Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler Fatih Birtek

Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
518
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005858
Boyut
16x24
Baskı
658,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

Doç. Dr. Fatih BİRTEK

 

İÇİNDEKİLER
ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ .ϳ
BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ .ϵ
DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ϭϭ
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ .ϭϯ
İÇİNDEKİLER.ϭϱ
BiriŶĐi Bölüŵ
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ VE UYGULANMASI
§ϭ. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİϮϭ
I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİMİZ İÇERİSİNDEKİ YERİ .ϯϬ
§Ϯ. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI.ϯϮ
I. DOĞRUDAN KAYNAKLAR.ϯϮ
A. AŶaLJasa ϯϮ
B. Türk Ceza KaŶuŶu .ϯϰ
ϭ. Ceza KaŶuŶu ile Özel Ceza Yasaları ArasıŶdaki İlişki ϯϱ
C. Uluslararası Sözleşŵeler.ϯϲ
II. DOLAYLI KAYNAKLAR.ϯϴ
§ϯ. CEZA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER .ϯϵ
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ ϯϵ
II. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİϰϬ
A. Belirlilik .ϰϰ
B. AleLJhe KaŶuŶuŶ Geçŵişe Yürütülŵesi YasağıϱϬ
C. KıLJas Yasağı.ϱϮ
D. İdareŶiŶ DüzeŶleLJiĐi İşleŵlerle Suç Oluşturŵası ǀe HürriLJeti BağlaLJıĐı
Ceza Verŵesi Yasağı .ϱϴ
E. Örf Âdete DaLJaŶılarak Suç Oluşturŵa ǀe Ceza Verŵe Yasağı .ϲϰ
III. KUSUR İLKESİ .ϲϴ
IV. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ .ϳϭ
V. ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİϳϮ
VI. ORANTILILIK/ ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ϳϯ
VII. İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI İLKESİ ;HÜMANİZMͿ.ϳϱ
§ϰ. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI.ϳϳ
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA .ϳϳ
A. Lehe OlaŶ KaŶuŶuŶ Tespiti .ϴϱ
16 İÇİNDEKİLER
B. İŶfaz RejiŵiŶe ǀe GüǀeŶlik TedďirleriŶe İlişkiŶ YasalarıŶ ZaŵaŶ
BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası. ϵϭ
C. GeçiĐi ǀe Süreli KaŶuŶlarıŶ ZaŵaŶ BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası. ϵϯ
D. Türk Ceza KaŶuŶu’ŶuŶ ULJgulaŶŵası BakıŵıŶdaŶ AŶaLJasa
Mahkeŵesi’ŶiŶ İptal Kararı ϵϱ
II. YER BAKIMINDAN UYGULAMA . ϵϵ
A. Mülkilik Sisteŵi ;Toprak EsasıͿ. ϭϬϰ
B. Şahsilik Sisteŵi ;VataŶdaşlık EsasıͿ ϭϭϬ
ϭ. Faile Göre Şahsilik . ϭϭϭ
Ϯ. Mağdura Göre Şahsilik ϭϭϱ
C. Koruŵa Sisteŵi ϭϭϳ
D. EǀreŶsellik Sisteŵi . ϭϭϴ
E. YaďaŶĐı KaŶuŶuŶ Göz ÖŶüŶde BuluŶdurulŵası ϭϮϭ
F. Soruşturŵa Koşulu OlaŶ CezaŶıŶ HesaplaŶŵası, Mahsup ǀe Hak
YoksuŶluklarıŶıŶ TürkiLJe’de Geçerliliği . ϭϮϮ
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA . ϭϮϰ
A. CuŵhurďaşkaŶı/ CuŵhurďaşkaŶı YardıŵĐıları/ BakaŶlar ϭϮϱ
B. Milletǀekilleri . ϭϮϳ
C. Diploŵatik Bağışıklık ϭϯϯ
D. NATO Askerleri. ϭϯϱ
§ϱ. GERİ VERME ;SUÇLULARIN İADESİͿ ϭϯϳ
I. GERİ VERMENİN ŞARTLARI . ϭϯϵ
II. GERİ VERME USULÜ ϭϰϰ
III. GERİ VERME BENZERİ MÜESSESELER . ϭϰϴ
İkiŶĐi Bölüŵ
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ϭ. SUÇUN YAPISIϭϱϭ
§Ϯ. SUÇUN UNSURLARIϭϱϱ
I. TİPİKLİK ;SUÇUN KANUNİ TANIMIͿ . ϭϱϱ
II. MADDİ UNSURLAR ϭϱϵ
A. Hareket ;FiilͿ. ϭϱϵ
ϭ. Harekete Göre SuçlarıŶ SıŶıflaŶdırılŵası. ϭϲϱ
a. İĐrai Suçlar/İhŵali Suçlar. ϭϲϱ
ď. Bağlı Hareketli/ Serďest Hareketli Suç. ϭϳϮ
Đ. Tek Hareketli Suç- Çok hareketli Suç- Seçiŵlik Hareketli Suç. ϭϳϱ
d. İtiLJadi Suç ϭϳϵ
İÇİNDEKİLER 17
B. NetiĐe ;SoŶuçͿ ϭϳϵ
ϭ. AŶi Suç- KesiŶtisiz ;MüteŵadiͿ Suçϭϴϯ
Ϯ. Tehlike Suçu-Zarar Suçu.ϭϴϴ
C. İlliLJet Bağı ;NedeŶsellik Bağı-Seďep/SoŶuç İlişkisiͿ.ϭϵϬ
D. Fail ϭϵϳ
E. Mağdur/SuçtaŶ Zarar GöreŶ.ϮϬϮ
F. KoŶuϮϬϰ
G. SuçuŶ Nitelikli HalleriϮϬϲ
III. MANEVİ UNSUR.ϮϬϴ
A. Kast .ϮϭϮ
ϭ. DoğrudaŶ Kast .Ϯϭϲ
Ϯ. Olası Kast .ϮϮϰ
B. Taksir ϮϮϵ
ϭ. ;BiliŶçsizͿ TaksirϮϯϮ
Ϯ. BiliŶçli/ ÖŶgörülü Taksir.Ϯϯϴ
C. NetiĐesi SeďeďiLJle Ağırlaşŵış Suç ;Kast-Taksir KoŵďiŶasLJoŶuͿ .Ϯϰϳ
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .Ϯϱϱ
A. KaŶuŶ HükŵüŶü YeriŶe Getirŵe ;GöreǀiŶ İfasıͿ Ϯϲϭ
B. Meşru Müdafaa ;Meşru/ Haklı SaǀuŶŵaͿ.ϮϲϮ
C. SaldırıLJa İlişkiŶ Şartlar.Ϯϲϯ
a. GerçekleşeŶ ;ŵeǀĐutͿ ǀe gerçekleşŵesi kesiŶ olaŶ ďir saldırı
olŵalıdır.Ϯϲϯ
ď. Saldırı ďir iŶsaŶ hareketi olŵalıdır .Ϯϲϱ
Đ. Saldırı haksız olŵalıdır .Ϯϲϳ
d. Saldırı ďir hakka LJöŶelŵiş olŵalıdır.Ϯϲϵ
D. SaǀuŶŵaLJa İlişkiŶ ŞartlarϮϳϭ
a. SaǀuŶŵada zoruŶluluk olŵalıϮϳϭ
ď. SaǀuŶŵa ile saldırı arasıŶda ŶedeŶsellik ďağı olŵalı.ϮϳϮ
Đ. SaǀuŶŵa ile saldırı arasıŶda oraŶ ďuluŶŵalı .Ϯϳϯ
E. HakkıŶ KullaŶılŵası.ϮϴϬ
F. İlgiliŶiŶ ;MağduruŶͿ Rızası ϮϴϮ
a. Mağdur ;İlgiliͿ rıza gösterŵeLJe ehil olŵalıdır Ϯϴϱ
ď. Rıza açıklaŵası kişiŶiŶ üzeriŶde ŵutlak surette tasarruf
edeďileĐeği ďir hakka ilişkiŶ olŵalıdırϮϴϳ
Đ. RızaŶıŶ eLJleŵdeŶ öŶĐe ǀeLJa eŶ geç iĐra hareketleri sırasıŶda
gösterilŵiş olŵası ǀe eŶ geç fiil aŶıŶda geri alıŶŵaŵış olŵası
gerekirϮϴϵ
G. Hukuka ULJguŶluk SeďepleriŶde SıŶırıŶ Aşılŵası.ϮϵϬ
a. SıŶırıŶ kasteŶ aşılŵasıϮϵϬ
18 İÇİNDEKİLER
ď. SıŶırıŶ taksirle aşılŵası Ϯϵϯ
Đ. SıŶırıŶ korku, heLJeĐaŶ ǀe paŶik ile aşılŵası Ϯϵϯ
V. SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR Ϯϵϳ
A. CezalaŶdırılaďilŵe Şartları . Ϯϵϳ
B. Kişisel Cezasızlık NedeŶleri. Ϯϵϴ
C. Muhakeŵe Şartları Ϯϵϵ
§ϯ. KUSURLULUK.ϯϬϬ
I. KUSURLULUK/KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER . ϯϬϮ
A. ZoruŶluluk ;IztırarͿ Hali ϯϬϯ
B. Haksız Tahrik ϯϭϯ
C. BağlaLJıĐı EŵriŶ YeriŶe Getirilŵesi . ϯϮϴ
D. Ceďir, Şiddet, Korkutŵa ǀe Tehdit . ϯϯϮ
E. Hata ;YaŶılŵaͿ ϯϯϱ
F. Yaş Küçüklüğü ϯϰϴ
G. Sağır ǀe Dilsizlik ϯϱϮ
H. Akıl Hastalığı. ϯϱϯ
I. GeçiĐi NedeŶler, Alkol ǀe ULJuşturuĐu EtkisiŶde Olŵa. ϯϱϲ
II. CEZA KUNUNUNDA DÜZENLENMEYEN KUSURLULUĞU KALDIRAN SEBEPLER. ϯϱϵ
A. MüĐďir Seďep ;ZorlaLJıĐı NedeŶͿ. ϯϱϵ
B. Kaza ǀe Tesadüf ϯϲϬ
§ϰ. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ .ϯϲϭ
I. TEŞEBBÜS . ϯϲϭ
A. GeŶel Olarak Teşeďďüs ϯϲϭ
ϭ. Suça TeşeďďüsüŶ ÖŶ Şartı: Suç TipiŶiŶ Teşeďďüse Elǀerişli Olŵası ϯϲϱ
Ϯ. TeşeďďüsüŶ Şartları ϯϲϳ
a. SuçuŶ, kasteŶ işleŶeďileŶ ďir suç olŵası . ϯϲϳ
ď. SuçuŶ iĐra hareketleriŶe elǀerişli hareketlerle doğrudaŶ
doğruLJa ďaşlaŵak . ϯϲϴ
Đ. FailiŶ, eliŶde olŵaLJaŶ seďeplerle suçu taŵaŵlaLJaŵaŵası ϯϴϬ
ϯ. Teşeďďüste Faile VerileĐek CezaŶıŶ BelirleŶŵesi . ϯϴϭ
B. İşleŶeŵez Suç ;Elǀerişsiz SuçͿ ϯϴϮ
C. Sözde Suç ;Mefruz SuçͿ ϯϴϰ
D. GöŶüllü Vazgeçŵe . ϯϴϱ
ϭ. İştirak HaliŶde İşleŶeŶ Suçlarda GöŶüllü Vazgeçŵe . ϯϵϭ
E. EtkiŶ PişŵaŶlık . ϯϵϰ
II. İŞTİRAK . ϯϵϲ
A. GeŶel Olarak İştirakıŶ Şartları ϯϵϵ
a. KasteŶ işleŶeďileŶ ďir suç olŵalı. ϯϵϵ
İÇİNDEKİLER 19
ď. SuçuŶ işleŶŵesiŶe katkı sağlaLJaŶ ďirdeŶ fazla kiŵseŶiŶ ďuluŶŵası
ǀe aLJŶı suçuŶ işleŶŵesi koŶusuŶda aralarıŶda aŶlaşŵa ďuluŶŵasıϯϵϵ
Đ. KararlaştırılaŶ suçuŶ işleŶŵesi ;suçuŶ iĐra hareketleriŶe
ďaşlaŶŵış olŵasıͿ ϰϬϯ
B. Faillik Türleri .ϰϬϱ
ϭ. Faillik/ Müşterek ;BirlikteͿ Faillik .ϰϬϱ
Ϯ. DolaLJlı Faillik ϰϬϵ
C. Suça Ortaklık ;ŞeriklikͿ Türleri.ϰϭϯ
ϭ. Suça Azŵettirŵeϰϭϯ
Ϯ. Yardıŵ Etŵe ϰϮϬ
D. İştirakta Bağlılık Kuralı ϰϮϴ
III. SUÇLARIN İÇTİMAI ;SUÇLARIN BİRLEŞMESİͿϰϯϮ
A. Birleşik ;MürekkepͿ Suç ϰϯϯ
B. ZiŶĐirleŵe ;MüteselsilͿ Suç.ϰϯϱ
ϭ. ZiŶĐirleŵe SuçuŶ İşleŶiş Biçiŵleriϰϯϱ
a. ALJŶı suçuŶ, aLJŶı ŵağdura karşı, farklı zaŵaŶlarda, ďirdeŶ fazla
kez işleŶŵesiϰϯϲ
ď. ALJŶı suçuŶ, ďirdeŶ fazla kişiLJe karşı tek ďir fiille işleŶŵesiϰϰϭ
Ϯ. ZiŶĐirleŵe Suç HüküŵleriŶiŶ ULJgulaŶaŵaLJaĐağı Suçlar .ϰϰϯ
C. Fikri İçtiŵa ;Farklı Neǀ’ideŶ Fikri İçtiŵaͿ ϰϰϰ
ÜçüŶĐü Bölüŵ
YAPTIRIMLAR
§ϭ. CEZA KAVRAMI, CEZANIN AMACI ve NİTELİKLERİϰϱϯ
§Ϯ. TÜRK CEZA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIM TÜRLERİ ϰϱϱ
I. HAPİS CEZASI.ϰϱϱ
A. Kısa Süreli Hapis CezasıŶıŶ SeçeŶek Yaptırıŵlara Çeǀrilŵesi .ϰϱϳ
ϭ. SeçeŶek Yaptırıŵlara ÇeǀirŵeŶiŶ ZoruŶlu Olduğu Haller.ϰϱϵ
Ϯ. Taksirli Suçlar BakıŵıŶdaŶ Kısa Süreli Hapis CezalarıŶıŶ SeçeŶek
Yaptırıŵlara Çeǀrilŵesiϰϱϵ
ϯ. Kısa Süreli Hapis CezasıŶıŶ SeçeŶek Yaptırıŵlara ÇeǀrilŵesiŶiŶ
SoŶuĐu .ϰϲϬ
ϰ. SeçeŶek YaptırıŵlarıŶ GerekleriŶiŶ YeriŶe GetirilŵeŵesiϰϲϬ
B. Hapis CezasıŶıŶ ErteleŶŵesi .ϰϲϭ
II. ADLİ PARA CEZASI .ϰϲϯ
III. CEZALARIN BELİRLENMESİ ǀe BİREYSELLEŞTİRİLMESİ .ϰϲϱ
A. Takdiri İŶdiriŵ NedeŶleriϰϲϵ
B. Mahsup.ϰϳϬ
20 İÇİNDEKİLER
IV. GÜVENLİK TEDBİRLERİ ϰϳϭ
A. Belli Hakları KullaŶŵaktaŶ YoksuŶ Kılŵa . ϰϳϮ
ϭ. Hak YoksuŶluğuŶuŶ ULJgulaŶŵadığı Hal . ϰϳϲ
Ϯ. Hak YoksuŶluğuŶuŶ Taksirli Suçlar BakıŵıŶdaŶ ULJgulaŶŵası . ϰϳϲ
B. EşLJa Müsaderesi ϰϳϳ
a. KasteŶ işleŶŵiş ďir suç olŵalı . ϰϳϴ
ď. MeǀĐut ďir eşLJa olŵalı ϰϳϴ
Đ. EşLJa, iLJi ŶiLJetli üçüŶĐü kişilere ait olŵaŵalı . ϰϳϴ
d. EşLJa, suç ile irtiďatlı olŵalı ϰϳϴ
C. KazaŶç Müsaderesi ϰϴϭ
D. ÇoĐuklara Özgü GüǀeŶlik Tedďirleri . ϰϴϮ
E. Akıl HastalarıŶa Özgü GüǀeŶlik Tedďirleri ϰϴϯ
F. Suçta Tekerrür ;Tekrar Suç İşleŵeͿ ǀe Özel Tehlikeli Suçlular. ϰϴϰ
G. SıŶır Dışı Edilŵe ϰϴϲ
H. Tüzel Kişiler HakkıŶda ULJgulaŶaĐak GüǀeŶlik Tedďirleri. ϰϴϳ
DördüŶĐü Bölüŵ
DAVA VE CEZAYI DÜŞÜREN SEBEPLER
§ϭ. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ .ϰϴϵ
§Ϯ. AFϰϵϬ
§ϯ. ZAMANAŞIMI ϰϵϮ
I. DAVA ZAMANAŞIMI ϰϵϮ
A. Daǀa ZaŵaŶaşıŵı Süreleri ǀe SüreleriŶ BaşlaŶgıĐı. ϰϵϯ
B. Daǀa ZaŵaŶaşıŵıŶı DurduraŶ ǀe KeseŶ Seďepler . ϰϵϰ
II. CEZA ZAMANAŞIMI. ϰϵϱ
A. Ceza ZaŵaŶaşıŵı Süreleri ǀe SüreleriŶ BaşlaŶgıĐı . ϰϵϱ
B. Ceza ZaŵaŶaşıŵıŶı KeseŶ Seďepler. ϰϵϲ
III. ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI. ϰϵϲ
IV. ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ UYGULANMAYAN SUÇ TİPLERİ . ϰϵϳ
§ϰ. ŞİKÂYET YOKLUĞU.ϰϵϴ
§ϱ. ÖN ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİϱϬϬ
KAYNAKÇA ϱϬϯ
KAVRAMLAR DİZİNİ.ϱϭϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Kapat