Ticari Defterler Filiz Berberoğlu Yenipınar

Ticari Defterler(Konu Dizin Listeli)


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
406
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269929
Boyut
16x24
Baskı
299,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- Ticari Defterler (Defteri Kebir, Envanter, Yevmiye Defteri)
- Basiretli Tacir – Ticari Defterlerin Delil Niteliği
- İspat Külfeti – Örneklerle ve Bilgi Notları ile İnceleme ve Araştırma Esasları
- Uygulama ve Örneklerle (Konu Dizin Listeli) Yüksek Yargı Kararlarıyla İspat Külfeti – Ticari Defterlerin Tutulması (Konu Dizin Listeli)
Fatura ve Cari Hesaplarla İlgili Davalarda Ticari Defterlerin Etki ve Sonuçları – Zayii Davaları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
I. TİCARİ DEFTERLER – GENEL BİLGİLER 17
A. Genel Açıklamalar 17
1. Sözleşme 18
2. Sözleşmenin Başlıca Çeşitleri 18
3. Sözleşme Özgürlüğü 19
4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) “Dürüst Davranma” Başlıklı 2. Maddesi 19
5. Hakkın Kötüye Kullanımı 20
B. Türk Hukuku Ticaret Ortaklık Düzenlemesi 25
1. Genel Açıklamalar 25
2. Türk Hukuku Ticaret Ortaklıklarında Sınırlı Sayı İlkesini Kabul Etmiştir 26
3. Tüzel Kişinin İradesi, Organları Aracılığıyla Açıklanır 27
4. Tüzel Kişilik Şartları 28
5. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 29
6. Üçüncü Kişileri Aldatacak Şekilde İzlenim Verilmesi 30
C. Ticari Defterlerin Delil Niteliği 34
1. Ticari Defterlere Dayanma 34
2. 6100 Sayılı HMK'de Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 37
a. Ticari Defterlerin, Ticari Davalarda Delil Olarak Kabul Edilebilmesi 39
b. Delil İbrazında Kesin Süre 39
c. Ticari Defterlerin Kesin Delil Niteliği 40
3. 6102 sy. Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari Defterler 42
a. Defter Tutma Yükümlülüğü 43
b. Defterlerin Tutulması 45
c. Envanter 46
d. Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler 47
e. Tutulacak Defterler – Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ İncelemesi 48
aa. Yevmiye Defteri 48
bb. Defteri Kebir 49
cc. Envanter Defteri 49
dd. Pay Defteri 50
ee. Yönetim Kurulu Karar Defteri 51
ff. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 52
gg. Saklama Zorunluluğu 53
hh. Bilançonun İçeriği 54
ıı. Hukuki Uyuşmazlıklarda İbraz 56
4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Defterlerin Saklama Süresi – Belge İbrazı 57
5. Ticari İşletme 58
a. Tüzel Kişi – Tacir 59
b. Tacir Sıfatına Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar 60
6. Ticari Mümessillik 63
7. İşlemiş Faiz 67
a. Genel Açıklamalar 67
b. TBK’nın “Temerrüt Faizi” Başlıklı 120. Maddesi 67
c. Hukuki Niteliği 67
d. Faizin Saklı Tutulması 68
aa. Kanuni Faiz – Temerrüt Faizi 68
bb. Talep Konusu 70
8. Borç Tanımı 71
9. İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz 73
10. Tebligat 76
C. Fatura İçeriği Sonuçları 79
1. Genel İnceleme 79
2. Temel Bir Borç İlişkisi 79
3. 8 Günlük İtiraz Süresi 80
D. Cari Hesap Sözleşmesi 81
1. Tanım ve Şekil 81
2. Hükümleri 82
a. Genel Olarak 82
3. Cari Hesabın Sona Ermesi 83
a. Genel Olarak 83
E. Tanım ve Kavramlar 84
1. “Ayıp ve Ayıba Karışı Tekeffül” Kavramları 84
2. BA –BS Formları 85
3. Delil Başlangıcı 88
4. 5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 89
5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B Maddesi 91
6. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 91
7. Cezai Şart 92
a. İrade Beyanı 94
b. İcap 95
c. “Güven İlkesi”, “Güven Kavramı” ve “Güven Sorumluluğu” 95
II. TİCARİ DEFTERLER – ZAYİİ BELGESİ 98
A. Kaybolan Ticari Defter ve Belgeler İçin Zayi Belgesi Talep Edilmesinin Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi 99
B. Mahkemece Bu Tür Davalarda Yapılacak İncelemeler 100
C. 15 Günlük Süre 101
III. KESİN SÜRE 102
A. Mevzuat – Dava Şartları 102
B. Açıklamalar 105
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. FATURAYLA İLGİLİ DAVALARDA TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 109
II. İSPAT KÜLFETİ – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI (KONU DİZİN LİSTELİ) 142
1. Temel İlişkinin Kabul Edilmemesi 142
2. Davalı Şirket Kayıtları 143
3. Defterlerin İadesi 144
4. Ceza Dosyasının Akıbeti 145
5. Teminat Senedi 146
6. İmza İncelemesi 147
7. İşçi Alacağı 149
8. Delil Niteliği 152
9. Menfi Tespit 152
10. Haksız Rekabet 153
11. Kesin Süre 154
12. Sözleşme – Bakiye Alacak – Yemin 155
13. İspat Külfeti 156
14. Mükerrerlik Savunması 157
15. Danışmanlık Hizmeti 159
16. Havale 159
17. İspat Külfetinin Yer Değişikliği 161
18. Yazılı Belge Sunulması 162
19. Yemin Beyanı 163
20. Kesin Nitelikte Alacağın Belirlenmesi 164
21. İstihkak – Karşı Dava 166
22. İş Makinelerinin Tescili – İstihkak 166
23. İş Takip Fişleri 168
24. Eser – Bakiye Alacak İddiası 168
25. Rehin Sözleşmesi 171
26. 3. Kişiden Satın Alma – İstihkak İddiası 171
27. Haciz İhbarnamesi 172
28. Kesin Mehil 174
29. İş Bedeli –Eser 175
30. İtirazın İptali – İlamsız Takip 177
31. Nakit Ödeme – Protokol 178
32. Çek – Menfi Tespit 178
33. Hizmet Tespiti 179
34. İflas – Çek 180
35. Kamu – Prum Borcu 181
36. Taşıma Ücreti 183
37. Eser – Mal Teslimi – Ödeme 183
38. Ticaret Siciline Tescil 184
39. Kesin mehil – Asıl/ Birleşen Dava 185
40. Çelişkili Rapor 187
41. Basiretli Tacir – İşyerinin Zarar Görmesi 189
42. Gerçek Kayıtların Belirlenmesi 190
43. Keşif 191
44. Re’sen Tescil 192
45. Nama İfaya İzin 193
46. Cezai Şartın Tenkisi 194
47. İhtiyati Tedbir 194
48. Çizilmiş Cirolar 195
49. Yazı ve İmzaların Senet Metni Dışında Yer Alması 197
III. CARİ HESAP – TİCARİ KAYITLAR İNCELENMESİ 197
IV. SEVK İRSALİYESİ – TİCARİ DEFTERLER İNCELEMESİ 215
V. BASİRETLİ TACİR – TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI 235
VI. TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİİ DAVALARI 243
Üçüncü Bölüm
DANIŞTAY KARARLARI
1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu – Ticari Defterler 261
2. Yönetici Ortak Maaş Katılım Payı 264
3. Faturaların Sahte Belge Niteliği 268
4. Sahte Faturalarla Belgelendirip Yasal Defterlerine Kaydedilmesi 269
5. Vergi Ziyaı 272
6. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması – I 274
7. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması – II 276
8. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması – III 277
9. Ortaklık Payı Sözleşmesi 279
10. Re'sen Tarh Nedeni 285
11. Vergi Zıyaı Cezalı Katma Değer Vergisi 286
Dördüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
 FATURA – İCRA TAKİBİ SONRASI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ 289
 SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP DİLEKÇESİ 291
 TARAF TİCARİ DEFTERLERİNİ, KANUNA UYGUN TUTULMAMASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ 293
 BİLİRKİŞİ RAPORU – İTİRAZIN İPTALİ – TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI 296
 BİLİRKİŞİ RAPORU – ÖZSERMAYE TESPİTİ – TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ 302
 BİLİRKİŞİ RAPORU – TASARRUFUN İPTALİ – USUL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER I 307
 USUL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – I 311
 USUL VE YASAYA UYGUN TİCARİ DEFTERLER – II 315
 TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNİN GÖRÜLMEMESİ 319
 FATURA – BA/BS FORMUNDA, DEFTER KAYIT VE BELGELERİ 325
 TİCARİ İLİŞKİNİN TESPİTİ 327
 TİCARİ DEFTER ZAYİİ – ALACAK 330
 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK – DEFTER KAYITLARI – MENFİ TESPİT 332
 SEVK İRSALİYESİ – MENFİ TESPİT 338
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – I 343
 TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ – II 345
 YEVMİYE VE ENVANTER DEFTERLERİNİN ÇALINMASI – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ 347
 SERBEST MESLEK MAKBUZU – ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ 350
 T.T.K. 64. MADDESİNE GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTER–İ KEBİR İLE ENVANTER DEFTERLERİNİN MEVCUT OLMAMASI İTİRAZIN İPTALİ 353
 MENFİ TESPİT – ÇEK – TİCARİ KAYITLAR 356
 TESPİT – İŞ HUKUKU – TİCARİ DEFTERLER 361
 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – I 364
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – II 368
 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET – III 371
 KOOPERATİF KANUNUNA MUHALEFET 377
Beşinci Bölüm
EKLER
I. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 379
II. TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 391
III. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 393
Kaynakça 401
Kavramlar Dizini 403

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat