Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar Fahrettin Demirağ

ÖrneklerleCeza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
568
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271625
Boyut
16x24
Baskı
389,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 89 puan kazanacaksınız)
   89

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi İşlemleri
- Yazı Kavramı, Nitelikleri ve Yazı Türleri
- Dilekçeler
- Resmi Yazılar
- Ceza Muhakemesinde Resmi Yazışmalar
- Soruşturma Evresi İşlemleri
- Kovuşturma Evresi İşlemleri
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskı İçin Önsöz 5
2. Baskı İçin Önsöz 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 31
Giriş 33
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI 39
II. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER 40
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI 42
A. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği ve Tanımı 42
1. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği 42
2. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Tanımı 44
B. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Geçerliliği 44
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI 45
A. Yokluk 46
B. Hükümsüzlük (Butlan) 48
1. Mutlak Hükümsüzlük 48
2. Nispi Hükümsüzlük 48
C. Hak Düşümü 48
D. Kabul Edilmezlik 49
IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 49
A. Geri alma 50
B. Yenileme 50
C. Bozma 50
D. İyileştirme 50
E. Düzeltme 51
F. Doğru Adlandırma (çevirme) 51
V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI 51
A. İrade unsuru 51
B. Maddi unsur 52
VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ 53
VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ 53
VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ 54
A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri 54
1. Sözlü İşlemler 55
2. Yazılı işlemler 55
3. Eylemli /Hareketli İşlemler 56
4. Elektronik İşlemler 56
B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri 56
1. Yargılama Makamı İşlemleri 57
a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları 57
b. Son Karar – Ara kararı 59
2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri 60
a. Karar 61
aa. Soruşturmaya Başlamadan Önce 61
ab. Soruşturma Evresinde 61
i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar 62
ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar 63
b. Görüş Bildirme 64
c. İstemde Bulunma/Talep 64
d. Fiili İşlemler 66
3. Katılan İşlemleri 66
4. Savunma İşlemleri 67
C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre 67
1. Açık İşlemler 68
2. Gizli İşlemler 68
D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler 69
1. Fiziki İşlem 70
2. Elektronik İşlem 70
a. UYAP Sistemi 70
b. SEGBİS Sorgu Sistemi 71
IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 72
A. Genel Olarak 72
B. Bildirim Türleri 74
1. Vasıtasız Bildirim 74
a. İşlemin Açıklanması 75
b. Belge Verilmesi 75
2. Vasıtalı Bildirim 76
C. Tebligat 76
1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması 77
2. Tebligat Çıkarılacak Kişi 79
3. Tebligat Çıkarılacak Adres 82
4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat 84
5. Tebligat Yapılacak Kişi 84
6. Avukat Stajyerlerine Tebligat 87
7. Usulsüz Tebligat 88
D. Elektronik Tebligat 88
1. Elektronik Tebligat Adresi 88
2. Elektronik Tebligatın İşleyişi 90
3. İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası (Elk Teb Yön. m.15) 90
4. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması 91
5. Muhatabın Bilgilendirilmesi 91
6. PTT’nin Yükümlülükleri 92
7. Adres Sahibinin Yükümlülükleri 93
X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE 94
A. Süre Kavramı 94
B. Süre Türleri 95
1. Hak Düşürücü Süreler 95
2. Düzenleyici Süreler 96
3. Koruyucu Süreler 96
4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler 97
C. Sürelerin Hesaplanması 97
1. Yasal Düzenleme 97
2. Sürenin Başlaması ve Sona Ermesi 98
a. Sürenin Başlaması 98
b. Sürenin Sona Ermesi 99
3. Gün Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı 99
a. Usulüne Uygun Tebligatta 99
b. Usule Aykırı Tebligatta 99
c. İlan Yoluyla Tebligatta 100
d. Elektronik Tebligatta 100
e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurularda 100
f. Adli Tatilde Süre Hesabı 101
4. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı 101
5. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı 101
6. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması 102
7. Olağanüstü Durumlarda Süre 102
İkinci Bölüm
YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
I. YAZI KAVRAMI 107
A. Dil ve Dili Kullanma 107
B. Konuşma 108
C. Yazma 109
D. Yazı 109
1. Tanımı 109
2. Yazının Tarihçesi 109
3. Yazının ve Yazışmanın Önemi 110
a. Genel Olarak 110
b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi 111
c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi 112
d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında ve Çözümünde Yazının Önemi 113
e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık 114
f. Adil Yargılanma Hakkı 115
II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ 116
A. Genel Olarak 116
B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi 117
1. Sorun Kavramı 117
a. Maddi Sorun (Mesele) 118
b. Hukuki Sorun (Mesele) 119
ba. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar 119
bb. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar 120
C. Araştırma Yapmak 120
1. Genel Olarak 120
2. Bilgi ve Kaynak Toplamak 121
a. Bilgi Kavramı 121
b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler 121
D. Eylemi Nitelendirmek 125
1. Genel Olarak 125
2. Olaya Uygulanacak Hukuk Normunun Saptanması 125
3. Hukuk Normunun Yorumu 126
E. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak 127
F. Yazmak /Kaleme Almak 128
G. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme 128
H. Yazıların Doğruluğunu Kontrol 129
III. YAZIDA TEMEL İLKELER 130
A. Yazının Eksiksiz Olması 131
1. Genel Olarak 131
2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından 133
3. Bireysel Başvurular Bakımından 135
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular Bakımından 135
b. AİHM’ne Bireysel Başvurular Bakımından 135
B. Açıklık 136
1. Açıklık Kavramı 136
2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar 137
a. Kesinlik 137
b. İkna Edicilik 137
c. Doğruluk 139
3. Açıklığı Engelleyen Nedenler 141
a. Dilbilgisi Yanlışları 141
b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması 144
c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması 145
d. Mantık Yanlışları 145
e. Sözcük Seçimi 151
C. Kısalık 153
1. Kavram 153
2. Paragraflara Ayırma 154
3. Anlatım Biçimi 155
a. Karşılaştırma 155
b. Nesnel Anlatım 156
c. Kanıt Gösterme 157
d. Öyküleyici Anlatım 157
4. Paragrafın Önemi ve Yararları 158
D. Uygun İfade ile Kaleme Alma 159
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇELER
I. KAVRAM VE TANIMI 163
A. Dilekçe Hakkı 163
B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular 164
1. Sözlü Başvuru 165
2. Yazılı Başvuru / Dilekçe 165
3. Dilekçenin Verileceği Yer 165
a. Doğrudan Verilme 165
b. Posta Aracılığıyla 166
c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme 166
II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ 166
A. Genel Olarak 166
B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri 168
1. Şekil 168
2. Başvurulan Makamın Adı 168
3. Dilekçenin Metni 168
4. Tarih 169
5. Adı, Soyadı ve İmza 169
6. Adres 169
7. Pul 170
8. Ekler ve Diğer Hususlar 170
III. DİLEKÇE TÜRLERİ 170
A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler 170
B. Basılı Dilekçeler 171
IV. ADLİ DİLEKÇELER 172
A. Kavram 172
B. Hak Arama Özgürlüğü: AY m. 36 172
C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma 173
1. Genel Olarak 173
2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği 174
3. Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular 174
4. Dilekçe ile Başvurulması Gereken İşlem Türleri ve Bu İşlemlere Karşı, Başvuru Dilekçelerinin Özellikleri 174
a. Eski Hale Getirme ve Eski Hale Getirme Dilekçesi 174
b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi 176
c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz 177
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 178
e. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi 179
f. Gerekçeli Temyiz Dilekçesi (CMK m. 295) 179
5. Hak İhlallerine Karşı Bireysel Başvuru Dilekçeleri 179
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (6216/m. 47/3) 179
b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru (AİHS m. 34, 35). 180
6. Adli Dilekçenin Verileceği Yer 180
7. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği 182
 Şikayet Dilekçesi Örneği: 184
 SYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği 185
 KYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği 186
 Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği 187
 Eski Hale Getirme Dilekçesi Örneği 189
 20 Temmuz 2016 Tarihinden Önce Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği 191
 Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği 194
V. TEMYİZ DİLEKÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 195
 İtiraz Dilekçesi Örneği 196
 İstinaf Dilekçesi Örneği 197
 Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Dilekçesi Örneği 198
Dördüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. RESMİ YAZIŞMA VE RESMİ YAZI KAVRAMLARI 205
A. Resmi Yazışma Kavramı 205
B. Resmi Yazışmalara İlişkin Düzenlemeler 205
1. 2004 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği 205
2. 2015 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği 206
3. 2020 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği 208
II. DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS) VE BELGE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) 212
III. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR 213
A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri 213
1. Genel Olarak 213
2. Logo Kullanılması 214
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e – Yazışma Paketi 214
1. Genel Olarak Yazışma Paketi 214
2. Yazışma Paketinin Bileşenleri 215
a. Belgeye İlişkin Bileşenler 215
b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler 216
C. Resmi Belgede Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü 216
III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ 217
A. Başlık (m. 10) 217
B. Sayı (m. 11) 218
1. Genel Olarak 218
2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS) 222
C. Tarih (m. 12) 223
D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu (m. 13) 224
E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam (m. 14) 224
F. İlgi (m. 15) 225
G. Metin (m. 16) 227
1. Genel Olarak 227
2. Metnin Sonu (m.16, f.12) 228
H. İmza Bölümü (m. 17) 229
I. Olur Bölümü (m. 20) 232
İ. Ek (m. 18) 232
J. Dağıtım Bölümü (m. 19) 233
K. Paraf Bölümü (m. 21) 234
L. Koordinasyon Bölümü (m. 22) 234
M. Gizlilik Dereceli Belgeler (m. 25) 234
N. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar (m.26) 235
O. Tekit (m. 34) 235
P. Sayfa Numarası (m. 27) 236
R. İletişim Bilgileri (m. 24) 236
S. Belgelerin Çoğaltılması ve Aslına Uygunluk Onayı 236
IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ 236
A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre 236
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması (m. 30) 237
C. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi ve Alınması m.31 238
1. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi 238
2. Fiziki Ortamda Gönderilen Belgelerin Alınması 239
 Süreli Belge Gönderiminde Zarf Örneği 240
 Kişiye Özel Belge Gönderiminde Zarf Örneği 240
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
I. GENEL OLARAK 241
A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 242
1. Yasal Düzenleme 242
B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları 245
1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri 245
2. Zabıt Kâtibinin Görevleri (m. 105/3) 251
3. Mübaşirin Görevleri 252
C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması 253
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi 254
a. Kayıtların Tutulması 254
b. Belgelerin Yazımı 255
c. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul ve Soruşturma Kaydı 256
d. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması 259
2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi 260
3. Adli Yazıların Gönderilmesi 262
II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ 263
A. Başlık 263
B. Sayı Alt Başlığı 263
1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı 264
2. Soruşturma Numarası 265
3. Dosya Esas Numarası 266
4. Diğer Sayı Başlıkları 266
C. Konu Alt Başlığı 267
D. Metin Bölümü 267
E. İmza Bölümü 267
F. Gerekli Bilgiler ve Notlar 268
III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ 268
A. Müzekkereler 269
1. Müzekkere Kavramı 269
2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri 271
3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması 271
 Müzekkere Örneği (Talimat) 274
 Tekit Örnekleri 275
B. Talimatlar 277
C. Tutanaklar 282
1. Genel Olarak 282
2. Tutanağın Bölümleri 283
3. Tutanak Türleri 283
a. Soruşturma Evresi Tutanakları 284
b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri 285
ba. Tutanak Başlığı 285
bb. Tutanak Metni 285
bc. Tarih Bölümü 286
bd. İmza Bölümü 286
be. Zabıt Katibinin Bulunması 287
c. Duruşma Tutanağı 287
D. Mahkeme Kararları 288
E. Raporlar 288
Altıncı Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN ÖĞRENİLMESİ VE SORUŞTURMAYA BAŞLAMA 289
A. Başlangıç şüphesi ve şüphenin öğrenilmesi 289
B. Soruşturma Evresi Makamları 290
1. Cumhuriyet Başsavcılığı 290
2. Adli Kolluk 292
3. Mülki Amir Tarafından Görevlendirilen Kolluk Amiri 292
4. Sulh Ceza Hakimliği 292
5. Müdafi 293
C. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması 293
D. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler 294
E. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler 295
II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ 296
A. Yasal Düzenleme 296
B. İhbar 298
1. İhbar Kavram ve Tanımı 298
2. İhbarın Özellikleri 299
3. Şüpheli Ölüm İhbarları 299
C. Şikayet 299
1. Şikayet Kavramı, Şikayet Hakkı ve Şikayetçi 299
2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam 300
3. Şikayet Dilekçesinin Şekli 301
4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği 301
5. Sonuç ve Talep Bölümü 303
6. İmza Bölümü 303
7. Suç İhbar Yazısı Örneği 304
III. SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 307
A. Genel Olarak 307
IV. İFADE ALMA 308
A. İfade Almaya Yetkili Organlar 308
B. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m. 147, 148) 309
1. Şüphelinin Çağrılması 310
2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi 312
 Zorla Getirme Kararı Örneği 314
 Zorla Getirme Emri Örneği 315
3. İfade Almanın Esasları 315
4. İfade Tutanağı 316
a. Başlık 316
b. Alt Başlıklar 316
c. Metin 317
ca. Giriş 317
cb. Gelişme 317
cc. Sonuç 317
d. Tarih 317
e. İmza 317
C. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması 318
1. Tanıkların, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması 318
2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri 319
3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi 319
4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi 320
 Şüpheli İçin İfade Tutanağı (Örnek) 321
IV. KORUMA TEDBİRLERİ 325
A. Yakalama 325
1. Kavram 325
2. Yakalama Emri (CMK m.98) 326
3. Yakalama Tutanağı (CMK m.97) 327
a. Tutanağın İçeriği 327
b. Tutanağın Düzenlenmesi 328
 Yakalama Tutanağı Örneği 328
 Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 329
4. Üst Arama Tutanağı 330
5. Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi m.94 333
B. Gözaltına Alma 334
1. Yasal Düzenleme 334
2. Gözaltına Alma Kararı 334
3. Gözaltı Süresinin Uzatılması 336
C. Tutuklama 338
1. Kavram 338
2. Tutuklamanın Şartları 338
3. Tutuklama İstemi 341
a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri 342
4. Tutuklama İstemi Üzerine Verilecek Kararlar 346
a. Niteliği 346
b. Yazı İşleri Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 346
c. Yetki 347
d. Usul 347
e. Verilen Kararlar 347
f. Adli Kontrol Kararı 347
5. Tutuklama Kararı ve Yazılması 350
a. Başlık ve Alt Başlıklar 350
b. Metin Bölümü 350
c. İmza Bölümü 352
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi 352
a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri 353
b. Tutuklama Nedenleri 353
ba. Kaçma Şüphesi 353
bb. Delilleri Karartma İhtimali 354
bc. Katalog Suçlar 355
c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı (m.101/2–d) 356
d. Orantılılık İlkesi 357
7. Tutuklama Kararına İtiraz 366
a. İtiraz Mercii 366
b.Tutuklamaya itiraz dilekçesi ve içeriği 367
c. Tutuklama İsteminin Reddi Kararına İtiraz 370
8. Tutuklama İsteminin Reddi Kararına İtiraz Üzerine İtiraz Merciinin Vereceği Kararlar 370
9. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi 371
a. Soruşturma Evresinde 371
aa. C. Savcısının istemi 371
 Tutuklama İstemi Örneği 372
ab. Şüphelinin İstemi 372
ac. Karar 373
 Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği 374
b. Kovuşturma Evresinde 375
 Kovuşturma Evresi Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği 376
10. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması 376
D. Arama 377
1. Genel Olarak 377
2. Arama Kararı 378
a. Yetki 378
b. Koşulları 379
c. Arama İstemi/Talebi 380
 Arama İstemi /Talebi Örneği 380
d. Karar 381
e. Arama Kararının ve Arama İşleminin İşlem Niteliği 382
3. Aramanın Yapılması (İcrası) 382
4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı 382
 Arama Kararı Örneği 384
 Arama Emri Örneği 385
V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 390
A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı 390
1. Bilirkişi Dinleme 390
2. Bilirkişi Seçme ve Atama 390
3. Bilirkişi Atama Kararı 391
 Bilirkişi Yemin ve Beyan Tutanağı Örneği 392
 Bilirkişi Tayin Tutanağı Örneği 393
B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı 393
 Vücut Muayenesi Talep Yazısı Örneği 395
 Alkol Raporu Onama Kararı Örneği 396
 Vücut Muayenesi Talebinin Reddi Kararı Örneği 397
C. Keşif (CMK m. 83, 84) 398
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği 398
2. Keşif Kararı 400
 Keşif Kararı Örneği 401
3. Keşif Tutanağı ve İçeriği 402
D. Yer Gösterme 405
1. Kavram 405
2. Yer Göstermenin İşlem Niteliği 405
3. Yer Gösterme Tutanağı 406
 Yer Gösterme Tutanağı Örneği 407
E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi 407
1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi 407
2. Otopsi Raporu 409
a. Otopsi Kavramı 409
b. İşlem Niteliği 409
3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı 411
 Ölü Gömme İzin Belgesi Örneği 411
VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR 412
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı 413
 Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Örneği 417
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması ve Cumhuriyet Savcısının Talepname Düzenlemesi 419
3. Talepname 424
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 438
 Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği 442
3. Yetkisizlik Kararı 444
VII. İDDİANAME 445
A. İddianame Kavramı 445
B. Yeterli Şüphe Bulunması 446
C. İddianamenin Şekli Unsurları 446
1. Başlık 446
2. Sayı 446
3. Düzenlenen Belgenin Adı 447
4. İddianamenin Verileceği Makam 447
5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar 447
a. Davacı 447
b. Şüphelinin Kimliği 447
c. Müdafi 449
6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler 450
7. Şikayetin Yapıldığı Tarih 450
8. Suça İlişkin Bilgiler 450
a. Yüklenen Suç 450
b. Suç Tarihi ve Zamanı 451
c. Suç Yeri 451
9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri 451
10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri 452
11. Deliller 452
C. Olayın Açıklanması 452
1. Genel Olarak 452
2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi 453
3. Davanın veya Hükmün Konusu 455
4. Olayın Sınırlandırılması 455
5. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi 457
D. Sonuç Bölümü 458
E. İddianamenin Tebliği 459
1. İddianame Örneği 460
2. Örnek İddianame Şablonu 462
Yedinci Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK 465
II. İDDİANAMENİN İADESİ 465
A. Genel Olarak 465
B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz 468
 İddianamenin İadesi Kararı Örneği 470
 İddianamenin İadesi Kararına İtiraz Örneği 471
III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI 472
A. İddianamenin Kabulü ve Basit Yargılama Usulünün Uygulanması Kararları ile Tensip Tutanağı 472
1. Genel Olarak 472
2. İddianamenin Kabulü Kararı 473
3. Basit Yargılama Usulü 474
4. Tensip Tutanağı 487
 Tensip Tutanağı Örneği 488
B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması 489
1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği 489
2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği 490
C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi 491
D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi 492
IV. DURUŞMA 492
A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri 493
1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler 493
2. Duruşmada Başkan veya Hakimin Görevi 493
3. Duruşmanın Başlaması 494
B. Sanığın Sorgusu 495
1. Huzurda 495
2. İstinabe Suretiyle 495
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği ile Sorgu (SEGBİS) 496
C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı 497
D. Birleştirme Kararı 497
E. Kamu Davasına Katılma 504
1. Genel Olarak Katılma 504
2. Katılma İstemi 504
3. Katılma Kararı 505
F. Savunma Hakkı ve Anlamı 505
1. Savunma Kavramı 505
2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı 505
3. Savunmanın Belirlenmesi 507
G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (TCK m.128) 509
VII. DURUŞMA TUTANAĞI 510
A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması 510
1. Genel Olarak 510
2. Duruşma Tutanağının İşlem Niteliği 510
3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması 511
B. Duruşma Tutanağının Bölümleri 512
1. Duruşma Tutanağının Başlığı 512
a. Mahkemenin Adı 512
b. Oturum Tarihi 512
c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi 513
2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü 513
3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü 516
Sekizinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. HÜKÜM 517
A. Hüküm Kavramı 517
B. Hüküm Türleri 517
II. HÜKMÜN UNSURLARI 518
A. Hükmün Başlığı 519
B. Hüküm Fıkrası 521
C. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı 522
1. Cezanın Belirlenmesi 522
2. Ceza Türünün Seçilmesi 522
a. Hapis Cezasının Seçilmesi ve Ceza Süresinin Belirlenmesi 522
b. Adli Para Cezasının Seçilmesi ve Ceza Miktarının Belirlenmesi 523
c. Kanun Maddesinin Gösterilmesi 524
3. Cezada Artırım ve İndirim Yapılması 526
a. Manevi Unsurun Dikkate Alınması 526
b. Nitelikli Hallerin Dikkate Alınması 527
4. Artırım ve İndirim Nedenlerinde Sıra ve Sonuç Cezanın Belirlenmesi 527
5. Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden İndirilmesi /Mahsubu 530
6. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 531
7. Cezanın Bireyselleştirilmesi 532
8. Müsadere 532
9. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri 533
10. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi 533
11. Tazminat İsteme Olanağı 534
 Hüküm Fıkrası Örneği 534
D. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler 535
E. Hükmün Gerekçesi 537
1. Genel Olarak 537
2. Açıklık ve Vecizlik 540
3. Veciz 544
4. Üslup 545
5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi 546
a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler 547
b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi 547
ba. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 547
bb. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi 548
bc. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi 548
c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi 549
ca. Ulaşılan Kanaat 549
cb. Fiilin Nitelendirilmesi 550
cc. Haksız Tahrik 552
d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi 554
da. Temel Cezanın Belirlenmesi 554
db. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi 554
dc. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi 555
dd. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi 555
de. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 556
6. Beraat Hükmünün Gerekçesi 556
7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi 557
F. Hükmün Açıklanması 558
Yararlanılan Eserler 559
İnternet Site Adresleri 562
Kavramlar Dizini 563

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
44,50   
89,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
89,00   
89,00   
2
   
   
Kapat