Fuhuş Suçu (TCK 227) Duygu Merki Çoksezen

Fuhuş Suçu (TCK 227)


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
328
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750270277
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Konu Başlıkları
- Dünyada ve Türkiye'de Fuhşun Hukuki Boyutu
- Fuhuş Kavramı ve Fuhuş Suçunun Benzer Suçlardan Farkı
Fuhuş Suçunun Unsurları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür 5
Kısaltmalar 13
Özet 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FUHŞUN HUKUKİ BOYUTU
I. FUHUŞ KAVRAMI VE FUHŞUN TANIMI 25
A. Genel Olarak 25
B. Fuhuş Kavramının Unsurları ve Tanımlanması 26
II. FUHŞUN HUKUK TARAFINDAN DÜZENLENİŞİ VE CEZA HUKUKUNA
KONU EDİLİŞİ 28
A. Tarihte Fuhuş Olgusu, Fuhşun Düzenlenmesi ve Cezalandırılması Meselesi 28
B. Fuhşa İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve 32
1. Genel Olarak 32
2. Fuhuşla İlgili Uluslararası Sözleşmeler 33
a. 18 Mayıs 1904 tarihli Kadın Ticareti Namiyle Anılan Cinai Ticarete Karşı Müessir Bir Himayenin Sağlanması Maksatlı Milletlerarası Anlaşma, 35
b. 4 Mayıs 1910 tarihli Beyaz Kadın Ticaretinin Zecren Men’ine Dair Milletlerarası Sözleşme, 37
c. 30 Eylül 1921 tarihli Kadın ve Çocuk Ticaretinin Men ve Zecrine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi, 39
d. 11 Ekim 1933 tarihli Reşit Kadın Ticaretinin Men’ine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi 40
e. 2 Aralık 1949 tarihli İnsan Ticaretinin ve Başkasının Fuhşunu Sömürmenin İlgası Hakkında Sözleşme 41
f. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW) 44
g. Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ve 15 Eylül 1995 tarihli Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu 44
h. 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 25 Mayıs 2000 Tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol 46
3. Avrupa Konseyi’nin Fuhuşla İlgili Görüşleri 48
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cinsel Sömürü, Pornografi, Fuhuş ve Çocuk ve Genç Ticareti ile İlgili 9 Eylül 1991 Tarihli ve R (91) 11 Sayılı Tavsiye Kararı 49
b. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Çocukların Cinsel Sömürüsü ile İlgili 25 Eylül 1996 Tarih ve 1099 (1996) Sayılı Çözüm Önerisi 50
c. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Konsey Üyesi Ülkelerde Kadın Ticareti ve Kadınların Fuhşa Zorlanması ile İlgili 1325 (1997) sayılı Tavsiye Kararı 52
d. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Çocukların Cinsel İstismara Karşı Korunmasına Dair 31 Ekim 2001 Tarihli ve R (2001) 16 Sayılı Tavsiye Kararı 53
e. 16 Mayıs 2005 tarihli Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi 54
f. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 4 Ekim 2007 tarihli ve 1815 (2007) Sayılı Fuhuş – Nasıl Bir Tutum Takınmalı? Tavsiye Kararı 55
g. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 4 Ekim 2007 tarihli ve 1579 (2007) Sayılı Fuhuş – Nasıl Bir Tutum Takınmalı? Çözüm Önerisi 56
h. 25 Ekim 2007 Tarihli Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 58
i. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 8 Nisan 2014 Tarihli ve 1983 (2014) Sayılı Avrupa’da Fuhuş, İnsan Ticareti ve Modern Kölelik Hakkında Çözüm Önerisi 59
III. FUHUŞ REJİMİ SİSTEMLERİ 62
A. Yasaklayıcı (Prohibitionist) Sistem 62
B. Önleyici (Abolitionist) Sistem 63
C. Düzenleyici (Regulatory) Sistem 63
D. Yasallaştıran ve Suç Olmaktan Çıkarak (Decriminalization) Sistem 64
IV. AVRUPA’DA CEZA KANUNLARININ FUHŞA YAKLAŞIMI 64
A. İtalya 67
B. İsviçre 68
C. Fransa 70
D. Almanya 71
V. TÜRK HUKUK MEVZUATINDA FUHŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 74
A. Cumhuriyet Öncesi 74
B. Türk Ceza Kanunu 78
1. 765 Sayılı Kanun 78
2. 5237 Sayılı Kanun 83
C. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 87
D. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 88
E. Pasaport Kanunu 89
F. Kabahatler Kanunu 89
G. Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve
Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 92
İkinci Bölüm
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR BAĞLAMINDA
AHLAK VE GENEL AHLAK KAVRAMLARI,
TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHUŞ KAVRAMI VE
FUHUŞ SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI
I. HUKUK VE AHLAK KURALLARI İLİŞKİSİ 99
A. Genel Olarak 99
B. Hukuk ve Ahlak Kuralları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar 101
C. Hukuk ve Ahlak İlişkisi Üzerine Görüşler 103
1. Hukuk Kurallarının Ahlaki Değerlerden Doğduğunu Kabul Eden Görüşler 104
2. Hukuk ve Ahlak İlişkisini Reddeden Görüşler 105
3. Karma Görüşler 106
4. Düşüncemiz 107
D. Suç ve Ahlak İlişkisi 108
E. Ahlak ve Genel Ahlak Kavramları 110
II. TÜRK HUKUK MEVZUATINDA GENEL AHLAK KAVRAMI 115
III. CEZA HUKUKUNDA GENEL AHLAK KAVRAMI 117
A. Avrupa’da Genel Ahlak ve Ceza Kanunu İlişkisi 117
B. Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlakın Ele Alınışı 120
1. 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlak Kavramı 120
2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlak Kavramı 122
C. Genel Ahlakın Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği 123
VI. TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHUŞ KAVRAMI VE FUHUŞ SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI 133
A. Türk Hukukunda Fuhşun Tanımı 133
B. Türk Ceza Hukuku Anlamında Fuhuş Kavramının Kapsamı 135
C. Fuhuş Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması 141
1. İnsan Ticareti 141
2. Göçmen Kaçakçılığı 147
3. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 150
4. Genel Ahlaka Karşı Suçlar 153
Üçüncü Bölüm
FUHUŞ SUÇUNUN UNSURLARI
I. FUHUŞ SUÇLARI 159
A. TCK 227/1 ve 227/2 Fuhşa Sürükleme Suçları 160
1. Suçların Hukuki Konusu 162
2. Suçların Maddi Konusu 166
3. Suçların Faili 167
4. Suçların Mağduru 170
5. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Unsurları 172
a. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Maddi Unsuru 172
aa. Hareket ve Netice Bakımından Suçların Ortak Özellikleri 173
bb. Çocuğun Fuhşa Sürüklenmesine Mahsus Hareketler 177
i. Fuhuş Maksadıyla Tedarik Etme 178
ii. Fuhuş Maksadıyla Barındırma 179
cc. Yetişkinin Fuhşa Sürüklenmesine Mahsus Hareket 182
i. Fuhuş İçin Yer Temin Etme 182
dd. Çocuğun ve Yetişkinin Fuhşa Sürüklenmesi Bakımından Cezalandırılan
Ortak Hareketler 184
i. Fuhşa Teşvik Etme 184
ii. Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma 190
iii. Fuhşa Aracılık Etme 193
iv. Fuhşa Sürüklenen Kişinin Kazancından Yararlanarak Geçim Sağlama 195
b. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Manevi Unsuru 201
c. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Hukuka Aykırılık Unsuru 204
B. TCK 227/3 Fuhşun Reklamı Suçu 207
1. Suçun Hukuki Konusu 208
2. Suçun Maddi Konusu 209
3. Suçun Faili 209
4. Suçun Mağduru 211
5. Fuhşun Reklamı Suçunun Unsurları 211
a. Fuhşun Reklamı Suçunun Maddi Unsuru 211
b. Fuhşun Reklamı Suçunun Manevi Unsuru 215
c. Fuhşun Reklamı Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 216
II. FUHUŞ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 218
A. 227. Maddenin 4. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Haller 218
1. Cebir, Tehdit, Hile 221
a. Cebir 223
b. Tehdit 224
c. Hile 225
2. Çaresizliğinden Yararlanma 228
B. 227. Maddenin 5. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Haller 233
1. Yakınlık İlişkisi 234
2. Nüfuzu Kötüye Kullanma 240
C. 227. Maddenin 6. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Hal 242
III. FUHUŞ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 244
A. Teşebbüs 244
1. Fuhuş Suçunda Teşebbüs Hükmünün Uygulanabilmesi 245
2. Fuhuş Suçunda Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılması 248
B. İştirak 256
C. İçtima 257
1. Bileşik Suç 257
2. Zincirleme Suç 260
3. Fikri İçtima 267
IV. FUHUŞ SUÇUNUN YAPTIRIMI 276
A. Ceza 276
B. Tüzel Kişi Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbiri 278
V. FUHŞA SÜRÜKLENEN KİŞİ HAKKINDA ÖZEL TEDBİR 279
VI. FUHUŞ SUÇUNDA YARGILAMA USULÜ 285
Sonuç 291
Kaynakça 301
Kavramlar Dizini 315

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat