Dolandırıcılık Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçları Göksel Aslan

Örneklerle UygulamadaDolandırıcılık Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçları


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
455
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269806
Boyut
13,5x19,5
Baskı
187,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 87 puan kazanacaksınız)
   87

Konu Başlıkları
- Dolandırıcılık Suçu
- Hırsızlık
- Mala Zarar Verme Suçu
Kişisel Cezasızlık Nedenleri Ve Cezadan İndirim Yapılmasını Gerektiren Kişisel Nedenler
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Birinci Bölüm
DOLANDIRICILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK 17
II. SUÇUN UNSURLARI 18
A. Suçun Maddi Unsurları 18
1. Fail ve Mağdur 18
2. Suçun Maddi Konusu 19
3. Fiil 20
B. Suçun Manevi Unsuru 43
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 46
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 47
A. Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi 47
B. Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 51
C. Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 55
D. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 57
E. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi 62
F. Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 68
G. Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi 80
H. Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi 83
İ. Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 89
J. Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla 94
K. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla 99
I. Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle 105
M. Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak Dolandırıcılık 108
N. Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte veya Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Dolandırıcılık 112
O. Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi Yoluyla Dolandırıcılık 112
Ö. Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 113
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 115
A. Teşebbüs 115
B. İştirak 120
C. İçtima 124
V. MUHAKEME 137
A. Soruşturma Evresi 137
B. Görev ve Yetki 152
C. Karar 153
D. Yasa Yolları 158
E. Zamanaşımı 160
VI. ETKİN PİŞMANLIK 161
HÜKÜM ÖRNEKLERİ 193
ÖRNEK İÇTİHATLAR 201
İkinci Bölüm
HIRSIZLIK
I. GENEL OLARAK 235
II. SUÇUN UNSURLARI 237
A. Suçun Maddi Unsurları 237
1. Fail ve Mağdur 237
2. Suçun Maddi Konusu 237
a. Mal Kavramı 237
b. Taşınır Mal Kavramı 239
c. Taşınır Malın Başkasına Ait Olması 239
3. Fiil 240
B. Suçun Manevi Unsuru 242
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 243
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 244
A. Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenen Hırsızlık Suçu 244
B. Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunun İşlenmesi 253
C. Suçun Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi 259
D. Suçun, Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi 261
E. TCK m. 142/2’de Düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler 266
1. Suçun, Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m. 142/2–a) 266
2. Suçun, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m. 142/2–b) 270
3. Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenen Hırsızlık (TCK m. 142/2–c) 273
4. Suçun Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2–d) 274
5. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık (TCK m. 142/2–e) 277
6. Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmî Sıfat Takınarak İşlenen Hırsızlık (TCK m. 142/2/–f) 280
7. Suçun Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında İşlenmesi 282
8. Suçunun, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi 285
a. Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık 287
b. Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 288
9. Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde Hırsızlık 293
F. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 296
G. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 299
1. Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde Hırsızlık 299
2. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Hırsızlık 301
3. Malın Değerinin Azlığı 304
4. Kullanma Hırsızlığı 308
5. Zorunluluk Hâli 312
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 315
A. Teşebbüs 315
B. İştirak 321
C. İçtima 322
V. MUHAKEME 330
A. Soruşturma Evresi 330
B. Görev ve Yetki 348
C. Karar 349
D. Yasa Yolları 350
E. Zamanaşımı 352
HÜKÜM ÖRNEKLERİ 354
ÖRNEK İÇTİHATLAR 361
Üçüncü Bölüm
MALA ZARAR VERME SUÇU
I. GENEL OLARAK 375
II. SUÇUN UNSURLARI 376
A. Suçun Maddi Unsurları 376
1. Fail ve Mağdur 376
2. Suçun Maddi Konusu 379
3. Fiil 379
B. Suçun Manevi Unsuru 380
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 383
D. Başkasının Hayvanına Zarar Verme 385
III. MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 388
A. Genel Olarak 388
B. Suçun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait, Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi 388
C. Suçun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya veya Tesis Hakkında İşlenmesi 393
D. Suçun Devlet Ormanı Statüsündeki Yerler Hariç, Nerede Olursa Olsun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi 394
E. Suçun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi 396
F. Suçun Grev veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin veya İşçilerin veya İşveren veya İşçi Sendika veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu veya Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında İşlenmesi 397
G. Suçun Siyasî Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu veya Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında İşlenmesi 399
H. Suçun Sona Ermiş Olsa Bile, Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi 401
I. Türk Ceza Kanunu’nun 152/2. Maddesinde Sayılan Nitelikli Haller 404
1. Suçun Yakarak, Yakıcı veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi 404
2. Suçun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 407
3. Suçun Radyasyona Maruz Bırakarak, Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi 408
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 152/3. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Hal 408
5. Suçun Terör Amacıyla İşlenmiş Olması Halinde Kabul Edilmiş Nitelikli Hal 408
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 409
A. Teşebbüs 409
B. İştirak 410
C. İçtima 410
V. MUHAKEME 415
A. Soruşturma Evresi 415
B. Görev ve Yetki 423
C. Karar 423
D. Yasa Yolları 426
E. Zamanaşımı 427
HÜKÜM ÖRNEKLERİ 429
ÖRNEK İÇTİHATLAR 438
Dördüncü Bölüm
KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN
KİŞİSEL NEDENLER
I. KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ 441
A. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına Olarak İşlenmesi 445
B. Üstsoy veya Altsoyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın, Zararına Olarak İşlenmesi 445
C. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Birinin, Zararına Olarak İşlenmesi 447
II. CEZADAN İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN KİŞİSEL NEDENLER 448
Kaynakça 451
Kavram Dizini 453
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
43,50   
87,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
87,00   
87,00   
2
   
   
Kapat