Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejim Esin Gürsel

Kentsel DönüşümAfet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejim6306 Sayılı kanun Kapsamında


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
272
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006121
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Afet Riski Kavramı, Riskli Alan Kavramı ve Riskli Alanların Tespiti
- Riskli Alanlarda Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapı Tespit Süreci
Riskli Yapı Tespiti İşleminin Hukuki Sonuçları ve Riskli Yapı Tespiti İşleminin Denetimi

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϳ
İÇİNDEKİLER ϵ
KISALTMALAR. ϭϱ
GİRİŞ .ϭ7
BİRİNCİ BÖLÜM
AFET RİSKİ KAVRAMI, RİSKLİ ALAN KAVRAMI VE
RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ
I. AFET RİSKİ KAVRAMI. Ϯϭ
II. RİSKLİ ALAN KAVRAMI Ϯϰ
A. TaŶıŵ Ϯϰ
B. Riskli AlaŶ KaǀraŵıŶıŶ Tarihsel Gelişiŵi Ϯϳ
ϭ. ϮϬϬϬ Yılı ÖŶĐesi DöŶeŵ. Ϯϳ
a. GeŶel Olarak Riskli AlaŶ ǀe Riskli Yapı StoğuŶa YöŶelik Yaklaşıŵ Ϯϳ
ď. Afete Maruz Bölge ULJgulaŵası ϯϬ
Ϯ. ϮϬϬϬ Yılı ǀe SoŶrası DöŶeŵ . ϯϲ
a. Riskli AlaŶ ǀe Riskli Yapı StoğuŶa YöŶelik YeŶi Bir Yaklaşıŵ:
KeŶtsel DöŶüşüŵ. ϯϲ
;ϭͿ TaŶıŵ . ϯϳ
;ϮͿ KeŶtsel DöŶüşüŵüŶ Tarihsel Gelişiŵi ϯϵ
;ϯͿ KeŶtsel DöŶüşüŵüŶ Hedefleri ǀe Kapsaŵı ϰϯ
ď. KeŶtsel DöŶüşüŵ ULJgulaŵa YöŶteŵleri. ϰϱ
;ϭͿ Şehir PlaŶlaŵası AçısıŶdaŶ KeŶtsel DöŶüşüŵ ULJgulaŵa
YöŶteŵleri ϰϱ
;iͿ KeŶtsel YeŶideŶ CaŶlaŶdırŵa
;UrďaŶ Reǀiǀal-ReǀitalizatioŶͿ . ϰϲ
;iiͿ KeŶtsel Koruŵa ;UrďaŶ CoŶserǀatioŶͿ ϰϲ
;iiiͿ KeŶtsel Sağlıklaştırŵa ;UrďaŶ RehaďilitatioŶͿ . ϰϳ
;iǀͿ KeŶtsel SoLJlulaştırŵa ;UrďaŶ GeŶtrifiĐatioŶͿ ϰϴ
;ǀͿ KeŶtsel YeŶideŶ Üretiŵ ;UrďaŶ RegeŶeratioŶͿ. ϰϵ
ϭϬ İçiŶdekiler
;ǀiͿ KeŶtsel YeŶideŶ Geliştirŵe ;UrďaŶ RedeǀelopŵeŶtͿ . ϱϬ
;ǀiiͿ KeŶtsel YeŶileŵe ;UrďaŶ ReŶeǁalͿ. ϱϬ
;ϮͿ Hukuki AçıdaŶ KeŶtsel DöŶüşüŵ ULJgulaŵa YöŶteŵleri . ϱϮ
;iͿ KeŶtsel DöŶüşüŵ ǀe Gelişiŵ AlaŶı ULJgulaŵası ϱϮ
;iiͿ YeŶileŵe AlaŶı ULJgulaŵası . ϱϳ
Đ. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ’uŶ Yürürlüğe Girŵesi ǀe Afet Riski AltıŶdaki
AlaŶ KaǀraŵıŶıŶ OrtaLJa Çıkışı . ϲϱ
;ϭͿ GeŶel Olarak ϲϱ
;ϮͿ EkoŶoŵik NedeŶler . ϲϳ
;ϯͿ Hukuki NedeŶler ϲϴ
;ϰͿ SosLJal NedeŶler . ϳϬ
;ϱͿ SiLJasi NedeŶler ϳϭ
III. RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ ϳϮ
A. ZeŵiŶ Yapısı ǀeLJa ÜzeriŶdeki Yapılaşŵa SeďeďiLJle Riskli AlaŶ Tespiti. ϳϮ
ϭ. Riskli AlaŶ Tespiti Taleďi ϳϮ
Ϯ. Riskli AlaŶ Tespiti İçiŶ Gerekli Belgeler . ϳϯ
B. Ek Madde ϭ KapsaŵıŶda Riskli AlaŶ Tespiti ϳϵ
C. Riskli AlaŶ İlaŶı İle KoruŶŵak İsteŶeŶ Hukuki Değerler ϴϱ
ϭ. Yaşaŵa Hakkı ϴϱ
Ϯ. Çeǀre Hakkı . ϴϴ
ϯ. KoŶut Hakkı. ϵϬ
ϰ. MülkiLJet Hakkı ϵϰ
ϱ. İŶsaŶlığıŶ Ortak MirasıŶdaŶ FaLJdalaŶŵa Hakkı ϵϲ
D. Riskli AlaŶ KararıŶıŶ Hukuki Niteliği ϵϴ
E. Riskli AlaŶ KararıŶıŶ DeŶetiŵi ϭϬϬ
ϭ. Riskli AlaŶ KararıŶıŶ İdari DeŶetiŵi. ϭϬϬ
Ϯ. Riskli AlaŶ KararıŶıŶ Yargısal DeŶetiŵi ϭϬϯ
İKİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ ALANLARDA RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE
RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ
I. BORÇLAR HUKUKU BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ YAPI
TESPİT SÜRECİ. ϭϬϳ
A. Borçlar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Yapı Kaǀraŵı ϭϬϳ
B. Borçlar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Riskli Yapı Kaǀraŵı ϭϭϭ
İçiŶdekiler ϭϭ
C. Borçlar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Riskli Yapı Tespit SüreĐi . ϭϭϱ
D. Borçlar Hukuku’ŶuŶ Riskli Yapılar BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŵa AlaŶı . ϭϭϳ
II. İMAR HUKUKU BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ YAPI
TESPİT SÜRECİ. ϭϮϯ
A. İŵar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Yapı Kaǀraŵı ϭϮϯ
B. İŵar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Riskli Yapı Kaǀraŵı. ϭϮϲ
C. İŵar Hukuku BakıŵıŶdaŶ Riskli Yapı Tespit SüreĐi . ϭϯϬ
D. İŵar Hukuku’ŶuŶ Riskli Yapılar BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŵa AlaŶı . ϭϯϮ
III. ϲϯϬϲ SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ
YAPI TESPİT SÜRECİ. ϭϯϲ
A. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda Yapı Kaǀraŵı ϭϯϲ
B. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda Riskli Yapı Kaǀraŵı. ϭϯϲ
ϭ. TaŶıŵ. ϭϯϲ
Ϯ. Riskli Yapı Çeşitleri. ϭϯϳ
a. EkoŶoŵik ÖŵrüŶü Taŵaŵlaŵış Yapı ϭϯϳ
;ϭͿ EkoŶoŵik Öŵür Kaǀraŵı . ϭϯϳ
;ϮͿ EkoŶoŵik Öŵür – Fiziksel Öŵür İlişkisi . ϭϯϴ
;ϯͿ EkoŶoŵik ÖŵrüŶ TaŵaŵlaŶŵasıŶa NedeŶ OlaŶ Faktörler ϭϯϵ
;iͿ Yapısal Faktörler ϭϯϵ
;iiͿ Çeǀresel Faktörler ϭϰϭ
;iiiͿ Diğer Faktörler. ϭϰϭ
ď. Ağır Hasar Görŵe Riski Taşıdığı İlŵi ǀe TekŶik Verilere
DaLJaŶılarak Tespit EdileŶ Yapı. ϭϰϮ
Đ. Yıkılŵa Riski Taşıdığı İlŵi ǀe TekŶik Verilere DaLJaŶılarak
Tespit EdileŶ Yapı. ϭϰϱ
C. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ’uŶ ULJgulaŵa AlaŶı. ϭϰϱ
D. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda Riskli Yapı Tespiti İşleŵi. ϭϰϲ
ϭ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Kapsaŵı . ϭϰϲ
a. Riskli Yapı TespitiŶi İsteŵe Yetkisi . ϭϰϲ
ď. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Hazırlık Aşaŵası. ϭϱϭ
Đ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ TaŵaŵlaŶŵası ϭϱϴ
d. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Yürürlüğe Girŵesi ϭϲϬ
Ϯ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ AŵaĐı. ϭϲϭ
ϯ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ KoŶusu. ϭϲϯ
ϰ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Hukuki Niteliği . ϭϲϰ
ϭϮ İçiŶdekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI VE
RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN DENETİMİ
I. RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. ϭϲϳ
A. GeŶel Olarak . ϭϲϳ
B. Riskli YapıŶıŶ GüçleŶdirilŵesi . ϭϲϳ
C. Riskli YapıŶıŶ TahliLJesi ǀe Yıkıŵı. ϭϳϭ
ϭ. TahliLJe ǀe Yıkıŵ Aşaŵası ϭϳϭ
a. Riskli YapıŶıŶ TahliLJesi içiŶ Bildiriŵ Yapılŵası. ϭϳϭ
ď. Yıkıŵ RuhsatıŶıŶ DüzeŶleŶŵesi ϭϳϮ
Đ. YıkıŵıŶ Gerçekleştirilŵesi . ϭϳϮ
Ϯ. Malik/MalikleriŶ Arsa ÜzeriŶdeki Hakları . ϭϳϳ
a. MalikleriŶ eŶ az Ϯ/ϯ’üŶüŶ AŶlaşŵa Sağlaŵası ϭϳϴ
ď. AŶlaşŵa SağlaŶaŵaLJaŶ MalikleriŶ Duruŵu ϭϴϱ
Đ. MalikleriŶ eŶ az Ϯ/ϯ’üŶüŶ AŶlaşŵa SağlaLJaŵaŵası . ϭϵϭ
ϯ. TaşıŶŵazdaki ALJŶi ǀe Şahsi Haklar ile Teŵlik HakkıŶı KısıtlaLJıĐı
ŞerhleriŶ Duruŵu ϭϵϰ
a. Riskli YapılarıŶ ÜzeriŶde BuluŶaŶ ALJŶi ǀe Şahsi Haklar ile
Teŵlik HakkıŶı KısıtlaLJıĐı ŞerhleriŶ Duruŵu ϭϵϰ
ď. Arsa HaliŶi AlaŶ TaşıŶŵaz ÜzeriŶde BuluŶaŶ ALJŶi ǀe Şahsi
Haklar ile Teŵlik HakkıŶı KısıtlaLJıĐı ŞerhleriŶ Duruŵu ϭϵϲ
D. ϲϯϬϲ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda Yardıŵ ǀe Teşǀik Yapılŵası . ϭϵϳ
ϭ. GeŶel Olarak . ϭϵϳ
Ϯ. Kira Yardıŵı. ϭϵϴ
a. Hak Sahipleri ϭϵϴ
ď. Süresi ǀe Miktarı ϮϬϭ
Đ. YatırılaĐağı Hesap ϮϬϮ
ϯ. Kredi Yardıŵı ǀe Faiz Desteği ϮϬϯ
a. Kredi Yardıŵı . ϮϬϯ
;ϭͿ Hak Sahipleri ϮϬϯ
;ϮͿ Kredi Çeşitleri. ϮϬϰ
;ϯͿ Kredi YardıŵıŶıŶ YatırılaĐağı Hesap . ϮϬϲ
ď. Faiz Desteği ϮϬϴ
ϰ. Diğer Yardıŵ ǀe Teşǀikler ϮϬϴ
İçiŶdekiler ϭϯ
II. RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN DENETİMİ . ϮϭϬ
A. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ İdari DeŶetiŵi . ϮϭϮ
B. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Yargısal DeŶetiŵi Ϯϭϳ
ϭ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ ÖŶ Koşullar YöŶüŶdeŶ Yargısal
DeŶetiŵi Ϯϭϴ
a. Göreǀli Mahkeŵe Ϯϭϴ
ď. Yetkili Mahkeŵe ϮϮϬ
Đ. Daǀa Açŵa Süresi ϮϮϭ
d. Husuŵet ϮϮϱ
e. KesiŶ ǀe Yürütülŵesi GerekeŶ Bir İşleŵ Olŵa ϮϮϵ
f. Daǀa EhliLJeti ϮϮϵ
Ϯ. Riskli Yapı Tespiti İşleŵiŶiŶ Esas YöŶüŶdeŶ Yargısal DeŶetiŵi . ϮϯϮ
a. DaǀaŶıŶ Esas YöŶüŶdeŶ Kaďulü. ϮϯϮ
;ϭͿ GeŶel Olarak ϮϯϮ
;ϮͿ YürütŵeŶiŶ Durdurulŵası Kararı Verilŵesi . Ϯϯϯ
;ϯͿ İptal KararıŶıŶ ULJgulaŶŵası. Ϯϯϱ
ď. DaǀaŶıŶ Esas YöŶüŶdeŶ Reddi. Ϯϯϵ
SONUÇ Ϯ4ϭ
KAYNAKÇA Ϯ47

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,00   
75,00   
6
12,50   
75,00   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Kapat