İşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü Didem Damra Te

Uygulamadaİşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
656
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277023
Boyut
16x24
Baskı
2273,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 273 puan kazanacaksınız)
   273

Didem Damra TEMEL ( Avukat )

Yıldırım BAYRAK ( Em. Hakim )

 

Konu Başlıkları
- Arabuluculuk
- İşe İade – Alacak ve Tazminatları
- Belirsiz Alacak Davası
- Ücret ve Belirlenmesi
- Kıdem – İhbar Tazminatı ve İzin Alacağı
- Fazla Çalışma – UBGT – Hafta Tatili
- İşçilik Alacakları Hesaplama
- İtirazın İptali – Menfi Tespit
- İcra İnkar Tazminatı
- Temerrüt– Faiz
- Zamanaşımı
- Dava Dilekçesi Hazırlama
- Tensip
- Müzekkere Örnekleri
Hüküm Kurma

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK (ZORUNLU ARABULUCULUK) 21
A. Genel Olarak 21
B. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 21
C. Arabuluculuk Tutanağı 25
D. Gizlilik İlkesi 27
E. Arabuluculuğa Başvurmadan Dava Açılması Durumu 28
F. Arabuluculuk Yargılama Giderleri 28
G. Belirsiz Alacak Davası 30
II. DAVA AÇILMASI 34
A. Dava Dilekçesi 34
B. Tensip 38
III. YARGILAMA AŞAMALARI 42
A. Genel Olarak 42
B. Ön İnceleme 42
1. Ön İncelemenin Kapsamı 42
2. Somutlaştırma 44
IV. GÖREV VE YETKİ 48
A. Görev 48
1. Genel Olarak 48
2. İş Mahkemelerinin Yapısı 49
a. Ayrı İş Mahkemesi Bulunan Yerler 50
b. Ayrı İş Mahkemesi Bulunmayan Yerler 50
3. İş Mahkemelerinin Görevi 51
a. Genel Olarak 51
b. İş Sözleşmesinden ve İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görev 52
c. İş Sözleşmesi ile Diğer İş Görme Edimli Sözleşmeler 53
d. İşverenin İflası Hali 56
e. 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamında Görev 57
B. Yetki 60
1. Genel Olarak Yetki 60
2. İş Mahkemelerinde Yetki 61
a. İkametgah 62
b. İşyeri 63
C. İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü 63
1. Genel Olarak 63
2. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 64
3. Delillerin Süresinde Sunulması 67
4. Islah ve Islahın Süresi 70
5. Dâhili Dava Etmek 73
6. Siyasi Partiler Kanunu'na Göre Genel Merkezin Sorumluluğu 73
7. Yurt Dışında İşçi Çalıştırılması Husumet Sorunu 74
8. Yurt Dışında Çalışmada İş Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk 74
9. Okul Aile Birliklerinde Husumet ve Sorumluluğun Belirlenmesi 79
10. Rödovans Sözleşmelerinde Ruhsat Sahibinin İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu 79
11. İş Müfettişi Raporunun İşçilik Alacakları Tespitine Dair Raporuna İtirazda Husumet ve Hukuki Yarar Sorunu 80
12. Hüküm Kurma 80
13. İşçilik Alacaklarında Faiz 81
a. Temerrüt 81
b. Faiz Oranı – İşletme Kredisi Faizi 82
c. İşçilik Alacaklarında Faiz Türleri 83
14. Bozma Sonrası Hüküm Kurma 83
D. Kanun Yolları 84
1. Süreler 84
a. Genel Olarak 84
b. Kanun Yolu Süresinin Hâkim Tarafından Hatalı Gösterilmesi 85
2. Tebliğ 86
3. Maddi Hata Başvurusu 87
4. Kanun Yoluna (İstinaf/Temyiz) Başvuru Harçları 87
5. Bozma sonrası verilen hükümde kesinlik sınırının belirlenmesi: 88
6. Gerekçesiz Temyiz Dilekçesi Verilmesi 88
İkinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİ
I. GENEL OLARAK 89
II. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMININ ŞARTLARI (4857 s.k. m.18) 89
A. İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olma 89
1. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çalışan Olma 89
2. 5953 sayılı Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışan Olma 90
3. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlandırılacağı Öngörülenler 91
4. İşyeri Sendika Temsilcileri 92
5. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Çalışanlar 93
B. İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Olmalıdır 93
C. İşyerinde Otuz ve Daha Fazla İşçi Çalışma Şartı 98
D. Altı Aylık Kıdem Şartı 104
E. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışmak 108
F. İşveren Vekili Olmamak 110
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL 111
A. Genel Olarak 111
B. Fesih Sebebinin Gösterilmesi 113
C. Geçerli Fesihte Süre (Makul Süre) 115
D. İşçinin Savunmasının Alınması Şartı 116
IV. FESİH SEBEPLERİ 119
A. Geçersiz Fesih 119
B. İşçinin Davranışlarından ve Yeterliliğinden Kaynaklanan Sebeplerle Fesih 120
1. İşçinin Yetersizliği 120
a. Fiziki Yetersizlik 121
b. Mesleki Yetersizlik 122
2. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih 124
3. İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler 129
4. Değişiklik Feshi 132
5. Toplu İşçi Çıkarma 135
6. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İş Güvencesi 136
V. İŞE İADE DAVASI 137
A. Genel Olarak 137
B. Dava Açma Süresi 138
C. İşe İade Talepli Tespit Davası 140
D. İspat 141
1. Davanın Kabulü 143
2. Davanın Reddi 144
VI. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN SONUÇLARI 145
A. İşçinin Başvurusu 145
B. İşverenin İşe Daveti 148
C. İşverenin İşçiyi Eski İşine Başlatmaması 150
1. İş Güvencesi Tazminatı 150
2. Boşta Geçen Süreye Ait Ücret 152
3. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununa Göre 154
4. İşsizlik Ödeneği 155
5. İşe İade Davası Sırasında İşçinin Ölmesi 155
6. İşe İadenin Kabulü Bildirimi 155
7. İşe Davet ve Mahiyeti 156
8. İşyerinin Tamamen Kapanmış Olması 159
9. Zamanaşımı 159
10. Örnek Mahkeme Kısa Kararı 160
Üçüncü Bölüm
ÜCRET
I. ÜCRET KAVRAMI 163
II. ÜCRET BORDROSU VE HESABI – FAİZ – ZAMANAŞIMI 165
A. Ücret Bordrosu 165
B. Hesaplamaların Yapılma Usulü 166
1. Aylık Ücret Hesabı 166
2. Giydirilmiş Ücret Hesabı 167
C. Ücret Alacağına Uygulanan Faiz ve Zamanaşımı 170
III. ÜCRETİN TESPİTİ 171
A. Ücretin Miktarı 171
1. Emsal Ücret Araştırması – Tanıkla İspat 174
2. Yorumlama ve Ücreti Belirleme 176
3. Ücret Bakımından İşyeri Uygulaması (Çalışma Şartı) 177
4. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 182
B. Ücret Ödemesinin İspatı 185
1. Ücret Ödeme Zamanı 190
2. İş Görme Ediminden Kaçınmak 191
3. Ücretin Geç Ödenmesi – Zam Yapılmaması 192
C. Hizmet Tespiti Kararında Belirlenen Ücret 193
D. Yurtdışı Çalışmalarda Ücret 194
E. Tam Süreli – Kısmi Süreli Çalışmalarda Ücret Konusu 195
F. Tüm İşçilerin Aynı Ücreti Alması Hali 197
G. Bordroların İmzalı Olmasının Sonuçları 198
H. Çalışılmayan Dönem 199
I. İşverenin İflası – Derdest Dava 200
İ. İbraname 201
IV. ÜCRET FARKI ALACAĞI TALEBİ 205
A. Kısmi Süreli Çalışmada Fark Ücret 205
B. Toplu İş Sözleşmesi Düzeninde Çalışma – Fark Ücret 207
C. İşyeri Devrinde Fark Ücret 209
D. Ücret Zammından Kaynaklı Fark Ücret 213
V. ÜCRETE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 215
A. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 215
B. Covid–19 Sebebiyle Kısa Çalışma 218
C. İhale Makamının Ücretten Sorumluluğu 220
VI. TAZMİNATA VEYA ALACAĞA ESAS ÜCRETİN HESABI 222
A. Genel olarak Ücretin Hesaplanması ve Mahsup Yöntemi 222
B. Ücrete İlave Bahşiş Alanlar 226
C. Harcırah ve Sefer Primi Alanlar 227
E. Usta Öğreticilerin Ücreti 230
F. Yurtdışında Çalışanların Ücretinin Hesaplanması 232
G. İlave Tediye Ücreti 233
Dördüncü Bölüm
KIDEM TAZMİNATI
I. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 239
A. Bir Hizmet Akdine Bağlı Olarak Sürekli Çalışmak ve İşçi Sayılmak 239
1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Bitiminde Kendiliğinden Sona Ermesi Halinde Kıdem Tazminatı Sorunu 240
2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Objektif Şartların Bulunmadığını İşverenin İleri Sürebilmesinin Mümkün Olup Olmadığı 240
3. Belirli Süreli Sözleşme İçin Objektif Neden Faktöründe; Teknik Direktör, Antrenör, Yurt Dışında Çalışma, Türkiye'deki Yabancılık Faktörü 241
B. İşçinin İşyerinde En Az 1 Yıl Aynı İşverene Bağlı Olarak İş Sözleşmesine Göre Çalışmış Olması 241
1. Bir Yıl Çalışma Şartı ve Kapsamı 241
2. Fasılalı Çalışma – İşyeri Devri – Tasfiye Hali 243
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Birisi İle Sona Ermesi 245
II. 1475 SAYILI İŞ KANUNU 14. MADDE UYGULAMASI 246
A. Muvazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla Fesih 246
1. Genel Olarak 246
2. Muvazzaf Askerlik Sebebiyle Feshin Şekli ve Sonuçları 247
3. Askerlik Borçlanması ve Fark Kıdem Tazminatı 249
4. Askerlik Dönüşü İşe Almamanın Sonuçları 250
B. Yaşlılık, Emeklilik veya Malullük Aylığı yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih 251
1. Genel Olarak 251
2. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık 253
3. Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edilmesi 254
4. Emeklilik Üzerine Kıdem Tazminatı Faiz Başlangıç Tarihi 255
5. İşveren Feshi– İhbar Öneli İçinde Emeklilik 255
6. Emeklilik İradesi 256
7. Emeklilik Başvurusu Makul Sürede Yapılmalıdır 259
8. Kamu Kurumundaki Çalışma Sürelerinin Birleştirilmesi 259
C. Kadın İşçinin Evlenmesi Sebebiyle Fesih 260
1. Genel Olarak 260
2. Fesih Sebebinin İşverene Bildirilmesi 261
3. Evlenme Nedeniyle Fesih Sonrası Çalışma 261
D. İşçinin Ölümü 262
III. 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYGULAMASI – İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 264
A. Sağlık Sebepleri 265
1. İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olursa 265
2. İşçinin Sürekli Olarak Yakından ve Doğrudan Buluşup Görüştüğü İşveren Yahut Başka Bir İşçi Bulaşıcı veya İşçinin İşi İle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Tutulursa 267
3. Can Güvenliği 269
B. Zorlayıcı Sebepler, Ekonomik Kriz ve İşyerinin Kapatılması 270
C. Covid–19 Dönemi 272
1.7244 Sayılı Kanun’unun Ücretsiz İzin Uygulamasına İlişkin Etkileri 272
a. Genel Olarak 272
D. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 275
1. Hakaret – Sataşma 275
a. Genel Olarak 275
b. İşveren Tarafından İşçiye Hakaret Edilmesi 278
c. İşveren Vekilinin ve Başka Çalışanın Hakareti 279
d. Karşılıklı Hakaret – Sataşma – Kavga –Eşit Davranma İlkesi 280
e. Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat 284
2. Cinsel Taciz 284
E. Ücret Alacağı Sebebiyle Haklı Fesih 289
F. Çalışma Şartlarında Değişiklik 297
1. Çalışma Şartları Kavramı 297
2. Çalışma Şartlarının Belirlenmesi 299
3. İspat Yükü 300
4. İşverenin Yönetim Hakkı ve ÇŞD İlişkisi 301
5. Değişikliğin Usulü ve Değişiklik Feshi 303
6. Geciktirici Şarta Bağlı Fesih 304
7. ÇŞD Sebebiyle İş Akdinin Feshi ve Dava 306
a. Görev Yeri Değişikliği 307
b. Haklı Değişiklik Halleri 311
c. İşçi Tarafından Haklı Fesih 312
G. Sendika Yöneticisi Olmakla İşçi Feshi 314
IV. İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 316
A. Sağlık Sebepleriyle Fesih 318
1. Genel Olarak 318
2. Hizmet Süresinin Hesabı 322
B. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Sebepleriyle Fesih 322
1. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak 322
2. Hakaret – Sataşma – Güveni Suiistimal ve Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar 323
a. Genel Olarak 323
b. İşverene Hakaret 325
c. İşverenin Başka İşçisine Hakaret 328
aa. Haklı Fesih 328
bb. Geçerli Fesih 329
3. İşçinin Güveni Suiistimali – Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar– Madde Kullanımı ve Sarhoşluk 331
4. İşverenin Başka İşçisine Cinsel Taciz 334
5. İşçinin Tutukluluk Hali 338
6. Devamsızlık Sebebiyle İş Akdinin Feshi 342
7. İşçinin Görevlerini Yapmamakta Israrı Sebebiyle Fesih 348
8. İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi – Zarar 351
C. Zorlayıcı Sebeple Fesih 356
D. Hak Düşürücü Süre 358
1. Altı İş günlük ve Bir Yıllık Süre 358
2. Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı 359
3. Temadi Hali (Fesih Sebebinin Devamlı Olması) 359
4. Sürenin Kaçırılması 360
5. Geçerli Fesihte Süre 360
V. İSTİFA – İŞYERİNİ VE İŞİ TERK – İŞTEN KOVMA–İKALE 361
A. İstifa 363
1. Şarta Bağlı İstifa 365
2. İstifa Sebepleri ile Bağlılık Kuralı 365
3. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık 366
B. İşi Terk 367
C. İşten Kovma 368
D. İkale Sözleşmesi 368
VI. İŞYERİ DEVRİ VE HİZMET AKDİ DEVRİ 372
A. İş Yeri Devri 372
B. İşyeri Devri Halinde Hizmet Süresi ve Hesabı 374
C. Hizmet Sözleşmesinin Devri 379
VII. ORGANİK BAĞ – BİRLİKTE İSTİHDAM 381
A. Organik Bağ 381
B. Birlikte İstihdam 384
VIII. BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME İLE ÇALIŞANLAR 385
A. Genel Olarak 385
B. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Unsurları 387
C. Eylül 2020 Tarihli Uygulamanın Birleştirilmesine İlişkin Kararlar 389
1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılması İçin Objektif Şartların Bulunmadığını İşverenin İleri Sürebilmesinin Mümkün Olup Olmadığı 389
2. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Bitiminde Kendiliğinden Sona Ermesi Halinde Kıdem Tazminatı Sorunu 390
3. Vakıf Üniversitesinde Çalışan Öğretim Görevlileri 390
4. Vakıf Üniversitesi İle Öğretim Elemanları Arasında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılıp Yapılamayacağı 391
5. Belirli Süreli Sözleşme İçin Objektif Neden Faktöründe; Teknik Direktör, Antrenör, Yurt Dışında Çalışma, Türkiye'deki Yabancılık Faktörü 391
IX. MEVSİMLİK İŞ VE MEVSİMLİK OLMAYAN İŞ 391
X. ASIL İŞVEREN– ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATI 399
XI. HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 404
A. Genel Olarak 404
B. Çalışma Süresinin İspatı ve Belirlenmesi 407
XII. KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 418
A. Genel Olarak 418
B. Bankalarca Uygulanan En Yüksek Faiz 420
C. Yabancı Para Borçlarında Faiz 422
XIII. İŞE İADE DAVASI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ 422
XIV. KIDEM TAZMİNATI HESABI 424
A. Genel Olarak 424
B. Giydirilmiş Ücrete Dâhil Olan Menfaatler 429
1. Yol ve Servis Ücretleri 429
2. Yemek Ücreti 429
3. Bahşişler 432
4. İkramiye 432
5. Kira – Elektrik – Su – Doğalgaz 433
6. Devamlılık Arzeden Primler 433
7. Özel Sağlık Sigortası 434
8. Yakacak Yardımı 434
9. Sosyal Yardımlar 435
10. Yurtdışı Tır Şoförlerine Verilen Harcırah 435
11. Özel Okul Öğretmenlerine Verilen İlave Ek Ders Ücretinin “Sosyal Yardım” Niteliğinde Olup Olmadığı 436
C. Giydirilmiş Ücrete Dahil Olmayan Menfaatler 437
D. Kıdem Tazminatı Tavanı 439
E. Ödeme– Ödeme İtirazı– Avans 443
F. Islah 445
G. Kıdem Tazminatı Hesabı ve Hüküm Örneği 446
1. Kıdem Tazminatı Hesabı 446
2. Hüküm Örneği 447
Beşinci Bölüm
İHBAR TAZMİNATI
I. GENEL OLARAK 449
A. İhbar Önelinin Bölünmezliği İlkesi 455
B. İhbar Önelinin Kullandırılması 456
C. Ödeme – Kısmi Ödeme 456
II. KESİNTİLİ ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 456
III. İŞVEREN LEHİNE İHBAR TAZMİNATI 457
IV. YENİ İŞ ARAMA İZNİ 457
V. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN İHBAR TAZMİNATI 459
VI. İHBAR TAZMİNATININ HESABI 462
VII. FAİZ VE ZAMANAŞIMI 463
A. Faiz 463
B. Zamanaşımı 466
Altıncı Bölüm
KÖTÜNİYET TAZMİNATI, SENDİKAL TAZMİNAT VE AYRIMCILIK TAZMİNATI
I. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 467
II. İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI– HAKKANİYET İNDİRİMİ 469
III. SENDİKAL TAZMİNAT 471
IV. AYRIMCILIK TAZMİNATI 480
Yedinci Bölüm
YILLIK İZİN HAKKI
I. GENEL OLARAK 485
A. Yıllık İzin Kullandırılmaması –Fesih Hakkı 494
B. Yıllık Ücretli İznin On Günden Az kullandırılması 495
C. Yeni İş Arama İzni Verilmemesi Halinde Ücret Hakkı 495
D. Bordrolarda İznin Gösterilmesi 497
E. İspat 498
II. YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 499
A. Genel Olarak 499
B. Faiz 502
C. Zamanaşımı 502
D. Hüküm Kurulması 504
Sekizinci Bölüm
FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ
I. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI 505
A. Fazla Çalışma 505
1. Haftalık ve Günlük Çalışma Süresi 506
2. Fazla Sürelerle Çalışma 506
3. Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olması 507
4. Sağlık Kuralları Yönetmeliği 509
5. Yer Altında Maden İşlerinde Çalışan İşçiler 509
6. Yazılı Muvafakat 510
7. Gece Çalışması 511
8. Denkleştirme 513
9. Fazla Çalışma Karşılığı Dinlenme 514
10. Fazla Çalışmada Tanıklık –Emsal Dosya– Takdiri İndirim 515
a. Tanığa Sorulacak Sorular Konusunda Örnek 517
b. Husumetli Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi 518
c. Emsal Seri Dosyanın Değerlendirilmesi 518
d. Takdiri İndirim (Hakkaniyet İndirimi) 519
11. Ara Dinlenme 521
a. 14 Saatlik Çalışma Ara Dinlenme Süresi 526
b. 16 Saatlik Çalışmada Ara Dinlenme Süresi 526
B. Fazla Çalışmanın Tespitine İlişkin Kayıtlar 526
1. Giriş Çıkış Kayıtları – Nöbet Defteri –Duyuru 526
3. Kamu Kurumu İşçileri Yönünden 527
4. Puantaj kayıtları 527
5. Müfettiş Raporu 528
6. Alt işveren İşçisi İçin Kayıtlar 528
C. Vardiya, Nöbet, Parçabaşı İş, Bahşiş ve Yüzde Usulünde Fazla çalışma 528
1. Üçlü Vardiya Sisteminde Fazla Çalışma 528
2. 12 Saat Çalışma ve 24 Saat Dinlenme 529
3. 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme Usulüyle Çalışma 530
4. 24 Saat Çalışıp 48 Saat Dinlenme Usulüyle Çalışma 530
5. Nöbet Usulünde Fazla Çalışma 530
6. Bahşiş, Parça Başına veya Yapılan İş Tutarına Göre Ücret Ödenen İşlerde Fazla Çalışma 531
7. Yüzde Usulü Ücret ile Çalışanlarda Fazla Çalışma 532
8. Birlikte İstihdam ve İş Sözleşmesine Katılmada Fazla İş 533
9. Deniz İş Kanunu’nda Fazla Çalışma ve Hesabı: 534
D. Fazla Çalışma Yönünden Ücret Bordroları 534
1. Ücret Bordrolarının Değerlendirilmesi 534
2. İmza İncelemesi Ara kararı 536
3. Sembolik Tahakkuk 540
a. Sembolik ve Kendini Tekrarlayan Bordrolar 541
b. Bordro Sembolik ise Mahsup yapılır 541
c. Bordro Sembolik Değilse Dışlama Yapılır. 541
d. Sembolik Tahakkukta Eksik Ödeme (Zamlı Ödememe Yapılmaması) 542
E. Prim Karşılığı Çalışma – Fazla Çalışma İlişkisi 543
1. Ücret Sadece Primden Oluşuyorsa: 543
2. Ücret, Sabit Ücret ile Hedefe veya Kotaya Bağlı Primden Oluşuyorsa 543
3. Ücret, Sabit Ücret ile Satışa, Sefer Sayısına (v.s) Bağlı Primden Oluşuyorsa 543
F. Bazı Mesleklerde Fazla Çalışma 544
1. Gazeteciler – Medya Çalışanları 544
2. Kapıcı – Kaloriferciler 545
3. Özel Eğitim Kurumu Öğretmenleri 550
4. Pazarlamacılar (Satış Temsilcileri) 551
5. Servis Şoförleri 553
6. Tıbbi Mümessiller 553
7. Tır – Kamyon – Otobüs Şoförleri 555
8. Orman Yangın İşçileri 559
G. Üst Düzey Yöneticiler 559
H. Fazla Çalışma Alacağına Uygulanan Faiz 561
I. Zamanaşımı 562
İ. Fazla Çalışma Hesabı 565
1. Hesap Özellikleri 565
2. Taleple Bağlılık 566
3. Hafta Tatili ve Fazla Çalışma 566
4. Ücret – Saat Ücreti– Bilinmeyen Dönem Ücreti 566
j. Hüküm 569
II. GENEL TATİL (UBGT) ÜCRETİ ALACAĞI 569
A. Genel Tatil 569
1. Ücret Bordrosunda Genel Tatil Ücreti 572
2. Genel Tatil Çalışması Karşılığı İzin 574
3. Genel Tatil Ücretinin Ücrete Dâhil Olması 575
4. İspat 576
5. Üst Düzey Yöneticiler 578
6. Parçabaşı Ücretle Çalışanlar 579
7. Genel Tatilin 9 Güne Çıkarılması 579
8. Bahşişle Çalışmalar 579
9. Vardiyalı Çalışma (12–24 ve 24–24 Saat) Sistemi 579
10. Yurt Dışındaki UBGT 579
B. Faiz ve Zamanaşımı 580
C. Yabancı Ülkede Çalışmalarda Uygulanacak Hukuk 581
D. UBGT Ücreti Miktarı – Hesaplanması 582
1. Dönemsel Hesaplama 582
2. TİS Düzenlemesi 583
3. Yıllık İzne Denk Gelen Günler 583
4. Ödeme – Ödeme İbraname Çelişkisi 583
5. Hakkaniyet İndirimi 584
E. Hüküm 584
III. HAFTA TATİLİ 584
A. Genel Olarak 584
B. Ücret Bordrosunda Hafta Tatili Ücreti 586
C. Hakkaniyet İndirimi 588
D. Sözleşme ile Ücrete Dahil Edilmesi 588
E. Hafta Tatilinin Toplu Kullanılmasında Hesaplama 590
F. Hafta Tatili Süresi (Saat) 591
G. Hafta Tatili (Gün) 591
H. Vardiyalı Çalışmada Hafta Tatili 592
I. İspat 594
1. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi 596
2. Puantaj Kayıtları 598
İ. Hafta Tatili Ücreti Miktarı – Hesaplanması 598
1. Dönemsel Hesaplama 598
2. Mükerrer Ödeme Yapılması 599
3. Haftalık Çalışma Saatinin 45 saati Geçmemesi 599
J. Üst Düzey Yönetici 599
K. Faiz ve Zamanaşımı 600
L. Hüküm 600
IV. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ SON DÜZENLEME 601
Dokuzuncu Bölüm
ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
I. GENEL OLARAK 603
A. Zamanaşımı Def’inin Sirayeti 609
B. Feragatin Etkisi 609
II. MUVAZAA 609
III. ASIL – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE KRİTERLER 616
A. Anahtar Teslim İş 619
B. Kira İlişkisi 619
C. Kredi Yurtlar Kurumu ve Okul Kantin İşletmesi 620
Onuncu Bölüm
İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESPİT
I. İTİRAZIN İPTALİ 621
A. Genel Olarak 621
B. İtirazın İptali Davasının Şartları 623
II. MENFİ TESPİT DAVASI 623
A. Genel Olarak 623
B. İcra İnkâr Tazminatı 628
Onbirinci Bölüm
CEZAİ ŞART VE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ
I. CEZAİ ŞART 631
A. Genel Olarak 631
B. Cezai Şarta İlişkin İçtihatlardan Alınan Bilgiler 634
II. BAKİYE SÜRE ÜCRETİ (Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Bakiye Süre Ücret Alacağı) 636
A. Genel Olarak 636
B. Belirli Süreli İş Sözleşmesi 638
1. Kasten Kazanmaktan Feragat ve Çalışmamakla Tasarruf Edilen Miktar 642
2. Bakiye Süre Ücretinin Hesaplaması 642
Kaynakça 645
Kavramlar Dizini 647

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
273,00   
273,00   
2
136,50   
273,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
273,00   
273,00   
2
136,50   
273,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
273,00   
273,00   
2
136,50   
273,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
273,00   
273,00   
2
136,50   
273,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
273,00   
273,00   
2
   
   
Kapat