Marka Taklitçiliği Suçu Ekrem Çetintürk

Marka Taklitçiliği Suçu


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
1184
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007364
Boyut
16x24
Baskı
2230,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230
KARGO BEDAVA

Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 9
GİRİŞ 23
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK MARKA TAKLİTÇİLİĞİ
I. FİKRİ MÜLKİYET 29
A. Fikri Mülkiyet Kavramı 29
B. Fikri Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi 32
C. Fikri Mülkiyet Haklarının Çeşitleri 35
II. MARKA KAVRAMI 38
III. MARKA TAKLİTÇİLİĞİ KAVRAMI 40
A. Taklitçilik (Counterfeiting) Kavramı 40
B. Marka Hakkına Tecavüz (Infringement) 43
C. Birincil ve İkincil Tecavüz (Primary-Secondary Infringement) Ayrımı 45
IV. MARKA TAKLİTÇİLİĞİNİN TARİHÇESİ VE TAKLİTÇİLİĞE UYGULANAN
YAPTIRIMLAR 48
V. MARKA HAKKININ KORUNMASININ GEREKLİLİĞİ 56
A. Genel Bilgiler 56
B. Markanın Ekonomik Hayattaki Önemi 59
1. İşletmeler Yönünden Önemi 60
a Mal ve Hizmetleri Ayırt Ederek İşletmelerin Ticari Gücünü
Arttırması 60
b. Mal ve Hizmetlerin Reklâmını Yapması 62
c. Satışları ve Kârlılığı Arttırması 63
d. İşletmeleri Yatırım Yapmaya Teşvik Etmesi 67
e. Koruma İşlevi 70
2. Tüketiciler Yönünden Önemi 70
a. Malın Kalitesinin ve Güvenilirliğinin Garantisini Vermesi 70
b. Müşterilerin Karar Vermesini Kolaylaştırması 72
3. Ekonomik Hayataki Önemi 74

a. Ekonomik Hayatta Şeffaflığı ve Düzeni Sağlaması 75
b. Kaliteyi Arttıracak Yatırımları Teşvik Etmesi 76
VI. MARKA TAKLİTÇİLİĞİNİN DÜNYA ÇAPINDAKİ BÜYÜKLÜĞÜ 76
A. Taklitçiliğin Gerçek Büyüklüğünün Hesaplanmasının Zorluğu 76
B. Taklitçilik Faaliyetlerinin Dünya Genelinde Büyüklüğü 79
C. Taklit Markalı Ürün Ticaretinde Öne Çıkan Ülkeler 84
1. Çin 84
2. Hong Kong 85
3. Türkiye 85
VII. MARKA TAKLİTÇİLİĞİNİN SUÇ OLARAK DÜZENLEMESİ SORUNU 86
A. Genel Bilgiler 86
B. Fikri Mülkiyete Yönelik Tecavüzlerin Suç Olmasının Aleyhindeki
Görüşler 93
1. Tecavüzlerin Haksızlık Olarak Görülmemesi. 93
2. Toplumda Gayri Maddi Mal Kavramanın Yeterince Oluşmaması 95
3. Maddi ve Gayri Maddi Haklara Verilen Zararın Farklı Algılanması 96
4. Fikri Mülkiyete Aşırı Müdahalenin Özgürlük Alanını, Yenilikçi
Girişimleri ve Rekabeti Olumsuz Etkileyeceği 97
5. Tüketicilere ve Gelişmekte Olan Ülkelere Olumsuz Etkisi 100
6. Markanın İşlevlerine İlişkin Eleştiriler 101
C. Marka Taklitçiliğinin Suç Olarak Düzenlemesini Gerekli Kılan Nedenler 102
1. Genel Bilgiler 102
2. Marka Hakkının Diğer Fikri Mülkiyet Haklarından Farklılığı 104
3. Marka Taklitçiliğinin Malvarlığına Yönelik Bir Haksızlık Olması 108
4. Bir Fiilin Suç Olarak Düzenlenmesi İçin Zarar Şartı Bulunmaması 111
5. Haksız Fiil Sorumluluğunun Yeterli Olmaması 114
6. Faillerin Suçu Meslek Haline Getirmiş Olmaları 117
7. Marka Hakkına Yönelik Tecavüzlerin Kolay ve Yaygın Olması 118
8. Marka Taklitçiliğinin Neden Olabileceği Kamusal Zarar veya
Tehlikeler 121
a. Genel Bilgiler 121
b. Toplum Sağlığı Bakımından 125
c. Suç ve Suç Örgütleri Bakımından 130
d. Tüketiciler Bakımından 135
e. Ekonomi Bakımından 140

aa. İşletmeler Bakımından 142
bb. Gelişme ve İstihdam Bakımından 144
cc. Yatırımlar Bakımından 145
D. Marka Taklitçiliği Suçunun Kapsamının ve Yaptırımının Orantılılık
İlkesine Uygun Olması 147
1. Genel Bilgiler 147
2. Suçun Kapsamının Orantılı Olması 149
3. Suçun Yaptırımının Orantılı Olması 152
İKİNCİ BÖLÜM KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MARKA HAKKININ
CEZAİ YÖNDEN KORUNMASI
I. MARKA HAKKININ ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KORUNMASI 155
A. Genel Bilgiler 155
B. Cezai Koruma Konusunda Hüküm İçeren Anlaşmalar ve Anlaşma
Taslakları 160
1. Genel Bilgiler 160
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) 163
a. Genel Bilgiler 163
b. Genel Olarak Anlaşmanın Hükümleri 166
c. Cezai Korumaya İlişkin Hükümler 169
d. Dünya Ticaret Örgütünün ABD-Çin Uyuşmazlığına İlişkin Panel Raporu 174
e. Değerlendirme 182
3. Taklitçiliğe Karşı Ticaret Anlaşması (ACTA) 186
a. Genel Bilgiler 186
b. Cezai Korumaya İlişkin Hükümler 191
c. Değerlendirme 194
4. Avrupa Birliği 199
a. Genel Bilgiler 199
b. Avrupa Birliğinin Ceza Hukukuna İlişkin Düzenleme Yetkisi 203
c. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin 2004/48/EC Sayılı
Direktif 212
d. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Amacıyla Cezai Tedbirlere
İlişkin Direktif Önerisi 215
aa. Genel Bilgiler 215

bb. Direktif Önerisinin Hükümleri 218
cc. Yaptırımlar 221
aaa. Hapis ve Para Cezası 221
bbb. Diğer Yaptırımlar 223
C. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün Diğer Anlaşmaları 226
1. Genel Bilgiler 226
2. Sinai Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Anlaşması 228
3. Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve
Anlaşmanın Protokolü 234
4. Markaların Tescili Amacıyla Malların Ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması 239
5. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasını Tesis
Eden Viyana Anlaşması 240
6. Marka Kanunu Anlaşması ve Singapur Anlaşması 241
II. MARKA HAKKININ ULUSAL KANUNLARDA CEZAİ YÖNDEN KORUNMASI 242
A. Genel Bilgiler 242
B. Amerika Birleşik Devletleri 248
1. Genel Bilgiler 248
2. Suçun Unsurları 250
3. Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 256
C. Birleşik Krallık 259
1. Genel Bilgiler 259
2. Suçun Unsurları 260
3. Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 267
D. Almanya 272
1. Genel Bilgiler 272
2. Suçun Unsurları 274
3. Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 278
E. Fransa 282
F. İtalya 287
G. İspanya 292
H. Avusturya 296
İ. Hollanda 299
J. Rusya 302
K. Finlandiya 304

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MARKA TAKLİTÇİLİĞİ SUÇU
I. MARKA HAKKINA YÖNELİK SUÇ VE CEZALARIN TARİHÇESİ 307
A. Genel Bilgiler 307
B. 29 Şaban 1305 - 28 Nisan 1304 (11 Mayıs 1888) Tarihli Alameti Farika Nizamnamesi. 313
C. 3.3.1965 Tarihli ve 551 Sayılı Markalar Kanunu 318
D. 24.6.1995 Tarihli ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 324
1. 3.11.1995 Tarihli ve 4128 Sayılı Kanun 328
2. 22.6.2004 Tarihli ve 5194 Sayılı Kanun 338
3. 21.1.2009 Tarihli ve 5833 Sayılı Kanun 341
II. ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 354
A. Genel Bilgiler 354
B. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı 357
C. Değerlendirme 366
III. SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA MARKA HAKKINA YÖNELİK SUÇLAR 374
IV. SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 379
A. Marka Taklitçiliği Suçu Kavramı 379
B. Ekonomik Suç - Mali Suç Kavramları ve Marka Taklitçiliği Suçunun
Hukuki Niteliği 385
C. Marka Takliçiliği Suçunun Ceza Adalet Sistemindeki İstatistiksel Görünümü 393
V. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 396
A. Genel Bilgiler 396
B. Kamusal Değerlerin Korunması Sorunu 398
VI. SUÇUN UNSURLARI 403
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 403
1. Fail 403
2. Mağdur 407
a. Genel Bilgiler 407
b. Tüketicilerin Mağdur Kabul Edilip Edilmediği Sorunu 411
c. Lisans Hakkı Sahiplerinin Suçun Mağduru Kabul Edilip
Edilmediği Sorunu 416
3. Suçun Konusu (Marka-Ayırt Edici İşaret) 417

a. Marka Kavramına İlişkin Genel Bilgiler 417
b. Suçun Konusu Olarak Ayırt Edici İşaret 424
aa. Ayırt Edici İşaretin Malla İlişkisi 427
bb. Taklit İşaret İle Taklit Mal Arasındaki İlişkisi 429
c. Markanın Tescilli Olması 437
aa. Genel Bilgiler 437
bb. Ceza Hukuku Korumasının Başlayacağı Tarih. 441
cc. Tescilin Objektif Cezalandırılabilme Şartı Olması 443
dd. Markanın Türkiye'de Tescilli Olması 447
ee. Korumanın Ülkeselliği İlkesinin Suça Etkisi 451
ff. Marka Hakkının Sona Ermesi 452
d. Ayırt Edici İşaretin Tehlikeye Maruz Kalması 455
e. Diğer Ayırt Edici İşaretler 459
aa. Genel Bilgiler 459
bb. Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı 460
cc. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 464
dd. Tasarım 467
ee. İnternet Alan Adları 468
4. Fiil 469
a. Genel Bilgiler 469
b. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller 473
c. Birincil ve İkincil Tecavüz Ayrımı 478
d. Taklitçilik Suçunu Oluşturan Araç Fiiller: İltibas ve İktibas 482
aa. Genel Bilgiler 482
bb. İktibas ve İltibas Kavramları 485
aaa. İktibas Kavramı 485
bbb. İltibas Kavramı 486
cc. İktibas ve İltibas Kavramlarının İçeriğinin Yorumla Belirlenmesi 489
aaa. İktibas Kavramı Bakımından 489
bbb. İltibas Kavramı Bakımından 491
ccc. İktibas ve İltibas Kavramlarının Yorumla
Belirlenmesinden Kaynaklanan Belirsizlik 493
ddd. İltibas Kavramının İktibası da İçermesi 501
dd. İktibas Suretiyle Tecavüzün Uygulamadaki Kapsamı 507

aaa. Genel Bilgiler 507
bbb. İşaretin Aynı Olması 509
ccc. İşaretin Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer Olması 513
ee. İltibas Suretiyle Tecavüzün (Karıştırılma İhtimali)
Uygulamadaki Kapsamı 516
aaa. Genel Bilgiler 516
bbb. İşaretin Benzer Olması 523
ccc. İlişkilendirilme (Bağlantı) İhtimalinin İltibasın
Kapsamında Kabul Edilmesi 525
ff. Alıcıların İşaret ile Markayı Gerçekten Karıştırması Sorunu (Aldatmanın-Yanıltmanın Suçun Unsuru Olarak Kabul Edilmemesi) 528
gg. İltibasın Suç Olmasının Yerindeliği 543
aaa. Genel Bilgiler 543
bbb. İktibas ve İltibasın İhlal Ettiği Hukuki Değerlerin
Farklılığı 544
ccc. İktibas ve İltibas Fiillerinin Haksızlık Muhtevalarının
Farklılığı 547
hh. İktibas ve İltibas Kavramlarının Belirsizliği ve Bu
Kavramlardan Kaynaklanan Cezalandırılma İhtimali 550
ıı. İktibas ve İltibas Kavramlarının Anayasaya Uygunluk
Bakımından Değerlendirilmesi 559
jj. Yasal Değişiklik Önerisi 564
kk. Mal veya Hizmet Bakımından Aynilik veya Benzerliğin
Suçun Unsuru Kabul Edilmesi Sorunu 568
aaa. Genel Bilgiler 568
bbb. İktibas ve İltibas Kavramlarının Mal ve Hizmet Ayniliğini veya Benzerliğini İçerecek Şekilde
Yorumlanması 570
ccc. Değerlendirme 574
ddd. Mal veya Hizmetin Aynı Olması 581
eee. Mal veya Hizmetin Benzer Olması 583
fff. Yasal Değişiklik Önerisi 587
ll. Tanınmış Markalara Yönelik Fiiller (Sulandırma Halleri) 592
aaa. Genel Bilgiler 592
bbb. Tanınmış Markalara Yönelik Tecavüzün Suç
Oluşturması Sorunu 598
ccc. Yasal Değişiklik Önerisi 603

e. Marka Taklitçiliği Suçunun Seçimlik Hareketleri. 607
aa. Genel Bilgiler 607
bb. Mal Üretme ve Hizmet Sunma 612
cc. İthal Etme veya İhraç Etme 614
aaa. Genel Bilgiler 614
bbb. Taklit Markalı Ürünlerin İthal Edilmesi (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunuyla İlişkisi) 616
ccc. Taklit Markalı Ürünlerin İhraç Edilmesi 617
ddd. Taklit Markalı Ürünlerin Transit Geçirilmesi veya
Serbest Bölgelerde Bulunması 620
eee. Paralel İthalat 625
fff. Gri Market (Piyasa) 630
dd. Satışa Arz Etme ve Satma 631
ee. Ticari Amaçla Satın Alma, Bulundurma, Nakletme veya
Depolama 637
f. Marka Taklitçiliği Suçunu Oluşturmayan Fiiller 640
aa. İşaretin Mal veya Hizmetle Birlikte Kullanılmaması ve/veya Marka Olarak Kullanılmaması Nedeniyle Suç Oluşturmayan
Fiiller 640
aaa. Genel Bilgiler 640
aaaa. İşaretin Mal veya Hizmetle Birlikte Kullanılması Zorunluluğu 641
bbbb. İşaretin Marka Olarak Kullanılması Zorunluluğu 642
cccc. İşaretin Markasal Kullanımı ile Marka Olarak Kullanımının Farklılığı 649
bbb. İşaretin Süsleme Amacıyla Kullanılması 653
ccc. İşaretin veya Ambalajın Mallardan Bağımsız Olarak Üretilmesi veya Bulundurulması 658
ddd. İşaretin Malın Üretimden Sonra Mal veya Ambalaj
Üzerinde Kullanılması 665
eee. Orjinal Ambalaj veya Kaplar Kullanılarak Üretim
Yapılması 668
fff. İşaretin İş Evrakı ve Reklamlarda Kullanılması 672
ggg. İşaretin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak
Biçimde Kullanılması 675
hhh. İşaretin Ticaret Unvanı veya İşletme Adı Olarak
Kullanılması 682

ııı. Markanın Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı
İçinde Kullanılmaması 688
jjj. İşaretin Başvuru Eserinde Kullanılması 695
kkk. Markadaki Tali ve Jenerik Unsurun Kullanılması 697
bb. Lisans Hakkıyla Bağlantılı Fiiller 698
aaa. Genel Bilgiler 698
bbb. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakların Genişletilmesi 700
ccc. İzinsiz Olarak Lisans Hakkının Devredilmesi veya Alt
Lisans Verilmesi 704
ddd. Lisans Kapsamındaki Orijinal Malların Üçüncü
Kişilere Devri 705
eee. Üretilen Malın veya Sunulan Hizmetin Kalitesinin
Lisans Sözleşmesine Uygun Olmaması 706
fff. Markanın Lisans Sözleşmesinden Farklı Kullanılması 707
cc. Hakkın Tüketilmesi 707
B. Tipikliğin Manevi Unsurları 710
1. Haksızlığın Kastla İşlenmesi Zorunluluğu 710
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Kastı Kaldıran Hata Hali) 714
3. Failin Araştırma Yükümlülüğü 716
4. Haksızlığın Taksirle İşlenmesi Durumunda Sorumluluk (Kast Karinesi Sorunu) 720
5. Ticari Amaç Unsuru 729
a. Genel Bilgiler 729
b. Ticari Amacın Tüm Seçimlik Hareketler Bakımından Aranmaması 733
c. Ticari Amaç Ölçütünün Yetersizliği 737
d. Yasal Değişiklik Önerisi 739
6. Manevi Unsurunun Tespiti 741
a. Genel Bilgiler 741
b. Suçun İşletme Bünyesinde İşlenmesi (Çalışanlarının,
Yöneticilerinin Ve Sahiplerinin Sorumlulukları) 753
c. Suçun Gümrükte İşlenmesi 765
d. Suçun İnternet Ortamında İşlenmesi 770
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 774
1. Genel Bilgiler 774
2. Hakkın Kullanılması 779
a. Genel Bilgiler 779
b. Markanın Tescile Uygun Kullanımı 780

c. Aynı Anda İki Markanın Olması (Gerçek Hak Sahipliği) 784
aa. Aynı Anda Biri Tescilsiz Biri Tescilli İki Markanın Bulunması 784
bb. Aynı Anda Tescilli İki Markanın Bulunması (Sessiz Kalma
Yoluyla Hak Kaybı) 789
cc. Marka Üzerinde Müşterek Hak Sahipliği 795
dd. Rüçhan Hakkı veya Uluslararası Başvuru 796
ee. Ticaret Sırasında Kullanılan (Marka Dışında) Bir Başka İşaret
İçin Hak Elde Edilmesi 797
3. İlgilinin (Marka Sahibi) Rızası 802
a. Genel Bilgiler 802
b. Lisans Sözleşmesi 806
c. Marka Sahibinin Tescile Muvafakat Etmesi 807
4. Sınai Mülkiyet Kanunundan Kaynaklanan Diğer Hukuka Uygunluk
Nedenleri 808
a. Taklit Markalı Ürünlerin Kişisel İhtiyaç İçin Bulundurulması veya Kullanılması 808
b. Zararı Tazmin Edilen Malların Ticari Amaçla Kullanılması 809
c. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Dava 809
5. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 811
VII. KUSURLULUK 812
A. Genel Bilgiler 812
B. Marka Taklitçiliği Suçunda Uygulanabilecek Kusurluluğu Etkileyen
Nedenler 814
1. Yaş Küçüklüğü ile Sağır ve Dilsizlik 814
2. Akıl Hastalığı 816
3. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 817
4. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 818
C. Marka Taklitçiliği Suçunda Uygulanamayacak Kusurluluğu Etkileyen
Nedenler 819
1. Hukuka Aykırı Ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 819
2. Zaruret Hali 821
3. Haksız Tahrik 822
D. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 823
VIII. TEŞEBBÜS 826
A. Genel Bilgiler 826
B. Seçimlik Hareketlerin Teşebbüs Bakımından Değerlendirilmesi 835

IX. İŞTİRAK 844
X. İÇTİMA 851
A. Genel Bilgiler 851
B. Zincirleme Suç 858
C. Aynı Neviden Fikri İçtima 865
D. Farklı Neviden Fikri İçtima 871
1. Genel Bilgiler 871
2. Kişilerin Hayatı ve Sağlığına Yönelik Tehlike Suçları 877
a. Genel Bilgiler 877
b. Taklit Gıda Ürünlerine Zehir Katılması veya Bu Ürünlerin
Bozulması 878
c. Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 879
d. Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç
Yapma veya Satma 880
3. Taklit Marka Kullanılan Ürünün Kişilerin Hayatına veya Sağlığına
Zarar Vermesi 882
4. Taklit Marka Kullanılan Ürünle Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi 883
5. Taklit Markalı Ürünlerin Kaçakçılık Suçunun Konusu Olması 890
a. Genel Bilgiler 890
b. Taklit Markalı Ürünlerin İthal Edilmesi 890
c. Taklit Markalı Ürünlerin İhraç Edilmesi 893
6. Taklit Markanın Fikir ve Sanat Eserinde Kullanılması 896
7. Taklit Markanın Tütün veya Alkol Ürünlerinde Kullanılması 898
8. Taklit Markanın Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalardan (Gdo)
Elde Edilen Ürünlerde Kullanılması 899
9. Taklit Marka Kullanılan Ürünlerin Kişilerin Sağlığı Bakımından
Tehlikeli Olması 900
10. Haksız Rekabet Suçu 902
E. Marka Taklitçiliği Suçunun Kabahatlerle İçtimaı 916
1. Genel Bilgiler 916
2. Genel Olarak Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Kabahatler 918
3. Gıda Dışında Ürünler Üzerinde Tağşiş ve Hilelerin Önlenmesi
Amacıyla Düzenlenen Kabahatler 920
4. Gıda Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Düzenlenen Kabahatler 921
5. Sebze ve Meyve Güvenliğine İlişkin Kabahatler 923
6. Kozmetik Ürünlere İlişkin Kabahatler 923

XI. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ 924
A. Suçun Maddi Unsuruna İlişkin Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza
Mahkemesi Etkisi 924
1. Genel Bilgiler 924
2. Tecavüz Fiillerine İlişkin Hukuk Mahkemesi Kararları 926
3. Tecavüz Fiilleri Dışında Marka Hukukuna İlişkin Hukuk
Mahkemesinin Kararları 928
a. Genel Bilgiler 928
b. Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinde Hükümsüzlük İddiası 930
B. Suçun Manevi Unsuruna İlişkin Hukuk Mahkemelerinin Kararlarının
Ceza Mahkemesine Etkisi 936
XII. BİLİRKİŞİ RAPORLARININ SUÇUN TESPİTİNE ETKİSİ 941
A. Genel Bilgiler 941
B. Bilirkişi Raporlarının Suçun Maddi Unsurunun Tespitine Etkisi 943
C. Bilirkişi Raporlarının Suçun Manevi Unsurunun Tespitine Etkisi 954
XIII. ETKİN PİŞMANLIK 957
A. Genel Bilgiler 957
B. Etkin Pişmanlığın Uygulanma Alanı 959
C. Etkin Pişmanlığın Uygulanma Şartları Ve Süresi 961
D. Yasal Değişiklik Önerisi 968
XIV. YAPTIRIM 969
A. Cezalar 969
1. Genel Bilgiler 969
2. Yasal Değişiklik Önerisi (Suçun Nitelikli Halleri) 976
a. Malın Değerinin Azlığı 977
b. Malın Değerinin Fahiş Olması 982
c. Taklit Marka Kullanılan Malların Hayat ve Sağlık Bakımından
Tehlike Oluşturması 983
d. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 984
B. Güvenlik Tedbirleri 984
1. Genel Bilgiler 984
2. Güvenlik Tedbirlerinin Şikayetle İlişkisi 986
3. Eşya Müsaderesi 988
4. Kazanç Müsaderesi 1001
5. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 1002

XV. CEZANIN ERTELENMESİ 1005
XVI. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 1008
A. Genel Bilgiler 1008
B. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanabilme Koşulları 1009
1. Suça ve Cezaya İlişkin Koşullar 1009
2. Sanığa İlişkin Koşullar 1009
3. Zararın Giderilmesi Koşulu 1011
a. Genel Bilgiler 1011
b. Marka Taklitçiliği Suçunda Zararın Giderilmesi 1013
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Verilmesi ve Bu
Kararın Uygulanması 1015
5. Mahkûmiyetle Birlikte Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 1016
XVII. ŞİKAYET ŞARTI 1018
A. Genel Bilgiler 1018
B. Marka Taklitçiliği Suçunun Şikayete Tabi Olmasının Yerindeliği 1024
C. Şikayet Hakkını Kullanacak Kişiler 1029
1. Genel Bilgiler 1029
2. Tescilsiz Markanın Gerçek Sahibinin ve Tescilsiz Tanınmış Marka
Sahibinin Şikayet Hakkı 1038
3. Ortak Markalarda ve Garanti Markalarında Şikayet Hakkı 1039
4. Lisans Hakkı Sahibinin Şikayet Hakkı ve Davaya Katılması 1041
5. Marka Hakkının Devri Durumunda Yeni Hak Sahibinin Şikayet Hakkı 1046
6. Marka Vekilinin Şikayet Hakkı 1047
D. Şikayet Hakkının Kullanılacağı Süre 1048
E. Şikayet Hakkının Başladığı Tarih 1052
F. Şikayetten Vazgeçme 1055
G. Şikayet Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 1059
H. Marka Hakkının Şikayet Tarihinden Sonra Sona Ermesi 1059
1. Hükümsüzlük ve İptalin Şikayete Etkisi 1060
2. Marka Hakkının Sona Ermesinin (Markanın Yenilenmemesi veya
Marka Hakkından Vazgeçilmesi) Şikayete Etkisi 1062
3. Marka Hakkının Devrinin Şikayete Etkisi 1066
4. Şikayetten Sonra Failin Marka Hakkını Devralmasının Ceza
Takibatına Etkisi 1068
İ. Rüçhan Hakkı veya Uluslararası Başvuru Durumunda Şikayet Hakkı 1069
J. Menşe Ülkede Tescilli Marka Sahibinin Birlik Ülkelerinde Tescilli
Markalara Yönelik Şikayet Hakkı 1072

K. Şikayetten Önce Yapılan Marka Tescil Başvurusunun Şikayete Etkisi 1072
L. Yurtdışında İşlenen Suçlarda Şikayet 1074
M. Markanın Kullanılmamasının Şikayete Etkisi 1076
XIII. UZLAŞTIRMA 1077
A. Genel Bilgiler 1077
B. Uzlaştırma Hükümlerinin Uygulanma Zorunluluğu 1079
C. Uzlaştırma Süreci 1082
D. Uzlaştırmanın Amacı ve Marka Taklitçiliği Suçuna Uygunluğu 1083
XIX. KORUMA TEDBİRLERİ 1086
A. Genel Bilgiler 1086
B. Arama 1092
C. Elkoyma 1098
1. Ceza Hukuku Tedbiri Olarak 1098
2. Özel Hukuk Tedbiri Olarak 1104
a. Genel Bilgiler 1104
b. Gümrüklerde Elkoyma 1107
3. Hak Sahibinin Elkonulan Ürün, Cihaz ve Makineler Üzerinde
Kendisine Mülkiyet Hakkının Tanınması Talebi 1109
4. Ceza Davası ile Hukuk Davasının Birlikte Açılması 1114
D. İmha 1115
1. Ceza Hukuku Tedbiri Olarak 1115
2. Özel Hukuk Tedbiri Olarak 1117
E. İnternet Ortamında İşlenen Suçlar Bakımından Erişimin Engellenmesi 1120
XX. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 1125
XXI. MARKA HAKKINA YÖNELİK DİĞER SUÇLAR 1129
A. Marka Koruması Olduğunu Belirten İşaretin Kaldırılması 1130
1. Genel Bilgiler 1130
2. Suç Tipine İlişkin Eleştirilerimiz 1133
B. Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunulması 1135
1. Genel Bilgiler 1135
2. Suç Tipine İlişkin Eleştirilerimiz 1140
SONUÇ 1145
KAYNAKÇA 1171

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat