Miras Hukuku Gökhan Antalya

Miras Hukuku


Basım Tarihi
2015-10
Sayfa Sayısı
537
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053150749
Boyut
16,5X23,5
Baskı
3Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

Doç. Dr. İpek SAĞLAM

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER XI
GİRİŞ 1
§1. GENEL OLARAK MİRAS HUKUKU 9
I- MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ . 9
A. LİBERAL SİSTEM . 10
1. YASAL MİRASÇILIK SİSTEMİ . 10
2. İRADİ MİRASÇILIK SİSTEMİ 10
B. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN SİSTEMİ . 10
II- MİRAS HUKUKUNUN TANIMI . 11
III- MİRAS HUKUKUNUN KONUSU 12
IV- MİRAS HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ 15
V- MİRAS HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ . 15
VI- MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI . 16
A. YASAL KAYNAKLARI . 17
1. ANAYASA . 17
2. TÜRK MEDENÎ KANUNU . 17
3. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK . 23
4. 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA
ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23
5. TÜRK BORÇLAR KANUNU . 25
6. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU . 25
7. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN . 26
8. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 27
B. MİRASA İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR İÇİNDE TÜRKİYE’NİN
TARAF OLDUĞU ANTLAŞMALAR . 29
C. YARGI KARARLARI VE BİLİMSEL GÖRÜŞLER . 30
1. YARGI KARARLARI 30
2. BİLİMSEL GÖRÜŞLER.32
§2. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 33
I- TEREKE (MİRAS) 33 Miras Hukuku
XII
A. GENEL OLARAK . 33
B. TEREKE İLE MALVARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ . 34
II- MİRAS BIRAKAN . 38
III- MİRAS HAKKI . 39
IV- MİRASÇI 39
V- TEREKE ALACAKLISI, MİRASÇILARIN ALACAKLISI VASİYET ALACAKLISI . 43
A. TEREKE ALACAKLISI 43
B. MİRASÇILARIN ALACAKLISI . 44
C. VASİYET ALACAKLISI . 44
VI- BEKLEME DURUMU VE BEKLENEN HAK 45
A. TARİHİ GELİŞİMİ . 45
1. ZITELMANN' IN GÖRÜŞÜ . 45
2. VON TUHR'UN GÖRÜŞÜ 45
3. DEĞERLENDİRME 45
B. BEKLEME DURUMU 46
1. HAKKIN ÖN KADEMESİ 47
2. HUKUKİ ÖN ETKİ 48
C. BEKLENEN HAK . 48
1. KAVRAM . 48
2. MİRAS HUKUKUNDAKİ BEKLEME DURUMU 49
a. Genel Olarak . 49
b. Mirasın Geçmesinden Önceki Bekleme Durumuna Bağlanan
Hukuki Sonuçlar . 52
VII- MİRASIN GEÇİŞİ . 53
A. KAVRAM . 53
B. MİRASIN GEÇİŞİNE HAKİM OLAN İLKELER . 53
1. KÜLLİ İNTİKAL İLKESİ 53
a) Kavram 53
aa) Hükümleri 54
aaa) Mirasın Geçişi, Ölüm Olgusuyla Birlikte Ölümün
Gerçekleştiği Anda Kanun Gereğince Geçmesi İlkesi 54
bbb) Terekenin Hak Ve Borçlarıyla İntikali İlkesi . 55
ccc) Birden Fazla Mirasçı Arasında Miras Ortaklığının
Oluşması.56
ddd) Mirasçıların Sorumluluğunun Kural Olarak Tereke ile Sınırlı
Olmaması İlkesi ve Birden Fazla Mirasçının Müteselsil
Sorumlu Olması İlkesi56
b) Ölüme Bağlı Tasarruf İlkesi: Cüz'i İntikal58
2. ÖZEL İNTİKAL . 59 İçindekiler
XIII
a. Alacaklıların Korunması İlkesi . 59
aa. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması . 60
b. Mirasbırakanın Alacaklılarının Resmi Tasfiye Düzenleme
Hakkı . 60
c. Ödemeden Aciz Bir Mirasbırakanın Mirasını Reddeden Mirasçının
Mirasbırakanın Alacaklarına Karşı Sorumluluğu . 60
d. Karşılık Alarak Mirastan Feragat Eden Mirasçının Tereke Alacaklısına
Karşı Sorumluluğu 61
3 . TEREKE ALACAKLISININ TEREKEYE İLİŞKİN KORUMA ÖNLEMLERİNİN
ALINMASINI TALEP HAKKI 62
a. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması . 62
b. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklılarının Mirasın Reddinin
İptalini Talep Etmesi . 62
c. Mirasçının Alacaklılarının Tenkis Davası Açması . 63
d. Mirasçılıktan Çıkarılan Mirasçının Alacaklılarının İptal Veya Tenkis
Davası Açması . 64
e. Mirasçının Alacaklılarının Mirasın Paylaşmasına Katılma Hakkı . 64
f.Koruma Tedbirlerini Talep Hakkı 66
g. İptal Davası Açma Hakkı 66
h. Bölünmez Mal Vasiyetinde Vasiyet Alacaklısının Seçimlik Hakkı . 66
ı. Kendisine Alt Vasiyet Borcu Yüklemeden Vasiyet Alacaklısının
Tenkis Talebi 66
i. Geri Verme Borcunun Sınırlandırılması . 66
§3. YASAL MİRASÇILAR 67
I- YASAL MİRAS-İRADİ MİRAS . 67
II- YASAL MİRASÇILAR 67
A. GENEL OLARAK 67
B. DAYANAKLARI . 68
1. KAN HISIMLIĞI BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 68
2. EVLİLİK İLİŞKİSİNDE SÖZLEŞME BAĞINA VE EVLATLIK İLİŞKİSİNDE
MAHKEME KARARINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 68
3. VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK . 69
C. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNA GÖRE . 69
III- KAN HISIMLIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK . 69
A. KAN HISIMLIĞINI BELİRLEYEN SİSTEMLER . 69
1. BİREYSEL SİSTEM 69
2. SINIF SİSTEMİ 69
3. DERECE (ZÜMRE) SİSTEMİ 70 Miras Hukuku
XIV
a. Derece (Zümre) Sisteminin Esasları 70
aa) Kavram 70
b. Derecelerin (Zümrelerin) Belirlenmesi . 72
bb) Birinci Derece (Zümre) 72
bbb) İkinci Derece (Zümre) . 73
bbbb) Üçüncü Derece (Zümre) . 73
4. DERECE (ZÜMRE) SİSTEMİNE HAKİM OLAN TEMEL İLKELER 73
5. KAN HISIMLIĞINA DAYANARAK YASAL MİRASÇI OLAN KİŞİLER 75
a. Birinci Derece (Zümre): Altsoy Derecesi (Zümresi) . 75
b. İkinci Derece (Zümre):Ana Ve Baba Derecesi (Zümresi) . 76
c. Üçüncü Derece (Zümre): Büyük Ana Ve Büyük Baba Derecesi
(Zümresi) . 76
6. KAN HISIMLIĞINA DAYANARAK YASAL MİRASÇI OLAN KİŞİLERE İLİŞKİN
ÖZEL DURUMLAR . 78
a) Soybağı Durumunun Etkisi . 78
aa) eMK.’na Göre Nesep Durumunun Mirasçılığa Etkisi . 78
aaa) Evlilik İçi (Sahih) Kan Hısımlığı . 78
aaaa) Mirasbırakanın Evlilik Dışı (Gayri Sahih) Bir Çocuk Veya
Altsoyu Olması 79
aaab) Mirasçının Evlilik Dışı (Gayri Sahih) Çocuk Olması 79
b) TMK.’na Göre Soybağı Durumunun Mirasçılığa Etkisi 81
7. EVLATLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK 83
a) Genel Olarak . 83
b) Özellikleri 86
aa) Tek Taraflı Olması . 86
bb) Sınırlı Olması . 87
IV- EŞİN YASAL MİRASÇILIĞI . 87
A- EŞİN YASAL MİRASÇILIĞI 87
1. GENEL OLARAK 87
2. MAL REJİMLERİ TASFİYESİ SONUCU EŞİN ALACAĞI İLE EŞİN MİRAS
PAYININ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZLIĞI VE İLİŞKİSİ . 88
3. EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ HUKUKİ OLGULARI. 90
4. EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 95
5. GAİPLİK KARARININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 97
B. EŞİN YASAL MİRAS PAYI 97
V- DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI 102 İçindekiler
XV
§4. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR . 105
I- GENEL OLARAK 105
II- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN KISTASLAR . 107
A. ÖLÜMÜN, HUKUKİ İŞLEMİN HUKUKİ ŞARTI (CON-DITIOIURIS) OLMASI 109
B. LEHİNE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA BULUNULAN KİŞİNİN
MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ ANINDA SAĞ OLMASI . 110
C. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA HER HANGİ BİR ŞEKİLDE
BAĞLANMAMASI . 110
D. MİRASBIRAKANIN YAPTIĞI TASARRUFUN MALVARLIĞINI DEĞİL,
TEREKEYİ ETKİLEMESİ . 111
E. MİRASBIRAKANIN SAĞ OLDUĞU SÜRECE TASARRUFUN
GERÇEKLEŞMEMESİ . 111
F. HAKKIN KAZANILMASINDAKİ ÖZELLİK . 111
G. ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMA İLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ
İLİŞKİ. 111
III- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ 112
A. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN TASARRUF OLMASI 112
B. MİRASBIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI BİR TASARRUFU OLMASI 113
C. TEREKE ÜZERİNDE MADDİ ANLAMDA ETKİ YAPMASI VEYA YETKİ
VERMESİ . 113
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA BULUNAN TARAFIN MİRASBIRAKAN
OLMASI 113
E. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA BULUNMA HAKKININ MİRASBIRAKANA SIKI
SURETTE BAĞLI HAK OLMASI . 114
1. ŞEKLİ ANLAMDA MİRASBIRAKANA SIKI SURETTE BAĞLILIK KURALI
(TEMSİL YASAĞI) 114
2. MADDİ ANLAMDA MİRASBIRAKANA SIKI SURETTE BAĞLILIK KURALI 116
IV- ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 117
A. VASİYETNAME . 118
1) VASİYETNAME ŞEKİLLERİ . 120
a) Resmî Vasiyetname . 120
aa) Resmi Memurun Ve Tanıkların Nitelikleri . 120
bb) Katılma Yasağı . 121
aaa) Olumlu Şartlar . 121
bbb) Olumsuz Şartlar . 121
ccc) Yararlanma Yasağı……………………………………………………………122
ddd) Yaptırımı…………………………………………………………………………122
cc) Düzenleniş Şekilleri……………………………………………………………………….123 Miras Hukuku
XVI
aaa) Okuyarak Ve İmzalayarak Düzenlenen Resmi
Vasiyetname 124
bbb) Okunmaksızın Ve İmzalanmaksızın Düzenlenen Resmi
Vasiyetname . 126
ccc) Karma Resmi Vasiyetname . 128
dd) Saklanması . 129
b) El Yazılı Vasiyetname 129
aa) Genel Olarak 129
bb) Şekil Şartları . 130
aaa. Vasiyetnamenin Başından Sonuna Kadar Vasiyetçinin El
Yazısı İle Yazılması . 130
bbb. Vasiyetnamede Düzenleme Tarihinin Gösterilmesi 132
ccc. Kanuna Göre Vasiyetçinin El Yazısı Vasiyetnamenin
Sonuna İmzasını Da Koyması Ve İmzanın Mutlaka El Yazısı
İle Atılması134
ddd. Bırakma (Tevdii) 135
c) Sözlü Vasiyetname . 136
aa) Son Arzuları Anlatma (TMK. m. 539) . 137
bb) Belgeleme……………………………………………………………………………………137
cc) Hükümden Düşme . 138
5. VASİYETİ TAMAMLAMA VE DEĞİŞTİRME . 138
6. VASİYETNAMEYE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MÜDAHALESİ . 139
7. VASİYETTEN DÖNME . 140
a) Yeni Vasiyetname İle Açıkça Dönme 140
b) Yok Etme İle Dönme 141
c) Yeni Bir Vasiyetname İle Karine Olarak Dönme . 142
d) Sonraki Tasarruflar . 143
e) Vasiyetnamenin Yok Olması. 144
B. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 144
1. GENEL OLARAK 144
2. MİRAS SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ: OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ VE
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ . 145
3. MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 147
a) Miras Sözleşmesinin Şekli 147
b) Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekli 148
aa. Tek Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmesinde.152
aaa. Tarafların İradelerini Birbiri Ardına Açıklamaları 152 İçindekiler
XVII
bbb. Resmi Memurun Mirastan Feragat Sözleşmesini
Düzenlemesi . 153
ccc. Tarafların Mirastan Feragat Sözleşmesini Okuması Ve
Tanıklar Huzurunda Sözleşmeyi İmzalamaları . 153
ddd. Resmi Memurun Tarih Koyarak İmzalaması . 156
eee. Mirasbırakanın, Şahitler Huzurunda, Mirastan Feragat
Sözleşmesini Okuduğunu Ve Onun İradesine Uygun
Olduğunu Beyan Etmesi 156
fff. Şahitlerin Şerh Vermeleri Ve İmzalamaları . 157
bb) İki Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmesinde . 158
cc) Mirastan Feragat Sözleşmesinin Evlenme Sözleşmesiyle
Birlikte Yapılması 159
4. ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 160
5. MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 161
a) Sağlararasında . 161
aa) Miras Sözleşmesini Sona Erdirme Sözleşmesi İle 161
bb) Mirasçılıktan Çıkarma Sebebine Dayanarak Vasiyetnamede
Yer Alan Dönme Beyanı İle . 161
cc) Karşılık Borcunun Yerine Getirilmemesi Sebebine Dayanarak
Sözleşmeden Dönme Yolu İle . 161
dd) Sözleşmede Saklı Tutulan Dönme Yolu İle 162
b) Mirasbırakandan Önce Ölme. 163
c) Evlenmenin Boşanma Veya Butlanla Sona Ermesi . 164
d) Erteleyici Koşula Bağlanmışsa Şartlı Olgunun
Gerçekleşmemesi Veya Bozucu Koşula Bağlanmışsa
Koşullu Olgunun Gerçekleşmesi . 164
e) Miras Sözleşmesinin Mirasbırakanın Sağlığında İptal
Edilmesi . 164
f) Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması . 164
6. MİRAS SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALAR . 164
a) Olumlu Miras Sözleşmesi Durumunda 164
aa) Mirasbırakanın Sözleşmeye Aykırı Düşen Tasarrufları 164
bb) Olumlu Miras Sözleşmesinde Mirasbırakanın Sağlığında
Mallarını Vermesi . 165
b) Mirastan Feragat Durumunda . 165
aa) İradi Nispi Mirastan Feragat Sözleşmesinde . 165
bb) Tenkis . 165
cc) Geri Verme 166 Miras Hukuku
XVIII
§ 5. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA EHLİYET 167
I- GENEL OLARAK 167
II- VASİYETNAME YAPMA EHLİYETİ . 168
A. AYIRT ETME GÜCÜ 168
B- YAŞ 169
III- MİRAS SÖZLEŞMELERİ YAPMA EHLİYETİ 169
A. GENEL OLARAK . 169
B. TEK TARAFLI MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE . 172
1. MİRASBIRAKANIN MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ . 172
a) Tam Ehliyetliler Açısından . 172
b) Sınırlı Ehliyetsizler Açısından 174
2. LEHİNE TASARRUF YAPILANIN VEYA FERAGAT EDENİN FİİL (İŞLEM)
EHLİYETİ . 177
C. İKİ TARAFLI MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMELERİNDE. 179
D. EHLİYETSİZLİĞİN SONUÇLARI 179
1. MİRASBIRAKANIN EHLİYETSİZLİĞİNİN SONUÇLARI 179
2. LEHİNE TASARRUFTA BULUNULANIN VEYA FERAGAT EDENİN
EHLİYETSİZLİĞİNİN SONUÇLARI . 181
§ 6. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 183
I- GENEL OLARAK 183
II- MİRASÇI ATANMASI (MİRASÇI NASBI) 184
III- VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) 186
A. GENEL OLARAK . 186
B. NİTELİĞİ 187
C. KONUSU 189
D.VASİYET ALACAĞININ TARAFLARI 190
1. VASİYET ALACAKLISI . 190
2.VASİYET BORÇLUSU 191
E. TESLİM BORCU 191
F. TEREKE İLE İLGİSİ . 192
IV- KOŞUL (ŞART) VE YÜKLEME (MÜKELLEFİYET) . 192
A. GENEL OLARAK . 192
B. NİTELİĞİ 192
C. KOŞUL VE YÜKLEMELERİN HUKUKA VE AHLAKA AYKIRI OLMAMASI . 195
D. KOŞUL VE YÜKLEMELERİN İMKANSIZ OLMAMASI 196
E. KOŞUL VE YÜKLEMELERİN ANLAMSIZ, FAYDASIZ VE RAHATSIZ ETMEK
AMACIYLA KONULMUŞ OLMAMASI . 196
V- ATAMALI (İKAMELİ) TASARRUFLAR 197 İçindekiler
XIX
A. YEDEK MİRASÇI ATAMA 197
B. ARTMİRASÇI ATAMA . 201
1. ARTMİRASÇININ BELİRLENMESİ 201
2. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ 202
3. GÜVENCE . 203
4. HÜKÜMLERİ . 204
a) Önmirasçı Hakkında 204
b) Artmirasçı Hakkında . 205
VI- MİRASTAN ÇIKARMA (ISKAT) 205
A. GENEL OLARAK 205
B. CEZA OLARAK MİRASTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) 206
1. SEBEPLERİ 206
a) Mirasçı, Mirasbırakana Veya Mirasbırakanın Yakınlarından Birine
Karşı Ağır Bir Suç İşlemişse 206
b) Mirasçı, Mirasbırakana Veya Mirasbırakanın Ailesi Üyelerine Karşı
Aile Hukukundan Doğan Yükümlerini Önemli Ölçüde Yerine
Getirmemişse . 207
2. ÇIKARMA SEBEBİNİN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA YER ALMASI 209
3. HÜKÜMLERİ . 210
4. ÇIKARMA SEBEBİNİ İSPAT YÜKÜ VE ÇIKARMAYA İTİRAZ 210
5. AFFIN ÇIKARMAYA ETKİSİ 212
C. ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ SEBEBİ İLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
(BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE ISKAT) . 212
1. AMACI 212
2. ŞARTLARI . 212
3. SONUÇLARI 214
4. İPTALİ . 215
VII- VAKIF KURMA . 215
VIII- VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ . 217
A. ATANMA VE EHLİYET . 217
B. BİRDEN ÇOK VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ 219
C. NİTELİĞİ . 219
D. GÖREV VE YETKİLERİ . 220
1. GENEL OLARAK 220
2. TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF . 222
E. GÖREVİN SONA ERMESİ 223
F. DENETLENMESİ . 223
IX- MİRAS SÖZLEŞMELERİ . 224
A. GENEL OLARAK . 224 Miras Hukuku
XX
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ 225
1) OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ - MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 225
a) Genel Olarak 225
b) Olumlu Miras Sözleşmesinin İçeriği . 226
2) MİRASÇI ATAMA SÖZLEŞMESİ 226
3) VASİYET SÖZLEŞMESİ . 226
4) ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA MİRAS SÖZLEŞMESİ. 226
5) MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 226
C. BİR TARAFLI VE İKİ TARAFLI MİRAS SÖZLEŞMESİ . 227
1) BİR TARAFLI MİRAS SÖZLEŞMESİ 227
2) İKİ TARAFLI MİRAS SÖZLEŞMESİ . 227
D. KARŞILIKLI (İVAZLI) VE KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) MİRAS SÖZLEŞMESİ 227
1) KARŞILIKLI MİRAS SÖZLEŞMESİ 227
2) KARŞILIKSIZ MİRAS SÖZLEŞMESİ 227
E. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 228
1) KAVRAM. 228
2) MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN TASARRUFLAR VE
BUNLARIN ÖZELLİKLERİ 229
a) Genel Olarak 229
3) MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ . 230
a) Feragat Eden Yönünden . 230
b) Mirasbırakan Yönünden. 231
4) KAPSAMI 231
5) HÜKÜMDEN DÜŞMESİ . 232
6) TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI . 232
§ 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU . 233
I- GENEL OLARAK . 233
II- VASİYETNAMENİN YORUMLANMASI BAKIMINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI
GEREKEN İLKELER 235
A. GEÇERLİ BİR TASARRUFA DAYANMA İLKESİ 236
B. TASARRUFUN METNİNE DAYANMA İLKESİ . 236
C. TASARRUFUN AYAKTA TUTULMASI İLKESİ (FAVOR TESTAMENTI) 237
D. YASAL İNTİKAL ESASLARINA BAĞLILIK İLKESİ 240
III- MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN YORUMLANMASI BAKIMINDAN GÖZÖNÜNDE
TUTULMASI GEREKEN İLKELER . 240
IV- YASAL YORUM KURALLARI . 242 İçindekiler
XXI
§ 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE KESİN GEÇERSİZLİĞİ . 245
I- GENEL OLARAK 245
II- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL SONA ERME SEBEPLERİ
(YASA GEREĞİ KENDİLİĞİNDEN GEÇERSİZLİK) 246
A. TASARRUFTAN YARARLANANIN VASİYETÇİDEN ÖNCE ÖLMESİ VEYA
MİRASTAN YOKSUN OLMASI . 246
B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KAYITLANDIĞI BOZUCU KOŞULUN
MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİ VEYA ERTELEYİCİ
KOŞULUN İMKANSIZLAŞMASI 246
C. EŞ LEHİNE YAPILAN BAĞIŞLAMANIN BOŞANMA İLE GEÇERSİZ HALE
GELMESİ . 247
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ 247
A. EHLİYETSİZLİK 247
B. İRADE SAKATLIĞI . 248
1. YANILMA 249
2. ALDATMA . 250
3. KORKUTMA VEYA ZORLAMA 251
C. HUKUKA VE AHLAKA AYKIRILIK………………………………………………….……………251
D. ŞEKİL EKSİKLİĞİ (NOKSANI) . 254
IV. İPTAL DAVASI . 254
A. GENEL OLARAK 254
B. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA İLERİ SÜRÜLME . 255
C. DAVANIN TARAFLARI. 256
D. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 257
E. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME . 258
F. SONUÇLARI 258
V- KESİN GEÇERSİZLİK . 259
A. GENEL OLARAK 259
B. İRADE BEYANI OLARAK ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 260
1. FİİL İRADESİNİN EKSİKLİĞİ . 260
2. İŞLEM (VEYA YÜRÜRLÜK) İRADESİNİN EKSİKLİĞİ . 260
3. TASARRUF İRADESİNİN EKSİKLİĞİ . 261
4. KESİN GEÇERSİZLİK . 261
§ 9. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF SERBESTLİĞİ VE SINIRLARI 263
I- GENEL OLARAK 263
II- TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM . 264
A. KAPSAMI . 264
B. SAKLI PAY 264 Miras Hukuku
XXII
1. GENEL OLARAK . 264
2. SAKLI PAY MİRASÇISININ BELİRLENMESİ: YASAL MİRAS PAYININ
HAREKET NOKTASI OLMASI . 266
C. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI 267
1. EMK.’NA GÖRE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI . 267
a) Yasal Mirasçıların Saklı Payları Ve Saklı Pay Oranları 267
b) İndirilmiş Saklı Paylar 268
2. TMK.’NA GÖRE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI 268
A. ALTSOYU . 268
B. ANA VE BABA 269
C. SAĞ KALAN EŞ . 269
III- TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI 271
A. TASARRUF NİSABI . 271
B. DEĞERLENDİRME ANI . 272
C. AKTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . 272
D. ÇIKARILACAK DEĞERLER . 273
1. MİRASBIRAKANIN BORÇLARI 273
2. MİRASBIRAKANIN CENAZE GİDERLERİ . 274
3. TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ, YAZILIM GİDERLERİ VE DİĞER MİRASIN
GEÇİŞ MASRAFLARI 274
4. MİRASBIRAKAN İLE BİRLİKTE YAŞAYAN VE ONUN TARAFINDAN BAKILAN
KİMSELERİN ÜÇ AYLIK BAKIM VE GEÇİM GİDERLERİ . 274
E. EKLENECEK DEĞERLER 275
1. ÖLÜME BAĞLI OLMAYAN KAZANDIRMALAR 275
a) Genel Olarak . 275
b) TMK. m. 565’te Belirtilen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar. 276
aa) Denkleştirme (İade)Ye Tabi Olması Gerektiği Halde
Denkleştirme (İade) Dışı Kalan Kazandırmalar 277
bb) Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Maksadıyla
Yapılan Kazandırmalar . 278
cc) Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak
Yaptığı Bağışlamalar Ve Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde, Âdet
Üzere Verilen (Mutat) Hediyeler Dışında Üçüncü Kişilere
Yapmış Olduğu Bağışlamalar . 279
dd) Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla
Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar 281
2. SİGORTA ALACAKLARI 282
3. EKLENECEK DİĞER DEĞERLER (DENKLEŞTİRME (İADE)YE TABİ
KAZANDIRMALAR) 283 İçindekiler
XXIII
IV- MİRASTAN YOKSUNLUK, MİRASTAN ÇIKARMA, FERAGAT VE REDDİN
TASARRUF NİSABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 283
A. MİRASTAN ÇIKARMANIN TASARRUF NİSABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . 283
B. MİRASTAN FERAGATİN TASARRUF NİSABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 285
1. GENEL OLARAK . 285
2. İVAZLI (KARŞILIKLI) MİRASTAN FERAGAT HALİNDE . 286
3. İVAZSIZ (KARŞILIKSIZ) MİRASTAN FERAGAT HALİNDE . 287
C. REDDİN TASARRUF NİSABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . 289
D. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TASARRUF NİSABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . 289
E. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINI SONA ERDİREN SEBEPLERİN
MİRASBIRAKANIN TASARRUF NİSABINA ETKİSİ 290
V- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ (TENKİS DAVASI) . 291
A. TENKİS DAVASININ NİTELİĞİ 291
B. TENKİS DAVASININ TARAFLARI 292
C. TENKİS DAVASININ KOŞULLARI 293
1. GENEL OLARAK . 293
2. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR . 294
D. MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI . 294
E. TENKİS DAVASININ HÜKÜMLERİ 295
1. GENEL OLARAK . 295
2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE . 295
3. SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDAN TENKİSE TÂBİ KAZANDIRMALAR . 300
a) Genel Olarak 300
b) Geri Verme Borcu 301
4. HAYAT SİGORTALARINDA . 302
5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN. 302
6. ARTMİRASÇI BAKIMINDAN . 302
7. MİRASÇI ATAMADA 303
8. KARŞILIKLI (İVAZLI) MİRAS SÖZLEŞMESİNDE . 303
9. KARŞILIKLI (İVAZLI) MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDE 303
F. TENKİSTE SIRA 303
G. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME . 305
H. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE . 305
VI- MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİNDE TENKİS 306
VII- MİRAS BIRAKANIN (MURİS) MUVAZAASI 306
§ 10. MİRASIN AÇILMASI . 313
I- MİRASIN AÇAN HUKUKİ OLGU: KİŞİNİN ÖLÜMÜ 313
II- DEĞERLENDİRME ANI . 314 Miras Hukuku
XXIV
§ 11. MİRASIN GEÇMESİNİN ŞARTLARI. 317
I- GENEL OLARAK . 317
II- MİRASA EHLİYET 317
A. HAK EHLİYETİ 317
B. MİRASTAN YOKSUNLUK (MAHRUMİYET) 318
1. GENEL OLARAK . 318
2. SEBEPLERİ. 318
a) Genel Mirastan Yoksunluk Sebepleri 318
aa) Mirasbırakanı Kasten Ve Hukuka Aykırı Olarak Sürekli
Şekilde Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak Duruma
Getirenler . 319
bb) Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını Veya
Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Aldatma, Zorlama Veya
Korkutma Yoluyla Sağlayanlar Ve Engelleyenler . 319
cc) Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda
Ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu Kasten Ve Hukuka
Aykırı Olarak Ortadan Kaldıranlar Veya Bozanlar . 320
b) Özel Yoksunluk Sebebi…………………………………………………………………………320
3. SONUÇLARI 321
a) Mirasçılık Sıfatına Etkisi…………………………………………………………………321
b) Altsoya Etkisi…………………………………………………………………………………321
4. MİRASBIRAKANIN AFFI . 321
C . SAĞ OLMAK 322
1. MİRASÇI OLARAK 322
2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK . 323
3. CENİN . 323
4. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUK 323
5. TÜZEL KİŞİ . 323
D. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDEKİ SONUÇLARI . 323
1. GENEL OLARAK . 323
2. GAİBİN MİRASI . 324
3. GAİBE DÜŞEN MİRAS 324
4. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI 325
5. HAZİNENİN İSTEMİ . 325
§ 12. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI . 327
I- KORUMA ÖNLEMLERİ . 327
1. GENEL OLARAK . 327
A. TEREKE İLE İLGİLİ KORUMA TEDBİRLERİ 328 İçindekiler
XXV
1. DEFTER TUTMA VE MÜHÜRLEME . 329
2. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 333
a) Genel Olarak 333
b) Tereke Resmi Yöneticisi 334
aa) Atanması 334
bb) Niteliği . 336
cc) Görev, Temsil Ve Sorumluluk . 337
dd) Denetlenmesi 338
c) Mirasçıların Belirlenmesine Yönelik İlân . 338
B. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER 339
1. TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (GÖREVİ) . 339
2. ALINACAK ÖNLEMLER. 340
a) Vasiyetnamenin Açılması 340
b) Tebliğ . 342
C. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TESLİMİ, SAKLANMASI VE AÇILMASI 343
D. MİRASÇILIK BELGESİ 345
1. GENEL OLARAK . 345
2. ATANMIŞ MİRASÇININ VEYA VASİYET ALACAKLISININ MİRASÇILIK
BELGESİ TALEBİ 353
§ 13. MİRASIN KAZANILMASI . 355
I- MİRASÇILAR TARAFINDAN . 355
II- VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN . 356
A. KİŞİSEL İSTEM HAKKI 356
B. ÖZEL DURUMLAR . 356
C. ALACAKLILARIN DURUMU 357
1. MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARI . 357
2. MİRASÇININ KİŞİSEL ALACAĞI . 357
D. TENKİS VE GERİ İSTEME . 358
E. ZAMANAŞIMI . 358
§ 14. RET 359
I- GENEL OLARAK 359
II- RET BEYANI . 360
III- REDDİN ŞEKLİ . 362
IV- RET ÇEŞİTLERİ 363
A. GERÇEK RET . 363
B. KARİNESEL RET . 363
V- RET SÜRESİ . 365 Miras Hukuku
XXVI
A. GENEL OLARAK 365
B. TEREKENİN YAZIMINDA . 366
C. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASINDA . 366
D. RET SÜRESİNİN UZATILMASI VE YENİ SÜRE TANINMASI 367
E. RET HAKKININ GEÇMESİ . 367
F. RET HAKKININ DÜŞMESİ (MİRASIN KABULÜ) 368
1. KABUL BEYANI . 368
2. RET SÜRESİNİN GEÇMESİYLE (SUSMA İLE) KABUL . 368
3. İRADEYİ GÖSTEREN DAVRANIŞLARLA KABUL 369
VI- REDDİN HUKUKİ SONUÇLARI 370
A. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET 370
1. YASAL MİRASÇININ REDDİ . 370
2. ATANMIŞ MİRASÇININ REDDİ 371
B. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN RET 371
1. GENEL OLARAK 371
2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ . 372
VII- VASİYETİN REDDİ . 372
VIII- REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI . 373
A. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI . 373
B. RET HALİNDE SORUMLULUK 373
§ 15. RESMİ DEFTER TUTMA 375
I- GENEL OLARAK . 375
II- KOŞULLARI . 375
III- USUL . 376
A. İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI . 376
B. DEFTER TUTMA MASRAFLARI 377
C. DEFTERE GEÇİRME . 377
D. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME . 378
IV- DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU 378
A. YÖNETİM 378
B. İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI 378
V- DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ 379
VI- DEFTER TUTMANIN SONUÇLARI . 379
A. BEYANA ÇAĞRI . 379
B. BEYAN 379
1. DEFTERE YAZILANLARDAN SORUMLULUK . 380
2. DEFTERE YAZILMAYANLARDAN SORUMLULUK . 380
3. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK 381 İçindekiler
XXVII
C. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ 381
§ 16. RESMÎ TASFİYE 383
I- GENEL OLARAK 383
II- KOŞULLARI 384
A. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE 385
B. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE 386
C. VASİYET ALACAKLILARININ TALEBİYLE . 387
III- KARARI . 388
IV- KAPSAMI 388
V- USUL . 388
A. YÖNETİM 388
B. TASFİYE 391
1. TASFİYEYE BAŞLANMASI 391
2. TASFİYE MEMURUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 392
3. TASFİYE ŞEKİLLERİ 396
a) Olağan Usul İle Tasfiye . 396
b) Özel İhtiyari Artırma Usulü 397
c) Açık Artırmayla Satış Usulü 397
d) Pazarlıkla Satış Usulü . 398
e) İflâs Usulü İle Tasfiye 398
4. TASFİYENİN TAMAMLANMASI 399
5. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASI 399
§ 17. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU: MİRAS ORTAKLIĞI 401
I- MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞLANGICI 401
II- MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİĞİ 401
A. KANUNDAN DOĞMASI . 401
B. GEÇİCİ OLMASI . 401
III- MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ . 402
A. TEREKE ÜZERİNDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ 402
B. ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 402
C. TEREKE MALLARINDA TASARRUF VE YÖNETİM 402
1. KURAL . 402
2. İSTİSNALAR 405
a) Bir ve ya Birkaç Mirasçının Dava Açması……………………………………………405
aa) Acele Hallerde……………………………………………………………………………….405
bb) Diğer Hallerde………………………………………………….………………………….405 Miras Hukuku
XXVIII
bba. Mirasçıların Tümünün Davaya Davacı Veya Davalı Sıfatıyla
Dahil Olması . 406
bbb. Mirasçılardan Birinin Veya Bir Kaçının Bir Haktan
Vazgeçmesi 406
bbc. Tespit Davası . 406
b) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Dava Açması…………………………406
c) Resmi Tasfiye Memurunun Dava Açması………………………………………….406
d) Miras Ortaklığına Temsilcisi Atanması 407
aa) İradi Olarak Temsilci Atanması 407
bb) Mahkeme Kararıyla Temsilci Atanması . 407
aaa. Genel Olarak 407
bbbb. Olumsuz Şartlar . 408
bbbc. Temsilcinin Yetkisi . 408
ddd. Temsilcinin Denetlenmesi . 408
eee. Temsil Giderleri . 408
D. MİRASÇILARIN HAKLARININ KORUNMASI 408
E. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 409
F. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKLARI 409
IV- MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ 410
§ 18. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 411
I- GENEL OLARAK 411
II- ÖZELLİKLERİ . 412
III- TARAFLARI 414
A. DAVACI 414
B. DAVALI 416
IV- KOŞULLARI 416
V- İSPAT YÜKÜ 417
A. DAVACININ İSPAT YÜKÜ 417
B. DAVALININ İSPAT YÜKÜ. 417
VI- HÜKÜMLERİ 418
VII- ZAMANAŞIMI . 418
§ 19. MİRAS PAYININ DEVRİ. 419
I- GENEL OLARAK 419
II- MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME 419
A. MİRASÇI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA 419
B. MİRASÇILAR ARASINDA . 421 İçindekiler
XXIX
1. GENEL OLARAK 421
2. ŞEKLİ 423
III- MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS PAYININ DEVRİ 423
A. GENEL OLARAK 423
B. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS PAYI DEVRİ SÖZLEŞMESİ . 424
1. KAVRAM 424
2. ŞEKLİ 424
C. MİRASBIRAKANIN KATILMASI VEYA ONAYI . 425
1. KAVRAM 425
2. YAPILMA ANI . 426
3. ŞEKLİ 427
IV- DEVREDEN MİRASÇININ ALACAKLILARA KARŞI SORUMLULUĞU 427
V- ZAMANAŞIMI . 427
§ 20. PAYLAŞMA (TAKSİM). 429
I- PAYLAŞMA (TAKSİM) TALEBİ . 429
A. GENEL OLARAK 429
B. ERTELENMESİ 430
1. KANUN GEREĞİ (CENİN NEDENİYLE) 430
2. HAKİM KARARIYLA (TEREKENİN DEĞERİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE) 430
3. SÖZLEŞME İLE 430
a) Mirasçıların İradesiyle430
b) Mirasbırakanın Ölüme Bağlı İrade Beyanıyla . 431
II- PAYLAŞIM (TAKSİM) DAVASI 432
A. HUKUKİ NİTELİĞİ . 432
B. TARAFLARI . 432
C. KONUSU 434
D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 434
E. SÜRE 434
III- PAYLAŞIM (TAKSİM) KURALLARI . 434
A. GENEL OLARAK 434
B. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ (TAMAMLAYICI HUKUK KURALI NİTELİĞİNDE
OLMASI) 435
1. MİRASÇILARIN TASARRUFU . 435
2. MİRASBIRAKANIN TASARRUFU 435
C. EŞİTLİK İLKESİ (MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ) 436
D. DÜRÜSTLÜK KURALI İLKESİ (MİRASÇILARIN BİLGİ VERME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ) . 437
E. TEREKE BORÇLARININ GÜVENCEYE BAĞLANMASI İLKESİ 438 Miras Hukuku
XXX
F. ALACAKLILARIN KORUNMASI İLKESİ (PAYLAŞMAYA KAYYIMIN
KATILMASI) . 438
G. AYNİ İKAME İLKESİ 438
IV- PAYLAŞIMIN (TAKSİMİN) GERÇEKLEŞMESİ . 438
A. PAYLARIN OLUŞTURULMASI . 438
B. PAYLARIN ÖZGÜLENMESİ (TAHSİSİ) 440
C. ÖZEL DURUMLAR 440
1. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI 440
2. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA . 440
3. AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA 440
4. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ . 441
D. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI 443
E. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI 443
F. TAŞINMAZLAR . 443
1. BÖLÜNME 443
2. ÖZGÜLENME 443
G. TARIMSAL İŞLETMELER . 444
V- PAYLAŞMANIN (TAKSİMİNİN) SONA ERMESİ VE HÜKÜMLERİ 444
1. GENEL OLARAK 444
A. ELDEN PAYLAŞMA . 445
B. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ 446
1. GENEL OLARAK 446
2. ŞEKLİ 448
3. GEÇERSİZLİĞİ . 448
C. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU (GARANTİ BORCU) . 448
D. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 449
1. MÜTESELSİL SORUMLULUK . 449
2. MİRASÇILARA RÜCU 450
§ 21. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) . 451
I- GENEL OLARAK 451
II- ÖZELLİKLERİ 451
III- TARAFLARI . 452
A. DENKLEŞTİRME (İADE) BORÇLUSU 452
1. GENEL OLARAK 452
2. ALT SOYUN DENKLEŞTİRME (İADE) YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(YASAL DENKLEŞTİRME ) . 453
3. ALT SOY DIŞINDAKİ YASAL MİRASÇILARIN DENKLEŞTİRME (İADE)
YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İRADİ DENKLEŞTİRME) . 453 İçindekiler
XXXI
B. DENKLEŞTİRME (İADE) ALACAKLISI 454
IV- KONUSU 455
A. DENKLEŞTİRME (İADE)YE TABİ KAZANDIRMALAR . 455
1. GENEL OLARAK 455
2. YASAL DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR 456
a) Çeyiz 456
b) Kuruluş Sermayesi Verme . 456
c) Malvarlığını Devretmek . 457
d) Borçtan Kurtarmak (İbra) 457
e) Diğer Benzeri Kazandırmalar . 457
B. DENKLEŞTİRME (İADE) DIŞI KAZANDIRMALAR 457
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM MASRAFLARI 457
2. OLAĞAN HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ 457
3. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR 458
V- DENKLEŞTİRME KONUSUNDA MİRASBIRAKANIN İRADESİ . 458
A. HUKUKİ NİTELİĞİ . 458
B. ŞEKLİ 459
VI- DENKLEŞTİRME (İADE) ŞEKLİ . 459
A. GERİ VERME VEYA MAHSUP 459
B. DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI 459
VII- DENKLEŞTİRME (İADE) DEĞERİ 460
VII- MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) İLE TENKİSİN KARŞILAŞTIRILMASI 461
KAYNAKÇA . 463
KAVRAM DİZİNİ 529

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat