İhtiyati Haciz Filiz Berberoğlu Yenipınar

İhtiyati HacizUsul-Uygulama


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
309
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269936
Boyut
16x24
Baskı
2151,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 151 puan kazanacaksınız)
   151

Konu Başlıkları
- Görev
- İspat
- Yetki
- Tebligat
- Vekalet ücreti
- Zamanaşımı Yüksek Yargı Kararları
- Husumet
Karar ve Dilekçe Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 19
ÖNEMLİ NOTLAR 21
Birinci Bölüm
USUL VE YARGILAMA ESASLARI
I. GENEL BİLGİLER 27
A. İhtiyati Haciz Kavramı 27
1. İhtiyati haciz Kararında Bulunması Gereken Yasal Şartlar 29
2. İhtiyati Haciz – Görevli ve Yetkili Mahkemeden Talep Edilmesi 31
3. Görevsizlik Kararı 34
4. Gerekçeli Ara Kararı Yazılması 36
B. İhtiyati Haciz – Yetkili Mahkeme 38
1. Genel İnceleme 38
2. Tarafların İtirazı 39
3. Sözleşmede Yetki 40
4. Kambiyo Senedine Dayalı Alacaklarda Yetki 40
a. Bonoya Dayanan Alacaklardan Yetki 41
b. Çeke Dayanan Alacaklarda Yetki 41
c. Poliçeye Dayanan Alacaklarda Yetki 41
d. Mahkeme İlamı ile İlgili Alacaklarda Yetki 41
e. Birden Fazla Yetkili Mahkeme Bulunması Halinde Yetki 42
5. Yetki İtirazı 42
C. İhtiyati Hacizde Zamanaşımı 44
1. İhtiyati Hacizde Zamanaşımının İleri Sürülmesi 44
2. Kambiyo Senetleri Olan Bono Poliçe ve Çeklerde Zamanaşımı Süreleri 44
3. Bonolarda Zamanaşımı Süreleri 45
4. Çeklerde Zamanaşımı 45
II. İHTİYATİ HACİZ – YARGILAMA ESASLARI 47
A. Genel Bilgiler 47
1. Dilekçe İle Başvurması 47
2. Yaklaşık İspat 47
3. Yaklaşık İspat Kavramı 48
a. İhtiyati Haciz Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırması İhtimaline Karşı En Etkili Tedbirdir 49
b. İhtiyati Tedbir 49
c. Alacağın Temliki 51
d. Kamu Alacakları 51
e. Örnek Karar – “Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi” 52
f. Harç ve Teminat Bilgileri 53
B. Talep Konuları Göre İhtiyati Haciz 54
1. Taşınır Rehni 54
2. İpotek Hakkı Üzerine İhtiyati Haciz 54
3. Muacceliyet 55
4. Tasarrufun İptali Davaları 55
5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 56
6. Muvazaa Davaları 57
7. Teminat 58
8. Terekenin Tespiti 58
9. Gemi Alacaklısı Hakkı 59
C. İhtiyati Hacze İtiraz 60
1. Yedi Gün 60
2. Bir Ay 61
D. İtirazı Kararı Veren Mahkemenin İncelemesi 61
E. İhtiyati Haczin Kesinleşmesi 61
F. İstinaf – Yasayolu İncelemesi 62
G. Teminatın İadesi 63
H. Ücret–i Vekalet 63
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
(Konu Dizin Listeli)
1. Teminat Mektubu Sunulması Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılması 65
2– Nakdi Teminat 65
3. Nakdi Teminatın Yatırılması – I 66
4. Nakdi Teminatın Yatırılması – II 67
5. Muvazaalı İşlem – Faturaların Dip Koçanları 69
6. Cari Hesap (Açık Hesap) – Aval (Aval, Kambiyo Senedine İlişkin Bir Teminattır) 70
7. İhtiyati Haciz – Teminat Mektubunun Zayi 72
8. Kesin Hacze Dönüşme 73
9. İhtiyati Hacze Konu Bedelin Yatırılması 73
10. İhtiyati haczin Kaldırılması – Teminat 74
11. Takibe Başlandıktan Sonra Karar Verme Yetkisi 76
12. İhtiyati Haczin Kaldırılması 76
13. Takip Kesinleştikten Sonra – Görevli Mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi 77
14. Tarımsal Kredi Sözleşmesine Dayalı İhtiyati Haciz İstemi 78
15. Genel Kredi Sözleşmesi’nden Kaynaklanan Alacak 79
16. İhtiyati Haciz İsteminde Hukuksal Yarar Bulunmadığına İlişkin İtiraz 79
17. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi 80
18. İhtiyati Haciz İstemi, Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi 81
19. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Yürürlüğe Girmesi 82
20. Yetki sözleşmesi 82
21. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma 83
22. 7 Günlük Süre 84
23. Müteselsil Kefiller 85
Üçüncü Bölüm
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI
(Konu Dizin Listeli)
I. İHTİYATİ HACİZ – KABULE DAİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 87
1. Yaklaşık İspat 87
2. Trafik Kazası 88
3. Müteselsil Kefil 90
4. Haksız Fiil 92
5. Manevi Tazminat 95
6. Muacceliyet – Banka Alacağı 97
7. Banka Alacağı 98
8. Kamu Alacağı – Yakın Akraba – Tasarrufun İptali 100
9. Tasarrufun İptali – Taşınmaz Değer Tespiti 102
10. Yaklaşık İspat 104
11. Trafik Kazası 105
12. Geri Çevirme – Gerekçeli Karar Eksikliği 107
13. Yaklaşık İspat – Geçici Hukuki Himaye 108
14. Dava Değeri 111
15. Ölümlü Kaza 113
16. Muvazaa 114
17. Tasarrufun İptali – Tazminat Sorumluluğu 116
18. Banka Kredi Borcu 117
19. Azil – Ücreti Vekalet Hakkı 118
20. Eser 120
21. Haciz Sıra Cetvelini Şikayet 122
22. İpotekli Devir İşlemi 126
23. İlama Dayalı Takip 127
24. Konkordato 129
25. Kambiyo Senedi 132
26. İhtiyati Haczin Kabulü Kararına İtiraz Edilmeden İstinaf Edilmemesi 133
27. Süre Yönünden Ret Kararı 134
28. Genel Kredi Sözleşmesi 137
29. İşçi Alacağı 139
30. Hesabın Kat Edilmesi 141
31. İstihkak İddiası 143
32. Genel Kredi Sözleşmesi – Kefalet 146
33. İİK 277 ve Devamı Maddeleri ile TBK’nın 19. Maddelerine Dayalı Tasarrufun İptali 149
34. Yetki itirazı 151
35. Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı 152
36. Manevi Tazminat 153
37. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takibi 155
38. Fatura Alacağı 156
39. Müteselsil Kefil 157
40. Adli Yardım 159
41. Destekten Yoksun Kalma – Ölümlü Trafik Kazası 162
42. Tebligat 166
43. Şikayet – Sıra Cetvelinin İptali 168
44. Eser Sözleşmesi – Anahtar Teslimi 170
II. İHTİYATİ HACİZ – REDDİNE DAİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 172
1. İstinaf İncelemesinde İhtiyati Tedbir Talebi 172
2. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüne İlişkin Karara İtiraz Etmeksizin İstinaf Kanun Yoluna Başvurma 173
3. Görevli Mahkeme – I 174
4. Görevli Mahkeme – II 176
5. Yönetici Sorumluluğu 177
6. Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) 179
7. İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak 180
8. Mal Kaçırma 181
9. Çek – Yetki 182
10. Haksız Haciz 183
11. 6183 Sayılı AATUHK’nın 79. Madde Gereğince Açılmış Menfi Tespit İstemi 183
12. İşçilik Alacağı – I 186
13. İşçilik Alacağı – II 187
14. İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) 189
15. TMFS Devir 192
16. Haksız Fiil 193
17. Eksik Harç 194
18. İhtiyati Tedbir Talebinin Değerlendirilmesi 195
19. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 196
20. Ayıplı Mal 197
21. İş Kazası 198
22. Miras Payı – Katkı Payı 200
23. Sözleşmeden Dönülmesi 201
24. Hisse Devir Sözleşmesi 202
25. İflas 204
26. Bireysel Kredi Sözleşmesi 206
27. Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz 207
28. Rücuan Tazminat – Trafik Kazası – Yetkili Mahkeme 208
29. Menfi Tespit – Kefilli Teminat Senedi 210
30. Teminat Değişikliği – Miktarı 211
31. Kira Alacağı 213
32. Duruşma Açılması 216
33. İlamın Kesinleşmesi 217
34. Alacağın Temliki 219
35. İş Aktinin Feshi 221
36. Vade 221
37. Ara Kararı Niteliği 223
38. Boşanma 224
39. Fatura 226
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
(Konu Dizin Listeli)
I. TALEP DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ 229
1. İhtiyati Haciz Talepli Dilekçesi 229
2. Asıl Davada İhtiyati Haciz Talebi İle İlgili Açıklama Dilekçesi 231
3. Dava Dilekçesi – Muvazaalı Satış İptali – Pandemi Süresi 232
4. Muvazaalı Satış İptali – Cevap Dilekçesi 236
5. Tasarrufun İptali – Maaş Haczi 239
6. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Bono) Dilekçe Örneği 241
7. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Trafik Kazası) Dilekçe Örneği 242
8. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Haksız Fiil) Dilekçe Örneği 243
9. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Muaccel Alacak) Dilekçe Örneği 244
10. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Muaccel Olmayan Alacak) Dilekçe Örneği 245
11. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Vadesi Gelmemiş Bono) Dilekçe Örneği 246
12. İhtiyati Haciz Talebini İçeren (Adi Senede Dayanarak Verilen İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi) Dilekçe Örneği 247
13. Genel Kredi Sözleşmesi – Tasarrufun İptali – İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talebi 248
14. Mallarını Kaçırma İşlemi – İhtiyati Haciz 250
15. İİK'nın 277 vd. Maddeleri Gereğince Tasarrufun İptali Davası – İhtiyati Haciz Talepli. (İİK 281/2) 251
16. İlama Dayalı İhtiyati Haciz Talepli Değişik İş 255
II. İSTİNAF DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 257
1. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına İtiraz – İstinaf 257
2. İhtiyati Hacze İtiraz 259
3. Kesinleşen İlam – İstinaf 261
4. İhtiyati Hacze İtiraz – İstinaf Cevabı – HMK 124 263
5. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararına İtiraz – İstinaf 265
6. 3. Kişi – İhtiyati Haciz – Dahili Davalı – İstinaf Talebine Karşı Beyanlar 267
7. İstinaf – Yasal Süre – Resmi Tatile Rastlama – İstinaf Başvurusunun Reddine İtiraz 269
8. İhtiyati Hacze İtiraz – Yetki – Husumet İtirazı – İstinaf 270
9. Tasarrufun İptali – Davacı Banka – İhtiyati Haciz Talebi – İstinaf 273
10. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebi – İstinaf 275
11. Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin 28/12/2020 Tarihli Ara Kararın Kaldırılması Talepli İstinaf Dilekçesi 278
12. Trafik Kazası – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi 280
13. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararının Kaldırılması 281
14. Ölümlü Kaza – İhtiyati Hacze İtiraz – İstinaf 283
15. Taşınmaz Üzerine Konulan Davalıdır Şerhinin Kaldırılması 285
16. Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – İhtiyati Haciz Kararına İstinaf İtiraz 286
17. Aracın Zilyetliği – İhtiyati Haciz – İstinaf Cevap Dilekçesi 287
18. Araç Zilyetliği – İhtiyati Haciz – İstinaf Cevabı 288
19. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararını İstinaf Eden (Davacı) 290
20. Genel Kredi Sözleşmesi – İhtiyati Haciz – İstinaf 292
21. Genel Kredi Sözleşmesi – İhtiyati Haciz – İstinafa Cevap 294
22. Tasarrufun İptali – İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Reddi – İstinaf 296
23. İkinci Kez İstinaf Başvurusu – İhtiyati Hacze İtirazın Reddi – İstinafa Cevap 298
24. İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararının Kaldırılması – İstinaf 300
25. ÇEK – İhtiyati Haciz Kabul Kararı Verilmesi 301
26. İhtiyati Haczin Reddine Dair Kararın Kaldırılması 303
Kaynakça 305
Kavram Dizini 307

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
151,00   
151,00   
2
75,50   
151,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
151,00   
151,00   
2
75,50   
151,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
151,00   
151,00   
2
75,50   
151,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
151,00   
151,00   
2
75,50   
151,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
151,00   
151,00   
2
   
   
Kapat