Eşya Hukuku - Tapu Sicili - Cilt III (Karton Kapak) Gökhan Antalya

Eşya Hukuku - Tapu Sicili - Cilt III (Karton Kapak)


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
258
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053152125
Boyut
16x24
Baskı
152,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 52 puan kazanacaksınız)
   52

Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

Doç. Dr. Murat TOPUZ

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  V

KISALTMALAR                VII

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

 

 • 11. TAPU SİCİLİNİN ANLAMI, TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ YERİ, TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN ALENİYETİ SAĞLAYAN SİSTEMLER İLE MODERN HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER 1
 1. GENEL AÇIKLAMALAR 1
 2. İNCELEMEDEKİ YERİ 4

III. ZİLYETLİĞİN TAŞINMAZLARDA KAMUYA AÇIKLIK SAĞLAMADA YETERSİZLİĞİ  5

 1. TAŞINMAZLARDA ALENİYETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KAMUYA AÇIKLIKLIĞI SAĞLAYAN SİSTEMLER 7
 2. Tarihi Gelişim 7
 3. Taşınmazlarda Kamuya Açıklık Araçlarına İlişkin Sistemler 9
 4. Kayıt/Tespit Sistemi 9
 5. Genel Açıklamalar 9
 6. Kayıt Sistemini Uygulayan Ülkeler 12
 7. Kıta Avrupası Ülkelerinde 12

aaa. Fransa          12

bbb. İtalya           13

 1. Anglo-Amerikan Ülkelerinde 14

aaa. Deed Kayıt Sistemi   14

bbb. Title Kayıt Sistemi     15

 1. Tasdik Sistemi 17
 2. Tapu Sicili Sistemi 19
 3. Almanya 19
 4. Avusturya 21
 5. TAPU SİCİLİ İLE AYNİ HAK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 22

 

 • 12. TAPU SİCİLİNİN YASAL DÜZENLEMESİ 23
 1. TARİHİ GELİŞİMİ 23
 2. TAPU SİCİLİNİN YASAL KAYNAKLARI 25
 3. Temel Hukuki Kaynak 25
 4. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 25
 5. Tapu Sicil Tüzüğü 26
 6. Diğer Hukuki Kaynaklar 27
 7. Tapu Kanunu 27
 8. Kadastro Kanunu 36
 9. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 37

 

 • 13. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA TAPU SİCİLİ 39
 1. TAPU SİCİLİ KAVRAMI 39
 2. TAPU SİCİLİNİN BAŞLICA FONKSİYONLARI 41
 3. Yapısı İtibariyle Taşınmaz Olan Şeylere Hukuki Olarak Taşınmaz Niteliği Kazandırması 41
 4. Taşınmazlar Üzerindeki Hakları Kamuya Açık Hale Getirmesi 41
 5. Ayni Hakların Kazanılması, Devredilmesi veya Ortadan Kaldırılmasını Sağlama 42

III. TAPU SİCİLİNİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR       42

 1. Genel Olarak 42
 2. Tapu Kütüğü (Ana Kütük) 45
 3. Kat Mülkiyeti Kütüğü 46
 4. Yevmiye Defteri 48
 5. Tapu Planı 50
 6. Resmi Belgeler 50
 7. Yardımcı Siciller 52
 8. Aziller Sicili 52
 9. Düzeltmeler (Tashih) Sicili 53
 10. Kamu Orta Malları Sicili 53
 11. Tapu Envanter Defteri 55

 

 • 14. TAPU SİCİLİNDE GEÇERLİ OLAN TEMEL İLKELER 57
 1. GENEL AÇIKLAMALAR 57
 2. HER TAŞINMAZA AYRI BİR SAYFA AÇILMASI İLKESİ (AYNİLİK İLKESİ) 59

III. TESCİL İLKESİ          59

 1. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 60
 2. Genel Olarak 60
 3. Kazandırma Kavramı ve İşlemler 60
 4. Eşyanın Devri Sistemleri 62
 5. Hukuki İşlemin Sebebi 63
 6. Kazandırmanın Sebebe Bağlılığı 63
 7. İSTEM (BAŞVURU) İLKESİ 66
 8. ALENİYET (KAMUYA AÇIKLIK) İLKESİ 68

VII. TAPUYA GÜVEN (İTİMAT) İLKESİ   75

VIII. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLU OLMASI İLKESİ               86

 1. Genel Açıklamalar 86
 2. Sorumluluğun Niteliği 87
 3. Sorumluluk Koşulları 87
 4. Tapu Sicili Hukuka Aykırı Olarak Tutulmuş Olmalı 87
 5. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Sonucu Bir Zarar Doğmalı 88
 6. Zarar, Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğmuş Olmalı (İlliyet Bağı) 89

 

 • 15. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN TEMEL İŞLEMLER 93
 1. KAYIT 93
 2. Genel Açıklamalar 93
 3. Tapuya Taşınmaz Olarak Kaydedilecek Şeyler 96
 4. Genel Açıklamalar 96
 5. Arazi 103
 6. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 104
 7. Bağımsız ve Sürekli Haklar 105
 8. Kaydın Yapılış Şekli 107
 9. Tapulamanın (Kadastronun) Yapılışı 108
 10. Genel Olarak 108
 11. Kadastronun Amacı ve Yapılışı 111
 12. Kadastronun Amacı 111
 13. Kadastro Bölgesinin ve Çalışma Alanın Belirlenmesi 111
 14. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 111
 15. Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 112
 16. Kadastro Komisyonu 113
 17. Genel Olarak 113
 18. Kadastro Çalışma Alanında Ormanın Bulunması 113
 19. Kadastro Çalışma Alanında Kamu Orta Malı Bulunması 114
 20. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz 114
 21. Genel Olarak 114
 22. Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 115

aaa. Dava Listelerinin Alınması     116

bbb. Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması   116

ccc. Vergi Kayıtlarının Çıkarılması               117

ddd. Zilyetliği Tevsik Edici Vergi Kayıtları   118

eee. Diğer Kuruluşlarca Yaptırılmış Haritaların Alınması        119

 1. Kadastro Tespit Tutanağı ve Tutanağa İtiraz 119

aaa. Kadastro İncelemesi, Tespitler ve Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi     119

bbb. Kat İrtifakına Konu Taşınmazların Tespiti        124

ccc. Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazların Tespiti     124

ddd. Davalı Taşınmazların Sınırlandırma ve Tespiti ile Tutanakların Mahkemeye Devri              125

eee. Kadastro Tutanağının Kontrolü             128

fff. Kadastro Komisyonlarının Görevleri      129

ggg. Kadastro Tespitine İtiraz          130

hhh. Kadastro Komisyonu İncelemesi          132

iii. Kadastro Sonuçlarının İlanı       132

 1. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre 133
 2. Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 136
 3. Kadastro Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 137
 4. Kadastro Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 138
 5. Görev ve Yetki 138
 6. Kadastro Davalarında Yargılama 140
 7. Yargılama Usulü 141
 8. Deliller ve Hâkimin Takdiri 142
 9. Karar ve Kararın Yerine Getirilmesi 142
 10. Kararın Kesinliği 143
 11. Kadastro Uyuşmazlıklarına Uygulacak Maddi Hukuk Kuralları 144
 12. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 144

aaa. Kayıt Sahibi veya Mirasçıları Zilyet Bulunuyorsa            144

bbb. Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından Başkası Zilyet Bulunuyorsa  145

ccc. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Bulunan Kişi Adına Tespiti     147

(1) Kayıt malikinin ölmüş olduğu hallerde   147

(2) Kayıt malikinin gaipliğine karar verildiği hallerde 148

(3) Tapu kaydında yazılı malikin kim olduğunun tespit edilemediği hallerde     148

 1. Haricen Satışın Dikkate Alınamayacağı Durumlar 149
 2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 150
 3. Harici Taksimin Kabul Edilmeyeceği Haller 152
 4. Taksim ve Kısmi İktisap Hali 153
 5. Tarım Arazilerinde 155
 6. Miktar Fazlasının İfrazı 157
 7. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat 157
 8. Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin 157
 9. Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 158
 10. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 159
 11. Ormanın Kadastrosu 160
 12. İhya Edilen Taşınmaz Mallar 161
 13. Hazine Adına Tespit ve Kazandırıcı Zamanaşımı Kazanım Yasağı 162
 14. Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 162
 15. TESCİL 162
 16. Genel Açıklamalar 162
 17. Tescilin Yapılabilmesinin Şartları 165
 18. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunması 165
 19. Tescil Talebinin Yetkili Kişi Tarafından Yapılması 168
 20. Tescilin Gerçekleştirilmesi 171
 21. Tescilin Hükümleri 171
 22. Tescilin Olumsuz Hükmü 171
 23. Tescilin Olumlu Hükmü 173

III. TERKİN        173

 1. Genel Açıklamalar 173
 2. Terkinin Yapılabilmesinin Şartları 174
 3. Terkinin Hükmü 175
 4. ŞERH 176
 5. Genel Açıklamalar 176
 6. Tapu Siciline Şerh Edilebilecek Hususlar 177
 7. Kişisel Haklar 177
 8. Tapuya Şerh Edilebilecek Başlıca Kişisel Haklar 177
 9. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Alıcının Hakkı 179
 10. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı 180
 11. Alım (İştira) Hakkı 180
 12. Geri Alım (Vefa) Hakkı 181
 13. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklar 181
 14. Kiracının Alacak Hakkı 182
 15. Tapuya Şerh Edilebilen Diğer Nispi Haklar 184

aaa. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamalarda, Bağışlayanın Hakkı           184

bbb. Taşınmaz Rehninde Sonraki Sırada Yer Alan Rehinli Alacaklının  Boşalan Dereceye Geçme Hakkı                184

ccc. Paylaşmalı Mal Ayrılığında, Evliliğin İptali veya Boşanma Durumunda, 

Eşit Olarak Paylaşma Konusu Olan Aile Konutunda Kalma Hakkı      184

ddd. Üst Hakkı Sona Erdiğinde, Üst Hakkı Sahibine Ödenmesi 

Kararlaştırılan Bedele İlişkin Anlaşmadan Doğan Haklar       185

 1. Kişisel Hakların Şerhinin Gerçekleştirilmesi 185
 2. Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan veya Yasaklayan Şerh 187
 3. Şerh Edilebilecek Haller 187
 4. Şerhin Yapılması ve Etkisi 189
 5. Geçici Tescil Şerhi 191
 6. Geçici Tescil Şerhi Yapılabilecek Haller 191
 7. Geçici Tescil Şerhinin Yapılması ve Etkisi 193
 8. BEYAN 194
 9. Genel Açıklamalar 194
 10. Beyanlar Sütununa Yazılacak Hususlar 194
 11. Heyelân Bölgesi 194
 12. Kanundan Kaynaklanan Geçit Hakları 195
 13. Toprağın İyileştirilmesi 195
 14. Eklentiler 195
 15. Kurulmaları Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı 196
 16. Vesayet Kararlarının Yazımı 196
 17. Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihinin Yazımı 196
 18. Yararlanan ve Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 196
 19. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili 196
 20. Beyanın Yapılması 197
 21. Beyanın Hukuki Etkisi 198
 22. DÜZELTME 198
 23. Genel Açıklamalar 198
 24. Tapu Sicilini Düzeltme Yöntemleri 199
 25. İstem Üzerine Düzeltme 199
 26. Re’sen Düzeltme 201
 27. Mahkeme Kararı ile Düzeltme 202

TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEM ÖRNEKLERİ 207

KAYNAKÇA       249

KAVRAM DİZİNİ             255

 

 

 

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
3
17,33   
52,00   
4
13,00   
52,00   
5
10,92   
54,60   
6
9,19   
55,12   
7
7,95   
55,64   
8
7,02   
56,16   
9
6,30   
56,68   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
3
17,33   
52,00   
4
13,00   
52,00   
5
10,40   
52,00   
6
8,67   
52,00   
7
7,95   
55,64   
8
7,02   
56,16   
9
6,30   
56,68   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
3
17,33   
52,00   
4
13,00   
52,00   
5
10,92   
54,60   
6
9,19   
55,12   
7
7,95   
55,64   
8
7,02   
56,16   
9
6,30   
56,68   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
3
17,33   
52,00   
4
13,00   
52,00   
5
10,40   
52,00   
6
8,67   
52,00   
7
7,95   
55,64   
8
7,02   
56,16   
9
6,30   
56,68   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
3
17,33   
52,00   
4
13,00   
52,00   
5
10,92   
54,60   
6
9,19   
55,12   
7
7,95   
55,64   
8
7,02   
56,16   
9
6,30   
56,68   
Kapat