Anonim Ortaklık Tasfiyesinde Alacaklıların Korunması Gamze Çakı

Anonim Ortaklık Tasfiyesinde Alacaklıların Korunması


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259500
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Tasfiye Hâlinde Anonim Ortaklığın Hukukî Durumu
- Tasfiyenin Yürütülmesi
- Tasfiyede Alacaklılara İlişkin Hukukî Süreç
- Alacaklıların Ek Tasfiye Yolunun İşletilmesiyle Korunması
Alacaklıların Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu Yoluyla Korunması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 19
GİRİŞ
§ 1. KONUNUN SUNULUŞU 23
§ 2. İNCELEME YÖNTEMİ 25
BİRİNCİ BÖLÜM
TASFİYE KAVRAMI, TASFİYE HÂLİNDE ANONİM ORTAKLIĞIN HUKUKÎ DURUMU VE GENEL OLARAK ANONİM ORTAKLIKTA ALACAKLILARI KORUYAN İLKE VE DÜZENLEMELER HAKKINDA
§ 1. TASFİYE KAVRAMI 27
I. Tanım 27
II. Özellikler 28
1. Anonim Ortaklığın Tasfiyesine İlişkin Hükümlerin Emredici Nitelikte Olup Olmadığı Hususu 28
2. Tasfiye Sürecinin Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesinin Ardından Başlıyor Olması 31
A. Genel Olarak 31
B. Anonim Ortaklıklarda Sona Erme Hâlleri 32
a. Genel Olarak 32
b. Genel Sona Erme Sebepleri 32
aa. Sürenin Sona Ermesi 32
bb. İşletme Konusunun Gerçekleşmiş Olması veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesi 33
cc. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmiş Olması 34
dd. Genel Kurul Kararı İle 34
ee. İflâsa Karar Verilmesiyle 35
ff. Kanunlarda Öngörülen Diğer Hâllerde 37
aaa. Genel Olarak 37
bbb. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı Faaliyet ve İşlemlerde Bulunulduğu Gerekçesi ile Bakanlık’ın Fesih Davası Açması 37
ccc. Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Önlemlerin Alınmaması Sonucu Sona Erme 39
ddd. Kuruluşta Kanun Hükümlerine Aykırı Hareket Edilmesi Sebebiyle Fesih Davası Açılması 40
eee. SPK’da Yer Alan Sona Erme Hâlleri 40
aaaa. Halka Açık Anonim Ortaklıklar Açısından 40
bbbb. Sermaye Piyasası Kurumları Açısından 41
fff. Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Sona Erme Hâlleri 42
aaaa. Bankaların Faaliyetlerine İradî Olarak Son Vermesi 42
bbbb. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar ile İlgili Hükümler 43
cccc. TMSF’nin Alacaklarının Tahsiline İlişkin Tasfiye Kararı Alması 43
ggg. Sigortacılık Kanunu’nda Yer Alan Sona Erme Hâlleri 44
hhh. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan Sona Erme Hâlleri 44
c. Özel Hâller 44
aa. Organların Eksikliği 44
bb. Haklı Sebeplerle Fesih 46
aaa. Fesih Davası 46
bbb. Haklı Sebep Kavramı 48
C. Anonim Ortaklıklarda Tasfiyesiz Sona Erme Hâlleri 49
a. Genel Olarak 49
b. Birleşmede 50
c. Bölünmede 51
d. TTK Geçiçi m. 7 Hükmünde Öngörülen Düzenleme 51
D. Sona Ermenin Tescil ve İlânı 53
§2. TASFİYE HÂLİNDE ANONİM ORTAKLIĞIN HUKUKÎ DURUMU 54
I. Tüzel Kişiliğin Devam Ediyor Oluşu 54
1. Genel Olarak 54
2. Sözleşme İlişkilerine Etkisi 55
3. Ticarî Temsilci ve Ticarî Vekillerin Yetkisine Etkisi 55
II. Ortaklık Amacının Tasfiye ile Sınırlanması 57
1. Tasfiye Amacı 57
2. Organların Yetkilerinin Tasfiye Amacı ile Sınırlandırılması 57
3. Amacın Değişmesinin Ticaret Unvanına Etkisi 58
A. “Tasfiye Hâlinde” Ekini Kullanma Zorunluluğu 58
B. Zorunluluğa Aykırılığın Sonuçları 58
III. Tasfiyenin Pay Sahiplerinin Haklarına Etkisi 60
1. Kâr Payı Hakkına Etkisi 60
2. İdarî Haklara Etkisi 60
3. Bağlam Üzerindeki Etkisi 61
IV. Organların Varlığının Devamı 62
1. Genel Kurul 62
A. Genel Olarak 62
B. Tasfiye Sürecine İlişkin Kanunda Özel Olarak Belirtilen Görev ve Yetkileri 63
C. Tasfiyeden Dönme Kararı Alabilmesi 64
D. Esas Sözleşme Değişikliği Yapabilmesi 65
E. Kararlarının Hükümsüzlüğü 66
a. İptal 66
b. Butlan 66
2. Yönetim Kurulu 68
A. Genel Olarak 68
B. Tasfiye Memurlarının Yetkisine Giren Hususlarda Karar Alması Durumunda 69
C. Görev ve Yetkilerinin Kısıtlanması 69
a. Temsil Yetkisi 69
b. Yönetim Yetkisi 71
c. Diğer Görev ve Yetkileri 72
D. Haklarının Kısıtlanması 73
a. Malî Haklarda Kısıtlama 73
b. İdarî Haklarda Kısıtlama ve Borçların Devamı 73
3. Organ Eksikliği Hâlinde Durum 74
A. Genel Olarak 74
B. Genel Kurulun Toplanamaması 74
C. Yönetim Kurulunun Eksikliği 75
V. Halka Açık Ortaklık Statüsüne Etkisi 76
VI. Tasfiye Hâlinde Denetim 77
§ 3. GENEL OLARAK ANONİM ORTAKLIKTA ALACAKLILARI KORUYAN İLKE VE DÜZENLEMELER HAKKINDA 79
I. Genel Olarak 79
II. Emredici Hükümler İlkesi 79
III. Malvarlığının Korunması İlkesi 80
IV. Özel Düzenlemeler 81
V. Tasfiye Hükümlerinde Alacaklıları Korumaya İlişkin Düzenlemeler 82
İKİNCİ BÖLÜM
TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ
§ 1. TTK’YA GÖRE YÜRÜTÜLMESİ 83
I. TASFİYE MEMURLARI 83
1. Genel Olarak 83
2. Atanması 83
A. Yönetim Kurulunun Kanun Gereği Tasfiye Memuru Olarak Atanması 83
B. Esas Sözleşme ile Atanması 84
C. Genel Kurul Kararı ile Atanması 85
a. Nisap 85
b. Esas Sözleşme ile Tasfiye Memuru Belirlenmiş Olmasına Rağmen Genel Kurulun Belirleyip Belirleyemeceği Meselesi 86
c. Esas Sözleşme ile Belirlenen Tasfiye Memurlarının Görevi Kabul Etmemesi Durumunda 86
D. Mahkeme Kararı ile Atanması 87
a. Ortaklığın Sona Ermesine Mahkemenin Karar Verdiği Durumlarda 87
b. Haklı Sebeplerin Varlığı Durumunda Azil ve Başka Tasfiye Memuru Atama Yetkisi 88
c. Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından Hiçbirinin Kanunen Öngörülmüş Niteliklere Sahip Olmaması Durumunda Başka Tasfiye Memuru Atama Yetkisi 88
3. Tasfiye Memuru ile Ortaklık Arasındaki İlişkinin Hukukî Niteliği 89
4. Tescil ve İlân Edilmesi 90
5. Görev Süresi 92
6. Ücreti 93
7. Nitelikleri 94
A. Kanun’da Aranan Nitelikler 94
a. Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından En Az Birinin Türk Vatandaşı Olma ve Yerleşim Yerinin Türkiye’de Bulunma Zorunluluğu 94
b. Tam Ehliyetli Olması 95
B. Esas Sözleşme ile Nitelik Öngörülebilmesi 95
C. Tüzel Kişilerin Tasfiye Memuru Olabilmesi 96
8. Görevinin Sona Ermesi 98
A. Genel Olarak 98
B. Azil Yoluyla Sona Ermesi 99
a. Genel Kurul Tarafından Azledilmesi 99
b. Haklı Sebebin Varlığı Durumunda Mahkeme Tarafından Azledilmesi 100
aa. Genel Olarak 100
bb. Davacı 100
cc. Davalı 101
dd. Haklı Sebep 102
ee. Mahkemenin Yetkisinin Kapsamı 103
ff. Görevli ve Yetkili Mahkeme, Muhakeme Usûlü 104
C. Görev Süresinin Dolması 105
D. İstifa Etmesi 105
E. Diğer Sona Erme Sebepleri 106
9. Temsil Yetkisi 106
A. Kapsamı 106
B. Kanunen Tanınmış Yetkilerin Devredilemez Nitelikte Olması 108
a. Genel Olarak 108
b. Temsil Yetkisinin Sadece Belirli Uygulama İşlemleri İçin Devredilebilmesi 108
C. Tasfiye Amacı Dışında Yaptıkları İşlemlerin Geçerliliği Sorunu 109
D. Çift İmza Kuralının Uygulanması 110
E. Haksız Fiillerden Ortaklığın Sorumlu Tutulması 112
II. TASFİYE İŞLEMLERİ 112
1. Vergi İdarelerine Bildirimde Bulunulması 112
2. İlk Envanter ve Bilânçonun Hazırlanması 113
A. Genel Olarak 113
B. Hazırlanma Esasları ve İçeriği 114
C. Genel Kurul Tarafından Onaylanması 117
3. Alacaklıların Çağrılması 119
4. Ortaklık Aktiflerinin Satılması 120
A. Genel Olarak 120
B. Satış Usûlü 120
C. Önemli Miktardaki Aktiflerin Toptan Satışı 121
5. Diğer Tasfiye İşleri 123
A. Genel Olarak 123
B. Süregelen İşlemlerin Tamamlanması 123
C. Pay Bedellerinin Henüz Ödenmemiş Kısımlarının Tahsil Edilmesi 124
a. Genel Olarak 124
b. Temerrüt Sebebiyle Oluşan Alacakların Talep Edilmesi 126
c. İkincil Yükümlülüklerin Sonlanması 127
D. Borçların Ödenmesi 127
E. Yeni İşlem Yapılması 128
F. Ortaklık Varlığının Borçları Karşılamaya Yetmemesi Durumunda İflâs İçin Mahkemeye Başvurulması 129
G. Tasfiyenin Uzun Sürmesi Durumunda Her Yıl Sonu İçin Finansal Tabloların ve Tasfiye Sonunda Kesin Bilânçonun Düzenlenmesi 130
a. Her Yıl Sonu İçin Finansal Tabloların Düzenlenmesi 130
b. Kesin Bilânçonun Düzenlenmesi 131
H. Tasfiyenin Mümkün Olan En Kısa Sürede Bitirilmesi Gerekliliği 132
İ. Defter Tutulması 132
J. Tasfiye Sürecinde Elde Edilen Bedellerin Bankaya Yatırılması 133
K. Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi 134
6. Tasfiye Sonucu Kalan Tutarın Dağıtılması 135
A. Pay Bedellerinin Geri Verilmesi 135
B. Tasfiye Payının Dağıtılması 137
a. Genel Olarak 137
b. Tasfiye Payı Hakkının Niteliği 138
c. Dağıtımın Sermayenin Geri Verilmesi Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi 139
d. Dağıtım İçin Genel Kurul Kararının Gerekli Olup Olmadığı Hususu 140
e. Dağıtımın Şekli 140
7. Defterlerin Saklanması 141
8. Ortaklığın Ticaret Sicilinden Terkin Edilmesi 143
§ 2. ÖZEL KANUNLARA GÖRE YÜRÜTÜLMESİ 144
I. SPK’da Yer Alan Özel Tasfiye Usûlü: Tedricî Tasfiye 144
1. Genel Olarak 144
2. Tedricî Tasfiye Hâlinde Kanunî Organların Görev ve Yetkilerinin Sona Ermesi 145
3. Tasfiye İşlemlerinin Yapılması 146
A. Tasfiye İşlemlerinde YTM’nin Yetkili Olması 146
B. Tasfiye Bakiyesinin Dağıtılması 147
a. Genel Olarak 147
b. Dağıtım Esasları 147
C. Tasfiyenin Kapatılması 148
II. BankK’da Yer Alan Tasfiyeye İlişkin Hükümler 148
1. Bankaların İradî Tasfiyesi 148
2. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların Tasfiyesi 149
A. Mevduat ve Katılım Bankaları Bakımından 149
B. Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bakımından 150
3. TMSF’nin Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yetkisi Kapsamında Bankaların Tasfiyesi 150
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASFİYEDE ALACAKLILARA İLİŞKİN HUKUKȊ SÜREÇ
§ 1. TASFİYEDE ALACAKLILARIN ÇAĞRILMASI 153
I. Genel Olarak 153
II. Alacaklıların Çağrılması 154
1. Çağrının Yapılacağı Alacaklılar 154
2. Çağrının Şekli 155
3. Çağrının Zamanı 157
4. Çağrının İçeriği 158
A. Zorunlu İçerik 158
B. İhtiyarî İçerik 159
5. Çağrıdan Altı Ay Geçmedikçe Malvarlığının Dağıtımına Başlanamayacağı Hususunda 160
§ 2. ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ 161
I. Alacakların Bildirilmesi 161
1. Bildirilecek Alacaklar 161
2. Bildirimin İçeriği 162
II. Alacakların Ödenmesi 162
1. Ortaklık Borçlarının Malvarlığını Aşması Durumunda Ödeme Yapma Yasağı 162
2. Ödeme Yaparken İzlenecek Sıra 163
3. Muaccel Borçların Ödenmesi 164
4. Bildirimde Bulunmayan Alacaklıların Durumu 165
A. Ortaklık Tarafından Bilinen Alacaklıların Durumu 165
a. Genel Olarak 165
b. Alacaklının Yerleşim Yerinin Bilinmesi Durumunda 166
c. Para Dışında Başka Bir Edimin Depo İşleminin Nasıl Gerçekleştirileceği Hususunda 167
B. Ortaklık Tarafından Bilinmeyen Alacaklıların Durumu 167
a. Alacağın Varlığının Bilindiği Ancak Alacaklının Bilinmediği Durumlar 167
b. Hem Alacağın Hem Alacaklının Bilinmemesi Durumunda 169
5. Hakkında Uyuşmazlık Bulunan Borçların Durumu 169
A. Genel Olarak 169
B. Uygulanabilecek Tedbir Seçeneklerinin Değerlendirilmesi 170
a. Genel Olarak 170
b. Notere Depo Edilmesi 170
c. Teminat Altına Alınması 172
d. Tasfiye Sonucunda Kalan Tutarın Dağıtımının Bu Borçların Ödenmesi Şartına Bağlanması 173
C. Uygulanabilecek Tedbirler Hususunda Tasfiye Memurlarının Takdir Hakkına Sahip Olması 173
6. Vadesi Gelmemiş Borçların Durumu 174
A. Genel Olarak 174
B. Çelişkili Hükümlerin Değerlendirilmesi 175
7. Malvarlığının Dağıtımı Sırasında ve Dağıtımdan Sonra Bildirilen Alacakların Durumu 177
A. Genel Olarak 177
B. Malvarlığının Dağıtımı Sırasında Bildirilen Alacakların Ödenmesi 177
C. Malvarlığının Dağıtımından Sonra Bildirilen Alacakların Durumu 178
8. Vergi Borçlarının Ödenmesi ve Özellikle Tasfiyenin KVK Açısından Etkisi 179
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALACAKLILARIN EK TASFİYE YOLUNUN
İŞLETİLMESİYLE KORUNMASI
§ 1. EK TASFİYE KURUMUNUN GENEL OLARAK TANITILMASI, TİCARET SİCİLİNDEN TERKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU HUSUSUN EK TASFİYE BAKIMINDAN ÖNEMİ 181
I. Genel Olarak 181
II. Anonim Ortaklığın Ticaret Sicilinden Terkin Edilmesinin Hukukî Niteliği 185
1. Genel Olarak 185
2. Ticaret Sicilinden Terkin İşleminin Açıklayıcı Olduğu Görüşü 185
3. Ticaret Sicilinden Terkin İşleminin Kurucu Olduğu Görüşü 186
4. Çift Unsur Öğretisi Görüşü 186
5. Genişletilmiş Çift Unsur Öğretisi Görüşü 187
§ 2. EK TASFİYE YOLUNA BAŞVURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 188
I. Tasfiyenin Tamamlanmış ve Anonim Ortaklığın Ticaret Sicilinden Terkin Edilmiş Olması 188
II. Ek Tasfiye İşlemlerinin Yapılması Zorunluluğunun Oluşması 188
1. Genel Olarak 188
2. Ortaklığın Tasfiye Sürecinde Değerlendirme Dışı Kalan Malvarlığı Unsurlarının Ortaya Çıkmış Olması 189
3. Organlara Karşı Sorumluluk Davası Açılacak Olması 190
4. Ortaklığa Ait Tahsil Edilmemiş Alacakların Söz Konusu Olması 191
5. Anonim Ortaklığın Ödenmemiş Borçlarının Bulunması 192
A. Genel Olarak 192
B. Tasfiyenin Usûlüne Uygun Yürütülmemiş Olması Durumunda 195
a. Genel Olarak 195
b. Haksız Olarak Alınmış Tasfiye Paylarının Geri Verilmesinin Talep Edilmesi 196
aa. Genel Olarak 196
bb. Geri Verilme Talebinin Hukukî Dayanağı 197
aaa. Genel Olarak 197
bbb. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep Edilebileceği Görüşü 197
ccc. TTK m. 512 Hükmüne Göre Talep Edilebileceği Görüşü 198
ddd. Haksız Tasfiye Payının İyi Niyetli veya Kötü Niyetli Alınması Ayrımına Dayanan Görüşler 198
eee. Kanun Boşluğu Bulunduğu ve Hâkim Tarafından Doldurulması Gerektiği Görüşü 199
C. Tasfiyenin Usûlüne Uygun Yürütülmüş Olması Durumunda 200
D. Ortaklığın Borcu İçin Teminat Verilmiş Olması Durumunda 201
6. Devam Eden Bir Dava Sırasında Ortaklığın Ticaret Sicilinden Terkin Edilmesi 202
A. Ortaklığa Karşı Açılmış Davanın Olması 202
B. Ortaklık Tarafından Açılmış Davanın Olması 205
7. Malvarlığı ile İlgili Olmayan Konularda Ek Tasfiye Yoluna Başvurulup Başvurulamayacağı Hususunda 206
III. Başvuru Hakkına Sahip Olunması 207
1. Genel Olarak 207
2. Ek Tasfiye Yoluna Başvurabilecek Kişiler 208
A. Ortaklık Alacaklıları 208
B. Diğer Başvurabilecek Kişiler 209
IV. Korunmaya Değer Hukukî Yararın Bulunması 211
1. Genel Olarak 211
2. Ek Tasfiyenin Menfaatin Korunması İçin Tek Yol Olması Gerekip Gerekmediği Hususunda 212
§ 3. EK TASFİYE DAVASI 213
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme, Yargılama Usûlü 213
II. Davalı Taraf 215
1. Yargıtay’ın Görüşü 215
2. Öğretide İleri Sürülen Görüş 216
III. Yargılama Giderleri 217
1. Genel Olarak 217
2. Yargıtay’ın Görüşü 217
3. Öğretide İleri Sürülen Görüş 218
IV. Ortaklığın Ticaret Siciline Yeniden Tescili 219
§ 4. EK TASFİYE MEMURLARI 219
I. Atanması 219
II. Görevinin Sona Ermesi 221
III. Ortaklıkla Birlikte Ticaret Siciline Tescil Edilmesi 222
IV. Ücreti 223
V. Hak ve Yükümlülükleri 224
VI. Temsil Yetkisinin Kapsamı 224
1. Sınırlanıp Sınırlamayacağı Sorunu 224
2. Çift İmza Kuralı 225
§ 5. EK TASFİYE HÂLİNDE ORTAKLIĞIN HUKUKȊ DURUMU 225
I. Tüzel Kişiliğin Devam Ediyor Oluşu 225
II. Tacir Sıfatının Devam Etmesi 226
III. Organların Varlığının Devamı 227
§ 6. EK TASFİYENİN YÜRÜTÜLMESİ 227
I. Genel Olarak 227
II. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi ve Alacakların Tahsil Edilmesi 228
III. Diğer Tasfiye İşlemleri 229
1. Tasfiyenin Mümkün Olan En Kısa Sürede Tamamlanması Gerekliliği 229
2. Yıllık Finansal Tabloların Düzenlenmesi 229
3. Ortaklık Varlığının Borçları Karşılamaya Yetmemesi Durumunda İflâs İçin Mahkemeye Başvurulması 229
4. Borçların Ödenmesi 229
5. Kesin Bilânçonun Düzenlenmesi 230
IV. Tasfiye Payının Dağıtılması 230
V. Ortaklık Defter ve Belgelerinin Saklanması 230
VI. Ticaret Sicilinden Tekrar Terkin Edilmesi 231
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALACAKLILARIN TASFİYE MEMURLARININ
SORUMLULUĞU YOLUYLA KORUNMASI
§ 1. TASFİYE MEMURLARININ TTK’DA DÜZENLENEN SORUMLULUĞU 233
I. Genel Olarak 233
II. Sorumluluk Hâlleri 233
1. Genel Olarak 233
2. Genel Sorumluluk Hâli (TTK m. 553) 235
A. Genel Olarak 235
B. Sorumluluğun Unsurları 235
a. Kanundan ve Esas Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğün İhlâl Edilmiş Olması 235
b. Kusur 238
aa. Kusur Derecesi 238
bb. Özen Yükümlülüğünün Kapsamı 238
cc. Kusurun İspatı 243
c. Zarar 246
d. Uygun Nedensellik Bağı 246
C. Sorumluluğun Niteliği 247
D. Görev ve Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi 250
E. Kontrol Dışında Kalan Hususlarda Sorumluluğun Bulunmaması 251
3. Özel Sorumluluk Hâlleri 252
A. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 252
B. Taahhüt Edilen Sermaye Ödenmemişken Ödenmiş Gibi Gösterilmesi 253
III. Sorumluluk Davası 253
1. Genel Olarak 253
2. Ortaklık Alacaklılarının ve Pay Sahiplerinin Doğrudan Zararlarının Tazmini İçin Sorumluluk Davası Açılması 254
3. Ortaklığın Zararının Tazmini İçin Sorumluluk Davası Açılması 256
A. Genel Olarak 256
B. Ortaklığın Dava Açma Hakkı 256
C. Pay Sahiplerinin ve Ortaklığın İflâsı Hâlinde Alacaklıların Dava Açma Hakkı 258
a. Dolayısıyla Zarar Kavramı 258
b. Pay Sahiplerinin Dava Açma Hakkı 260
c. İflâs Hâlinde Alacaklıların Dava Açma Hakkı 261
4. Görevli Mahkeme 262
5. Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usûlü 263
IV. Sorumluluğun Sona Ermesi 264
1. İbra Yoluyla 264
A. Genel Olarak 264
B. İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi 267
2. Zamanaşımı Yoluyla 268
§ 2. TASFİYE MEMURLARININ ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN SORUMLULUĞU 269
I. Vergi Hukukundan Kaynaklanan Sorumluluk Hâlleri 269
1. KVK Bakımından 269
2. VUK Bakımından 270
3. AATUHK Bakımından 272
II. SPK’da Öngörülen Düzenlemeler 274
III. BankK’da Öngörülen Düzenlemeler 275
SONUÇ 277
Kaynakça 285
Kavram Dizini 299

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat