İtirazın İptali Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamadaİtirazın İptali(Konu Dizin Listeli)


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
392
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269912
Boyut
16x24
Baskı
299,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- Yüksek Yargı Kararları ile; Genel Bilgiler–Bilgi Notlu Örnekli Açıklamalar
Uygulamadan Örnekler – Dilekçeler – Bilirkişi Raporları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. MEVZUAT – İTİRAZIN İPTALİ – İCRA VE İFLAS KANUNU 19
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI 25
A. Usul ve Yargılama Esasları 25
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 27
2. Harç ve yargılama Gideri 32
3. İtirazın İptali Davalarının Yasal Şartları 33
4. Arabuluculuk 35
5. İtirazın İptali Kararı (Davanın Reddi ya da Kabulü Yönünde Verdiği Karar, Maddi Anlamda Kesin Hüküm) 43
6. İcra İnkar Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı 43
7. İstinaf 45
8. Banka Alacakları 46
9. İtirazın İptali Davalarında Örnek Uyuşmazlık Türleri 48
a. Abonelik Sözleşmesi 48
b. Avukatlık Ücreti 51
c. Trafik – Rücuen Tazminat 53
d. Eser Sözleşmesi 55
e. Adi Ortaklık Sözleşmesi 56
f. Simsarlık Sözleşmesi 58
g. Sebepsiz Zenginleşme 59
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
I. GÖREVLİ MAHKEME İLE İLGİLİ KARARLAR 63
II. YETKİLİ MAHKEME İLE İLGİLİ KARARLAR 79
III. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR 92
IV. USUL VE YARGILAMA ESASLARI İLE İLGİLİ KARARLAR (KONU DİZİN LİSTELİ) 101
1. Fatura 101
2. Boşanma – Fiilen Yaşama – Kurum Alacağı 102
3. Eser Sözleşmesi 103
4. Maddi Hasarlı Kaza 105
5. Alkol – Trafik Kazası 106
6. Sigorta sözleşmesi – Pasif Dava Ehliyeti 107
7. Birleştirme – Karar Verilmemesi 107
8. %20 İcra İnkar Tazminatı İstemi 109
9. Sahte Sigortalılık Bildirimi 111
10. Taşeronunun Borcu 113
11. İhbar Tazminatı 114
12. İş Bedelinin Tahsili 115
13. Davacının, Ticari Defter Kayıtlarının Gerçeğe Aykırı Tutulması 116
14. İşleten Tanımı 118
15. Emtia Bedelinin Tahsili 119
16. Kredi Borcu 120
17. Kesinlik – Miktar 121
18. Kredi Kartı Limitinin Artırılması 121
19. Ret Edilen Miktar – Vekalet Ücret 122
20. Satış 123
21. Genel Kredi Sözleşmesi 123
22. Kredi Kartından Kaynaklanan Borcun Ödenmemesi 124
23. Taşıma İlişkisi 125
24. Mal Teslimi 125
25. İtirazın Bulunması Zorunluluğu 126
26. Zamanaşımına Uğramış Çek 126
27. Alacağın Temliki 127
28. Muris Aleyhine İcra Takibi 127
29. Çek Yaprağı 128
30. Çek 128
31. Sigorta Acentelik Sözleşmesi 129
32. Maaş Hesabı – Bloke 129
33. Vekalet Ücretinin Tahsili 130
34. Haksız Azil 131
35. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 132
36. Bozma Gereğinin Yapılması 132
37. Genel Haciz Yoluyla Takip 132
38. Menfî Tespit ve İstirdat Davaları 133
39. Kefil 134
40. Likit Alacak 135
41. Müteselsil Kefil 135
42. Kredi Borcu – Kat Edilmesi 136
43. Sahtecilik 137
44. Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi 138
45. Kiracı 139
46. Ortak Gider 139
47. Ortak Gider Borcu 140
48. Tacir – Yargı Yeri 141
49. Ecrimisil 141
50. İstirdat 143
51. Müteselsil Kefil 143
52. Araç Kiralama 145
53. Banka Kusuru 145
54. İhtiyati Haciz 146
55. Muaccel Hale Gelen Kredi Borcu – İhtiyati Haciz 146
56. Kefil – İhtiyati Haciz 147
57. Genel Kredi Sözleşmesi – Müteselsil Kefilleri 148
58. Yaklaşık İspat 148
59. Menfi Tespit – Çek 149
60. Kefil 150
61. Kredi Sözleşmeleri 150
62. Şirket Hesabından Kendi Şahsi Hesabına Aktardığı Paraların İadesi 150
63. Kaçak Elektrik 151
64. Temlik Sözleşmesi 152
65. Üye İş Yeri Sözleşmesi 153
66. Kesin Hüküm 154
67. Hayat Sigortası Poliçesi 154
68. Kredi – 10 Yıl 155
69. Alacağın Hesap Edilebilir Olası 155
70. Kefalet Limiti 155
71. Kısmi Ödeme 156
72. Kat İhtarında Borçlulara Tanıdığı Ödeme Süresinin Muacceliyeti 158
73. Depo Etme Sorumluluğu 159
74. Çek İçin Depo İstemi 160
75. Kefil 160
76. Çek Hamiline Ödemekle Sorumlu Olduğu Zorunlu Karşılık Tutarı 160
77. Kredi Kartı Sözleşmesi – Likit ve Belirlenebilir Nitelikte 161
78. Davalının Kefil Sıfatıyla İmzasının Bulunmaması 161
79. Gayri Nakdi Kredilerin Deposuna İlişkin Bir Düzenleme Bulunmaması 162
80. Temerrüt Faizi 162
81. Asıl Borçlu/ Kefil 163
82. Banka Borcu – Ödeme 163
83. Kredi Kartını Şifresiyle Birlikte Kaybetme İddiası 164
84. Banka – Ödeme 165
85. Yetkili İcra Dairesi 165
86. Harici Ödeme –Kabul Edilmemesi 166
87. Eser – Ödeme Belgelerinin İbrazı 167
88. Şikayet 171
89. Rehin 172
90. Takas 172
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA ÖRNEK DİLEKÇELER 177
Kredi Sözleşmesi – İtirazın İptali 177
Kredi Genel Sözleşmesi – Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil 179
İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali – Asıl Borç ve Faize İtiraz 181
Banka – Karşılığı Bulunmayan ve Ödenmeyen Çek ve Senetler 184
Fatura – Hizmet Sözleşmesi 187
Belediye – Taşınmaz Alımı 189
İlamsız İcra – İtirazın İptali 191
Ticari Alış Veriş 192
Araç Satışı 194
Çalınma – Dava Dilekçesi 197
Çek 200
Kira – İtirazın Kaldırılması Dilekçesi 202
Sözleşme – İtirazın Kaldırılması Dilekçesi 204
Senet 206
Tazminat – Takibin İptali – Talep Dilekçesi 207
Temlik Alma – Talep Dilekçesi 209
Delil Dilekçesi 210
İlamsız İcra Takibi – İtirazı İptali – Cavap Dilekçesi 211
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – I 217
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – II 219
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – III 220
Mükerrer EFT – Cevaba Cevap Dilekçesi – I 222
Banka – Cevaba Cevap Dilekçesi (Düplik) – II 224
Adli Yardım Talepli – İflas Erteleme – İstinaf Dilekçesi 229
İstinaf Dilekçesi – Trafik Kazası 231
Eser Sözleşmesi – İstinaf Dilekçesi 234
II. TAKİBE İTİRAZ – İCRA DAİRESİNDE YAPILAN İŞLEM ÖRNEKLERİ 236
Yetkiye İtiraz 236
Elektrik Aboneliği Borcu 237
Asıl ve Fer’i Borçlara İtiraz 238
Telefon Borcu – Yetki İtiraz 239
İlamsız Takip – Borca ve Ferilerine İtiraz 240
Çek Zayii Nedeniyle İtiraz 241
Akdi İlişkiye İtiraz 242
Cari Hesap Bakiyesi 243
Satış Protokolü – İmzaya İtiraz 244
İcra Takibinden Feragat 245
Karar Tensip Tutanağı – I 246
Karar Tensip Tutanağı – II 247
Karar Tensip Tutanağı – III 248
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Ödeme Emri 249
Dördüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Otomatik Geçiş Sistemi, (OGS) Sözleşmesi – İtirazın İptali 251
Tüketici Kredisi Sözleşmesi ile Çek Taahhütnamesi – İtirazın İptali 259
İcra Dosyasındaki Borca, Faiz ve Diğer Tüm Ferilerine İtiraz İncelemesi 262
Genel Nadi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi – Müteselsil Kefil – İtirazın İptali 267
Genel Kredi Sözleşmesi – Sözleşme Kapsamında Davacıya Kullandırılan Krediler ile Kredilerden Kaynaklı Tahsil Edilen Masraf, Ücret, Komisyonlar Hesabı 271
Davacı Banka ile Davalı Borçlu Şirket Arasında İmza Altına Alınan ve Diğer Davalıların Kefaletinin Alındığı Genel Kredi Sözleşmesi – İtirazın İptali 275
Banka Tarafından Davalıya Üye İşyeri Sözleşmesi – Ticari Hizmetler Sözleşmesine İstinaden Pos Cihazı Teslim Edildiği, Davalının Pos Cihazını Sözleşmeye Aykırı Kullanımı 281
Tespit (Banka Zararı, Menfi Tespit) 285
Tespit (Banka Zararı, Menfi Tespit) – Ek Rapor 289
Tespit – (Banka Zararı, Menfi Tespit) – Ön Rapor 291
Banka – Krediler Borcu İtirazın İptali 293
Banka – Asıl Borçlu – Kefil – İtirazın İptali 297
Banka – Menfi Tespit – Hatır Çeki (Kıymetli Evrak) 304
Ek Rapor – Erken Kapama Ücreti ile KKDF Ücretinin Fahiş Olup Olmadığı Konusunda İnceleme 311
Hesap İşlemleri Tespiti 315
Bankası Şubesine Ait Çekin Karşılıksız Çıkması Nedeni ile 5941 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Gereği Karşılıksız Çıkan Çekin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması 321
5941 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Gereği Karşılıksız Çıkan Çekin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması 324
Karşılıksız Çekin İcra ve Takip Masrafı Hesaplaması 327
Karşılıksız Çıkan Çeklerin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması 330
İpoteğin Paraya Çevirme Takibine İlişkin Yapılan İtiraz Nedeni ile Davacı Borçluların Borç Miktarlarının Hesaplanması 334
Dosya Hesabının Yapılması ve İcra Vekalet Ücretinden Stopaj Kesintisi Yapılmayacak Şekilde Hesaplama 339
Bakiye Borç Muhtırası ile İlgili Rapor 342
Dosyada Takip Konusu Aylara İlişkin Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı ile İlgili Rapor 344
Bakiye Borç Muhtırasının İptali 346
Nafaka Hesaplaması – İtirazın İptali 350
Elektrik Kullanımı – Alacak – İtirazın İptali 355
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – I 358
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – II 361
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – III 363
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – IV 366
Kur Farkı – İtirazın İptali 369
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – Ön Rapor 373
Banka Kayıtları – İtirazın İptali – Ön Rapor 374
İtirazın İptali – (Limited Şirket) – Fatura İncelemesi 375
İnşaat Sözleşmesi – İtirazın İptali 378
İtirazın İptali – 04.07.2003 Tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Göre Tahsilât ve Ödemeler 382
İtirazın İptali – Riskli Çeklerin Ödenmemesi 387
Kaynakça 389
Kavram Dizini 391

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat