Patent Hukuku Erdal Noyan
Patent Hukuku
Patent Hukuku

Patent Hukuku


Basım Tarihi
2015-10
Sayfa Sayısı
1111
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051466941
Boyut
17 x 24,5
Baskı
3150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 150 puan kazanacaksınız)
   150

Erdal NOYAN (Yargıtay Üyesi)

 

Konu Başlıkları
- Buluşlar
- Patentler ve Faydalı Model Belgeleri
- Enstitü Kararlarına Karşı İptal Davaları
- Patentten veya Faydalı Model Belgesinden Doğan Hakkın Hükümsüzlük Davası İle Sona Erdirilmesi
- Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Fiillerine Karşı Hukuk ve Ceza Davaları
- Yüksek Mahkemelerin İlgili Kararları
Ulusal ve Uluslararası Mevzuat


-Patent Hukuku- isimli eser beş bölümden meydana gelmektedir. 
-Mevzuat Bilgileri- isimli giriş niteliğindeki birinci bölümde; bölüm içi üç başlık mevcuttur. Fikrî Mülkiyet Mevzuatı Hakkında başlığı altında; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafî işaret gibi değerleri içine alan fikrî mülkiyetle ilgili milletlerarası sözleşmeler, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler ele alındı. Enstitü Mevzuatı Hakkında başlığı altında; Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen 5000 sayılı Kanun, bu Kanun öncesi yürürlükte olan kanun hükmünde kararnameler, ilgili yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi’nin 5000 sayılı Kanun ile 544 sayılı KHK hükümleri hakkında açılan iptal davalarıyla ilgili kararları ortaya konuldu. Patent Mevzuatı Hakkında başlığı altında; 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu KHK’de değişiklik yapan 4128 ve 5194 sayılı Kanunlar, 551 sayılı KHK gereğince düzenlenen yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi’nin 551 sayılı KHK ve İhtira Beratı Kanunu hükümleri hakkında açılan iptal davalarıyla ilgili kararları değerlendirildi. 
-Patent Enstitüsü- isimli ikinci bölüm iki başlıktan meydana gelmektedir. Türk Patent Enstitüsü başlığı altında; Enstitü’nün kuruluşu, görevleri, yetkileri, organları, çalışanları gibi konular işlendi. Enstitü’de İşlem Yapabilenler başlığı altında; gerçek veya tüzel kişi vekillerin hangi hâllerde patent veya faydalı model başvurusu sahipleri adına Enstitü nezdinde işlem yapabilecekleri üzerinde duruldu, Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği’nin iptali için açılan davalardaki Danıştay kararlarına da yer verildi. 
-Buluş Hakları- isimli üçüncü bölümde dört başlık mevcuttur. Patent veya Faydalı Model Belgesi Verilmesi başlığı altında; buluş ile patent ve faydalı model kavramları, buluş sahiplerinin hakları, korunabilecek veya korunamayacak buluşlar, patent veya faydalı model belgesi verilmesi safhaları ve bu belgelerin sağladıkları imkânlar, Avrupa patenti, Enstitü’nün buluşlarla ilgili kararlarına karşı itiraz ve dava yolları gibi konular irdelendi. Patent ve Faydalı Model Hakkının Kaybedilmesi başlığı altında; buluş üzerindeki hakkın mahkeme kararı olmaksızın kaybedilmesi, gasp suretiyle elde edilen hakkın durumu, patent ve faydalı model hakkının hükümsüzlük davası sonucunda sona ermesi üzerinde durulmuştur. Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz başlığı altında; patent başvurusundan ve patent verilmesinden doğan haklar, patent üzerindeki tasarruflar, patent hakkına tecavüz oluşturan fiiller, patentten doğan hakların tüketilmesi, patent hakkına tecavüz sebebiyle açılan hukuk davaları, patentlerle ilgili hükümlerin faydalı model belgeleri hakkında da uygulanmaları gibi konular işlendi. Patent veya Faydalı Model İle İlgili Ceza Davaları başlığı altında; patent ve faydalı model hakkına tecavüz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, tecavüz kabul edilen fiiller, suçların müeyyideleri konu edinilmiştir. Her başlık altına, o konuyla ilgili Yargıtay kararları yerleştirildi. 
-Patent Mevzuatı- isimli dördüncü bölüme; 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik tam metin olarak alındı. 
-Milletlerarası Anlaşmalar- isimli beşinci bölümde okuyucunun elinin altında bulundurulmasında fayda umulan birçok belgeye yer verildi. Bunlar; Sınaî Mülkiyetin Korunmasıyla İlgili Paris Sözleşmesi, Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtını Kuran Sözleşme, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmas ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, Uluslararası Patent Sınıflandırılması İle İlgili Strasburg Anlaşması, Patent İşbirliği Antlaşması, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi, Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması ve Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdii Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması Gereğince Hazırlanan Yönetmelik’tir. 
Eserin sonunda kaynaklar gösterildi. Yine yararlı olacağı düşüncesiyle kapsamlı bir dizin de eklendi. 
Patent Hukuku’nun bu baskısının da fikrî ve sınaî mülkiyet sahasında faydalı olmasını diliyoruz.

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • MEVZUAT BİLGİLERİ
 • 1. -FİKRÎ MÜLKİYET MEVZUATI HAKKINDA-3
 • A)-FİKRÎ HAKLARLA İLGİLİ MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR-3
 • A/1)-MİLLETLERARASI ANLAŞMALARA DAİR ANAYASA HÜKÜMLERİ-4
 • A/2)-MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR HAKKINDAKİ KANUN-4
 • A/3)-SINAÎ MÜLKİYETİN KORUNMASIYLA İLGİLİ PARİS SÖZLEŞMESİ-8
 • A/4)-DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET TEŞKİLÂTINI KURAN SÖZLEŞME-9
 • A/5)-DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI VE TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI-10
 • A/6)-ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ STRASBURG ANLAŞMASI-11
 • A/7)-PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI VE PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YÖNETMELİĞİ-12
 • A/8)-AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK-12
 • A/9)-PATENT İŞLEMLERİ AMACIYLA MİKROORGANİZMALARIN TEVDİ EDİLMESİNİN ULUSLARARASI KABULÜ KONUSUNDA BUDAPEŞTE ANLAŞMASI VE BUDAPEŞTE ANLAŞMASI GEREĞİNCE HAZIRLANAN YÖNETMELİK-14
 • A/10)-FABRİKA VE TİCARET MARKALARININ BEYNELMİLEL TESCİLİ HAKKINDA MADRİD ANLAŞMASI VE MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL-15
 • A/11)-MARKALARIN TESCİLİ AMACIYLA MAL VE HİZMETLERİN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİS ANLAŞMASI-16
 • A/12)-MARKALARIN ŞEKİLLİ ELEMANLARININ ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINI TESİS EDEN VİYANA ANLAŞMASI-17
 • A/13)-MARKA KANUNU ANDLAŞMASI VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-17
 • A/14)-ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN LOCARNO ANLAŞMASI-18
 • A/15)-ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASI-19
 • A/16)-MALLARIN KAYNAĞI İLE İLGİLİ SAHTE VE YANILTICI İŞARETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN MADRİD ANLAŞMASI-19
 • A/17)-MENŞE ADLARININ KORUNMASI VE ULUSLARARASI TESCİLİ İÇİN LİZBON ANLAŞMASI-20
 • B)-FİKRÎ HAKLARLA İLGİLİ MİLLÎ MEVZUAT-20
 • B/1)-YASAMA YETKİSİNE DAİR ANAYASA HÜKÜMLERİ-20
 • B/2)-YETKİ KANUNU-22
 • B/3)-PATENT VE FAYDALI MODEL MEVZUATI-23
 • a)-Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: -23
 • b)-Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanma Şeklini Gösterir Yönetmelik: -24
 • c)-Avrupa Patent Sözleşmesinin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik: -24
 • B/4)-ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR MEVZUATI-25
 • a)-Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: -25
 • b)-Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik: -26
 • B/5)-COĞRAFİ İŞARETLER MEVZUATI-26
 • a)-Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: -26
 • b)-Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik: -27
 • B/6)-MARKALAR MEVZUATI-27
 • a)-Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: -27
 • b)-556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik: -31
 • c)-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik: -31
 • B/7)-ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI MEVZUATI-32
 • a)-Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun: -32
 • b)-Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik: -33
 • C)-İLGİLİ DİĞER KANUNLAR-33
 • C/1)-TÜRK MEDENÎ KANUNU-33
 • C/2)-BORÇLAR KANUNU-33
 • C/3)-TÜRK TİCARET KANUNU-34
 • 2. -ENSTİTÜ MEVZUATI HAKKINDA-37
 • A)-TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-37
 • A/1)-544 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN GENEL GEREKÇESİ-38
 • A/2)-5000 SAYILI KANUN’UN GENEL GEREKÇESİ-40
 • B)-ENSTİTÜ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLER-44
 • B/1)-YÖNETİM KURULU YÖNETMELİĞİ-44
 • B/2)-DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ-45
 • B/3)-YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ-45
 • B/4)-PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİ-45
 • B/5)-PERSONEL YÖNETMELİĞİ-46
 • B/6)-UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ-46
 • B/7)-SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ-47
 • B/8)-DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ-48
 • B/9)-HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ-48
 • B/10)-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ-48
 • B/11)-İHALE YÖNETMELİĞİ-49
 • B/12)-YAYIN YÖNETMELİĞİ-49
 • B/13)-ARŞİV YÖNETMELİĞİ-50
 • B/14)-YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-51
 • C)-ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI-51
 • 1--5000 Sayılı Kanun’un 31. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı: -51
 • 2--3911 Sayılı Yetki Kanunu’nun Anayasaya Aykırılığı: -57
 • 3--518 Sayılı KHK’nın Anayasaya Aykırılığı: -74
 • 3. -PATENT MEVZUATI HAKKINDA-97
 • A)-PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-97
 • A/1)-551 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN GENEL GEREKÇESİ-99
 • A/2)-551 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’DE 4128 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-103
 • A/3)-551 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’DE 5194 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-105
 • B)-PATENT HAKLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİKLER-108
 • C)-MİLLETLERARASI ANLAŞMALARIN ÖNCELİĞİ-108
 • D)-ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI-109
 • 1--551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 158. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa’ya Aykırılığı: -109
 • 2--551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5194 Sayılı Yasa İle Değiştirilen 73/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendinin ve 136. Maddesinin Anayasa’ya Aykırılığı: -116
 • 3--551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 165. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Anayasa’ya Aykırılığı: -129
 • 4--İhtira Beratı Kanunu’nun 3. Maddesinin Anayasa’ya Aykırılığı: -131
 • 5--İhtira Beratı Kanunu’nun 50. Maddesinin Anayasa’ya Aykırılığı: -137
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • PATENT ENSTİTÜSÜ
 • 1. -TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ-151
 • A)-ENSTİTÜ’NÜN KURULUŞU-151
 • A/1)-ENSTİTÜ’NÜN TÜZEL KİŞİLİĞİ-151
 • a)-Enstitü’nün Özel Hukuk Hükümlerine Tâbi Oluşu: -152
 • b)-Enstitü’nün Denetlenmesi: -152
 • c)-Enstitü’nün Malları: -152
 • d)-Enstitü’nün Bütçesi: -153
 • e)-Diğer Kuruluşların Hizmetlerinden Yararlanmak: -154
 • A/2)-ENSTİTÜ’NÜN KURULUŞ AMAÇLARI-154
 • A/3)-ENSTİTÜ’NÜN GÖREVLERİ-155
 • B)-ENSTİTÜ’NÜN ORGANLARI VE BİRİMLERİ-157
 • B/1)-YÖNETİM KURULU-157
 • a)-Yönetim Kurulunun Oluşumu: -158
 • b)-Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanma Şartları: -158
 • c)-Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmaları ve Görev Süreleri: -159
 • d)-Yönetim Kurulu Üyeliği Görevinin Son Bulması: -159
 • e)-Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi: -160
 • f)-Yönetim Kurulunun Toplanması ve Karar Alması: -160
 • g)-Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri: -161
 • B/2)-DANIŞMA KURULU-162
 • a)-Danışma Kurulunun Oluşumu: -162
 • b)-Danışma Kurulu Üyelerinin Görev Süresi: -163
 • c)-Danışma Kurulunun Toplanması ve Karar Alması: -163
 • d)-Danışma Kurulunun Görevleri: -163
 • B/3)-BAŞKANLIK-164
 • a)-Başkanlığın Oluşumu: -164
 • b)-Başkanın Görevleri ve Yetkileri: -164
 • c)-Başkanın Yetki Devredebilmesi: -165
 • B/4)-YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU-165
 • a)-Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması: -165
 • b)-Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun İtirazları İncelemesi: -166
 • c)-Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Kararlarına Karşı Dava Açılması: -167
 • B/5)-ANA HİZMET BİRİMLERİ-168
 • a)-Patent Dairesi Başkanlığının Görevleri: -168
 • b)-Markalar Dairesi Başkanlığının Görevleri: -168
 • c)-Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığının Görevleri: -169
 • d)-Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri: -170
 • B/6)-YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ-170
 • a)-Personel Dairesi Başkanlığının Görevleri: -170
 • b)-İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri: -170
 • c)-Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görevleri: -171
 • B/7)-DANIŞMA BİRİMLERİ-172
 • a)-Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: -172
 • b)-Hukuk Müşavirliğinin Görevleri: -173
 • C)-ENSTİTÜ’NÜN ÇALIŞANLARI-173
 • C/1)-ENSTİTÜ ÇALIŞANLARININ ATANMALARI-174
 • a)-Atama Yetkisi: -174
 • b)-Göreve Başlama: -174
 • c)-Adaylık: -174
 • d)-Adayın Görevine Son Verilmesi: -175
 • e)-Asaletin Onaylanması ve Yemin: -175
 • C/2)-DAİRE BAŞKANLARI VE MÜDÜRLER-175
 • C/3)-SÖZLEŞMELİ PERSONEL-176
 • C/4)-UZMAN YARDIMCILIĞI-176
 • a)-Uzman Yardımcılığı İçin Aranan Şartlar: -177
 • b)-Uzman Yardımcılarının Görevleri ve Yetkileri: -177
 • c)-Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları: -178
 • d)-Uzman Yardımcılığı Sınavı: -178
 • d1--Uzman Yardımcılığı Sınavının Duyurulması: -178
 • d2--Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu: -179
 • d3--Uzman Yardımcılığı Sınavına Katılmak İçin Gerekli Belgeler: -179
 • d4--Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavlarının Yapılması: -179
 • d5--Yazılı Sınav: -180
 • d6--Sözlü Sınav: -181
 • d7--Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucunun Tespiti: -181
 • e)-Uzman Yardımcısı Olarak Atanmak ve Adaylık: -181
 • f)-Uzman Yardımcılarının Eğitilmeleri: -182
 • C/5)-UZMANLIK-183
 • a)-Uzmanlık İçin Aranan Şartlar: -183
 • b)-Uzmanların Görevleri ve Yetkileri: -183
 • c)-Uzmanların Sorumlulukları: -183
 • d)-Yeterlilik Sınavı: -183
 • d1--Yeterlilik Sınavına Girebilmenin Şartları: -183
 • d2--Yeterlilik Sınavını Oluşturanlar: -183
 • d3--Yeterlik Sınav Komisyonu: -184
 • d4--Uzmanlık Tezinin Hazırlanması ve Savunulması: -184
 • d5--Sözlü Sınav: -185
 • d6--Yabancı Dil Sınavı: -185
 • d7--Uzmanlık Sınavının Sonucu: -186
 • e)-Uzman Olarak Atanma: -186
 • f)-Uzmanlarının Eğitilmesi: -186
 • C/6)-ENSTİTÜ ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE KISITLILIKLARI-186
 • a)-Enstitü Çalışanlarının Genel Hakları: -187
 • b)-Enstitü Çalışanlarının Ödevleri ve Sorumlulukları: -187
 • c)-Enstitü Çalışanlarına Yasak Olan Hususlar: -189
 • C/7)-SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ-189
 • a)-Sicil Amirleri: -190
 • b)-Disiplin Amirleri: -191
 • 2. -ENSTİTÜ’DE İŞLEM YAPABİLENLER-193
 • A)-ENSTİTÜ’DE İŞLEM YETKİSİ-193
 • A/1)-ENSTİTÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPABİLEN VEKİLLER-193
 • a)-Enstitü Nezdinde İşlem Yapabilen Gerçek Kişiler: -194
 • b)-Tüzel Kişi Vekillerin Enstitü Nezdinde İşlem Yapmaları: -194
 • A/2)-PATENT VE FAYDALI MODEL İŞLEMLERİ-194
 • A/3)-ENDÜSTRİYEL TASARIM İŞLEMLERİ-195
 • A/4)-COĞRAFÎ İŞARET İŞLEMLERİ-195
 • A/5)-MARKA İŞLEMLERİ-195
 • A/6)-ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI İŞLEMLERİ-196
 • B)-PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ-196
 • B/1)-VEKİLLERİN YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI-196
 • a)-Patent ve Marka Vekillerinin Yetkileri: -197
 • b)-Patent ve Marka Vekillerinin Sorumlulukları: -197
 • B/2)-PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI-197
 • a)-Patent ve Marka Vekilliklerine Kabul Şartları: -197
 • b)-Patent ve Marka Vekillikleri Yeterlik Sınavı: -198
 • b1--Sınava Girebilecekler: -198
 • b2--Sınavın İlânı: -198
 • b3--Sınav Başvurusu: -198
 • b4--Sınav Hazırlık Komisyonu: -199
 • b5--Sınav Kurulları: -199
 • b6--Sınavın Şekli ve Konuları: -200
 • b7--Sınavın Sonucunun Duyurulması: -200
 • b8--Sınav Sonucuna İtiraz: -200
 • B/3)-VEKİLLİK SİCİLLERİ-201
 • a)-Vekillik Siciline Kayıt Mecburiyeti: -201
 • b)-Vekillik Sınavını Kazananın Sicile Kayıt Olması: -201
 • c)-Vekil Sicil Kaydının Yenilenmesi: -203
 • d)-Vekilin Adının Sicilden Silinmesi: -203
 • e)-Vekilin Sicile Yeniden Kaydedilmesi: -203
 • C)-DANIŞTAY KARARLARI-203
 • 1--Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği’nin İptali Talebi, 544 Sayılı KHK’nın 30. Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu İddiası: -204
 • 2--Patent ve Marka Vekilleri Sınav Yönetmeliği’nin İptali İstemi, 544 Sayılı KHK’nın 30. Maddesinin Anayasa’ya Aykırılığı: -209
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BULUŞ HAKLARI
 • 1. -PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMESİ-215
 • A)-BULUŞLAR-215
 • A/1)-BULUŞ TÜRLERİ-217
 • a)-Ürün Buluşları: -217
 • b)-Usul Buluşları: -218
 • A/2)-BULUŞLARI KORUNABİLEN KİŞİLER-221
 • A/3)-İŞÇİLERİN BULUŞLARI-226
 • a)-İşçi Sayılanlar: -227
 • b)-Hizmet Buluşları: -229
 • b1--Hizmet Buluşlarını İşverene Bildirme Mecburiyeti: -231
 • b2--Hizmet Buluşu Bildirimi Alan İşverenin Yapacakları: -232
 • b3--İşverenin Hizmet Buluşu Üzerindeki Hakları: -233
 • b4--Hizmet Buluşunun Serbest Buluş Niteliği Kazanması: -233
 • b5--İşverenin Hizmet Buluşu İçin Ödeyeceği Bedel: -234
 • b6--Hizmet Buluşu İçin Patent Başvurusu Yapılması: -235
 • b7--Hizmet Buluşu İçin Yabancı Ülkede Patent Başvurusu: -236
 • c)-Serbest Buluşlar: -236
 • c1--İşçinin Serbest Buluşu İşverene Bildirmek Yükümlülüğü: -237
 • c2--İşçinin İşverene Serbest Buluşla İlgili Teklif Yapmak Yükümlülüğü: -237
 • d)-Teknik İyileştirme Tekliflerinin Durumu: -237
 • e)-Sözleşme Yapma Serbestliği ve Hakkaniyete Uygunluk: -238
 • f)-Buluşlarla İlgili Sır Tutma Yükümlülüğü: -238
 • g)-İflâs Durumunda İşçinin Buluşu Önalım Hakkı: -239
 • A/4)-MEMURLARIN BULUŞLARI-239
 • a)-Memur Sayılanlar: -240
 • b)-Memurların Buluşları ve Teknik İyileştirme Teklifleri: -240
 • c)-Silâhlı Kuvvetler Mensuplarının Buluşları: -240
 • A/5)-ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI-241
 • B)-PATENTLER-242
 • B/1)-PATENT İSTEYEBİLECEK KİŞİLER-245
 • B/2)-PATENTLE KORUNABİLEN BULUŞLAR-246
 • a)-Buluşun Yeni Olması: -247
 • a1--Yeni Kabul Edilen Buluşlar: -247
 • a2--Buluş Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar: -248
 • b)-Buluşun Tekniğin Bilinen Durumunu Aşması: -249
 • c)-Buluşun Sanayiye Uygulanabilir Olması: -251
 • B/3)-PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR-252
 • a)-Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler: -252
 • b)-Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar: -254
 • B/4)-PATENT BAŞVURUSU-255
 • a)-Başvuru Dilekçesinde Bulunacak Bilgiler: -256
 • b)-Patent Başvurusu Dilekçesine Eklenecek Belgeler: -258
 • b1--Tarifname: -258
 • b2--İstem veya İstemler: -261
 • b3--Resimler: -264
 • b4--Özet: -265
 • b5--Başvuru Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge: -266
 • c)-Buluşun Bütünlüğü ve Patent Başvurusunun Bölünmesi: -266
 • d)-Patent Başvurusu Tarihinin Kesinleşmesi: -267
 • e)-Patent Başvurusunun Geri Çekilmesi: -268
 • f)-Geri Çekilen Patent Başvurusunun Yenilenmesi: -268
 • g)-Buluşla İlgili Başvurunun Değiştirilmesi: -268
 • g1--Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi: -268
 • g2--Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi: -269
 • g3--Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi: -270
 • B/5)-RÜÇHAN HAKLARI-270
 • a)-Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları: -270
 • b)-Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları: -272
 • b1--Sergide Ürün Teşhir Edenlere Verilecek Belge: -272
 • b2--Sergide Teşhir Edilmiş Ürün Hakkında Birden Fazla Başvuruda Rüçhan Hakkı: -273
 • c)-Rüçhan Hakkı Hükmünün Başlama Tarihi: -273
 • d)-Rüçhan Hakkı Talebinin Yapılışı ve Süresi: -273
 • e)-Birden Çok Rüçhan Hakkı Talebi: -273
 • B/6)-PATENT BAŞVURUSUNUN ENSTİTÜ TARAFINDAN İNCELENMESİ-274
 • a)-Başvurunun Şeklî Şartlara Uygunluğunun İncelenmesi: -274
 • b)-Buluşun Patentle Korunabilir Olup Olmadığının İncelenmesi: -275
 • c)-Buluşun Yeniliğinin ve Sanayiye Uygulanabilirliğinin İncelenmesi: -275
 • B/7)-PATENT BAŞVURUSUNUN REDDİ-275
 • a)-Şeklî Eksikliklerin Giderilmemesi Sebebiyle Başvurunun Reddi: -275
 • b)-Buluşun Patentle Korunabilir Olmaması Sebebiyle Başvurunun Reddi: -276
 • c)-Buluşun Yeni Olmaması ve Sanayiye Uygulanamaması Sebebiyle Başvurunun Reddi: -276
 • B/8)-PATENT BAŞVURUSUNUN YAYINLANMASI-277
 • a)-Başvurunun Yayınlanması Zamanı: -277
 • b)-Başvuru Hakkındaki Yayında Yer Alacak Bilgiler: -277
 • c)-Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri: -278
 • B/9)-PATENT BAŞVURU DOSYALARINI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İNCELEMELERİ-278
 • a)-Ret Edilen veya Geri Çekilen Başvuru Dosyasının Üçüncü Kişiler Tarafından İncelenmesi: -278
 • b)-Yayınlanmamış Başvuru Dosyasının Üçüncü Kişiler Tarafından İncelenmesi: -278
 • c)-Yayınlanmış Başvuru Dosyasının Üçüncü Kişiler Tarafından İncelenmesi: -279
 • B/10)-TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI-279
 • a)-Araştırma Talebi ve Süresi: -280
 • b)-Araştırma Raporunun Düzenlenmesi: -281
 • c)-Araştırma Raporunun Tebliği ve İlânı: -281
 • d)-Araştırma Raporunun Yetersizlik Nedeniyle Düzenlenememesi: -281
 • e)-Araştırma Raporu Hakkında Görüş Bildirilmesi: -282
 • B/11)-İNCELEMESİZ PATENT VERİLMESİ-282
 • a)-İncelemesiz Patent Verilmesi Kararı: -283
 • b)-İncelemesiz Patentin Bültende İlânı: -284
 • c)-İncelemesiz Patentin Basılması ve İsteyenlere Verilmesi: -284
 • d)-İncelemesiz Verilen Patentin Toplumun İncelemesine Açılması: -284
 • e)-İncelenmesiz Verilen Patentin İncelenmesi: -284
 • B/12)-İNCELENEREK PATENT VERİLMESİ-285
 • a)-Araştırma Raporuna Üçüncü Kişilerin İtirazları: -287
 • b)-Başvuru Sahibinin İncelemeli Patent Verilmesi İsteği: -287
 • c)-Enstitü’nün Başvuruyu İncelemesi: -288
 • d)-Enstitü’nün İnceleme Raporu ve Başvuru Sahibine Tebliği: -288
 • e)-İncelemeli Patent Verilmesi Kararı: -289
 • f)-İncelemeli Patentin Bültende İlânı: -289
 • g)-İncelemeli Patentin Basılması ve İsteyenlere Verilmesi: -289
 • B/13)-PATENT VERİLDİKTEN SONRA YAPILAN İTİRAZLAR-290
 • a)-Patent Verilmesi İşlemlerinde Şeklî Eksiklik Yapıldığı İtirazı: -290
 • b)-Şeklî Eksikliklere İtirazın Kabulünün Sonuca Etkisi: -290
 • B/14)-İŞLEMLERİN PATENT SİCİLİNE KAYIT EDİLMESİ-291
 • a)-Patent Başvurularının ve Patentin Patent Siciline Kaydı: -291
 • b)-Patent Sicili’nin Aleniyeti ve Yapılan Kaydın Hüküm Doğurması: -292
 • c)-Patentin Onaylı Suretini Alabilecek Kişiler: -292
 • d)-Patent Siciline Kaydedilmeyen Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi;-292
 • e)-Patent Siciline Kaydedilmeyen Patentin Ürün Üzerinde Belirtilememesi: -293
 • B/15)-PATENT SÜRELERİ-293
 • a)-İncelemesiz Verilen Patentin Koruma Süresi: -293
 • b)-İncelenerek Verilen Patentin Koruma Süresi: -293
 • B/16)-EK PATENT VERİLMESİ-294
 • a)-Ek Patent Başvurusu: -294
 • b)-Ek Patentin Asıl Patentle İlişkisi ve Süresi: -294
 • c)-Ek Patentin Asıl Patente Dönüşmesi: -294
 • d)-Ek Patente Patent Hükümlerinin Uygulanması: -295
 • B/17)-GİZLİ PATENT VERİLMESİ-295
 • a)-Başvuruların Gizli Tutulma Süresi: -295
 • b)-Millî Savunma Açısından Önem Taşıyan Başvurunun Gizli Tutulması: -296
 • c)-Gizli Patentin Sicile Kaydı ve Gizliliğin Uzatılması: -296
 • d)-Gizliliğin Kaldırılması: -296
 • e)-Gizli Tutulan Patent İçin Tazminat Talebi: -296
 • f)-Gizli Patentler İçin Yabancı Ülkede Başvuru İzni Alınması: -297
 • C)-AVRUPA PATENTİ-297
 • C/1)-AVRUPA PATENTİNİN KORUMA KAPSAMI-298
 • C/2)-AVRUPA PATENTİ VERİLEBİLEN BULUŞLAR-299
 • C/3)-AVRUPA PATENTİ EDİNMEYE YETKİLİ KİŞİLER-299
 • C/4)-AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU-300
 • a)-Avrupa Patenti Başvuru Usulü: -300
 • b)-Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Türkçe Çevirisinin Sunulması ve Yayımlanması: -302
 • c)-Avrupa Patenti Başvurusunun Etkisi: -303
 • d)-Bir Avrupa Patent Başvurusunun Yayından Sonraki Hakları: -303
 • e)-Avrupa Patenti Fasikülünün Türkçe Çevirisinin Sunulması ve Yayımlanması: -304
 • f)-Düzeltilmiş Türkçe Çeviri: -306
 • C/5)-AVRUPA PATENTİNİN KORUMA SÜRESİ-306
 • D)-FAYDALI MODEL BELGELERİ-308
 • D/1)-FAYDALI MODEL BELGESİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER-309
 • D/2)-FAYDALI MODEL BELGESİYLE KORUNABİLEN BULUŞLAR-309
 • D/3)-FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLEMEYEN USULLER VE KONULAR-311
 • D/4)-FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU-311
 • a)-Faydalı Model Belgesi Başvurusu Dilekçesine Eklenecek Belgeler: -312
 • b)-Faydalı Model Belgesi Başvurusu Tarihinin Kesinleşmesi: -312
 • D/5)-FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSUNUN ENSTİTÜ TARAFINDAN İNCELENMESİ-312
 • D/6)-FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSUNUN YAYINLANMASI-313
 • D/7)-FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSUNA İTİRAZ EDİLMESİ-314
 • a)-Faydalı Model Belgesi Verilmesi İçin Gerekli Şartların Yerine Getirilmediği İtirazı: -314
 • b)-Faydalı Model Belgesi Talep Hakkı Bulunmadığı İddiası: -314
 • D/8)-FAYDALI MODEL BELGESİNİN VERİLMESİ-315
 • a)-Faydalı Model Belgesi Verilmesi Kararı: -315
 • b)-Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Geri Alınmış Sayılması: -315
 • c)-Faydalı Model Belgesinin Bültende İlânı ve Basılması: -315
 • D/9)-FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLDİKTEN SONRA YAPILAN İTİRAZLAR-316
 • a)-Faydalı Model Belgesi Verilmesi İşlemlerinde Şeklî Eksiklik Yapıldığı İtirazı: -316
 • b)-Şeklî Eksikliklere İtirazın Kabulünün Sonuca Etkisi: -316
 • D/10)-FAYDALI MODEL BELGESİNİN KORUMA ŞEKLİ VE SÜRESİ-316
 • D/11)-FAYDALI MODEL BELGESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HÂLLER-317
 • a)-Buluşun Özünün Üçüncü Kişilere Ait Olması: -317
 • b)-Faydalı Model Belgesi Hakkında Hükümsüzlük Davası Açılmış Olması: -317
 • D/12)-FAYDALI MODEL BELGESİ KONUSUNUN ENDÜSTRİYEL TASARIM OLARAK TESCİLİ-317
 • D/13)-FAYDALI MODEL BELGELERİ HAKKINDA PATENTLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI-318
 • E)-ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZLAR VE İPTAL DAVALARI-319
 • E/1)-ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZ EDİLMESİ-319
 • E/2)-ENSTÜTÜ KARARLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI-319
 • a)-Dava Hakkı: -320
 • b)-Görevli ve Yetkili Mahkeme: -320
 • c)-Davanın Tarafları: -321
 • d)-Davanın Konusu: -322
 • e)-Hükmün İlânı: -322
 • F)-YARGITAY KARARLARI-322
 • 1--Tasarımlarının Yeni ve Ayırt Edici Olduğu, TPE YİDK Kararının İptal Şartlarının Oluşmadığı, Tasarımların 2008/05377 Sayılı Marka Başvurusu İle TR 2008/01177 Sayılı Faydalı Model Görsellerinde Yer Alan Çoklu Gıda Ambalajları İle Benzerlik Gösterdiği ve Ayırt Edilebilir Olmadıkları: -322
 • 2--YİDK Kararının İptali İstemine İlişkin Dava Sonucunda Verilen Karar İle Davalı TPE’ne Karşı FMB’nin Hükümsüzlüğü İstemiyle Açılan Davada Pasif Husumet Düşmeyeceği: -323
 • 3--Yol Süpürme Aracı Ürünlerini İçeren Tasarım Tescil Başvurusunda Bulunduğunu, Başvuru Konusu Tasarımdaki Ürünün Yenilik ve Ayırt Edicilik Vasıflarının Bulunmadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddi, YİDK Kararın İptaline Karar Verilmesi: -324
 • 4--Dava Konusu Faydalı Modelin Dava Dışı Şirkete Ait ve Önceki Tarihli Faydalı Model İle Ayniyet Derecesinde Benzerliği, Faydalı Modele Dayalı Tescil İtirazı Hakkında Verilen YİDK Kararının İptali: -325
 • 5--Gıda Ürünleri Saklama Kabı, Faydalı Modele Dayalı Tescil İtirazı Hakkında Verilen YİDK Kararının İptali: -326
 • 6--Önceki Faydalı Modelle Benzerlik Gösteren Tasarımlar Hakkında YİDK Kararı: -327
 • 7--Faydalı Modellerde Yeniliğin Mutlak Yenilik Olarak Kabul Edildiği; İncelemesiz Patent Belgesine Konu Buluşun Yeni Olmadığı, Buluşun Fransa’da Tescil Edildiği: -328
 • 8--Valsartan ve Kalsiyum Kanal Bloklayıcısının Anti-Hipertansif Kombinasyonu, EPO’da Yapılmış Başvuru Sonuçlarının Mahkemelerce Bekletici Mesele Yapılması: -328
 • 9--Uluslararası Patent Başvurusu, Patent İşbirliği Anlaşması, Danimarka Patent Ofisi, YİDK Kararının İptaline Karar Verilmesi Talebi: -330
 • 10--Fipronil, Repeller, İhtira Beratı Kanunu’ndaki 15 Yıllık Koruma Süresi, 551 Sayılı KHK’nın 72. Maddesi, Patent Korumasının Kapsamı: -332
 • 11--Somatostatin Peptitler, Avrupa Patent Sözleşmesi, Patent İşbirliği Anlaşması, Patent Kanunu Anlaşması, 551 Sayılı KHK’nın 4 ve 71. Maddeleri, Avrupa Patent Ofisi: -333
 • 12--Tasarımın Görünüm Hukuku Olması, Patent veya Faydalı Model Korumasının Konusunu Oluşturan Tasarım, 554 Sayılı KHK’nın 10 ve 11. Maddeleri: -335
 • 13--Düdüklü Tencereler İçin Kolay Açılır Kapanır Emniyetli Kapak, 551 Sayılı KHK’nın 12 ve 129. Maddeleri: -337
 • 14--Somatostatin Peptidler Başlıklı Buluş, Başvurunun Reddi, 551 Sayılı KHK’nın 2 ve 62. Maddeleri, Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Ofisi: -338
 • 15--Yeni Fenilpiperazinler, Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Ofisi, Başvurunun Patentlenebilirlik Kriterleri, 551 Sayılı KHK’nın 4 ve 62. Maddeleri: -343
 • 16--Endoparazit Öldürücü Bileşimler, Bölünmüş Başvuru, 551 Sayılı KHK’nın 45 ve 54. Maddeleri, 551 Sayılı KHK’nın Uygulanma Şeklini Gösterir Yönetmelik: -343
 • 17--Buharlaşma Ünitesinde Yapılan Geliştirme Başlıklı Faydalı Model Başvurusu, Yenilik Unsuru, Yeniliği Ortadan Kaldırmayan Açıklamalar, Önce Başvuranın Korunması: -345
 • 18--Faydalı Modelin Devri, Şeklî Eksiklik İtirazı, YDİK Kararları Aleyhine Dava Açma Süresi, İstemlerin Yönetmeliğe Bire Bir Uygun Olmaması: -347
 • 19--Banyo ve Tuvalet Pencere Sistemi Tasarım Başvurusu, Tescilli Tasarım ve Faydalı Model, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun Kararlarına Karşı Dava: -348
 • 20--Faydalı Model Belgesindeki Ürün İle Çoklu Tasarımın Tescili İçin Başvurduğu Ürünün Aynı Olduğu İddiası, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü: -349
 • 21--Keçiboynuzu Unu ve Zamkı, TTK’nın 58. Maddesi Uyarınca Davalıların Eylemlerinin Haksızlığının Tespiti İle Haksız Rekabetlerinin Önlenmesi Davası, Faydalı Model Başvurularının Geçersiz Sayılması Talebi: -350
 • 22--Patent Başvurusu, Patent Verilme Koşulları, Rusya Patent Ofisinin İnceleme Raporu, Tek Başvuru İle Buluşların Birden Ziyade Ülkede Tescili, 551 Sayılı KHK’nın 5 ve 62. Maddeleri, PCT ve TRIPS Hükümlerinin Uygulanması: -351
 • 23--Yayılgan Olmayan İn Vivo Topik Uygulamalar Geliştirilmiş Formül, Patentin İncelenmesi Sorunu, Üç Aşamalı İnceleme Raporu Düzenlettirme Sürecinin Tamamlanmadığı: -352
 • 24--Mükerrer Tescil, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasında TPE’ne Husumet Yöneltilmesi, 554 Sayılı KHK’nın 7. Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 130/3 ve 160. Maddeleri, Bilirkişinin Tarafsızlığı: -353
 • 25--Tescilli Kanepe Makas Parçası İsimli Çoklu Tasarımlar, Katlama Mekanizması ve İki Yöne Hareketli Kanepe Mekanizması İsimli Buluşlar, Görünmeyen Bir Ürünün Tasarımının Tescili: -355
 • 26--Meşrubat İçin Metal Kutunun Koruma Kapağı Başlıklı Faydalı Model Belgesi, Tescilinin Hükümsüz Sayılması, 554 Sayılı KHK’nın 6 ve 7. Maddeleri: -355
 • 27--Katlanabilir Barbekü Aracı İsimli Faydalı Model Tescil Belgesi, Tasarımın Hükümsüzlüğü: -356
 • 28--Dolgulu Gıda Maddesi Makinesi, Yenilik Vasfının Değerlendirilmesi, Faydalı Model Başvurusunun İptaline Karar Verilmiş Olması: -356
 • 29--Kapalı Bölme İçinde İşleyen Jaluziler İçin Bir Aygıt, Patent Başvurusundan Doğan Uluslararası Öncelik: -358
 • 30--Genişleyen Ostesentez Kafesi, Başvuru Sahibine Verilen Sürede Gerekli Belgelerin Getirilmemesi ve İnceleme Ücretinin Ödenmemesi, Patent İşbirliği Antlaşması, 551 Sayılı KHK’nın 62. Maddesi: -359
 • 31--Gücü Ya da Asma Teli Besleme Düzeneği, Patent Belgesi Düzenleme Ücreti: -361
 • 2. -PATENT VEYA FAYDALI MODEL HAKKININ KAYBEDİLMESİ-363
 • A)-PATENT HAKKININ SONA ERMESİ-363
 • A/1)-PATENT HAKKININ SONA ERMESİ SEBEPLERİ-363
 • a)-Patentin Koruma Süresinin Dolması: -364
 • b)-Patent Hakkından Vazgeçilmesi: -364
 • c)-Patent Ücretinin Süresinde Ödenmemesi: -364
 • A/2)-PATENT HAKKININ SONA ERMESİNİN SONUCU-365
 • B)-GASP SONUCU ELDE EDİLEN PATENT HAKKININ SONA ERMESİ-366
 • B/1)-PATENT İSTEME HAKKININ GASPI SEBEBİYLE DAVA AÇILMASI-366
 • a)-Görevli Mahkeme: -368
 • b)-Yetkili Mahkeme: -368
 • c)-Davanın Tarafları: -369
 • d)-Davanın Konusu: -369
 • e)-Davanın Davacı Lehine Sonuçlanması: -369
 • f)-Davaya Konu Patent Başvurusunun Geri Alınması: -370
 • g)-Patent Verilmesi İşlemlerinin Mahkemece Ertelenmesi: -370
 • B/2)-PATENTİN GASPI SEBEBİYLE DAVA AÇILMASI-370
 • a)-Görevli Mahkeme: -372
 • b)-Yetkili Mahkeme: -372
 • c)-Dava Açma Süresi: -372
 • d)-Davanın Tarafları: -373
 • e)-Davanın Konusu: -373
 • e1--Patentin Kendisine Devri Talebi: -373
 • e2--Patentte Müşterek Hak Sahipliği Talebi: -373
 • e3--Patentin Hükümsüzlüğü Talebi: -373
 • f)-Gaspla İlgili İşlemlerin Patent Siciline Kaydı: -374
 • g)-Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları: -374
 • C)-PATENT HAKKINDA HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLMESİ-375
 • C/1)-PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜ GEREKTİREN HÂLLER-375
 • a)-Patent Konusunun Patent Verilebilirlik Şartlarına Sahip Olmaması: -376
 • b)-Buluşun Açık ve Tam Olarak Tanımlanmaması: -378
 • c)-Patent Konusunun Başvurunun Kapsamı Dışına Çıkması: -378
 • d)-Patentin Ayrılmış Olan Bir Başvuruya Dayanması: -378
 • e)-Patentin Patent İsteme Hakkının Gaspı Suretiyle Alınmış Olması: -378
 • f)-Patent Sahibinin Patent İsteme Hakkına Sahip Bulunmaması: -378
 • C/2)-PATENT HAKKINDA HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇILMASI-379
 • a)-Görevli Mahkeme: -379
 • b)-Yetkili Mahkeme: -380
 • c)-Dava Açma Süresi: -380
 • d)-Davanın Tarafları: -381
 • e)-Davanın Konusu: -382
 • f)-Hükmün İlânı: -382
 • C/3)-PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KARARININ SONUÇLARI-382
 • a)-Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Yönelik Etkileri: -382
 • b)-Hükümsüzlük Kararının Herkese Karşı Hüküm Doğurması: -384
 • c)-Kısmî Hükümsüzlük Kararı: -384
 • d)-Hükümsüzlük Kararının Ek Patente Etkisi: -384
 • D)-FAYDALI MODEL BELGESİ HAKKINDA HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLMESİ-384
 • D/1)-FAYDALI MODEL BELGESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜ GEREKTİREN DURUMLAR-385
 • a)-Faydalı Model Belgesi Konusunun Patent Verilebilirlik Şartlarına Sahip Olmaması: -385
 • b)-Faydalı Model Belgesi Konusu Buluşun Açık ve Tam Olarak Tanımlanmaması: -386
 • c)-Faydalı Model Belgesi Konusunun Yapılmış Olan Başvurunun Kapsamı Dışına Çıkması: -386
 • d)-Faydalı Model Belgesinin Ayrılmış Olan Bir Başvuruya Dayanması: -386
 • e)-Faydalı Model Belgesinin Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkının Gaspı Suretiyle Alınmış Olması: -386
 • f)-Faydalı Model Belgesi Sahibinin Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkına Sahip Bulunmaması: -386
 • D/2)-FAYDALI MODEL BELGESİ HAKKINDA HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇILMASI-387
 • a)-Görevli Mahkeme: -387
 • b)-Yetkili Mahkeme: -388
 • c)-Dava Açma Süresi: -388
 • d)-Davanın Tarafları: -388
 • e)-Davanın Konusu: -389
 • f)-Kısmî Hükümsüzlük Kararı: -391
 • g)-İtirazda Bulunan Kişilerin Tazminat Talep Edebilmeleri: -392
 • E)-YARGITAY KARARLARI-392
 • 1--Avusturya Patent Ofisince Olumlu Rapor Verilerek Tescili Yapılmış Olmasına Rağmen Tescil Şartlarını Taşımadığı İçin Patentin Hükümsüzlüğü: -392
 • 2--Yazılım Destekli Patentin Tescil Şartları, Buluş Adımı Kriterlerinin Bulunmadığının Kanıtlanması: -393
 • 3--Patentin Gasbı Nedeniyle Hükümsüzlük İddiası: -393
 • 4--Tescil Şartına Uymayan Patentin Hükümsüzlüğü: -394
 • 5--Dava Açıldıktan Sonra Geçersiz Hale Gelen Patent İçin Verilecek Karar: -394
 • 6--Turnike Reklam Görsellerini İçerir İnternet Çıktılarının Tarihlerinin Gerçek Olup Olmadığı, Bilgisayar Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması: -395
 • 7--Patent İstemlerinin Kısmi Hükümsüzlüğü: -396
 • 8--Avrupa Patent Ofisinin İptal Kararı ve Patentin Hükümsüzlüğüne Etkisi: -397
 • 9--Faydalı Modeldeki İstemler İle Tasarımların Biçimi Karşısında Yenilik Vasfının Bulunduğu, Patentlerin Bağımlılığının Sonraki Tarihli Faydalı Model Belgesinin Yeniliğini Etkilememe Durumu: -397
 • 10--Patent ve Faydalı Model Sahiplerinin Karşılıklı Hükümsüzlük ve Tazminat Davaları: -398
 • 11--Davacının Dayandığı İncelemesiz Patent Belgesinin Yargılama Sırasında İncelemeli Patent Başvurusuna Dönüştürüldüğü, Haksız Rekabet İddiaları: -398
 • 12--Yayınlanarak Kamuya Sunulan İngiliz Patenti Karşısında Davalı Adına Tescilli Patentin Yenilik Vasfını Yitirdiği, Tescilli Patentin Hükümsüzlüğü: -400
 • 13--(2) Nolu İstemin Korunması Gereken Bağımsız Bir İstem veya (1) ve (3) Nolu Ana İstemlere Bağımlı Bir İstem Niteliğinde Olup Olmadığı: -401
 • 14--Fikri Mülkiyetinin Devri, Davanın 551 Sayılı KHK’nın 13/2 Fıkrasında Düzenlenen 2 Yıllık Sürede Açılmamış Bulunması: -401
 • 15--Koyu Pasta Formlu Renklendirilmiş Bağlayıcılar, Tarifname Kapsamını Aşan İstemler, Patentin Hükümsüzlüğü: -403
 • 16--Ürün Göstergesi İsimli Faydalı Model, Faydalı Modele Konu Ürünün Yeni Olup Olmadığı Yönünde Farklı Raporlar: -403
 • 17--Bir Kart Başlıklı Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Belgesinde Yenilik Olarak Sunulan Tekniklerin Önceki Tarihli Patentlerde Yer Alması, Kimi Patentlerin Daha İleri Teknikler Sunduğu Gerekçesi: -405
 • 18--Ses Tanımlamalı Araç Kontrol ve Bilgi Sistemi, Patentin Hükümsüzlüğü, Tüm Unsurların Bir Arada Bulunmaması Durumunda Patente Tecavüzün Söz Konusu Olmayacağı: -405
 • 19--Isınma ve Isıtmada Çift Hazneli Baca Sistemi, Patent İstemlerinin Bir Kısmının Yenilik Taşımasına Karşın Buluş Adımını Aşmaması: -407
 • 20--Patentin Yenilik ve Ayırt Edicilik Şartlarını İhtiva Edip Buluş Basamağına Sahip ve Sanayiye Uygulanabilir Olması: -407
 • 21--Ürünlerin Ters Çevrilmesi ve Konumlandırılması İçin Aygıt ve Yöntem, Ortalama Bir Uzman Tarafından Kolay Bir Şekilde Tahmin Edilebilecek Buluş: -408
 • 22--Düşük Isıda Çalışan Zeytin Yağı Çıkartma Tesisi, Patentin Yeniliği ve Sanayiye Uygulanabilirliği, Tespit Raporlarını Düzenleyenlerin Patent Uzmanı Olmadığı, Bağlı İstemler, Bağımsız İstemler: -408
 • 23--Cips Fıstık, Cips Leblebi, Patent Şartları Hakkındaki Çelişkili Raporlar: -409
 • 24--551 Sayılı KHK’nın 7. Maddesi, Yenilik Değerlendirmesi, Mutlak Yenilik Koşulunun Kamu Düzeni İle İlgili Oluşu: -412
 • 25--Işıklı Taş Buluşu, Tescil Belgesine Bağlanmış Olan Buluş, Yurt Dışında Alınmış Buluş Belgeleri, Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hâller: -413
 • 26--Hükümsüzlük Kararı, Duesseldorf Asliye Mahkemesince Verilen Kararın Tenfizi İstemi: -414
 • 27--Kömür Yakıtlı Döner Izgaralı Su Borulu Kazan, Döner Izgaralı Stokerde Yenilik, Buluşun Tekniğin Bilinen Durumuna Dahil Olması, Buluş Adımı İçerdiğine Dair Tanıtım ve Teknik Resimlerin Bulunmaması: -414
 • 28--Cardopan ve Cardopan Plus İlaçları, İstemlerinin Yeni Olmadığı ve Buluş Basamağı Kriterine Haiz Olmadığı İddiası, 551 Sayılı KHK. nın 129. Maddesi: -415
 • 29--Halı Kurutma Santrifüj Makinesinde Yenilik, Ücretleri Yatmayan Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davası: -416
 • 30--Novartıs A. G. ’nin Patent Başvurusu, Ret Kararının Tebliğine Rağmen İptal İstemiyle Bir İtirazda Bulunulmaması, Bölünmüş Başvuru: -417
 • 31--İhtiyati Tedbir Hususunda Dikkate Alınacak Hükümler, İhtiyati Tedbire Konu Ürünün İncelemeli Patentin Kapsadığı İstemlere Tecavüz Edip Etmediği Hususu: -418
 • 32--Ütü Masası Sepeti Adlı Tasarım Tescil Belgesi, Ütü Masası Adlı Faydalı Model Belgesi, Yenilik Özelliği: -418
 • 33--551 KHK’nın 7 ve 131/1. Maddeleri, Patentin Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini: -419
 • 34--Tek Hareketle Çalışan Kanepe Yatak Mekanizması, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü: -420
 • 35--Otomatik Kapı Kilidi İsimli Buluş, 551 Sayılı KHK’nın 154. ve 156. Maddeleri: -420
 • 36--Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarımlara Konu Lifli Sabunlar, Yenilik Özelliği, Hükümsüzlük ve Sicilden Terkin, Manevî Tazminatın Reddi: -421
 • 37--Tekel Oluşturarak Haksız Rekabet, Derdestlik İlk İtirazı, Davanın Açılmamış Sayılması: -422
 • 38--Selonoid Valf Kontrollü Düzenleyici Faydalı Modelleri, Yenilik Unsuru, Tescilin Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini: -423
 • 39--Yüzük Üzerine Taş Yerleştirme Tekniği, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü ve İptali, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -423
 • 40--Elektronik Kumandalı Sıcak Su Üretim Sistemi, Faydalı Modelin Yenilik Özelliği, Kaskad Sistemi İbaresi, 551 Sayılı KHK’nın 155. Maddesi: -424
 • 41--Küre Dönüş Takımı, Faydalı Modelinin Yenilik ve Ayırt Edicilik Niteliği, 551 Sayılı KHK’nın 156 ve 137/f Maddeleri, Hükmün İlânı: -424
 • 42--Merdiven Perçinleme ve Tırnak Açma Makinesi, Yenilik Unsuru Taşıyıp Taşımadığının Usulünce Belirlenmesi Gereği: -425
 • 43--Boncuk Kaynak, Yenilik ve Ayırt Edicilik Koşulu: -426
 • 44--551 Sayılı KHK’nın 158/2. Maddesi, TTK’nın 57/10. Maddesi: -427
 • 45--Alüminyum Folyo Kaplaması Makinesi, Yenilik ve Ayırt Edicilik: -427
 • 46--Çapalama Makinesinde Yenilikler, 551 Sayılı KHK’nın 137. Maddesi, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Kararının Kararın İlanı: -428
 • 47--Yenilik Özelliği, Ürünün Başvuru Tarihinden Önce Başka Firmalarca Üretilmesi: -429
 • 48--Pres Baskılı Küvet Tipi Damperi, Tespit ve İhtiyati Tedbir Talebi, Yenilik Unsuru: -429
 • 49--Semaver, Yenilik Özelliği Bulunmayan Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Belgesi: -430
 • 50--Cam Kapılara Uygulanabilen Kilitleme Mekanizması, Fransız Patenti, 551 Sayılı KHK’nın 47/2. Maddesi: -430
 • 51--Koruyucu Yapı İçeren Bir İç Çamaşır, Bilirkişi İncelemesi: -431
 • 52--Tasarımın Yeni ve Ayırtedici Özelliği, 551 Sayılı KHK’nın 10. Maddesi: -432
 • 53--Yetki İtirazı, 551 Sayılı KHK’nın 137/4. Maddesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi: -433
 • 54--Pişirme Cihazı, Yenilik Unsuru: -434
 • 55--Hologramlı Güvenlik Mühürü, Buluşun Yenilik Özelliği: -434
 • 56--Düdüklü Tencereler İçin Kolay Açılır Kapanır Emniyetli Kapak, 551 Sayılı KHK’nın 12 ve 129. Maddeleri: -435
 • 57--Arçelik Tiryaki 190 Çay Seti, Electric Apparatus For Heating Liguids, 551 KHK’nın 155. Maddesi, Fer’i Talebin Reddi Nedeniyle Vekâlet Ücretine ve Yargılama Masrafına Hükmolunması: -436
 • 58--Banyo ve Tuvaletler İçin Kendinden Sineklikli Havalandırma Pencere Sistemi, Havalandırma Tertibatı İle Mutlak Yenilik Kıstası, Kamu Düzeni, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -437
 • 59--Katlanır Raylı Balkon Camlama Sistemi, Cam Cama Katlanır Balkon Kaplama Sistemi, Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 156. Maddeleri: -439
 • 60--Olanzapin Etken Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 42/1-c ve 129/1-b Maddeleri: -440
 • 61--Sökülmeye Karşı Emniyetli Cıvata ve Somun Bağlantı Seti, Zaten Bilinen Ürün: -442
 • 62--ABS Plastik Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -442
 • 63--Yenilik Ölçütü, 551 Sayılı KHK’nın 136 ve 165/1-a Maddeleri: -443
 • 64--Bakırlı ve Pullu Konik Sistem, 551 Sayılı KHK’nın 17. Maddesi, Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkının Gaspı: -444
 • 65--Elektrikli Sıvı Isıtıcılarının Isıtıcı Kontrol Devirlerinde Yenilik, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 156. Maddeleri, Bilirkişi İncelemesi, Sanayiye Uygulanabilme, Mutlak Yenilik Kriteri: -445
 • 66--Buzdolabı İçin Yumurtalık, 551 Sayılı KHK’nın 129. Maddesi: -447
 • 67--Tersanmatik, Binalarda Merkezi Sıcak Su Alma Tertibatı, Yenilik ve Ayırt Edici Özellik: -447
 • 68--Döner Tepsi Mekanizmasına Sahip Börek Pişirme Ocağı, Yenilik ve Ayırt Edicilik Özelliği: -448
 • 69--Otomatik Kapı Sistemleri, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 130/3. Maddeleri, Dava Tarihinde Mevcut Olmayan Tescil Belgesinin İptali Talebi: -448
 • 70--Buluşun Yeni Olmaması, Davalıdan Evvel Çok Sayıda Firma Tarafından Bu Buluşun Üretilerek Piyasaya Sürülmüş Olması: -449
 • 71--Cips Fıstık, Cips Leblebi, Hükümsüzlük Konusu Patent İçin TPE’de İnceleme Talebi Yapılması, İncelemesiz Patent, 551 Sayılı KHK’nın 60 ve 61. Maddeleri, Rusya Patent Ofisine Yapılan Başvurunun Sonucu: -449
 • 72--Tersanmatik Adlı Cihaz, Yenilik Vasfı, Rüçhan Hakkı: -451
 • 73--İç İçe Geçebilen Binme Kollu Kasa, 556 Sayılı KHK’nın 156 ve 165/1-a Maddesi: -452
 • 74--Tersanmatik Adı Altında İmal Edilen Cihaz, Sistemin Yenilik ve Ayırt Edicilik Özelliği, Rüçhansız Tescil: -453
 • 75--Işıklı ve Sesli Şapka, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi, Yenilik Vasfı: -453
 • 76--Davadan Feragat Bildirimi, Yenilik Unsuru-454
 • 77--Extrüde Polistren Levha Üzerine Çimento Esaslı Kaplama İle Dış Cephe Süsleme ve Tezyinat Maddesi, Buluşun Yenilik Unsuru, Korunmak İstenen Hususun Bir Üretim Usulü Olması, 551 Sayılı KHK’nın 155. Maddesi: -454
 • 78--Değerli ve Yarı Değerli Madenlerin Yüzeylerinin Renklendirilmesi, İncelemesiz Patent, Yenilik Unsuru, 551 Sayılı KHK’nın 129/b Maddesi: -455
 • 79--Kuru Sıkı Tabanca, Yenilik Niteliği: -456
 • 80--Koltuk ve Çekyatların Mekanizmaları, Karar Düzeltme İsteği, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 131. Maddeleri: -456
 • 81--Buton ve Çift Cam Kumanda Çubuğu, Yıllık Ücretlerin Ödenmemesi: -457
 • 82--Toplu Taşıma Vasıtalarında Yeni Bir Yolcu Tutacağı Yapılanması, Reklam Amaçlı Baskı, 554 Sayılı KHK’nın 59. Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 247. Maddesi: -458
 • 83--Merkezleme Çıkıntısı Olan İspanyolet Dişlisi ve Muhafazası, Vida Delikleri Gizlenmiş Sac Menteşe, 551 KHK’nın 129 ve 130. Maddeleri: -459
 • 84--Cıvatalı Modüler Silindirik Depo, Silindirik Modülleri Taşınabilen Modüler Silindirik Su Deposu, Modüler Sıvı Depolarında Yenilik: -460
 • 85--Çelik Kapı Kanat ve Kasasında Emniyet Kanalları, Çift Emniyet Tırnaklı Geçmeli Çelik Kapı Sistemi, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -461
 • 86--Kumaş Üzerine Ebru Sanatına Uygulama Tekniği, Patent Verilme Koşulları, 551 Sayılı KHK’nın 5. Maddesi: -462
 • 87--Yetkisizlik Kararı, HUMK’nun 432. Maddesi, Süresinden Sonra Temyiz: -464
 • 88--Cam Balkon Kapama Sistemi, Buluşun Yeniliği ve Sanayiye Uygulanabilirliği: -464
 • 89--Kapı ve Pencerenin Raylı Sistem Üzerinde Çalışabilmesi İçin Sürme Teker Aksesuarı, Haksız Rekabet: -465
 • 90--Hava Süspansiyonlu Taşıt Aksları İçin Aks Kaldırma Aygıtı, İncelemeli Patent, 551 Sayılı KHK’nın 72/2 ve 136. Maddeleri: -466
 • 91--Su Sayaçlarında Rekora Müdahaleyi Önleyen Emniyet Kelepçesi: -468
 • 92--Parke Taşı Paketleme ve Taşıma Makinesi, Buluşun Yenilik Özelliği: -468
 • 93--Çocuklar İçin Kumlu Boyama, 551 Sayılı KHK’nın 156 ve 165/b Maddeleri: -469
 • 94--Mini ve Midi Fırınlarında Homojen Sıcak Hava Sirkülâsyonu Sistemi, 551 Sayılı KHK’nın 137. Maddesi Yetkili Mahkeme: -470
 • 95--Profil ve Köşe Elemanları, Mekanik Tesisat Bağlantı Elemanları, Dava Arkadaşlığı, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 130/3 Maddeleri: -470
 • 96--Havalandırma Amaçlı Pencere, Pencerenin Açılıp Kapatılma İşlevi, Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi: -471
 • 97--İki Levha Arasına Yerleştirilen Poliüretan ve Köpük Malzeme, Usuller, 551 Sayılı KHK’nın 155 ve 165/1-a Maddeleri: -472
 • 98--Hem Basma Hem Çekme İle Su Boşaltımı Sağlayan Rezervuar Sistemi: -473
 • 99--Meşrubat İçin Metal Kutunun Koruma Kapağı, Teneke Kutular İçin Kapak: -474
 • 100--Konumu Sağlayan Parça ve Parçanın Sürtünmesini Azaltan Yay: -474
 • 101--Çift Etkili Hidrolik Pfeste Çift Sıvama İçin Kullanılan Kalıp ve Sistemi, Karşı Dava, Buluşun Fuarda Teşhiri, 551 Sayılı KHK’nın 155. Maddesi: -475
 • 102--BPT Model Özgün Kalıplar, Usuller İle Bu Usuller Sonucunda Elde Edilen Ürünler, 551 Sayılı KHK’nın 155. Maddesi: -475
 • 103--Faydalı Model Belgesi İle Çoklu Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesinin Hükümsüzlüğü, 551 Sayılı KHK’nın 154. Maddesi, 554 Sayılı KHK’nın 3. Maddesi: -476
 • 104--Çatı Kaplaması Malzemeleri, Davanın Islahı, 551 Sayılı KHK’nın 166. ve 13. Maddeleri, Faydalı Modelin Devir Edilmesi ve Devrin Sicile İşlenmesi: -478
 • 105--Rüzgârda Dönebilen Hareketli Reklam Tabelası, Reklam Panosu, Yenilik ve Ayırdedicilik Unsuru, Hükümsüzlük Kararının Etkisi: -480
 • 106--Faydalı Model Belgesinde Buluşun Açık ve Tam Olarak Ortaya Konulmaması, Ana İstemin Uzman Bir Kişinin Buluşu Uygulamasını Sağlayacak Nitelikte Açık ve Yeterli Olmaması, Tarifnamenin Çok Kısa Olması: -482
 • 107--Şişe Taşıyıcısı Montaj Makinesi ve Çalışma Sistemi, Yenilik Vasfı: -483
 • 108--Görünemeyen ve İnsan Duyuları İle Algılanamayan Unsurlar, 554 Sayılı KHK’nın 3. Maddesindeki Tasarım Tanımı, TTK’nın 56 ve Devamı Maddeleri: -484
 • 109--Yenilik Kıstası, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi: -484
 • 110--Koltuk ve Çekyatların Mekanizmaları, 551 Sayılı KHK’nın 165 ve 166. Maddeleri, Hükümsüzlük Kararının Herkese Karşı Hüküm Doğuracağı, Hükmün İlânı: -485
 • 111--Kuruyemiş Kavurma Bantlı Fırın, 551 Sayılı KHK’nın 161 ve 165/3. Maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı: -487
 • 112--Yüksek Frekans ve Rezistans Yapıştırma Makinesinin Isı Vakum İle Döner Tablonun Birleştiği Otomasyon Sistemi, 551 Sayılı KHK’nın 161. Maddesi: -488
 • 113--Asansör Kapı Kilit Mekanizması İçin Güvenlik Tertibatı, Tekniğin Daha Önce Kamuya Sunulmuş Olması: -489
 • 114--Propan Saatli Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Tüpü, Tüpün İçindeki Gazı Gösteren Kalibro İsimli Ürünü: -489
 • 115--Uzunluğu Ayarlanabilir Teleskopik Sap, 551 Sayılı KHK’nın 154. Maddesi, Buluşun Yeniliği: -490
 • 116--Eviye Köşe Profili, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -491
 • 117--Sürahi Kapağı, Arjantin Patent Ofisi’nin Tescilleri, Yenilik Niteliği, 551 Sayılı KHK’nın 165 ve 131. Maddeleri, 554 Sayılı KHK’nın 45. Maddesi: -492
 • 118--Çöp Toplama Seti, Buluşun Yeni Olmaması: -493
 • 119--Çırçır Topu, Davanın Konusuz Kalması, Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti: -494
 • 120--Kül Deşarjlı Ocak, 551 Sayılı KHK’nın 156/3 ve 158/2. Maddeleri, Faydalı Model Belgesinin Yenilik Vasfı Taşımadığı İddiası: -494
 • 121--Dijita Markalı Oyuncak Topaçlar, Lisans Sahipliği: -496
 • 122--Amerika Birleşik Devletleri’nde Piyasaya Sunulan Ürünün Aynısı, Buluşun Yeni Olmaması: -497
 • 123--Dielektrik İzolasyon Mafsalı, Hüküm Özetinin İlân Edilmesi, 551 Sayılı KHK’nın 137/f Maddesi: -497
 • 124--Çivi Tabancası Besleme Şarjör Makinesi, Çivilerin Teller Üzerinde Puntalanmasını Sağlayan Makine: -498
 • 125--Stepne Vinci Tekerlek Kaldırma İndirme Düzeneği, Ürünün Tescilden Önce Kamuya Sunulmuş Olması, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -499
 • 126--Emniyet Tırnaklı Çelik Kapı Dizaynı, Sanayiye Uygulanabilirlik ve Yenilik Unsuru: -500
 • 127--Cam Balkon Sistemi Aksesuarı Tescil Başvurusuna İtirazın Reddi, Davanın Kısmen Kabulü: -500
 • 128--Mobilya Montaj Parçası İsimli Çoklu Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Kol Bağlantı Mekanizması Adlı Faydalı Model Başvurusu: -501
 • 129--Çek-Yat Makasları, Ürün Taklidi İddiası, Hükümsüzlük Koşulları, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 165. Maddeleri: -501
 • 130--Taklit Makinenin Kötü Niyetle Satın Alınıp Kullanıldığı İddiası, Karşılıklı Dava, 551 Sayılı KHK’nın 147 ve 165. Maddeleri: -502
 • 131--Tek Parça Güpür Yakaları, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Hükmünün İlânı: -503
 • 132--Eksenel ve Radyal Dönebilen Gömme Tekerlek, Haksız ve Kötü Niyetli Tescil: -504
 • 133--Pişmaniye ve Saray Helvası Çekim Makinesi, Kayıt Ücretinin Ödenmemesi, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 173. Maddeleri: -505
 • 134--Elektrik Motoruyla Tahriklenen Kayış Kasnak Tertibatlı Sülfile Makinesi, 551 sayılı KHK’nın 156/1 ve 165. maddeleri: -505
 • 135--Hava Geçirgen Demonte Soğuk ve Kuru Depo Raf Tertibatı, 551 sayılı KHK’nın 137 ve 165. Maddeleri: -506
 • 136--İnşaatlarda Kullanılan Birleşik Döşeme Paneline Dair Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleri, 551 Sayılı KHK’nın 131 ve 166. Maddeleri: -507
 • 137--İş Makinesi Kepçesi, Kepçe Aksamı, Faydalı Model Belgesi Konusunun Aynı Zamanda Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilebilmesi: -508
 • 138--Pişmaniye ve Saray Helvası Çekim Makinesi, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 173. Maddeleri: -510
 • 139--Açık Deniz Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Polietilen Borudan Yapılmakta Olan Kafesler İçin Birleştirici Dikme Modeli, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -511
 • 140--Emniyet Silindirli Omurga Açık Vida ve Kanca Kapağı, Başka Dava Dosyasının Sonucunun Beklenmesi, Derdestlik İtirazı: -512
 • 141--Balonlu Naylon Ambalaj Üretim Makinesinde Yenilik, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi, Faydalı Model Belgesine Tecavüz, Faydalı Model Tescilinin İptali İle Terkini: -512
 • 142--Atermit İsopaneli, 551 Sayılı KHK’nın 166 ve 13. Maddeleri: -514
 • 143--Styroporlu Termo Tuğla, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 165. Maddeleri, Mutlak Hükümsüzlük Sebebi: -515
 • 144--Evaporatör Borusu, Yenilik Kavramı, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi, 554 Sayılı KHK’nın 6. Maddesi: -515
 • 145--Kabın İç Kısmından İçilecek Mamulün Muhafaza Edildiği Saklama Kabı, Hijyenik Hazır İçecek Kabı İstemlerin İse Yenilik Unsuru: -517
 • 146--Katlanır Raylı Balkon Camlama Sistemi, Türkiye’de ve Yurt Dışında Tescilli Buluş, Yenilik Vasfı: -518
 • 147--İdrar Alarmı Adlı Cihazların İthali, Patent Belgesine Konu Buluşa Tecavüz, İncelemeli Patent Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 60/Son ve 62. Maddeleri: -518
 • 148--Çırçır Roleçi, Zarar Görme Olasılığı, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -519
 • 149--Katlanır Raylı Balkon Camlama Sistemi, Eylemin Davalı Haklarına Tecavüz Teşkil Etmediğinin Tespit, Davalının Haksız Rekabetinin Önlenmesi, Faydalı Modelinin Hükümsüzlüğü: -520
 • 150--Yarı Otomatik Asansörlerde Kullanılan Magnet Bobin İçinde Meydana Gelen Isının Dışarı Atılması Usulüne İlişkin Buluş, Yenilik ve Sanayide Uygulanabilirlik Unsuru: -521
 • 151--Açılıp Kapanabilen Koltuk Mekanizması, Başvuruya İtiraz, Yenilik Niteliği Bulunmadığı İddiası: -521
 • 152--Yufka İmaline İlişkin Makine Düzenek, 551 sayılı KHK’nın 154 ve 156. Maddeleri: -522
 • 153--Şampuan ve Saç Kremlikli Lavabo Kavramı, Yeni Olan ve Sanayiye Uygulanabilen Buluşların Faydalı Model Olarak Korunabileceği, 551 Sayılı KHK’nın 165/6. Maddesi: -523
 • 154--Kurşunlu Akülerde Akü Ömrünü Uzatan Buluş, Buluşların Patentinin Alınması ve Üretiminin Gerçekleştirilmesi Amacı İle Kurulan Şirket, Patent İsteme Hakkı Sahibinin Tespiti, 551 Sayılı KHK’nın 11 ve 12. Maddeleri: -523
 • 155--Çift Cam Arası Jaluzinin Parçaları, 554 Sayılı KHK’nın Aradığı Yenilik ve Ayırt Edicilik Vasıfları, 551 Sayılı KHK’nın 169. Maddesi: -524
 • 156--Sandık Mekanizması ve İki Yöne Hareketli Kanepe Mekanizması, Faydalı Model Belgelerinin Yenilik Unsuruna Sahip Olmamaları, 551 Sayılı KHK’nın 154. Maddesi: -525
 • 157--Bağlama Elemanı, Yenilik Niteliği, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model: -526
 • 158--Geri Sayım Cihazı İle Entegre Edilmiş Trafik Sinyalizasyon Sistemi, Patent Belgesinin Hükümsüzlüğü ve Hükmün İlânı, Bilirkişi İncelemesi: -527
 • 159--X-Stop Markalı Medikal Ürünün Patent Hakları, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Haksız Rekabet, Yetkili Mahkeme, Dava Dilekçesinin Yetki Yönünden Reddi, Yargılama Harç ve Giderleri, Vekâlet Ücreti: -529
 • 160--Yol Süpürme Aracı, Şirketin Eski Çalışanları: -530
 • 161--Faydalı Modelin Yeni ve Ayırt Edici Vasıfta Bulunmadığının İleri Sürülmesi: -530
 • 162--Borular İçin Bir Birleştirme Elemanı Adlı Buluş, Buluşun Yeni Olmadığını İleri Sürerek Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Etmek, Görevli Mahkeme: -531
 • 163--Demonte Zemin Kaplaması ve Dans Pisti Başlıklı Buluş, Faydalı Model Hakkına Tecavüz, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü İle Sicilden Terkini, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi: -531
 • 164--Elektrikli Isıtıcıya İlişkin Faydalı Modelin Yeni ve Ayırt Edici Vasıfta Bulunmaması: -532
 • 165--Faydalı Model Olarak Tescilli Banyo ve WC Pencere Sistemleri Buluşu, Tasarımının Hükümsüzlüğü Davası, Yetki İtirazı, İhtisas Mahkemeleri İle Diğer Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki: -532
 • 166--Modüler Yapıya Sahip Uçurtma Yapılanması, Faydalı Modelinin Yenilik Kıstasına Sahip Olmaması: -534
 • 167--Boru Bağlantı Elemanı, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, 554 sayılı KHK’nın 43. Maddesi: -534
 • 168--Yüksek Mukavemetli Çelik Tel Spirali PVC Hortum, Endüstriyel Tasarımın Yenilik ve Ayıredicilik Unsurlarına Sahip Olmaması, Faydalı Model Belgesinin Yenilik Kıstasına Sahip Bulunmaması: -535
 • 169--Telıthromycın İlaç Etken Maddesi, Patent Belgesinin Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu İddiası, Görevli Mahkeme, 551 Sayılı KHK’nın 146. Maddesi: -536
 • 170--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü İstemi, Görevli Mahkeme: -536
 • 171--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi İstemiyle Açılan Dava, Yargılamanın Yenilenmesi Talebi, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı: -537
 • 172--Faydalı Model Başvurusu Kesinleşmeden Hükümsüzlük Davası Açılması: -537
 • 173--Havalı Düze Makinesi, Faydalı Model Belgesi Ücretinin Süresi İçinde Ödenmemesi, Manevî Tazminat İsteminin Koşulları: -538
 • 174--Fide Yetiştirme Tepsisi, Yenilik Niteliği, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -539
 • 175--Çeksil Adı Verilen Ürün Aleyhine Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davası, TPE Hakkındaki Davanın Husumet Nedeniyle Reddi: -539
 • 176--Faydalı Model Belgesinin Yenilik Unsuru Taşımaması, Yargılama Giderleri: -540
 • 177--Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerinin Hükümsüzlüğü, Faydalı Model Belgesinin Yıllık Ücretlerinin Ödenmemesi, Yenilik ve Ayırt Edicilik Vasıfları-541
 • 178--Araç Plakalarının Sabitlenmesi İçin Bir Yapılanma, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Nispi Ücreti Vekâlet, Yabancı Patent Belgelerinin Tercüme Masrafları: -542
 • 179--Haksız Rekabet, İhtira Beratının Hükümsüzlüğü: -543
 • 180--Metalden Mamul İçecek Kutuları İçin Koruyucu Kapak, Mükerrer Tescil, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davasında TPE’ne Husumet Yöneltilmesi, 554 Sayılı KHK’nın 7. Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 130/3 ve 160. Maddeleri, Bilirkişinin Tarafsızlığı: -544
 • 181--Faydalı Model Belgesindeki İstemlerin Yeni Olup Olmadığı: -545
 • 182--Hükümsüzlüğü İstenilen Faydalı Modelin Dava Dışı Kişi Adına Tescilli Olması: -546
 • 183--Komple Askılı Elbise Ambalajlama Makinesi Başlıklı, Yenilik Unsuru, Islah Dilekçesi: -547
 • 184--Hazneli Karıştırıcı, Toz ve Granül İçecek Hazneli Kaşık Ürününe İlişkin Endüstriyel Tescil Talebi, Davanın Husumetten Reddi: -547
 • 185--Tohum Çimlendirmesi İçin Kap Tertibatı, Çok Hücreli Tohum Çimlendirme Viyolü, Davalı Faydalı Modelinin Yeni Olduğu: -548
 • 186--İçerisinde Ağırlıklı Olarak Kanatlı Orak Makinesi Bulunan Tarım Makineleri, Faydalı Modelin Yenilik ve Ayırt Edicilik Vasfı Bulunmadığı İddiası, Vekâlet Ücreti: -548
 • 187--Su Perdeli Yaş Boya Kabini Buluşu, Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü, Yenilik Özelliği, 551 Sayılı KHK’nın 156. Maddesi: -549
 • 188--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Yenilik Olgusu, 551 Sayılı KHK’nın 156/2. Maddesi: -550
 • 189--Tersanmatik, Yenilik Unsuru, 551 Sayılı KHK’nın 156/2. Maddesi: -551
 • 190--Döner Gövdeli Hidrolik Diskaro, Yenilik Unsuru, Dosyada Mevcut Önceki Tarihli Faydalı Model Belgelerine Ait İstemlerin Karşılaştırılması: -552
 • 191--Tersanmatik Adı Altında İmal Edilen Cihaz, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Yenilik Olgusu, 551 Sayılı KHK’nın 156/2. Maddesi: -552
 • 192--Odun Kömürünü Yakma Aparatı, Faydalı Model Belgesine Sahip Ürün, Tasarım Belgesinin Hükümsüzlüğü: -553
 • 193--Rüzgârda Dönebilen Hareketli Reklâm Panosu İsimli Ürün, Faydalı Modelin Yenilik Unsurundan Yoksun Oluşu: -553
 • 194--MDF Ürünleri, Yeniliği Bulunmayan Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü: -554
 • 195--Uzunluğu Ayarlanabilir Emiş Borusu, Ürünün Yeni Sayılmaması: -555
 • 196--Para Dönüşüm Göstergeli Bir Cetvel, Faydalı Model Başvurusunun Hükümsüzlüğü, 551 Sayılı KHK’nın 156 ve 161/1. Maddeleri, İtiraz Mercii: -555
 • 197--Mevcut Türk Lirasını Yeni Türk Lirasına Çeviren Bir Elektronik Cihaz Buluşu, Faydalı Model Başvurusunun Hükümsüzlüğü, İtiraz Mercii: -556
 • 198--Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü, Patentler İçin Öngörülen Hükümlerin Uygulanması, Yenilik Unsuru, İhtiyati Tedbir Kararlarının Devrin Sicile Kaydını Engelleyip Engellemediği: -557
 • 199--Dolgulu Gıda Maddesi Makinesi, Yenilik Vasfının Değerlendirilmesi, Faydalı Model Başvurusunun İptaline Karar Verilmiş Olması: -558
 • 200--Kömür Üretimi, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, 551 Sayılı KHK’nın 155. Maddesi: -559
 • 201--Orta Sanayi Tipi Rolet, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Davanın Açılmamış Sayılması: -560
 • 202--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Yetki İtirazı, HUMK’nın 23/Son Maddesi: -561
 • 203--Müvekkilinin Koltuk ve Kanepelerde Kol ve Dayanma Kısmının Kademeli Olarak Yatırılıp Kapanmasını Sağlayan Mekanizma, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi: -561
 • 204--Soba Borusu Çıkışına Takılan İçten Isıtmalı Fırın Buluşu, Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü, Hizmet Buluşu, 551 Sayılı KHK’nın 17. Maddesi: -562
 • 205--Kuruyemiş Kavurma Bantlı Fırın, Hükümsüzlüğün Tespiti Davası, Hükümsüzlük Davası Açabilmek İçin İtiraz Koşulu, 551 Sayılı KHK’nın 161 ve 165/3. Maddeleri: -563
 • 206--Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü, Tasarımının Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsurlarını Taşımaması: -564
 • 207--Odun Kömürü Yakma Aparatı, Tekniğe Tecavüz, Faydalı Modelinin Sicilden Terkini, Davanın TPE Bakımından Husumet Yönünden Reddi: -564
 • 208--Yenilik Özelliği, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 165. Maddeleri: -565
 • 209--Ahşap Doğramalarda Plastik Kilitlime İle Köşe Bağlama Yöntemi, 551 Sayılı KHK’nın 165. Maddesi: -566
 • 210--Madalyon Tipi Kilit Sistemi, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Hakkı: -566
 • 211--Çok Gözlü Fidelik Buluş Başlıklı Ürün, Hükümsüzlüğün Tespiti Davası, 551 Sayılı KHK’nın 149. Maddesi: -568
 • 212--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Dava Hakkı, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı: -569
 • 213--Panoramik Dürbün ve Hamili, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüz Sayılmasına Karar Verilmesi Talebi, Görev Hususu, Yetki İtirazı, HUMK’nın 191. Maddesi: -570
 • 214--Pila Konstrüksiyon Sistemi, Dava Hakkı Bulunup Bulunmadığını Belirlenmesi, Faydalı Model Belgesinin Yenilik Özelliği Taşıyıp Taşımadığı: -571
 • 215--Öğrenci Fotoğrafları Direk Kâğıda Baskılı Öğretmen Not Defteri İsimli Buluş, Yenilik Niteliği Taşımayan Faydalı Model, Tescilli Faydalı Model Belgesindeki Buluşa Tecavüz, 551 Sayılı KHK’nın 154 ve 165/3. Maddeleri: -573
 • 216--Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri, Yenilik Unsuru, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Kimlerin İsteyebileceği: -573
 • 217--Tek Zincirli Elevatör, Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü, Dava Hakkı, 551 Sayılı KHK’nın 161 ve 165/3. Maddeleri: -575
 • 218--Patent Sahibine Tanınan Korumanın Faydalı Model Belgesi Sahibine de Aynen Uygulanması: -576
 • 219--Gaz ve Hava Karışımını Sağlayan Radyan, Korunacak Bir Hakkının Bulunmaması: -577
 • 220--Patent Hakkının Yıllık Aidatın Süresinde Yatırılmaması Nedeniyle Sona Erdirilmesi, Enstitü Aleyhine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi: -578
 • 3. -PATENT VEYA FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ-579
 • A)-PATENT BAŞVURUSUNDAN VE PATENTTEN DOĞAN HAKLAR-579
 • A/1)-PATENT BAŞVURUSU VEYA PATENT ÜZERİNDE ORTAKLIK İLİŞKİSİ BULUNMASI-581
 • a)-Patentin Birden Çok Kişiye Ait Olması: -582
 • a1--Paylı Mülkiyet: -582
 • a2--Elbirliği Mülkiyeti: -583
 • b)-Ortakların Kendi Adlarına Yapabilecekleri İşlemler: -584
 • c)-Ortaklıkta Üçüncü Kişilere Lisans Verilmesi: -584
 • A/2)-PATENT BAŞVURUSUNUN VEYA PATENTİN DEVRİ-584
 • a)-Devir İçin Gereken Belgeler: -585
 • b)-Devir Edenin Sorumlulukları: -585
 • c)-Devirden Kaynaklanan Sorumluluklarda Tazminat Talep Süresi: -586
 • d)-Devreden İle Devralanın Müteselsil Sorumlulukları ve Rücu: -586
 • A/3)-PATENT BAŞVURUSUNUN VEYA PATENTİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ-586
 • A/4)-PATENT BAŞVURUSUNUN VEYA PATENTİN REHNİ-587
 • A/5)-PATENT BAŞVURUSUNUN VEYA PATENTİN LİSANS İŞLEMİNE KONU OLMASI-587
 • a)-Sözleşmeye Dayalı Lisans: -589
 • a1--İnhisarî Lisans: -589
 • a2--İnhisarî Olmayan Lisans: -589
 • a3--Lisans Verme Teklifi: -590
 • a4--Lisans Sözleşmesi: -590
 • a5--Lisans Bedelinin Tespiti: -591
 • a6--Lisans Verme Teklifinin Geri Alınması: -591
 • a7--Lisans Alanın Yükümlülükleri: -591
 • a8--Lisans Verenin Yükümlülükleri: -591
 • a9--Lisanstan Doğan Hakların Üçüncü Kişilere Devri: -592
 • a10--Lisans Vermeden Kaynaklanan Sorumluluklarda Tazminat Talep Süresi: -594
 • a11--Lisans Verenin ve Alanın Müteselsil Sorumlulukları ve Rücu: -594
 • b)-Zorunlu Lisans: -595
 • b1--Patent Konusu Buluşun Kullanılmadığı Gerekçesiyle Zorunlu Lisans Talep Edilmesi: -595
 • b2--Patentler Arasında Bağımlılık Bulunduğu Gerekçesiyle Zorunlu Lisans Talebinde Bulunulması: -596
 • b3--Patentin Kamu Yararına Dayanılarak Zorunlu Lisans Konusu Yapılması: -597
 • b4--Zorunlu Lisans Kapsamındaki Patentlerde Enstitü’nün Arabuluculuğu: -597
 • b5--Zorunlu Lisansın Mahkemeden Talep Edilmesi: -600
 • b6--Zorunlu Lisansın Özellikleri: -601
 • b7--Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı: -602
 • b8--Zorunlu Lisansın Devri: -602
 • b9--Lisans Alanın veya Patent Sahibinin Şartlarda Değişiklik Talebi: -603
 • b10--Patent Sahibinin Talebi Üzerine Zorunlu Lisansın İptali: -603
 • b11--Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Zorunlu Lisansa Uygulanabilirliği: -603
 • A/6)-PATENTTEN DOĞAN HAKLARIN YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILMASININ ÖNLENMESİ-603
 • a)-Patent Konusunun Yetkisiz Kişilerce Kullanılmasının Önlenmesi: -603
 • b)-Patent Unsurlarının Yetkisiz Kişilerce Kullanılmasının Önlenmesi: -604
 • c)-Usul Patentiyle İlgili Hakların Kullanılması: -604
 • B)-PATENT HAKKI SAHİBİNİ SINIRLAYAN HÂLLER-605
 • B/1)-PATENTTEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI DIŞINDA KALAN FİİLLER-605
 • B/2)-PATENT KULLANIMININ SINIRLARI-606
 • B/3)-PATENTTEN DOĞAN HAKKIN TÜKETİLMESİ-607
 • B/4)-ÖN KULLANIM HAKKI-608
 • B/5)-ÖNCEKİ TARİHLİ PATENTLERİN ETKİSİ-609
 • B/6)-PATENT KONULARININ BAĞIMLILIĞI-609
 • B/7)-KONUSU TEKEL MEVZUATINA TÂBİ BULUŞ İÇİN VERİLEN PATENT-609
 • B/8)-PATENTLE KORUNAN BULUŞU KULLANMAK ŞARTI-610
 • a)-Patenti Kullanmanın Gerçekleşmesi: -610
 • b)-Patentin Kullanıldığının İspatı: -610
 • c)-Patenti Kullanmamanın Haklı Sebepleri: -611
 • C)-PATENT HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER-611
 • C/1)-BULUŞ KONUSU ÜRÜNÜ TAKLİT ETMEK-611
 • C/2)-TECAVÜZ YOLUYLA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ TİCARET ALANINA ÇIKARMAK-612
 • C/3)-BULUŞ KONUSU OLAN USULÜ KULLANMAK-613
 • C/4)-LİSANS YOLUYLA VERİLMİŞ HAKLARA AYKIRI DAVRANMAK-614
 • C/5)-PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ FİİLLERİNE İŞTİRAK-614
 • C/6)-BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMAK-614
 • D)-PATENT HAKKINA TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI-615
 • D/1)-TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT DAVASI-615
 • a)-Görevli Mahkeme: -616
 • b)-Yetkili Mahkeme: -617
 • c)-Dava Zamanaşımı-618
 • d)-Davanın Tarafları: -620
 • d1--Başvuru Sahibinin Dava Açması: -620
 • d2--Lisans Sahibinin Dava Açması: -621
 • d3--Patent Sahibinin Zararının Tazmin Edilmesi: -621
 • d4--Tazminat İstenmeyecek Kişiler: -622
 • e)-Patent Sahibinin Mahkemeden Talep Edebilecekleri: -622
 • e1--Tecavüz Fiillerinin Durdurulması Talebi: -623
 • e2--Tecavüzün Giderilmesi ve Zararın Tazmini Talebi: -623
 • e3--Ürünlere ve Araçlara El Konulması Talebi: -626
 • e4--Ürünler ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkın Tanınması Talebi: -627
 • e5--Ürünlerin ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası Talebi: -627
 • e6--Kararın İlgililere Tebliğ Edilmesi ve Kamuya Duyurulması Talebi: -627
 • f)-Hükmün İlânı: -628
 • D/2)-TESPİT DAVALARI VE İHTİYATÎ TEDBİR TALEPLERİ-628
 • a)-Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava: -628
 • b)-Delillerin Tespiti: -631
 • c)-İhtiyatî Tedbir Talebi: -632
 • d)-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması: -636
 • E)-FAYDALI MODEL BELGELERİNE PATENTLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULANABİLMESİ-639
 • F)-YARGITAY KARARLARI-640
 • 1--İncelemesiz Patentin İncelemeli Patente Dönüştürülmesi, Koruma Süresi, 551 Sayılı KHK’nın 60/9. Maddesi, Atiye Terk Talebi: -641
 • 2--Patent Lisans Sözleşmesinin Verdiği Hakların Genişletilmesi, Sözleşme Kapsamındaki Yükümlülüklerin İhlali Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini, ASELSAN: -641
 • 3--Envidor, İhtira Beratı Kanunu’nun Yürürlükte Olduğu Zaman Alınan Patentin Koruma Süresi, 551 Sayılı KHK’nın 75/1-f Maddesi: -643
 • 4--AYREKS, Avrupa Patenti, Patent Belgesinin Koruma Kapsamı: -643
 • 5--Ekskavatörlerin ve Benzeri Ekipmanın Dişleri İçin Akuplajıyla İlgili Diş İle Diş Taşıyıcısının Bağlantısı: -644
 • 6--Ekskavatörlerin ve Benzeri Ekipmanın Dişleri İçin Akuplajıyla İlgili Diş İle Diş Taşıyıcısının Bağlantısı, Patente Tecavüz Davası, İstemlerle Ürün Karşılaştırılması: -645
 • 7--HMK’nın 141/1. Maddesi, Dilekçeler Aşamasının Tamamlanması, Görevsizlik Kararı: -645
 • 8--Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti, Davalıya Ait Patentin İstemleri İle Davacının Üretim Yönteminin Karşılaştırılması: -646
 • 9--Mermerlerin Her Renkte Boyanabilmesi, Patent Devir Sözleşmesinin Kapsamı, Ortaklık Sözleşmesinde Patent Hakkının Pay Oluşturması, Sözleşmenin Zorla Yapıldığı İddiası: -647
 • 10--ZONEGEN 100 Mg Kapsül, 551 Sayılı KHK’nın 75. Maddesinin (f) Bendi, İlaçların Ruhsatlandırılması: -648
 • 11--Valsartanın Katı Oral Doz Formları, 551 Sayılı KHK’nın 131. Maddesi, Hükümsüzlük Kararının Kesinleşmesi, Patentin Sağladığı Korumanın Ortadan Kalkması: -649
 • 12--Aminokarboksilik Asit Şelatlama Maddesi, Panizaro 2. 25 Gram ve 4. 5 Gram Liyofilize Toz İçeren Flakon: -650
 • 13--Rimonol Göz Damlası, Patente Tecavüz Olmadığının Tespiti Davası, Vekalet Ücreti, 551 Sayılı KHK’nın 149. Maddesi: -651
 • 14--Bir Kart, World Pin Card: -651
 • 15--Golatan Göz Damlası, 551 Sayılı KHK’nın 149/2. Maddesi: -652
 • 16--Montajı Kolay Ambalaj Sapı, 551 Sayılı KHK’nın 78. ve 166. Maddeleri: -652
 • 17--Bistacyl 2. 25 Gram ve 4. 5 Gram Liyofilize Toz İçeren Flakon, Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti, İhtarname Çekilmesinin Dava Şartı Olup Olmadığı: -653
 • 18--Motorlu Bir Aracın Süspansiyonu İçin Yapısal Eleman ve Yapısal Elemanın Üretimi İçin Yöntem, Patent Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabet: -654
 • 19--Tescilli Patentten Doğan Hakların İhlali, Patente Tecavüzün Tespiti ve Önlenmesi: -655
 • 20--Vertebral Çöküntü Kırıklarının Tedavisi İçin Balon Kateter Seti, BALEX Markalı Ürün: -656
 • 21--Kazıcı Diş Ucu ve Adaptör Aygıtı, 551 Sayılı KHK’nın 73/2-a ve 136/1-b Maddeleri-657
 • 22--Metal Kaynak Makinaları, Ultrason Kaynak Cihazı: -657
 • 23--Atık Boşaltma Düzeneği, Distribütör Sözleşmesi, 551 Sayılı KHK’nın 148. Maddesi, TTK’nın 20/2. Maddesi-658
 • 24--İhtiyati Tedbir İstemi, Patent Korumasının Kapsamı, İstemler: -659
 • 25--Oturma Grupları İçin Bir Yönlendirme Tertibatı, Bilirkişi Raporuna Yapılan Ciddi İtirazların Araştırılması, 551 Sayılı KHK’nın 79. Maddesi: -660
 • 26--Pired, Patentlerin Yıllık Ücretlerinin Ödenmemesi, 6 Aylık Süre İçerisinde Mücbir Sebep Talebi: -660
 • 27--EFEXOR, 551 Sayılı KHK’nın 75/f Maddesi, İlaçların Ruhsatlandırılması: -661
 • 28--CARDOPAN, İstemlerinin Yeni Olmadığı ve Buluş Basamağı Kriterine Haiz Olmadığı İddiası, 551 Sayılı KHK’nın 129. Maddesi: -662
 • 29--Fipronil, N-Fenilpirazol, Patentin Koruma Kapsamının İhtira Beratı Kanunu’na Göre Belirlenecek Olması, Veteriner İlaç Ürünleri, Türk Kodeksi Hakkındaki Kanun’un 4. Maddesi: -663
 • 30--Efexor, Veflax, İlaç Ruhsatı: -664
 • 31--İncelemeli Patent İhlâlinin İhtiyati Tedbir Yoluyla Önlenmesi, 551 Sayılı KHK’nın 151 ve 152. Maddeleri: -665
 • 32--Oksadiazin Türevleri ve Agrokimyasal Aktif Maddeler Olarak Kullanımları, Slayer, Yargılama Gerektiren Karar, Tedbir Talebi: -666
 • 33--ZYPREXA, REXAPİN, Patentteki İstemler: -667
 • 34--ALCASTA, LUSİMA, Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği, Avrupa Patent Sözleşmesi, 551 Sayılı KHK’nın 75/2. Maddesi: -667
 • 35--Flakon, Sağlık Bakanlığı’na Ruhsat Başvurusu, Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Nitelikteki İtirazlar: -668
 • 36--Tiotropium Etken Maddeli SPIRIVA Adlı İlaç, Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 75/1-f Maddesi: -669
 • 37--Alüminyum Radyatör Modeli, Koruma Süresi, Lisans Anlaşması, 551 Sayılı KHK’nın 130/2. Maddesi: -670
 • 38--Olanzapin Etken Maddesi, Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 5. Maddesi: -672
 • 39--Valsartan Etken Maddesi, Sağlık Bakanlığı’na Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 75. Maddesi: -673
 • 40--DIOVAN ve Co-DIOVAN, Davanın Konusuz Kalması, 551 Sayılı KHK’nın 75/3-f Maddesi: -674
 • 41--Venlafaksin Etken Maddesi, Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 75/f Maddesi: -675
 • 42--Venlafaksin Etken Maddesi, Efexor, Patentin Koruma Süresi, Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 75. Maddesi: -676
 • 43--Post Office Tasarım Teknolojileri Kolay Vezne İsminin Patent Hakkı, Görevli Mahkeme: -679
 • 44--Patent Hakkı, Görevli Mahkeme: -679
 • 45--Flas Media Server 2. 0 ALP AOO Licence IE Yazılım Programı, Faydalı Model, Tespit Davası, Yetkili Mahkeme, Yetki İtirazı: -680
 • 46--Hava Süspansiyonlu Taşıt Aksları İçin Aks Kaldırma Aygıtı, Patentten Doğan Hakka Tecavüz, 551 Sayılı KHK’nın 72/2 ve 136. Maddeleri, TTK’nın 56 ve 57. Maddeleri: -681
 • 47--Olanzapin Etken Maddesi İçeren Tıbbi Formülasyon, Zyprexa İlacı, Karar Düzeltme İsteminin Kabulü: -682
 • 48--Yetkili Mahkeme, Davaların Birleştirilmesi, 551 Sayılı KHK’nın 137/2. Maddesi, Kararda Tarafların Kimliklerinin Bulunması: -684
 • 49--Buluşun Yenilik Niteliği, 551 Sayılı KHK’nın 158/2. Maddesi, TTK’nın 57/10. Maddesi: -685
 • 50--Elektrikli Cihazlar İçin Çevirmeli Tip Anahtar, Yenilik Özelliği: -685
 • 51--Valsartan Etken Maddesi, Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu: -686
 • 52--Efexor Ürününe Referans Vermek Suretiyle Venlafer İsimli İlaç İçin Ruhsat Başvurusu, Venlafaxin HCI Etken Maddeli Venlafer Adlı Ruhsat Başvurusu, 551 Sayılı KHK’nın 75/f Maddesi: -686
 • 53--Olanzapın Form Etkin Maddeleri, 551 Sayılı KHK’nın 83 ve 149. Maddeleri, Analiz Raporu Sonuçları: -687
 • 54--Bakırlı ve Pullu Konik Sistem, 551 Sayılı KHK’nın 17. Maddesi, Hizmet Buluşu: -690
 • 55--Silindirik Modülleri Taşınabilen Modüler Silindirik Su Deposu, Ürünlerin Sunumunda İltibası Önleyecek Biçimde Tanıtıcı Ek ve İşaretlere Yer Vererek Haksız Rekabetin Oluşumunu Engellemek: -691
 • 56--Efexor, Veflax, Ruhsat Başvurusunun Geri Çekmiş Olması, Konusuz Kalan Dava, : -692
 • 57--Kendinden Kapaklı Sızdırmaz Gıda Saklama Kabı, 554 KHK’nın 49/g Maddesi, 551 KHK’nın 137/Son Maddesi, Davalının İkametgâhı Mahkemesi: -692
 • 58--Bidon Damacanalar İçin Üretilen Su Pompası, 551 Sayılı KHK’nın 140/b Maddesi, Maddi ve Manevi Tazminat: -693
 • 59--Tekstil Boyama Makinelerinde Kullanılan Aşağı Yukarı Hareketli Ayarlı Düze Mekanizması, Faydalı Model Belgesi Sahibinin Hakları: -694
 • 60--Prizmatik Modüler Su Depoları ve Silindirik Modüler Su Depoları, Karşılıklı Dava: -695
 • 61--Rexapin, Patent Hakkına Tecavüz İddiası, 551 Sayılı KHK’nın 149/1. Maddesi, Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Etken Madde Sentez veya Elde Ediliş Yolu Bilgileri: -696
 • 62--Patent Belgesinin Hükümsüzlüğüne ve Sicilden Terkinine İlişkin Mahkeme Kararı, Patentin Hükümsüzlüğüne İlişkin Kararın Sonuçlarının 551 Sayılı KHK’nın 131. Maddesi Uyarınca Geçmişe Etkili Olduğu: -698
 • 63--Rexapın, Zyprexa, Reklâm Broşürlerindeki Resim ve Açıklamalar, 551 Sayılı KHK’nın 75/f Maddesi, TTK’nın 57/1. Maddesi, Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Faaliyetleri Yönetmeliği: -699
 • 64--Yeraltı Plastik İzoleli Kablo Döşeme Alet, 551 Sayılı KHK’nın 145. Maddesi: -700
 • 65--Laminasyon Amaçlı Küvet Üstü Kapama/Yapışma Özel Filmi, Davanın Kanıtlanması: -701
 • 66--Dik Asma Yaylı Ayarlanabilir Ayaklı Kültüvatör, Faydalı Model Hakkına Tecavüz İddiası: -701
 • 67--Halı Kurutma ve Santrifüj Makinesi, 551 Sayılı KHK’nın 137/2. Maddesi, Yetkili Mahkeme: -702
 • 68--Haksız İhtiyati Tedbir, Kusursuz Sorumluluk, Borçlar Kanunu’nun 42 ve 49. Maddeleri: -702
 • 69--Gazda Doluluk Oranını Gösteren Guard Dedantörleri, 551 Sayılı KHK’nın 136/A ve 142. Maddeleri, Avrupa Patent Ofisi ve WİPO Nezdinde Tescil: -704
 • 70--Terditli Dava, Davalının Faydalı Modelinin Yeni ve Ayırt Edici Nitelikte Bulunmadığı ve Müvekkili Tarafından Üretilen Musluğun Davalının Faydalı Model Belgesine Konu Ürün İle Benzer Olmadığı İddiası: -705
 • 71--Emniyet Silindirli Omurga Açık Vida ve Kanca Kapağı, Ürünün Faydalı Model Belgesi Koruma Kapsamı Dışında Kalması: -706
 • 72--Tel Raflar, Tasarım Tescil Belgesi İle Faydalı Model Belgesi, Gümrükte El Koyma İşlemleri, Görevli Mahkeme: -707
 • 73--Kum Ağzı ve Tomruk Ataşmanı İle Kullanılabilen Arka Yükleyici, 551 Sayılı KHK’nın 13/3. Maddesi Uyarınca Davacının Müşterek Hak Sahipliği: -708
 • 74--Raylı Mekanizmalı Somya, 551 Sayılı KHK’nın 73 ve 136. Maddeleri, TTK’nın 56 ve 58. Maddeleri: -709
 • 75--Levetirasetam Etken Maddesini İçeren Keppra Adlı İlaç, Tıbbî Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 9/A Maddesi, Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu: -710
 • 76--Türk Dielektrik İzolasyon Mafsalı, Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabet, Davanın Açılmamış Sayılması: -711
 • 77--Buluşların Patentini Almasının Engellendiği İddiası, Patentin Şirket Aktifine Dâhil Edilip Edilmediğinin Davanın Konusunu Oluşturmaması, Ortaklıktan Ayrılmaya İzin Verilmesi Talebi, TTK’nın 551. Maddesi: -711
 • 78--Bebek Banyo Filesi, Faydalı Modele Tecavüz Etmediğinin ve Davalının Haksız Rekabetinin Tespiti: -712
 • 79--Büyük Japon Mekanizması Olarak Bilinen İki Yöne Hareketli Kanepe Mekanizması, Faydalı Model Konusu Ürünü Taklit Ederek Piyasaya Sürmek: -713
 • 80--Faydalı Model Belgesine Dayanarak Kullanılan Şikâyet Hakkı, Şikâyet Sonucu İşyerindeki Kalıplara El Konularak Üretim Yapmasının Haksız Bir Şekilde Engellendiği İddiası: -714
 • 81--Keçiboynuzu Unu ve Zamkı Üretimi, Davalıların Eylemlerinin Haksızlığının Tespiti İle Haksız Rekabetlerinin Önlenmesi ve Faydalı Model Başvurularının Geçersiz Sayılması Talepleri: -714
 • 82--Argus İsimli Makine, Efesus İsimli Makine, Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi İstemi, 551 Sayılı KHK’nın 1/2 ve 5 İle 25. Maddeleri, Ülkesellik İlkesi, TTK’nın Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Koruma Talebi: -715
 • 83--Faydalı Model Belgesine Konu Buluşa Vaki Tecavüzün Önlenmesi Davasında Karşı Dava Açılması, Davalının Eylemlerinin Haksız Rekabet Oluşturduğunun Tespiti ve Önlenmesi Talebi, Karar Düzeltme Talebi: -716
 • 84--Kafes Üretimi, Endüstriyel Tasarım Tescil ve Faydalı Model Başvuruları, Tecavüzün Önlenmesi İstemi, Görevli Mahkeme, 554 Sayılı KHK’nın 34. Maddesi, 551 Sayılı KHK’nın 159. Maddesi: -717
 • 85--Cepbank İsimli Fikri Eser, Fikirlerin Patent veya Faydalı Model Belgeleriyle Korunabilmesi: -718
 • 86--Faydalı Model Hakkına Tecavüz, Tescilli Faydalı Modeli Taklit Etmek Suretiyle Üretim Yapıp Satmak: -719
 • 87--Portatif Kereste Biçme Makinesi, Faydalı Model Belgesine Dayalı Tazminat ve Tecavüzün Önlenmesi İstemi, İhtisas Mahkemesi: -719
 • 88--Hidrolik Direksiyon İmalatı, Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi: -720
 • 89--Faydalı Model Belgesi, Haksız Rekabet, Faydalı Model Belgesine Dayalı Olarak Korumadan Yararlanmanın Mümkün Olmaması Hâli, 551 Sayılı KHK’nın 158/2. Maddesi: -722
 • 90--Modüler Depo Sistemleri, Faydalı Model Başvurusunun Sonuçlanmaması, Patent Koruma Süresinin Sona Ermesi, Tescilsiz Tasarımlar, Dürüstlük ve Rekabet Kuralları, Karar Düzeltme Talebi: -723
 • 91--Trine 400 İbaresi, ABD’de Geçerli Patent Belgesinden Doğan Hakların Türkiye’de İhlâli, Türkiye’de Tescil Edilmemiş Olan Buluşların Korunması, 551 Sayılı KHK’nın 133/2. Maddesi: -725
 • 92--Faydalı Model Belgesi İle Koruma Altına Alınan Buluş, Faydalı Model Belgesine Tecavüz Olarak Değerlendirilemeyecek Kullanım: -726
 • 93--Çatı Kaplaması İşi, Sandviç Panel Üretimi, Faydalı Model Konusu Haklara Tecavüz, Vekâlet Ücreti: -727
 • 94--Faydalı Model Hakkının İhlali, Haksız Rekabet, Vekâlet Ücreti: -728
 • 95--Modüler Prizmatik Su Depoları, Faydalı Model Belgesi Ücretinin Ödenmemesi, TTK’nın 57. Maddesi, BK’nın 49. Maddesi, Yargılama Giderleri: -729
 • 96--Otomatik Başlatma Cihazı, Proton Marka Kontör Cihazı Üretimi, Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti, Cihazların Bir Bütün Olarak Karşılaştırılması, 551 Sayılı KHK’nın 149 ve 166. Maddeleri: -731
 • 97--Böbrek Taşlarının Kırılmasını Sağlayan Hareket Sistemi, 554 Sayılı KHK’nın 48/1-a Maddesi, Tescilli Tasarımın Hükümsüzlüğü Talebi, Korumanın Ancak Patent veya Faydalı Model Belgesiyle Sağlanabileceği İddiası, Davasının Açılmamış Sayılması, HUMK’nın 193. Maddesi: -732
 • 98--Havuç ve Turp Yıkama Makinesi, 551 Sayılı KHK’nın 136/a ve 140/a Maddeleri, Patentten Doğan Hakka Tecavüz: -734
 • 99--Dolgulu Gıda Maddesi Makinesi, Yenilik Vasfının Değerlendirilmesi, Faydalı Model Başvurusunun İptaline Karar Verilmiş Olması: -734
 • 100--Asansör Yapımında Kullanılan Cihazların Davalıdan Kaynaklanan Nedenlerle Arızalandığı İddiası, Haksız Rekabetin Men’i İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi, Davanın Nitelendirilmesinde Hata, Görevli Mahkeme: -736
 • 101--ASELSAN, Buluşu İzinsiz Kullanarak Faydalı Model Belgelerinden Doğan Haklarına Tecavüz, Buluşun Uzman Tarafından Uygulama Vasfından Bile Yoksun Olması: -737
 • 102--Ağızda Minik Patlamalar Meydana Getiren Sert Şeker Üretiminde Uygulanan Yöntem, 551 Sayılı KHK’nın 137 ve 149. Maddeleri: -737
 • 103--Celecoxib Etken Maddesi, Olumsuz Tespit Davası, 551 Sayılı KHK’nın 149. Maddesi: -739
 • 104--Portatif Kereste Biçme Makinesi, Faydalı Model Belgesi Konusu Ürünün Aynısının Davalı Tarafından Üretilmesi ve Piyasaya Sunulması: -741
 • 105--Tescil Edilen Faydalı Model Hakkı İptal Edilmedikçe 551 Sayılı KHK’nın Bu Belge Sebebiyle Sağladığı Hakların Önlenmesinin Mümkün Olmaması: -742
 • 106--Küresel Hareketli Klape Elemanı İle Ani Basınç Değişiminde Hortum Ucunda Gaz Çıkışının Kesilmesi Düzeneği, Beratın Esasını Oluşturan Eksantrik Delikle Burcu Aynen Kullanarak Patent ve Tasarım Hakkına Tecavüz: -743
 • 107--Susuz Olarak Eritilmiş Şeker İle Susamlı Şekerleme İmalatı, Usul Patentine Tecavüz, İspat Yükümlülüğü, Patent Konusunda Uzman Kişilerden Oluşan Heyetten Rapor Alınması: -744
 • 108--Yataklı Kanepe İmalinde Kullanılan Mekanizma, Bilirkişilerin Görevi, 551 Sayılı KHK’nın 129/3 ve 137. Maddeleri: -744
 • 109--Patent Hakkının Yıllık Aidatın Süresinde Yatırılmaması Nedeniyle Sona Erdirilmesi, Enstitü Aleyhine Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi: -745
 • 110--Esnek Paket ve Ambalajları Bir Teşhir Şeridine Çıkartılabilir Biçimde Tespit Etmeye Yönelik Yöntem ve Düzenek, ABD’de Tescilli Patent, Karşı Davanın Açılmamış Sayılması: -746
 • 4. -PATENT VEYA FAYDALI MODEL İLE İLGİLİ CEZA DAVALARI-749
 • A)-PATENT VEYA FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARI-749
 • A/1)-551 SAYILI KHK’NIN 73/A MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇLAR-752
 • a)-551 Sayılı KHK’nın 73/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi: -754
 • a1--Gerçeğe Aykırı Açıklama Yapmak: -754
 • a2--Eşya veya Ambalajı Üzerine Konulmuş İşareti Kaldırmak: -754
 • a3--Kendisini Haksız Olarak Hak Sahibi Gibi Göstermek: -755
 • b)-551 Sayılı KHK’nın 73/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi: -755
 • b1--Tasarruf Yetkisi Bulunmadığı Hâlde Patent Üzerinde Hak Tesis Etmek: -755
 • b2--Eşyada veya İlgili Evraklarda Gerçeğe Aykırı İşaretler Kullanmak: -755
 • c)-551 Sayılı KHK’nın 73/A Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi: -755
 • c1--Buluş Konusu Ürünü Taklit Etmek: -761
 • c2--Tecavüz Yoluyla Üretilen Ürünleri Ticaret Alanına Çıkarmak: -761
 • c3--Buluş Konusu Olan Usulü Kullanmak: -761
 • c4--Lisans Yoluyla Verilmiş Haklara Aykırı Davranmak: -762
 • c5--Patentten veya Faydalı Modelden Doğan Hakka Tecavüz Fiillerine İştirak: -762
 • c6--Bilgi Vermekten Kaçınmak: -763
 • A/2)-PATENTTEN VEYA FAYDALI MODELDEN DOĞAN HAKKA KARŞI İŞLENEN SUÇA TEŞEBBÜS-763
 • B)-PATENT VEYA FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ SUÇUNDA MÜEYYİDELER-764
 • B/1)-HAPİS VE PARA CEZASI-764
 • B/2)-İŞYERİNİN KAPATILMASI VE TİCARETTEN MEN TEDBİRİ-767
 • B/3)-ZAPT VE MÜSADERE-767
 • C)-PATENT VEYA FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA-768
 • C/1)-SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKÂYETE BAĞLI OLUŞU-769
 • a)-Şikâyet Hakkı: -769
 • a1--Hakları Tecavüze Uğrayan Kişilerin Şikâyet Hakları: -769
 • a2--Enstitü’nün Şikâyet Hakkı: -769
 • a3--Kuruluşların ve Tüketici Derneklerinin Şikâyet Hakları: -769
 • b)-Şikâyet Süresi: -771
 • c)-Uzlaşma: -771
 • C/2)-DAVANIN AÇILMASI VE YARGILAMA-771
 • a)-Görevli Mahkeme: -772
 • b)-Yetkili Mahkeme: -773
 • c)-Acele İş Sayılma: -774
 • d)-Dava Zamanaşımı: -774
 • D)-YARGITAY KARARLARI-776
 • 1--551 Sayılı KHK’nın 73/A-c Maddesine Aykırılık, TCK’nın 2. Maddesi, El Konulan Eşya: -776
 • 2--Dava Zamanaşımı, El Konulan Eşyanın İadesi: -777
 • 3--Görevli Mahkeme, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Kararı, 556 Sayılı KHK’nın 71/1. Maddesi: -777
 • 4--Faydalı Model Belgesi Olup Olmadığının ve Varsa Hükümsüzlük Davası Açılıp Açılmadığının Araştırılması: -778
 • 5--Tescilli Patent/Faydalı Model Hakkına Tecavüz Eylemleri, 551 Sayılı KHK’nın 73/A-c Maddesi, Kanunun Açıkça Suç Saymadığı Fiil, Beraat ve İade: -778
 • 6--Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Hususunun Değerlendirilmesi: -780
 • 7--Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinin Değerlendirilmesi: -780
 • 8--551 Sayılı KHK’ya Muhalefet, Savunma Tarihi İtibariyle Zamanaşımı, Patent Hakkını İhlâl Etmeyen Ürünlerin İadesi: -781
 • 9--Faydalı Model Belgesine Tecavüz Hâlinde Cezai Müeyyide, Hukuk Davalarının Sonucunun Araştırılması, Faydalı Model Belgesinin Geçerliliğini Koruyup Korumadığının Tespiti: -781
 • 10--Şikâyet Süresi, 551 Sayılı KHK’nın 73. Maddesi: -782
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • PATENT MEVZUATI
 • 1. -TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN -785
 • 2. -PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME -799
 • 3. -PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK -855
 • 4. -AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK -875
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR
 • 1. -SINAÎ MÜLKİYETİN KORUNMASIYLA İLGİLİ PARİS SÖZLEŞMESİ-883
 • 2. -DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET TEŞKİLÂTINI KURAN SÖZLEŞME-905
 • 3. -DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI-917
 • 4. -TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI-927
 • 5. -ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ STRASBURG ANLAŞMASI -955
 • 6. -PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI-965
 • 7. -AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)-999
 • 8. -PATENT İŞLEMLERİ AMACIYLA MİKROORGANİZMALARIN TEVDİ EDİLMESİNİN ULUSLARARASI KABULÜ KONUSUNDA BUDAPEŞTE ANLAŞMASI-1057
 • 9. -PATENT İŞLEMLERİ AMACIYLA MİKROORGANİZMALARIN TEVDİİ EDİLMESİNİN ULUSLARARASI KABULÜ KONUSUNDA BUDAPEŞTE ANLAŞMASI GEREĞİNCE HAZIRLANAN YÖNETMELİK-1067
 • KAYNAKLAR-1083
 • DİZİN-1089
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
   
   
Kapat