Alacaklarda Zamanaşımı Erhan Günay

Alacaklarda Zamanaşımı


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
295
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267000
Boyut
16x24
Baskı
180,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 80 puan kazanacaksınız)
   80

Konu Başlıkları
- TBK'nın Zamanaşımına İlişkin Hükümleri
- Bağlı Alacaklarda Zamanaşımı
- Zamanaşımının Durması, Kesilmesi
- Davanın Reddinde Ek Süre
- Taşınır Rehni ile Güvenceye Bağlanmış Alacaklar
- Zamanaşımından Feragat
- Zamanaşımının İleri Sürülmesi
Özel Kanunlardaki Zamanaşımına İlişkin Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Giriş Bölümü
ZAMANAŞIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ
AÇIKLAMA 15
1. Zamanaşımının Tanımı ve Etkisi 15
2. Usul Hukuku Yönüyle Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi 17
3. Zamanaşımı Defi Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmemişse, Aşamada Hangi Halde İleri Sürülebilir? 18
4. Hiç Cevap Dilekçesi Verilmemiş ya da Süresinden Sonra Cevap Dilekçesi Verilmiş Olması Halinde Davalı Islah Yoluyla Zamanaşımı Definde Bulunabilir mi? 20
5. Basit Yargılama Hukukunda Zamanaşımı Definin İleri Sürülme Zamanı 21
6. Hangi Tür Sorumlulukta Birden Fazla Borçlu Davalının Zamanaşımı Definden Diğerleri Yararlanır? 26
7. TBK Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun İlgili Hükümleri 26
Birinci Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ZAMANAŞIMI
SÜRELER 29
I. ON YILLIK ZAMANAŞIMI 29
İlgili Madde 29
Açıklama 29
1. Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Kural 29
2. On Yıllık Süreye Tabi Olan Davalar 30
– Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlara karşı açılacak davalar 30
– Tapulu taşınmazın harici satışından kaynaklı alacağın iadesi davası 30
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar 31
– İrtifak hakkı tesisine ilişkin sözleşmeden doğan alacağın tahsili davası 31
– TMK’da yer alan mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar 32
– İşçinin kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davalar 32
– Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinden kaynaklanan tazminat alacağı 32
– İş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi tazminat davası 33
– Tahliye tarihinden sonra ödenmiş kira bedelinin istirdadı 34
– Üretimden kaynaklı gizli ayıp dolayısıyla açılan davalar 34
– Kullanma ödüncüne dayalı sözleşme ilişkisinden doğan alacak 34
3. Kuralın İstisnaları 35
Yargıtay Kararları 35
II. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI 81
İlgili Madde 81
Açıklama 82
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler 83
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri 83
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar 84
4. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirlerine veya Kendileri İle Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Denetçileri İle Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar 84
5. Vekalet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 84
6. Yüklenicinin Yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç ya da Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında, Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 85
Yargıtay Kararları 86
III. SÜRELERİN KESİNLİĞİ 112
İlgili Madde 112
Açıklama 112
1. Sürelerin Değiştirilemeyeceği 112
Yargıtay Kararları 112
IV. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 113
İlgili Madde 113
Açıklama 113
1. Genel Kural 113
2. Alacağın Muacceliyetinin Bildirime Bağlı Olması Hali 114
3. Alacağın Muaccel Olacağı Tarihin Taraflarca Kararlaştırılmış Olması 115
4. Yargı Kararlarına Göre Zamanaşımının Başlangıcı 115
– Ödünçte geri verme zamanı 115
– Tespit davası ile arttırılan kira farkları 115
– Süresiz vedia sözleşmelerinde 116
– Rücu davalarında zamanaşımının başlangıcı 116
– Feshedilmiş adi ortaklıkta ortaklar arasındaki alacaklar 116
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde zamanaşımı başlangıcı 116
– İnançlı işlemlerde ve vekilin iade borcunda zamanaşımı başlangıcı 117
– Teminat mektuplarında zamanaşımı başlangıcı 117
– İş kazasından dolayı açılan tazminat davasında zamanaşımı başlangıcı 118
Yargıtay Kararları 118
V. DÖNEMSEL EDİMLERDE ZAMANAŞIMININ İŞLEMESİ 136
İlgili Madde 136
Açıklama 137
1. Dönemsel Edimlerde Alacağın Tamamı İçin Zamanaşımının İşlemesi 137
2. Alacağın Tamamının Zamanaşımına Uğraması Halinde Dönemsel Edimlerinde Zamanaşımına Uğrayacağı 137
Yargıtay Kararları 137
VI. SÜRELERİN HESAPLANMASI 138
İlgili Madde 138
Açıklama 139
1. Sürelerin Hesabında Zamanaşımının Başladığı Günün Sayılmayacağı 139
2. Hesaplamada, Borçların İfasındaki Süre Hesabına İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı 139
Yargıtay Kararları 140
İkinci Bölüm
BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI
İLGİLİ MADDE 151
Açıklama 151
1. Asıl Alacağa Bağlı Faiz ve Diğer Alacakların Zamanaşımına Uğraması 151
Yargıtay Kararları 152
Üçüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ DURMASI
İLGİLİ MADDE 153
Açıklama 154
1. Genel Olarak Zamanaşımını Durduran Sebeplerin Niteliği ve Etkisi 154
2. TBK Düzenlemesinde Zamanaşımını Durduran Sebepler 154
3. Diğer Kanunlarda Durdurma Nedenlerine İlişkin Hükümler 155
Yargıtay Kararları 155
Dördüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
I. SEBEPLERİ 157
İlgili Madde 157
Açıklama 157
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Niteliği 157
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler 157
– Borçlunun Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi 158
– Alacaklının Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi 158
– Yargılama ve Takibe İlişkin İşlemlerle 159
3. Yeni Sürenin Başlaması 159
Yargıtay Kararları 160
II. BİRLİKTE BORÇLULARA ETKİSİ 171
İlgili Madde 171
Açıklama 171
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Birlikte Borçlulara Etkisi 171
2. Zamanaşımının Birlikte Borçlular Hakkında Kesilmiş Sayılması 172
Yargıtay Kararları 173
III. YENİ SÜRENİN BAŞLAMASI 177
İlgili Madde 177
Açıklama 178
1. Borcun İkrar Edilmesi veya Karara Bağlanması Hali 178
2. Yeni Sürenin Eskisinin Aynı Olmasının İstisnaları 178
3. Alacaklının Fiili Hali 178
Yargıtay Kararları 179
Beşinci Bölüm
DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE
İLGİLİ MADDE 185
Açıklama 185
1. Ek Sürenin Uygulanması Koşulu 185
Yargıtay Kararları 186
Altıncı Bölüm
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA
İLGİLİ MADDE 193
Açıklama 193
1. Alacağın Taşınır Rehniyle Güvenceye Bağlanmış Olması 193
2. Taşınmaz Rehninin Tapuya Tescilinden Sonra Alacak İçin Zamanaşımının İşlemeyeceği 193
Yedinci Bölüm
ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT
İLGİLİ MADDE 195
Açıklama 195
1. Borçlunun Zamanaşımı Definden Feragati 195
2. Bir Borçlunun Feragatinin Diğerine Karşı İleri Sürülememesi 196
Yargıtay Kararları 196
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ
İLGİLİ MADDE 201
Açıklama 201
1. Davalı (Borçlu) Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddini Nasıl Sağlayabilir? 201
2. Zamanaşımı Definin Takip veya Dava Sırasında İleri Sürülmesi Gerekir 202
Yargıtay Kararları 202
Ek Bölüm
DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 146–161 DIŞINDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ 207
1. Haksız Fiillerde Zamanaşımı 207
İlgili Madde 207
Açıklama 207
1. Haksız Fiilin Unsurları 207
2. Zamanaşımı Süreleri ve Başlangıcı 208
Yargıtay Kararları 209
– Rücu İsteminde Zamanaşımı 216
İlgili Madde 216
Açıklama 216
1. Rücu Hakkı 216
Yargıtay Kararları 216
2. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı 219
İlgili Madde 219
Açıklama 219
1. Sürenin Başlangıcı 219
Yargıtay Kararları 220
3. Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunda Zamanaşımı 226
İlgili Madde 226
Açıklama 227
1. İki Yılık Süre 227
2. Satıcının Zamanaşımından Yararlanamayacağı Durum 227
Yargıtay Kararları 227
4. Tüketim Ödüncünde Zamanaşımı 230
İlgili Madde 230
Açıklama 230
1. Tüketici Ödüncünün Tanımı 230
2. Altı Aylık Zamanaşımı 230
5. Yüklenicinin Ayıplı Eserden Sorumluluğunda Zamanaşımı 230
İlgili Madde 230
Açıklama 231
1. Süreler 231
Yargıtay Kararları 231
II. ÖZEL KANUNLARDA ZAMANAŞIMI 233
1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Zamanaşımı 233
İlgili Madde 233
Yargıtay Kararları 238
2. Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı 240
İlgili Madde 240
Açıklama 240
1. Süreler 240
Yargıtay Kararları 242
3. Türk Ticaret Kanununda Bono ve Çek Yönüyle Zamanaşımı 253
a. Bonoda Zamanaşımı 253
İlgili Madde 253
Açıklama 254
1. Keşideci ve Cirantaya Karşı Takipte Zamanaşımı 254
2. İcra Takibinde Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi 254
3. Kambiyo Vasfında Olmayan Senedin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 255
4. Zamanaşımına Uğramış Bononun Hukuki Niteliği 255
Yargıtay Kararları 257
– Zamanaşımının Kesilmesi 267
İlgili Madde 267
Açıklama 267
1. Kesen sebepler 267
2. Zamanaşımını Kesmeyen Davalar 267
Yargıtay Kararları 267
– Zamanaşımı Kesilmesinin Hükümleri 268
İlgili Madde 268
Açıklama 268
Yargıtay Kararları 268
b. Çekte Zamanaşımı 269
İlgili Madde 269
Açıklama 269
1. Çekte Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 269
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler ve Hükümleri 270
3. Zamanaşımına Uğramış Çekin Hamilinin Başvurabileceği Olanaklar 271
4. Çeki Ödeyenin Kendi Cirantasına Yaptığı Takipte Zamanaşımı 273
Yargıtay Kararları 274
Kaynakça 281
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 283
Kavramlar Dizini 29

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
   
   
Kapat