İstinaf Fatih Birtek

Ceza Muhakemesindeİstinaf


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
382
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007708
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Doç Dr. Fatih BİRTEK

 

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ
1.1. SENDİKA KAVRAMI 17
1.2. SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 22
1.2.1. Genel Olarak 22
1.2.2. Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkı 25
1.3. SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE SENDİKAL TAZMİNAT
GÜVENCESİNİN KAYNAKLARI 28
1.3.1. Ulusal Kaynaklar 28
1.3.1.1. Anayasa 28
1.3.1.2. Kanunlar 32
1.3.1.3. Tüzük ve Yönetmelikler 35
1.3.2. Uluslararası Kaynaklar 36
1.3.2.1. Birleşmiş Milletler Kaynakları. 36
1.3.2.1.1. Genel Olarak 36
1.3.2.1.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 36
1.3.2.1.3. Ekonomik, Sosyal Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi 37
1.3.2.1.4. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme 38
1.3.2.2. Avrupa Konseyi Belgeleri 39
1.3.2.2.1. Genel Olarak 39

1.3.2.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 39
1.3.2.2.3. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 44
1.3.2.3. Uluslararası Çalışma Örgütü 45
1.3.2.3.1. Genel Olarak 45
1.3.2.3.2. UÇÖ Belgeleri 46
1.3.2.3.2.1. UÇÖ Anayasası 46
1.3.2.3.2.2. Filadelfiya Bildirgesi 46
1.3.2.3.2.3. Çalışma Yaşamında Temel
İlkeler ve Haklar Bildirgesi 47
1.3.2.3.3. UÇÖ Sözleşmeleri 49
1.3.2.3.3.1. Genel Olarak 49
1.3.2.3.3.2. 11 Sayılı Örgütlenme Hakkı
(Tarım) Sözleşmesi 49
1.3.2.3.3.3. Sendika Özgürlüğü ve
Örgütlenme Hakkının Korunması Hakkında 87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü
Sözleşmesi 49
1.3.2.3.3.4. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin 98 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü
Sözleşmesi 53
1.3.2.3.3.5. İşçi Temsilcilerine İlişkin 135
Sayılı Uluslararası Çalışma
Örgütü Sözleşmesi 56
1.3.2.3.3.6. 151 Sayılı Çalışma İlişkileri
(Kamu Hizmeti) Sözleşmesi. 57
1.3.2.3.3.7. Hizmet İlişkisine Son
Verilmesine İlişkin 158 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi 59
1.3.2.3.4. UÇÖ Tavsiye Kararları 61
1.3.2.3.5. UÇÖ Denetim Organları 62
1.3.2.4. Avrupa Birliği Belgeleri 64

1.4. SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE SENDİKAL TAZMİNAT
GÜVENCESİNİN KAPSAMI 67
1.4.1. Kişi Bakımından Sendika Hakkı ve Özgürlüğü ile Sendikal
Tazminat Güvencesinin Kapsamı 67
1.4.1.1. İşçi 67
1.4.1.2. Kamu Görevlisi 68
1.4.1.3. İşveren 69
1.4.1.4. İşveren Vekili 70
1.4.2. Konu Bakımından Sendika Hakkı ve Özgürlüğü ile Sendikal
Tazminat Güvencesinin Kapsamı 71
1.4.2.1. Genel Olarak 71
1.4.2.2. Bireysel (Ferdi) Sendika Özgürlüğü 73
1.4.2.2.1. Olumlu (Pozitif) Sendika Özgürlüğü 73
1.4.2.2.2. Olumsuz (Negatif) Sendika Özgürlüğü 75
1.4.2.2.3. Kolektif Sendika Özgürlüğü 78
1.4.2.2.4. Bireysel ve Kolektif Sendika Özgürlüğünün Yarışması 80
İKİNCİ BÖLÜM
İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN VE SENDİKAL FAALİYETTE BULUNMASININ GÜVENCESİ
2.1. İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ 83
2.1.1. İşçinin Sendika Üyeliği 83
2.1.1.1. İşçinin Sendika Üyeliğini Kazanması 83
2.1.1.1.1. Genel Olarak 83
2.1.1.1.2. İşçinin Sendikaya Üye Olması Yoluyla
Sendika Üyeliğinin Kazanılması 84
2.1.1.1.3. İşçinin Sendika Kurucusu Olması Yoluyla
Sendika Üyeliğinin Kazanılması 87
2.1.1.1.4. Sendikaların Katılması veya Birleşmesi
Yoluyla Sendika Üyeliğinin Kazanılması 88
2.1.1.2. İşçinin Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi 88
2.1.1.2.1. Genel Olarak 88
2.1.1.2.2. İşçinin Sendika Üyeliğinden Ayrılması
Yoluyla Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi 89

2.1.1.2.3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılma 90
2.1.1.2.4. Sendika Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi. 92
2.1.2. İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi 93
2.1.2.1. Genel Olarak 93
2.1.2.2. İşçinin İşe Alımında Üyelik Güvencesi 98
2.1.2.3. İş İlişkisinin Devamında Üyelik Güvencesi 103
2.1.2.4. İş Sözleşmesinin Feshinde Üyelik Güvencesi 111
2.1.2.4.1. Genel Olarak 111
2.1.2.4.2. İşçinin Sendikaya Üye Olması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi 112
2.1.2.4.3. İşçinin Sendikaya Üye Olmaması Nedeniyle
İş Sözleşmesinin Feshi 120
2.2. İŞÇİNİN SENDİKAL FAALİYETTE BULUNMASININ GÜVENCESİ 122
2.2.1. Sendikal Faaliyet 122
2.2.1.1. Genel Olarak 122
2.2.1.2. Propaganda ve Üye Kaydı 127
2.2.1.3. Grev Kararına Katılma 129
2.2.1.4. İşyeri Sendika Temsilciliği 132
2.2.1.5. İşçi Kuruluşu Yöneticisi Olmak 136
2.2.1.6. Mesleki Eğitim, İnceleme ve Araştırma Faaliyetlerine Katılma 138
2.2.1.7. Yönetime Katılma Faaliyeti 140
2.2.2. Sendikal Faaliyette Bulunmanın ya da Bulunmamanın Güvencesi 142
2.2.2.1. İşe Alınmada Sendikal Faaliyette Bulunmanın
Güvencesi 142
2.2.2.2. İşin Devamında Sendikal Faaliyette Bulunmanın
Güvencesi 144
2.2.2.3. İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Faaliyet Güvencesi 148
2.2.2.3.1. Genel Olarak 148
2.2.2.3.2. Sendikal Faaliyette Bulunma Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi 149
2.2.2.3.2.1. Genel Olarak 149
2.2.2.3.2.2. İşçinin Sendikal Faaliyette
Bulunma Nedeniyle İş
Sözleşmesinin Feshi 150

2.2.2.3.2.3. İşyeri Sendika Temsilcisinin
Temsilcilik Faaliyetleri Nedeniyle
İş Sözleşmesinin Feshi 152
2.2.2.3.2.4. Sendika Yöneticisinin
Yöneticilik Faaliyetleri Nedeniyle İş Sözleşmesinin
Feshi 156

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FESİH DIŞI SENDİKAL AYRIMCILIK VE SENDİKAL NEDENLE FESHİN SONUÇLARI
3.1. FESİH DIŞI SENDİKAL NEDENE DAYALI AYRIMCILIĞA BAĞLANAN

SONUÇLAR 159
3.1.1. İşe Alımda Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılığa Bağlanan Sonuçlar 159
3.1.2. İş İlişkisinin Devamında Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılığa
Bağlanan Sonuçlar 160
3.2. SENDİKAL NEDENLE FESHE BAĞLANAN SONUÇLAR 161
3.2.1. İş Güvencesi Kapsamına Giren İşçiler Bakımından 161
3.2.1.1. 4773 Sayılı Kanun Sonrası Durum 162
3.2.1.2. 6356 Sayılı Kanun Sonrası Durum 167
3.2.2. İş Güvencesi Kapsamına Girmeyen İşçiler Bakımından 171
3.2.2.1. 4773 Sayılı Kanun Öncesi Durum 171
3.2.2.2. 4773 Sayılı Kanun Sonrası Durum 173
3.2.2.3. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Öncesi Durum 173
3.2.2.4. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonrası Durum 177
3.3. SENDİKAL TAZMİNAT 182
3.3.1. Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği 182
3.3.2. Sendikal Tazminattan Sorumluluk 183
3.3.2.1. Genel Olarak 183
3.3.2.2. Üçlü İlişkilerde Sendikal Tazminattan Sorumluluk 183
3.3.2.2.1. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi 184
3.3.2.2.2. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 185
3.3.2.2.3. İşyeri Devri 189
3.3.2.2.4. İş Sözleşmesinin Devri 191
3.3.3. Sendikal Tazminat Miktarı 193
3.3.4. Sendikal Tazminatta Faiz ve Zamanaşımı 198
3.3.5. Sendikal Tazminat ve Gelir Vergisi 200
3.3.6. Sendikal Tazminat Davasında Yargılama Usulü 202
3.3.7. Sendikal Tazminat Davasının Niteliği 204
3.3.8. Sendikal Tazminatın Diğer Tazminatlarla Olan İlişkisi 210
3.3.8.1. Sendikal Tazminat ile Kötüniyet Tazminatı İlişkisi 211
3.3.8.2. Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi 216
3.3.8.3. Sendikal Tazminat ile İş Güvencesi Tazminatı İlişkisi 218
3.3.8.4. Sendikal Tazminat ile Haksız Fesih Tazminatı İlişkisi 219
3.3.8.5. Sendikal Tazminat ile İhbar Tazminatı İlişkisi 221
3.3.8.6. Sendikal Tazminat ile Kıdem Tazminatı İlişkisi 222
3.3.8.7. Sendikal Tazminat ile Maddi-Manevi Tazminat İlişkisi 222
3.3.8.8. Sendikal Tazminat ile İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğuna Uyulmaması Nedeniyle Ödenecek
Tazminatlar İlişkisi. 224
3.4. FESİH DIŞI SENDİKAL AYRIMCILIK VE SENDİKAL FESİH NEDENİYLE
AÇILAN DAVADA İSPAT YÜKÜ. 225
3.4.1. Fesih Dışı Sendikal Nedene Dayalı Ayrımcılık Sebebiyle Açılan
Davada İspat Yükü 225
3.4.2. Sendikal Fesih Nedeniyle Açılan Davada İspat Yükü 228
3.4.2.1. 4773 sayılı Kanun Öncesinde İspat Yükü 228
3.4.2.2. 4773 sayılı Kanun Sonrası İspat Yükü 228
3.4.2.3. 6356 Sayılı Kanun Sonrası İspat Yükü 230
SONUÇ. 235
KAYNAKÇA 243

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat