaliyetler 493

B. Uluslararası Bazı Proje ve Programlar 494

§4. AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI’NDA KADIN HAKLARI 495

§5. AVRUPA ANAYASASI’NDA KADIN HAKLARI 496

§6. AVRUPA KONSEYİ’NDE KADIN HAKLARI KONUSU: “KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG)” 497

§7. KADINLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI ULUSLARARASI TOPLANTI VE BELGELER 499

Sonuç 503EKLEREK II. 1) KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME (CEDAW) 530

EK 2) KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL’ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR 548

EK 3) CEDAW KOMİTESİ’NE, TÜRKİYE’DEN SUNULAN ÖRNEK GÖLGE RAPORLARI 553

EK 3a) DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ DÖNEM BİRLEŞTİRİLMİŞ PERİYODİK ÜLKE RAPORU’NA HİTABEN CEDAW- TÜRKİYE GÖLGE RAPORU, CEDAW-TÜRKİYE YÜRÜTME KURULU, (KASIM-2004) 553

EK 3b) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ’NİN (CEDAW) UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE STK GÖLGE RAPORU: (BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi’nin 16. Oturumu’na Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır, (Ocak 1997 - New York, ABD). Hazırlayanlar: Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler, Eşitlik İzleme Komitesi ve Mor Çatı Vakfı’nın Katkıları ile) 578

Kaynakça 587

Kadın Hukuku ile İlgili Genel Kaynakça 587

Diğer Kaynaklar 608

Başlıca İnternet Adresleri 612

Kavramlar Dizini 613

"

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
   
   
Kapat