Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasasındaki Suçlar Erhan Günay

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasasındaki Suçlar


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
336
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268670
Boyut
16x24
Baskı
289,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 89 puan kazanacaksınız)
   89

Konu Başlıkları
- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığını Yıkmak, Bozmak, Zarar Vermek
- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığına İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmak
- Haber Verme Sorumluluğuna Aykırı Davranmak
- Kültür Varlığı Ticareti Yasağına Aykırı Hareket
- Yurt Dışına Çıkarma Yasağına Aykırı Hareket
- İzinsiz Kazı, Sondaj Yapmak ve Define Aramak
İlgili Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE (m. 65/1)
I. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINI TAHRİP v.s. FİZİKİ MÜDAHALE 19
A. Olay 19
B. Suçlama 19
C. Savunma 19
D. Hüküm 19
E. Değerlendirme 19
1. İncelenecek Hususlar 19
2. Tapu Kaydında Şerh, Tescil ve Duyuru 20
3. Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Aldırılması 21
4. Suçun Unsurları 23
a. Maddi Unsuru 23
b. Suçun Manevi Unsuru 26
5. Suçun İşleniş Şekli 28
a. İçtima 28
b. Zincirleme Suç 28
c. İştirak 29
II. USULSÜZ YIKMA VE İMAR İZNİ VERMEK SUÇU (m. 65/2) 31
A. Suçun Unsurları 31
1. Maddi Unsur 31
2. Manevi Unsur 31
3. Suçun Faili 31
B. Soruşturma İzni 31
C. Suçun İşleniş Şekli 31
D. Cezanın Katlanması 32
E. Basit Tadilat ve Tamiratlar 32
F. 2863 s. Kanuna Aykırılık Suçuyla İlgili Ceza Davalarına Katılma Hakkı 32
G. Dava Zamanaşımı 32
YARGITAY KARARLARI 33
İKİNCİ BÖLÜM:
USULSÜZ BELGE VERMEK–İLAN VE TEBLİGAT YAPMAK (m. 66)
I. OLAY 133
II. SUÇLAMA 133
III. SAVUNMA 133
IV. HÜKÜM 133
V. DEĞERLENDİRME 133
A. İmar Mevzuatına Göre İşlem Yapılması 133
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 134
C. Madde Kapsamındaki Suçlar 134
1. Usulsüz Belge Verme Suçunun Maddi Unsuru 135
2. Suçun Manevi Unsuru 135
3. İlan ve Tebligatı Bilerek Süresinde ve Yöntemince Yapmamak Suçunun Maddi Unsuru 135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
HABER VERME ZORUNLULUĞU/KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ (m. 67)
I. OLAY 137
II. SUÇLAMA 137
III. SAVUNMA 137
IV. HÜKÜM 137
V. DEĞERLENDİRME 137
A. İlgili Suçlara İlişkin Yasal Mevzuat 137
B. Haber Verme Zorunluluğu 138
1. Haber Verme Yükümlüleri ve Maddi Unsur 138
2. Manevi Unsur 140
3. Haber Verme Süresi 140
C. Kültür Varlığı Ticaretine Aykırılık 140
1. Suça Konu Taşınır Kültür Varlığı ve Maddi Hareket 141
2. Hareketlerin Seçimlik Niteliği 143
3. Ticareti Yasak Olmayan Taşınır Kültür Varlığının İzinsiz Ticareti 144
4. Ticaret Konusu Olan Taşınır Kültür Varlıkları 144
5. Kültür Varlığı Ticaretinde Uyulması Gerekli Esaslar 144
D. Somut Olayda Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 145
YARGITAY KARARLARI (m. 4, 67/1, 67/2) 146
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
YURT DIŞINA ÇIKARMA YASAĞINA AYKIRI HAREKET ETMEK (m. 68)
I. OLAY 165
II. SUÇLAMA 165
III. SAVUNMA 165
IV. HÜKÜM 165
V. DEĞERLENDİRME 165
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirme 165
B. Suçun Unsurları 165
1. Maddi Hareketi 165
2. Suçun Manevi Unsuru 166
C. Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalması 167
D. Suça Katılma 167
E. CMK Düzenlemesi 167
F. Yurt Dışından Kültür Varlığı Getirme 168
YARGITAY KARARLARI 168
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TETKİK VE KONTROLE MUHALEFET ETMEK (m. 69)
I. OLAY 173
II. SUÇLAMA 173
III. SAVUNMA 173
IV. HÜKÜM 173
V. DEĞERLENDİRME 173
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 173
B. Madde Kapsamındaki Suçlar 174
1. Tetkik ve Kontrole Aykırılık Suçunun Maddi Unsuru 174
2. Manevi Unsur 174
C. Taşınır Kültür Varlığına İlişkin Nakil İşlerine Aykırı Davranmak 174
1. Maddi Unsuru 174
2. Manevi Unsur 175
3. Suçun Faili 175
ALTINCI BÖLÜM:
TİCARİ AMAÇ GÜTMEDEN KÜLTÜR VARLIĞI BULUNDURMA (m. 70)
I. OLAY 177
II. SUÇLAMA 177
III. SAVUNMA 177
IV. HÜKÜM 177
V. DEĞERLENDİRME 177
A. İlgili Yasa Maddeleri 177
B. Yönetim ve Gözetim 177
C. Devlet Malı Niteliği 178
D. İzinsiz Kültür Varlığı Bulundurma Suçunun Unsurları 178
1. Maddi Unsur 178
2. Manevi Unsur 179
3. Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Suçundan Farklılığı 179
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 180
YARGITAY KARARLARI (m. 24, 70) 181
YEDİNCİ BÖLÜM:
KAZI, SONDAJ, ARAŞTIRMAYA DAİR HÜKÜMLERE MUHALEFET ETMEK (m. 71)
I. OLAY 195
II. SUÇLAMA 195
III. SAVUNMA 195
IV. HÜKÜM 195
V. DEĞERLENDİRME 195
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 195
1. Madde 38’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 195
2. Madde 42’ye Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 195
3. Madde 43’e Atıf Suretiyle İşlenen Suç ve Unsurları 196
B. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 196
C. Ön Ödeme 196
YARGITAY KARARLARI 196
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
ÖZEL MÜZE VE KOLLEKSİYONCULARA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK (m. 73)
I. OLAY 199
II. SUÇLAMA 199
III. SAVUNMA 199
IV. HÜKÜM 199
V. DEĞERLENDİRME 199
A. Madde Kapsamındaki Suçlar 199
B. Müze, Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin Suçlar Yönüyle 199
C. Haber Verme ve Gösterme Mecburiyetine Aykırılık Suçu ve Unsurları 200
1. Suçun Maddi Unsuru 200
2. Manevi Unsur 200
D. Maddenin Uygulanış Koşulu 200
E. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 200
YARGITAY KARARLARI 200
DOKUZUNCU BÖLÜM:
İZİNSİZ KAZI VE SONDAJ YAPMAK (m. 74/1)
I. OLAY 203
II. SUÇLAMA 203
III. SAVUNMA 203
IV. HÜKÜM 203
V. DEĞERLENDİRME 203
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 203
B. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapmak İlgili Madde 204
C. Kazı, Sondaj, Araştırmanın Anlamı 204
D. Suçun Unsurları 205
1. Maddi Unsur 205
2. Manevi Unsur 207
E. Suçun İşleniş Şekli 207
1. Suça Katılma 207
2. Zincirleme Suç 208
3. İçtima 209
F. Ceza Belirlenmesi 209
G. CMK Yönüyle Uygulama 209
YARGITAY KARARLARI (Kazı ile ilgili) 210
ONUNCU BÖLÜM:
İZİNSİZ OLARAK DEFİNE ARAŞTIRMAK (m. 74/2)
I. OLAY 229
II. SUÇLAMA 229
III. SAVUNMA 229
IV. HÜKÜM 229
V. DEĞERLENDİRME 229
A. Hükmün İsabeti Yönüyle Değerlendirilmesi 229
B. İzinsiz Define Araştırma Suçuna İlişkin Yasa Maddeleri 229
C. Define Nedir? 230
D. Define Ruhsatnamesi Verilemeyecek Yerler 230
E. Suçun Unsurları 231
1. Maddi Unsur ve Teşebbüs 231
2. Suçun Manevi Unsuru 232
F. İçtima 233
G. Cezanın Arttırılması 234
H. İzinsiz Araştırma Suçu 234
YARGITAY KARARLARI (Define Arama İle İlgili) 236
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
EL KOYMA VE MÜZEYE TESLİM (m. 75)
I. ELKOYMA 245
II. MÜSADERE 245
III. MÜZEYE TESLİM 246
YARGITAY KARARLARI 247
ONİKİNCİ BÖLÜM:
FİİLİN VASIFLANDIRILMASI VE UYGUN YASA MADDESİ
Madde 65 255
Madde 67 256
Madde 70 256
Madde 74 257
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İLGİLİ MEVZUAT
I. İLGİLİ KANUNLAR 259
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (2863 s.) 259
II. İLGİLİ YÖNETMELİKLER 299
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 299
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 303
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 307
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 308
III. KORUMA KURULLARINCA ALINAN HALEN GEÇERLİLİĞİ SÜRDÜRÜLEN İLKE KARARLARI 317
Kaynakça 325
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 327
Kavram Dizini 335

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
   
   
Kapat