Toplu İş Hukuku Ercan Akyiğit

Toplu İş Hukuku


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
702
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281624
Boyut
16x24
Baskı
4228,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 228 puan kazanacaksınız)
   228

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT ( MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi )

 

İçindekiler
 
Sunuş 
 
7
Kısaltmalar 
 
20
Birinci Kısım
 
 
TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI
 
 
§1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ 
 
25
I. Toplu İş Hukuku Kavramı 
 
25
II. Toplu İş Hukukunun Bölümleri 
 
25
A. Sendikalar Hukuku 
 
25
B. Toplu Sözleşme Hukuku 
 
26
C. İş Mücadelesi Hukuku 
 
26
III. Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler 
 
26
İkinci Kısım
 
 
SENDİKALAR HUKUKU
 
 
§2. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
29
I. Kavram 
 
29
II. Tarihsel Gelişim 
 
31
§3. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI 
 
34
I. Sendikalar Hukuku 
 
34
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları 
 
34
A. Ulusal Kaynaklar 
 
34
B. Uluslararası Kaynaklar 
 
36
§4. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
37
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü 
 
38
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü 
 
40
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 
 
43
A. İşçiler 
 
43
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri 
 
46
C. İşveren 
 
46
D. Sendika ve Konfederasyonlar 
 
50
IV. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi 
 
50
A. Genel Olarak Sendikal Faaliyet Güvencesi 
 
51
1. Sendikal Faaliyetin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar 
 
52
a. İşe Alınırken Sendikal Faaliyet Güvencesi 
 
53
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Sendikal Faaliyet Güvencesi 
 
54
c. İşe Son Vermede Sendikal Faaliyet Güvencesi 
 
55
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar 
 
56
a. Sendikal Tazminat 
 
56
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği 
 
65
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi 
 
68
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse 
 
72
e. Cezai Yaptırım 
 
73
aa. İdari Para Cezası 
 
74
bb. Gerçek Ceza 
 
75
§5. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ 
 
75
I. Ortak Amaç 
 
76
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme 
 
76
III. Bağımsızlık 
 
80
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk 
 
82
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği 
 
82
§6. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU 
 
83
I. Sendikaların Kuruluşu 
 
83
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır 
 
84
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Bir Araya Gelmelidir 
 
96
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi 
 
101
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An 
 
101
II. Konfederasyonların Kuruluşu 
 
102
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika bir araya Gelmelidir 
 
102
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır 
 
103
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir 
 
103
III. Şubelerin Kuruluşu 
 
103
§7. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 
 
104
I. Organ Kavramı 
 
104
II. Zorunlu Organlar 
 
105
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları 
 
105
IV. Zorunlu Organların Çalışması/(varsa) Güvenceleri 
 
108
A. Genel Kurul 
 
108
B. Yönetim Kurulu 
 
128
1. Oluşum/İşleyiş/Görev ve Yetkileri/Sorumluluk 
 
128
2. Sendika Yöneticiliğinin Çeşitleri ve Güvencesi 
 
135
a. Yöneticilik Çeşitleri 
 
135
b. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 
 
137
c. Mevcut Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi 
 
139
aa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır 
 
139
bb. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi 
 
149
aaa. Feshe Karşı Güvence 
 
149
bbb. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence 
 
160
ccc. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi: 
 
161
C. Denetleme Kurulu 
 
163
D. Disiplin Kurulu 
 
165
V. Seçimlik Organlara Üyelik 
 
167
§8. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 
 
168
I. İşçi Sendikası Üyeliği 
 
169
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır 
 
169
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir 
 
171
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır 
 
172
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır 
 
176
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 
 
177
1. Kuruluşta Üyelik 
 
177
2. Olağan Yol ile Üyelik 
 
177
3. Yargı Yoluyla Kazanım 
 
179
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyeliğin Kazanımı 
 
181
II. İşveren Sendikası Üyeliği 
 
182
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır 
 
182
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır 
 
183
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir 
 
184
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 
 
186
1. Kuruluşta Üyelik Yolu 
 
186
2. Olağan Yöntem ile Kazanım 
 
187
3. Yargısal Yol ile Kazanım 
 
189
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım 
 
189
III. Konfederasyon Üyeliği 
 
190
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır 
 
190
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir 
 
191
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir 
 
191
1. Kuruluşta Üyelik 
 
191
2. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik 
 
191
3. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 
 
192
IV. Üyelikte Teklik İlkesi 
 
192
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik 
 
193
§9. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR 
 
195
I. Üyelik Hakları 
 
196
A. Kuruluşun Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 
 
196
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 
 
197
C. Üyenin Korunma Hakkı 
 
198
II. Üyelik Borçları 
 
199
A. Aidat Ödeme Borcu 
 
199
B. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu 
 
210
§10. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ 
 
211
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller 
 
211
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması 
 
211
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi 
 
214
1. Üyelikten Ayrılma/Çekilme (İstifa, Çıkma) 
 
214
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme 
 
215
b. Üst Kuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme 
 
220
2. Üyelikten Çıkar(ıl)ma (İhraç) 
 
220
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması 
 
228
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller 
 
230
A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal 
 
230
B. Üyeliği Etkilemeyen Haller 
 
232
1. İşçi Sendikası Üyesi Bir İşçinin Bir Yılı Geçmemek Üzere İşsiz Kalması (Geçici İşsizlik) 
 
232
2. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak 
 
233
a. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa 
 
234
b. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu 
 
235
3. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum 
 
235
4. Yasal bazı Kurullarda Görev Almak/Mevsimlik Çalışanların Mevsim Dışı Sürelerde Sendika Üyeliğini Sonlanmaz 
 
236
§11. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ 
 
237
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler 
 
238
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler 
 
240
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri 
 
240
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri 
 
240
B. Kuruluşların Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri 
 
250
1. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek 
 
250
2. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek 
 
251
3. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak 
 
251
4. Sanayi ve Ticaret Kuruluşlarına Yatırım Yapmak 
 
257
5. Nakit Mevcudunun Belli Miktarında Belli Yardımlarda Bulunmak 
 
258
6. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak 
 
261
a. Atanma Düzeyi 
 
262
b. Atamaya Yetkili Kuruluş 
 
263
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi 
 
264
d. Temsilcilerin Sayısı 
 
265
e. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri 
 
267
7. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi 
 
267
a. Feshe Karşı Güvence 
 
269
aa. Geçerli Bir Temsilci Sıfatı Bulunmalıdır 
 
271
bb. Temsilcinin Sözleşmesi İşverence Feshedilmelidir 
 
271
cc. Temsilci Konumu Fesih Anında da Mevcut Olmalıdır 
 
274
dd. Güvence İşletilmelidir 
 
275
aaa. Süresinde İtiraz Edilirse 
 
277
aaaa. Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse 
 
277
bbbb. Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse 
 
278
bbb. İtiraz Edilmezse 
 
283
b. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence 
 
285
c. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak 
 
291
d. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları 
 
295
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler 
 
298
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık 
 
299
B. Siyaset Yasağı 
 
299
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı 
 
300
D. Ticaret Yasağı 
 
301
E. Yardım ve Bağış Yasağı 
 
302
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı 
 
302
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı 
 
303
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu 
 
303
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri 
 
304
§12. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ/DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ 
 
305
I. Kuruluşların Gelir ve Giderleri 
 
305
II. Kuruluşların Denetimi 
 
307
A. İç Denetim 
 
308
B. Dış Denetim 
 
310
III. Kuruluşların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi 
 
314
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması 
 
314
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu 
 
315
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık 
 
315
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları 
 
316
C. Kuruluşların Sona Ermesi 
 
317
1. Kuruluşların Sona Erme Nedenleri 
 
317
a. Kendiliğinden Sona Erme: 
 
318
b. Kuruluşun Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih) 
 
321
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatılma) 
 
324
2. Sona Ermenin Sonuçları 
 
326
Üçüncü Kısım
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
 
 
§13. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
 
329
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 
 
329
II. TİS’in Tarihçesi 
 
331
III. Tanım 
 
332
IV. TİS’in Kısımları 
 
333
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım) 
 
333
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler 
 
334
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 
 
337
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 
 
341
B. İsteğe Bağlı Kısım 
 
346
V. TİS’in Özellikleri 
 
348
A. Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesidir 
 
348
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir 
 
351
C. Yorumu Özelliklidir 
 
351
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır 
 
352
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir 
 
353
VI. TİS’in Tarafları 
 
355
A. TİS’de Taraf Kavramı 
 
355
B. TİS’de Tarafların Belirlenmesi 
 
358
1. TİS Ehliyeti 
 
358
2. TİS Yetkisi 
 
361
a. İşkolu Barajı 
 
362
b. Ünite Barajı 
 
367
c. Yetki Tespiti 
 
376
d. Yetki Tespitine İtiraz 
 
381
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Kesin Yetkiye Etkisi 
 
391
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa 
 
393
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa 
 
394
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması 
 
395
VII. TİS’in Düzeyi ve Türleri 
 
397
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS) 
 
398
1. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 
 
399
2. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler 
 
399
3. Eklentiler 
 
401
4. Araçlar 
 
402
5. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi 
 
403
6. İşyerinin TİS Ünitesi Olmasının Anlamı ve Sonuçları 
 
407
B. İşletme Düzeyinde TİS (İşletme TİS) 
 
409
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS) 
 
412
D. Çerçeve Sözleşme 
 
415
VIII. TİS’in Şekli 
 
419
IX. TİS’in Süresi 
 
422
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği 
 
422
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı 
 
425
X. TİS’in Yapılması 
 
428
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalıdır 
 
428
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir 
 
432
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir 
 
434
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir 
 
436
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir 
 
437
§14. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 
 
438
I. Zaman Bakımından Uygulanması 
 
438
A. Genel Prensip 
 
438
B. Önceye/Geriye Etkili Yürürlük 
 
439
C. İmza Tarihinden Sonraki Bir Tarihten Yürürlük 
 
444
II. Yer Bakımından Uygulanması 
 
446
III. Kişi Bakımından Uygulanması 
 
446
A. İşçilere Uygulanması 
 
447
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma 
 
451
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 
 
458
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma 
 
474
4. Teşmil Sonucu Yararlanma 
 
476
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi 
 
485
6. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması 
 
487
7. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı 
 
490
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler 
 
493
1. İşveren Vekili ile TİS Görüşmelerine İşvereni Temsilen Katılanlar 
 
493
2. Greve Katılmayıp ta İşyerinde Çalışan İşçiler 
 
494
3. Taraflarca Kapsam Dışına Çıkarma (Kapsam Dışı Personel) 
 
497
4. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi 
 
499
C. İşverene Uygulanması 
 
501
§15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANIRKEN YAŞANANLARIN TİS’E ETKİSİ 
 
504
I. TİS’de Değişiklik Yapılması 
 
504
A. TİS Taraflarınca Değişiklik 
 
504
B. Yargı Kararıyla Değişiklik 
 
508
II. TİS’in Yorumu 
 
510
A. Yorum Davası 
 
510
B. Eda Davası 
 
515
§16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
518
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller 
 
519
A. TİS’in Süresinin Bitimi 
 
519
B. TİS’in Geçersiz Kılınması 
 
520
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme 
 
523
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi 
 
523
2. Cumhurbaşkanının Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması 
 
524
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi 
 
524
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması 
 
525
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu 
 
526
II. Sona Ermenin Sonuçları 
 
527
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller 
 
536
Dördüncü Kısım
 
 
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 
 
§17. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
 
539
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı 
 
539
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı 
 
539
§18. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI 
 
540
I. Barışçı Çözüm Yolları 
 
541
A. Arabuluculuk 
 
542
1. Olağan Arabuluculuk 
 
549
2. Olağanüstü Arabuluculuk 
 
552
B. Tahkim (Hakeme Götürme) 
 
555
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem 
 
555
2. Kanuni/Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu) 
 
561
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi) 
 
565
§19. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI 
 
565
§20. GREV 
 
569
I. Genel Olarak Grev Kavramı 
 
569
A. İşin Bırakılması 
 
570
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma 
 
571
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev 
 
572
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı 
 
572
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli 
 
572
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı 
 
573
D. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı 
 
588
E. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı 
 
588
1. Grevin (lokavtın) Uygulanmasını Engelleyen Bir Olgu Bulunmamalıdır 
 
593
a. Grev Oylaması 
 
594
b. Cumhurbaşkanınca Grevin (Lokavtın) Ertelenmesi 
 
605
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli 
 
612
1. Grev Kararının Alınması, Tebliği ve Uygulanma Tarihi 
 
612
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa 
 
613
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse 
 
613
c. Geçici Grev Yasaklarında 
 
614
III. Grevin Uygulanması 
 
614
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması 
 
622
A. Tespit Davasında 
 
622
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında 
 
623
V. Yasal Grevin Sonuçları 
 
624
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması 
 
624
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 
 
625
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu 
 
628
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı 
 
628
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı 
 
629
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama 
 
631
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi 
 
632
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri 
 
632
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk 
 
635
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları 
 
636
A. Yasal Grevin Sona Ermesi 
 
636
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla 
 
636
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla 
 
637
3. Grevci Sendikanın Kararıyla 
 
637
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle 
 
637
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu Mahkeme Kararıyla 
 
638
B. Tartışmalı Haller 
 
649
C. Yasal Grevin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
651
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları 
 
652
A. Yasadışı Grev 
 
652
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti 
 
657
C. Yasadışı Grevin Sonuçları 
 
658
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir 
 
658
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir 
 
660
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir 
 
661
4. İşyerini Terk Durumu 
 
662
5. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir 
 
662
6. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder 
 
662
§21. LOKAVT 
 
663
I. Genel/Sosyolojik Olarak Lokavt Kavramı 
 
663
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 
 
664
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı 
 
664
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt 
 
664
A. Usulünce Alınmış ve İşveren Tarafına Bildirilmiş Grev Kararı Bulunmalı 
 
665
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmeli 
 
666
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı 
 
667
D. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 
 
668
III. Lokavt Kararının Uygulanması 
 
670
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları 
 
670
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi 
 
671
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları 
 
673
A. Yasadışı Lokavt 
 
673
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları 
 
674
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi 
 
674
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı 
 
675
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu 
 
675
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi 
 
676
Kaynakça 
 
677
Kavramlar Dizini 
 
697
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
228,00   
228,00   
2
114,00   
228,00   
3
76,00   
228,00   
4
57,00   
228,00   
5
45,60   
228,00   
6
38,00   
228,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
228,00   
228,00   
2
114,00   
228,00   
3
76,00   
228,00   
4
57,00   
228,00   
5
45,60   
228,00   
6
38,00   
228,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
228,00   
228,00   
2
114,00   
228,00   
3
76,00   
228,00   
4
57,00   
228,00   
5
45,60   
228,00   
6
38,00   
228,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
228,00   
228,00   
2
114,00   
228,00   
3
76,00   
228,00   
4
57,00   
228,00   
5
45,60   
228,00   
6
38,00   
228,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
228,00   
228,00   
2
114,00   
228,00   
3
76,00   
228,00   
4
57,00   
228,00   
5
45,60   
228,00   
6
38,00   
228,00   
Kapat