Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Erdal Yerdelen
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
471
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004448
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Doç. Dr. Erdal YERDELEN

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Şeyda ALTUNDAŞ

Dilek Özge ERDEM

Burak BOZ

Berna Ayşen YILMAZ

 

Konu Başlıkları
- Onarıcı Adalet ve Uzlaştırma
- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
- Uzlaştırmanın Sonuçları ve Tartışmalı Konuları
Uzlaştırma Kurumunun Teşkilat Yapısı ve Uzlaştırmacı Eğitimi

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . VII
İÇİNDEKİLER .IX
KISALTMALAR CETVELİXIX
GİRİŞ .ϭ
BİRİNCİ BÖLÜM
ONARICI ADALET VE UZLAŞTIRMA
§ ϭ. CEZALANDIRICI ADALET VE ONARICI ADALET ANLAYIŞIϭϭ
A. CezalaŶdırıĐı Adalet ϭϭ
B. OŶarıĐı Adalet. ϭϯ
I. OŶarıĐı AdaletiŶ Suça Bakış Açısı ϭϯ
II. OŶarıĐı AdaletiŶ Esasları. ϭϳ
§ Ϯ. ONARICI ADALET VE UZLAŞTIRMANIN TARİHÇESİ ϮϮ
A. MukaLJeseli Hukukta UzlaştırŵaŶıŶ Tarihçesi ϮϮ
B. Türk HukukuŶda UzlaştırŵaŶıŶ Tarihçesi. ϯϬ
C. Uluslararası Hukukta Uzlaştırŵa ϰϯ
I. Aǀrupa KoŶseLJiŶiŶ TaǀsiLJe KararlarıŶda Uzlaştırŵa ϰϰ
II. Birleşŵiş Milletler BelgeleriŶde Uzlaştırŵa ϰϳ
§ ϯ. ONARICI ADALETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER .ϰϵ
A. OŶarıĐı AdaletiŶ EleştirileŶ YöŶleri. ϰϵ
B. Ceza HukukuŶda Özelleşŵe Eğiliŵi . ϰϵ
§ ϰ. GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ.ϱϯ
A. Müzakere . ϱϯ
B. AraďuluĐuluk ϱϰ
C. Kısa Yargılaŵa ϱϴ
D. Tarafsız ÖŶ DeğerleŶdirŵe ϱϵ
E. Vakıa SaptaŶŵası . ϲϬ
F. Kısa Jüri Yargılaŵası . ϲϭ
G. İddia Pazarlığı . ϲϮ
H. Yargıç Kiralaŵa. ϲϯ
X İçindekiler
I. Tahkiŵ . ϲϱ
J. AraďuluĐuluk-Tahkiŵ. ϲϲ
§ ϱ. TEMEL ONARICI ADALET YÖNTEMLERİNDEN UZLAŞTIRMA.ϲϳ
A. UzlaştırŵaŶıŶ TaŶıŵı . ϲϳ
B. UzlaştırŵaŶıŶ Diğer Ceza Muhakeŵesi Hukuku Kuruŵları ile
Karşılaştırılŵası ϲϴ
C. UzlaştırŵaŶıŶ Hukukî Niteliği. ϳϬ
D. UzlaştırŵaŶıŶ Usulü. ϳϭ
I. DosLJaŶıŶ UzlaştırŵaLJa Seǀki ϳϮ
II. UzlaştırŵaLJa Hazırlık ϳϮ
III. Uzlaştırŵa Aşaŵası ϳϰ
IV. Uzlaştırŵada SoŶuĐu Takip Aşaŵası ϳϳ
V. UzlaştırŵaŶıŶ GeleŶeksel AraďuluĐulukla Karşılaştırılŵası ϳϴ
§ ϲ. UZLAŞTIRMANIN CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İLKELERİ
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİϴϬ
A. GeŶel Olarak ϴϬ
I. Adil YargılaŶŵa Hakkı ǀe Uzlaştırŵa ϴϬ
ϭ. Makul Sürede YargılaŶŵa Hakkı. ϴϭ
Ϯ. Bağıŵsızlık ǀe Tarafsızlık. ϴϮ
ϯ. AleŶiLJet. ϴϰ
ϰ. DeŶetiŵ ϴϱ
ϱ. KaŶuŶla Kurulŵuş Mahkeŵe ǀe Taďii Hâkiŵ İlkesi ϴϲ
ϲ. SilahlarıŶ Eşitliği ϴϳ
II. Hak Araŵa HürriLJeti ǀe Uzlaştırŵa ϴϴ
III. Adalet İlkesi ǀe Uzlaştırŵa . ϴϵ
IV. Suçlu SaLJılŵaŵa KariŶesi ǀe Uzlaştırŵa ϴϵ
V. Eşitlik İlkesi ǀe Uzlaştırŵa ϵϬ
VI. Kaŵu DaǀasıŶıŶ MeĐďuriliği İlkesi ǀe Uzlaştırŵa . ϵϭ
VII.Tasarruf Edileŵezlik İlkesi, DeǀletiŶ Yargı ǀe Ceza TekeliŶe Sahip
Olŵası İlkesi ǀe Uzlaştırŵa. ϵϮ
§ ϳ. UZLAŞTIRMANIN FAYDALARIϵϯ
A. Mağdur AçısıŶdaŶ FaLJdaları. ϵϯ
B. Fail AçısıŶdaŶ FaLJdaları ϵϰ
C. Ceza Adaleti Sisteŵi ǀe Topluŵ AçısıŶdaŶ FaLJdaları . ϵϱ
İçindekiler XI
§ ϴ. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UZLAŞTIRMA.ϵϴ
A. AlŵaŶ HukukuŶda Uzlaştırŵa ϵϴ
B. AŵerikaŶ HukukuŶda Uzlaştırŵa. ϵϵ
C. KaŶada HukukuŶda Uzlaştırŵa ϭϬϮ
D. İŶgiltere HukukuŶda Uzlaştırŵa. ϭϬϯ
E. İslaŵ HukukuŶda Uzlaştırŵa ϭϬϱ
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
UZLAŞTIRMA
§ ϵ. UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ϭϬϵ
A. Uzlaşŵa ϭϬϵ
B. Uzlaştırŵa ϭϭϭ
C. UzlaştırŵaĐı ϭϭϮ
D. Şüpheli ǀe SaŶık . ϭϭϯ
E. Mağdur ǀe SuçtaŶ Zarar GöreŶ ϭϭϰ
F. Ediŵ . ϭϭϳ
G. Uzlaştırŵa Raporu ϭϭϴ
H. Uzlaşŵa Belgesi ϭϭϵ
§ ϭϬ. UZLAŞTIRMAYA HÂKİM OLAN İLKELER . ϭϮϬ
A. UzlaşŵaŶıŶ TaraflarıŶ Özgür İradesiŶe DaLJaŶŵası ϭϮϬ
B. UzlaşŵaŶıŶ SiraLJet Etŵezliği . ϭϮϯ
C. Uzlaşŵada SuçuŶ İkrarıŶıŶ Gerekŵeŵesi ϭϮϰ
D. Delil Olaŵaŵa ϭϮϱ
E. UzlaştırŵaŶıŶ ÖŶĐelikli Olŵası. ϭϮϲ
§ ϭϭ. UZLAŞTIRMACILARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR ϭϮϳ
A. UzlaştırŵaĐılarıŶ ULJŵası GerekeŶ Etik İlkeler ϭϮϳ
I. Bağıŵsızlık ϭϮϴ
II. Tarafsızlık ϭϮϵ
III. GöreǀiŶi ÖzeŶle YeriŶe Getirŵe. ϭϯϯ
IV. Tarafları BilgileŶdirŵe ϭϯϰ
V. Taraflara Nazik ǀe SaLJgılı DaǀraŶŵa. ϭϯϳ
VI. Şüpheli ǀeLJa SaŶığa Karşı ÖŶ Yargılı Olŵaŵa. ϭϯϴ
VII.Eşitliği Gözetŵe ϭϯϴ
VIII.Taraflarla MeŶfaat Çatışŵası Olŵaŵa . ϭϯϴ
XII İçindekiler
IX. ALJŶı OlaLJda Vekil ǀeLJa Müdafi Olarak Göreǀ ÜstleŶŵeŵe ϭϯϵ
X. Gizlilik . ϭϯϵ
XI. MeŶfaat TeŵiŶ Etŵeŵe ϭϰϯ
XII.GöreǀiŶiŶ SaLJgıŶlığıŶı ǀe KişileriŶ Adalete OlaŶ GüǀeŶiŶi
Koruŵa. ϭϰϰ
B. UzlaştırŵaĐılarıŶ Etik İlkelere ULJguŶ Hareket Etŵesi BakıŵıŶdaŶ
DeŶetleŶŵesi. ϭϰϰ
§ ϭϮ. UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI ϭϰϲ
A. Taraflara İlişkiŶ Şartlar . ϭϰϲ
I. UzlaştırŵaŶıŶ Tarafları . ϭϰϲ
II. TaraflardaŶ BiriŶiŶ Ölüŵü ǀe Mirasçılık. ϭϰϴ
III. TaraflarıŶ ǀe TeŵsilĐileriŶiŶ Uzlaşŵa Yetkisi . ϭϰϴ
IV. Taraf Çokluğu . ϭϱϬ
V. TaraflarıŶ Taşıŵası GerekeŶ Nitelikler . ϭϱϭ
B. SuçuŶ Uzlaştırŵa KapsaŵıŶda OlŵasıŶa İlişkiŶ Şartlar . ϭϱϯ
I. ŞikâLJete Taďi Suçlar ϭϱϰ
ϭ. Türk Ceza KaŶuŶu Gereği ŞikâLJete Taďi OlaŶ Suçlar ǀe
Uzlaştırŵa. ϭϱϱ
Ϯ. Özel KaŶuŶlar Gereği ŞikâLJete Taďi OlaŶ Suçlar ǀe
Uzlaştırŵa. ϭϱϲ
II. Katalog Suçlar. ϭϱϳ
III. Şüphelisi Suça SürükleŶeŶ ÇoĐuk OlaŶ Suçlar ϭϱϴ
IV. Uzlaştırŵa KapsaŵıŶa GireŶ Bir SuçuŶ Bu Kapsaŵa GirŵeLJeŶ
Başka Bir Suç İle Birlikte İşleŶŵesi . ϭϱϵ
C. SoruşturŵaLJa ǀe KoǀuşturŵaLJa İlişkiŶ Şartlar ϭϲϬ
D. Ceza SoruŵluluğuŶu KaldıraŶ ǀeLJa AzaltaŶ NedeŶler ǀe Uzlaştırŵa ϭϲϰ
I. Kusurluluk ǀe Uzlaştırŵa ϭϲϰ
ϭ. Yaş Küçüklüğü. ϭϲϱ
Ϯ. Sağır ǀe Dilsizlik. ϭϲϱ
ϯ. GeçiĐi NedeŶler, Alkol ǀeLJa ULJuşturuĐu Madde EtkisiŶde
Olŵa . ϭϲϲ
ϰ. Ceďir ǀeLJa Tehdit DolaLJısıLJla KişiŶiŶ İrade YeteŶeğiŶiŶ
EtkileŶŵesi . ϭϲϴ
ϱ. ZoruŶluluk Hali
İçindekiler XIII
II. Şahsî Cezasızlık Seďepleri İle CezaLJı KaldıraŶ Şahsi Seďepler ǀe
Uzlaştırŵa. ϭϳϮ
§ ϭϯ. UZLAŞTIRMAYA BAŞVURULMASI . ϭϳϰ
A. GeŶel Olarak. ϭϳϰ
B. UzlaştırŵaLJa Başǀurulŵa Koşulları ϭϳϱ
I. DelilleriŶ ToplaŶŵası ǀe Yeterli Şüphe . ϭϳϱ
II. SuçuŶ NiteliğiŶiŶ Tespiti . ϭϳϵ
III. Birlikte İşleŶeŶ UzlaştırŵaLJa Taďi OlŵaLJaŶ SuçtaŶ Kaŵu
Daǀası Açılŵaŵası ϭϴϬ
IV. GöŶderŵe Kararı ϭϴϭ
V. DosLJaŶıŶ İŶĐeleŶŵesi. ϭϴϮ
VI. İade Kararı ϭϴϯ
VII.UzlaştırŵaĐı GöreǀleŶdirilŵesi. ϭϴϲ
VIII.Taraflara Bildiriŵ ϭϴϳ
IX. DosLJa Teǀzi Kıstasları ϭϴϴ
X. BelgeleriŶ Verilŵesi ǀe Gizlilik Bildiriŵi ϭϴϴ
XI. UzlaştırŵaĐıŶıŶ Belgeleri İŶĐeleŵesi ϭϴϵ
XII.Uzlaştırŵa Süresi ǀe Daǀa ZaŵaŶaşıŵı ϭϵϬ
§ ϭϰ. UZLAŞMA TEKLİFİ. ϭϵϯ
A. GeŶel Olarak. ϭϵϯ
B. Uzlaşŵa TeklifiŶiŶ Kiŵe YapılaĐağı SoruŶu ϭϵϱ
C. TaraflarıŶ Uzlaştırŵa Teklifi içiŶ Daǀet Edilŵesi ǀe Uzlaşŵa Teklifi ϭϵϴ
I. TaraflarıŶ Daǀet Edilŵesi ϭϵϴ
II. TaraflarıŶ Uzlaştırŵa SüreĐiŶe HazırlaŶŵası ϭϵϵ
III. Açıklaŵalı Teďligat YoluLJla Teklif . ϮϬϮ
D. Zorla Getirŵe Kararı Verileŵeŵesi ϮϬϱ
E. İstiŶaďe YoluLJla Teklif ϮϬϱ
F. TerĐüŵaŶ BuluŶdurŵa ϮϬϵ
G. Teklife Karşı BeLJaŶ . ϮϬϵ
§ ϭϱ. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ. Ϯϭϭ
A. Uzlaştırŵa MüzakereleriŶde Hazır BuluŶaďileĐek Kişiler Ϯϭϭ
B. TaraflarıŶ MüzakereLJe Katılŵaŵası. ϮϭϮ
C. Uzlaştırŵa MüzakereleriŶe Hazırlık . Ϯϭϯ
I. UzlaştırŵaĐıŶıŶ Taraflarla İlk Görüşŵesi Ϯϭϰ
II. UzlaştırŵaĐıŶıŶ Taraflar İle Özel Görüşŵesi. Ϯϭϰ
D. MüzakereleriŶ Yürütülŵe Şekli Ϯϭϲ
XIV İçindekiler
I. Tek Taraflı Görüşŵelerle Müzakere . Ϯϭϳ
II. Müşterek ToplaŶtılarla Müzakere Ϯϭϴ
III. MüzakereleriŶ GerçekleştirileĐeği Yer ǀe ZaŵaŶ . Ϯϭϴ
IV. Taraflara Ulaşaŵaŵa HaliŶde Müzakere . ϮϮϬ
V. Müzakerelerde GörüŶtülü ǀe Sesli İletişiŵ TekŶikleriŶiŶ
KullaŶılŵası ϮϮϬ
E. Uzlaştırŵa MüzakereleriŶde İzleŶeĐek YöŶteŵ ϮϮϭ
I. Üç Basaŵaklı Tekli Uzlaştırŵa ϮϮϮ
II. Tekli DoğrudaŶ Uzlaştırŵa . ϮϮϰ
III. Takıŵ HaliŶde ;BirlikteͿ Uzlaştırŵa ϮϮϲ
IV. Karışık Çiftle YürütüleŶ Takıŵ HaliŶde ;BirlikteͿ Uzlaştırŵa ϮϮϴ
F. Uzlaştırŵa MüzakereleriŶde Dikkate AlıŶaĐak Hususlar ϮϯϬ
I. UzlaştırŵaĐıŶıŶ BeŶiŵseŵesi GerekeŶ Yaklaşıŵ. ϮϯϬ
II. AŶlaşŵaŶıŶ İçeriği ϮϯϮ
§ ϭϲ. UZLAŞTIRMADA EDİMϮϯϰ
A. Ediŵ . Ϯϯϰ
I. GeŶel olarak . Ϯϯϱ
II. Ediŵ Türleri Ϯϯϲ
ϭ. Oluŵlu ǀeLJa Oluŵsuz Ediŵler Ϯϯϲ
Ϯ. AŶi, Sürekli ǀeLJa DöŶeŵli Ediŵler Ϯϯϲ
ϯ. Şahsî ǀeLJa Maddî Ediŵler. Ϯϯϲ
ϰ. Verŵe, Yapŵa, Yapŵaŵa Ediŵleri Ϯϯϲ
B. UzlaşŵaLJa KoŶu EdiŵiŶ Hukuka ǀe Ahlaka ALJkırı Olŵaŵası . Ϯϯϳ
C. UzlaşŵaLJa KoŶu OlaďileĐek Ediŵ Türleri. Ϯϯϴ
I. MağduruŶ FiildeŶ KaLJŶaklaŶaŶ Maddî-MaŶeǀî ZararıŶıŶ
TaŵaŵeŶ ǀeLJa KısŵeŶ TazŵiŶ Edilŵesi Ϯϰϭ
II. MağduruŶ ǀeLJa SuçtaŶ Zarar GöreŶiŶ HaklarıŶa Halef OlaŶ
ÜçüŶĐü KişileriŶ Maddî ǀeLJa MaŶeǀî ZararıŶıŶ TaŵaŵeŶ Yahut
KısŵeŶ TazŵiŶ Edilŵesi . Ϯϰϯ
III. MağduruŶ ǀeLJa SuçtaŶ Zarar GöreŶiŶ KeŶdisiŶiŶ Yahut
HaklarıŶa Halef OlaŶ ÜçüŶĐü KişileriŶ Maddî ǀeLJa MaŶeǀî
ZararlarıŶıŶ Eski Hale Getirilŵesi . Ϯϰϳ
IV. Bir Kaŵu Kuruŵu ǀeLJa Kaŵu YararıŶa Hizŵet VereŶ Özel Bir
Kuruluş ile Yardıŵa Muhtaç Kişi Yahut Kişilere Bağış Yaparak
ZararıŶ TazŵiŶi. Ϯϰϵ
İçindekiler XV
V. Mağdur, SuçtaŶ Zarar GöreŶ, BuŶlarıŶ GöstereĐekleri ÜçüŶĐü
Şahıs ǀeLJa Bir Kaŵu Kuruŵu Yahut Kaŵu YararıŶa Hizŵet VereŶ
Özel Bir KuruluşuŶ Belirli HizŵetleriŶiŶ GeçiĐi SüreLJle YeriŶe
Getirilŵesi YoluLJla ZararıŶ TazŵiŶi ϮϱϬ
VI. Topluŵa FaLJdalı BireLJ OlŵaLJı SağlaLJaĐak Bir Prograŵa
Katılarak ZararıŶ TazŵiŶi Ϯϱϱ
VII.Mağdur ǀeLJa SuçtaŶ Zarar GöreŶdeŶ Özür DileŶŵesi YoluLJla
ZararıŶ TazŵiŶi . Ϯϱϲ
D. EdiŵiŶ Fail YararıŶa ÜçüŶĐü Kişi TarafıŶdaŶ YeriŶe Getirilŵesi Ϯϱϴ
E. EdiŵiŶ YeriŶe GetirilŵesiŶiŶ Takiďi ǀe YeriŶe GetirilŵeŵesiŶiŶ
SoŶuçları. Ϯϱϴ
§ ϭϳ. UZLAŞTIRMA RAPORU VE UZLAŞMA BELGESİ . Ϯϲϭ
A. Uzlaştırŵa RaporuŶuŶ HazırlaŶŵası Ϯϲϭ
B. Uzlaştırŵa RaporuŶuŶ İŵzalaŶŵası Ϯϲϰ
C. Uzlaştırŵa RaporuŶuŶ BüroLJa Tesliŵi, İŶĐeleŶŵesi ǀe
OŶaLJlaŶŵası. Ϯϲϱ
D. Uzlaşŵa Belgesi ϮϳϬ
§ ϭϴ. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ ϮϳϮ
A. Koǀuşturŵa EǀresiŶde Uzlaştırŵa HüküŵleriŶiŶ ULJgulaŶŵası ϮϳϮ
B. Koǀuşturŵa EǀresiŶde UzlaştırŵaLJa BaşǀurulaĐak Duruŵlar Ϯϳϯ
I. SuçuŶ NiteliğiŶiŶ Değişŵesi . Ϯϳϯ
II. SuçuŶ UzlaştırŵaLJa Taďi OlduğuŶuŶ Koǀuşturŵa EǀresiŶde
AŶlaşılŵası Ϯϳϯ
III. İddiaŶaŵe YeriŶe GeçeŶ BelgeLJle DoğrudaŶ Mahkeŵe ÖŶüŶe
GetirileŶ Fiiller Ϯϳϰ
IV. Koǀuşturŵa EǀresiŶde KaŶuŶ Değişikliği NedeŶiLJle FiiliŶ
Uzlaştırŵa KapsaŵıŶa Girŵesi. Ϯϳϱ
C. Koǀuşturŵa EǀresiŶde Uzlaştırŵa Usulü . Ϯϳϱ
I. GöŶderŵe Ara Kararı Ϯϳϲ
II. Uzlaştırŵa BürosuŶa KaLJıt ǀe UzlaştırŵaĐı GöreǀleŶdirŵesi. Ϯϳϳ
III. BelgeleriŶ Verilŵesi ǀe Uzlaştırŵa Süresi Ϯϳϴ
IV. Uzlaştırŵa RaporuŶuŶ Uzlaştırŵa BürosuŶa Tesliŵi ǀe
RaporuŶ Hâkiŵ TarafıŶdaŶ İŶĐeleŶŵesi Ϯϳϵ
§ ϭϵ. UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ, GİDERLER VE SARF KARARI. Ϯϴϭ
A. Uzlaştırŵa ÜĐreti Ϯϴϭ
B. Uzlaştırŵa Masrafları. ϮϴϮ
XVI İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI VE
TARTIŞMALI KONULARI
§ ϮϬ. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI.Ϯϴϱ
A. UzlaştırŵaŶıŶ Ceza ǀe Ceza Muhakeŵesi Hukuku BakıŵıŶdaŶ
SoŶuçları Ϯϴϱ
I. SoruşturŵaŶıŶ SoŶuĐu. Ϯϴϱ
II. KoǀuşturŵaŶıŶ SoŶuĐu Ϯϴϲ
III. ZaŵaŶaşıŵı ǀe Daǀa SüresiŶiŶ Durŵası. Ϯϴϳ
IV. Uzlaştırŵa GörüşŵeleriŶdeki BeLJaŶlarıŶ Suç İkrarı ǀe Delil
Olaŵaŵası Ϯϴϴ
V. Adlî SiĐil ǀe Arşiǀ KaLJdı Oluşŵaŵası ϮϵϬ
VI. Tekerrüre Esas Olŵaŵa . Ϯϵϭ
VII.TazŵiŶat Hukuku YöŶüŶdeŶ SoŶuçları ϮϵϮ
§ Ϯϭ. UZLAŞTIRMADA TARTIŞMALI KONULAR .Ϯϵϱ
A. KaŶuŶî TeŵsilĐi, Vekil ǀeLJa MüdafiLJe Uzlaşŵa Teklifi. Ϯϵϱ
B. Uzlaştırŵa KapsaŵıŶa GireŶ Suç ile Uzlaştırŵa KapsaŵıŶa
GirŵeLJeŶ SuçuŶ Birlikte İşleŶŵesi Ϯϵϵ
C. ALJŶı OlaLJda BirdeŶ Fazla Şüpheli ǀeLJa SaŶık BuluŶŵası ϯϬϮ
D. ALJŶı OlaLJda BirdeŶ Fazla MağduruŶ ;SuçtaŶ Zarar GöreŶiŶͿ
BuluŶŵası ϯϬϱ
E. HakkıŶda Yakalaŵa Eŵri BuluŶaŶ Şüpheli ǀeLJa SaŶık HakkıŶda
Uzlaştırŵa Usulü ϯϬϳ
F. Uzlaştırŵa İşleŵleriŶiŶ Mirasçılarla Yürütülŵesi ϯϬϵ
G. ÇoĐuklar HakkıŶda Uzlaştırŵa Hüküŵleri ϯϭϭ
H. Koǀuşturŵa EǀresiŶde TaraflarıŶ HariĐeŶ Uzlaşŵa Belgesi
DüzeŶleŵesi. ϯϭϯ
I. Koǀuşturŵa EǀresiŶde Def’ateŶ İfa EdilŵeLJeĐek Ediŵ . ϯϭϱ
J. AŶlaşŵa ǀe EdiŵiŶ DeŶetleŶŵesi . ϯϭϵ
K. Uzlaştırŵa RaporuŶuŶ Süresi GeçtikteŶ SoŶra Tesliŵ Edilŵesi . ϯϮϮ
L. KaŶuŶ Yolu AşaŵasıŶda Uzlaştırŵa. ϯϮϯ
M. Uzlaşŵa Teklifi ǀe Uzlaştırŵa Müzakereleri SırasıŶda SEGBİS
KullaŶıŵı ϯϮϳ
N. Taraflara Ulaşılaŵaŵası HaliŶde Uzlaştırŵa . ϯϮϵ
O. Uzlaşŵa HaliŶde Müsadere . ϯϯϮ
P. Lehe HükŵüŶ ULJgulaŵası . ϯϯϱ
R. Hukuk ÖğreŶiŵi Görŵüş Kişi . ϯϯϴ
İçindekiler XVII
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞTIRMA KURUMUNUN TEŞKİLAT YAPISI VE
UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
§ ϮϮ. UZLAŞTIRMA KOORDİNASYON YAPISI ϯϰϯ
A. BaşkeŶt/Merkez Teşkilatı. ϯϰϰ
I. AlterŶatif Çözüŵler Daire BaşkaŶlığıŶıŶ Göreǀleri . ϯϰϰ
II. UzlaştırŵaĐı SiĐiliŶe KaLJıt ǀe Uzlaştırŵa SiĐiliŶdeŶ Çıkarılŵa . ϯϰϲ
ϭ. Uzlaştırŵa SiĐiliŶe KaLJıt ϯϰϲ
Ϯ. UzlaştırŵaĐı ListeleriŶiŶ Oluşturulŵası ϯϰϳ
ϯ. Uzlaştırŵa SiĐiliŶdeŶ ǀe ListedeŶ Çıkarılŵa ϯϰϳ
B. Taşra Teşkilatı. ϯϱϬ
I. CuŵhuriLJet BaşsaǀĐılığı Uzlaştırŵa Bürosu ϯϱϬ
II. Uzlaştırŵa Büro PersoŶeliŶiŶ Göreǀ ǀe Soruŵlulukları . ϯϱϬ
ϭ. SoruşturŵadaŶ Soruŵlu CuŵhuriLJet SaǀĐısı ϯϱϬ
Ϯ. Uzlaştırŵa ďürosuŶdaŶ soruŵlu CuŵhuriLJet saǀĐısı . ϯϱϬ
ϯ. Yazı İşleri MüdürüŶüŶ Göreǀleri . ϯϱϰ
ϰ. Zaďıt KatiďiŶiŶ göreǀ ǀe soruŵlulukları ϯϱϱ
§ Ϯϯ. UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ, SINAVI VE DENETİMİ . ϯϱϲ
A. UzlaştırŵaĐı Eğitiŵi ϯϱϲ
I. Uzlaştırŵa eğitiŵiŶiŶ koŶusu . ϯϱϳ
II. UzlaştırŵaĐı eğitiŵ kuruluşları . ϯϱϴ
III. Eğitiŵ izŶiŶiŶ iptali . ϯϱϵ
B. Uzlaştırŵa SıŶaǀı ǀe Usulü . ϯϱϵ
C. UzlaştırŵaĐıŶıŶ ǀe Eğitiŵ VereŶ KuruluşlarıŶ DeŶetiŵi ϯϲϬ
I. Uzlaştırŵa Eğitiŵi ǀereŶ kuruluşlarıŶ deŶetiŵi . ϯϲϬ
II. UzlaştırŵaĐı PerforŵaŶs DeğerleŶdirŵesi. ϯϲϭ
 EKLER ϯϲϯ
I. KONULARINA GÖRE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ϯϲϯ
II. KONULARINA GÖRE İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. ϯϴϱ
III. UZLAŞTIRMA VERİLERİ . ϯϵϯ
IV. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO ϯϵϲ
V. UYGULAMADA GÖRÜLEN ÖRNEK UZLAŞTIRMA EDİMLERİ . ϰϭϯ
VI. UZLAŞTIRMA MEVZUATI ϰϭϱ
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ ϰϱϭ
KAYNAKÇA ϰϱϵ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat