İflas Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımınd

İflas Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
508
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050505368
Boyut
16x24
Baskı
1125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR27

GİRİŞ29

A-KONUNUN TAKDİMİ VE PROBLEMLERİN TESPİTİ

B-İNCELEME PLANI VE BÖLÜMLER HAKKINDA
KISA BİR DEĞERLENDİRME

BİRİNCİ BÖLÜM

KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,
İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, KONKORDATO MÜHLETİ
KARARI VERİLMESİ VE MÜHLETİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

§ 1-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ,
İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

A-KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ

I-Konkordato Kavramı ve Konkordatonun Hukuki Niteliği

II-Konkordatonun Türleri

B-KONKORDATONUN İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE
AMAÇ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

I-Konkordatonun Amacı

II-İflâsın Ertelenmesi Kurumunun Konkordatodan
Amaç Bakımından Farklı Oluşu

III-Konkordato Organlarının Yeni Konkordato Düzenlemelerindeki Amaç Değişikliğine
Uyum Sağlaması Gerekliliği

§ 2-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ

A-GENEL OLARAK MÜHLET KAVRAMI

B-KONKORDATO MÜHLETİ KARARI VERİLMESİ

I-Geçici Mühlet

1-Genel Olarak

2-Geçici Mühlet Kararının Verilmesi

3-Ön Proje Kavramının Değerlendirilmesi

a-Ön Projenin Ödeme Planı İçermesi Zorunluluğu
b-Ön Projenin Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
Sorunu

4-Geçici Mühlet Kararının Sonuçları

a-Geçici Mühletin Kesin Mühletin Sonuçlarını
Doğurması
b-Geçici Mühletin İlânı
c-Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin
Gerekli Tedbirlerin Alınması
d-Geçici Komiser Atanması
e-Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve
Fer’i Müdahalenin Mümkün Olmaması
f-Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi veya Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması

II-Kesin Mühlet

1-Genel Olarak

2-Kesin Mühletin Verilmesi

3-Kesin Mühletin Sonuçları

a-Konkordato Komiserinin Atanması
b-Alacaklılar Kurulunun Oluşması
c-Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları
d-Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
aa-Genel Olarak
bb-Takipler Üzerindeki Etkisi
cc-İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizlerin
Uygulanması Üzerine Etkisi
dd-Faiz Üzerindeki Etkisi
ee-Takas Üzerindeki Etkisi
ff-Hacizli Mallar Üzerindeki Etkisi
gg-Müstakbel Alacakların Devri Üzerindeki
Etkisi
ğğ-Konusu Para Olmayan Alacaklar Üzerindeki
Etkisi
e-Kesin Mühletinin Sözleşmeler Bakımından
Sonuçları

§ 3-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

A-GENEL OLARAK TASARRUF YETKİSİNİN
KISITLANMASI KAVRAMI

B-KONKORDATO MÜHLETİNİN BORÇLUNUN
TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ

I-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasakları

1-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının
Niteliği

2-Kanun Tarafından Getirilen Tasarruf Yasaklarının
Kapsamı

3-Tasarruf Yasaklarına Aykırılığın Sonuçları

a-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonucu
b-Tasarruf Yasağının Başlangıç Anı

II-Mahkeme Tarafından Takdir Edilebilecek
Tasarruf Sınırlamaları

1-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine
Devam Etmesi

a-Borçlunun Komiserin Nezareti Altında İşlerine
Devam Etmesinin Tasarruf Yetkisi Üzerindeki
Anlamı
b- Komiserin Nezareti Altında Yapılan
Tasarruf İşlemlerinin Hükmü

2-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi

a-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi Kavramı
b-Borçlunun Bazı İşlemleri Komiserin İzniyle
Yapabilmesi Yasağına Aykırılığın Sonuçları

3-Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi

a-Komiserin İşletmenin Faaliyetini
Devam Ettirmesinin Kapsamı
b-İşletmenin Faaliyetine Devam Eden Komiserin
Ticaret Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
c-Tasarruf Yasağına Aykırılığın Sonuçları

İKİNCİ BÖLÜM

İİK m. 296 HÜKMÜNÜN UYGULAMA KAPSAMI BAKIMINDAN SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ,
İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELERE VE TEMERRÜDE OLAN ETKİSİ VE BU ÇERÇEVEDE
TAKİP YASAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 4-SÖZLEŞMELERİN ZAMAN YÖNÜNDEN TÜRLERİ VE
BU BAĞLAMDA DÖNME VE FESİH KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

A-GENEL OLARAK KONUNUN ÖNEMİ

B-ANİ EDİMLİ SÖZLEŞMELER

I-Ani Edimli Sözleşmelerin Tanımı

II-Ani Edimli Sözleşmelerin Dönme Suretiyle
Sona Ermesi

1-Genel Olarak Dönme Kavramı ve
Konumuz Açısından Önemi

2-Dönme Hakkının Kullanılabileceği Durumlar

a-Sözleşmede Saklı Tutulmuş Dönme Hakkı
b-Kanundan Kaynaklanan Dönme Hakkı

C-SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELER

I-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerin Tanımı

II-Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Erme Biçimleri

1-Sürekli Borç İlişkilerinin Kendiliğinden
Sona Erme Biçimleri

a-Sürenin Sona Ermesi
b-Diğer Kendiliğinden Sona Erme Hâlleri
aa-Ölüm
bb-Fiil Ehliyetinin Kaybı
cc-Ödemeden Acz (İfa Güçsüzlüğü) ve İflâs

aaa-Borçlar Hukuku Bakımından
İfa Güçsüzlüğü ve İflâs

bbb-Ticaret Kanunu ve İcra İflâs Kanunu Açısından İfa Güçsüzlüğü ve İflâs

2-Sürekli Borç İlişkilerinin Bir Hukuki İşlemle
Sona Ermesi

a-Sürekli Borç İlişkilerinin Tarafların Anlaşması İle
Sona Erdirilmesi
b-Sürekli Borç İlişkilerinin Tek Taraflı
Bir Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi
aa-Olağan Fesih
bb-Olağanüstü Fesih

3-Haklı Sebeple Fesih Kavramı

4-Haksız Fesih Kavramı

D-DÖNEMSEL EDİMLİ (ART ARDA İFALI)
SÖZLEŞMELER

§ 5-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN MEVCUDİYETİNE OLAN ETKİSİ, KONKORDATOYA TÂBİ ALACAK KAVRAMI VE
BUNUN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE OLAN ETKİSİ
İLE KONKORDATONUN TAKİPLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BU AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-İFLÂSIN VE KONKORDATO MÜHLETİ
VERİLMESİNİN SÖZLEŞMELERİN
MEVCUDİYETİNE ETKİSİ

I-İflâsın Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi

II-Konkordato Mühleti Verilmesinin Sözleşmelerin Mevcudiyetine Etkisi

B-KONKORDATO PROJESİNE TABİ OLUP OLMAMA ÇERÇEVESİNDE ALACAKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

I-Konkordato Projesine Tâbi Alacak – Konkordato
Projesine Tâbi Olmayan Alacak Kavramı

1-Genel Olarak Konkordato Projesine Tâbi
Alacak Kavramı

2-Ani Edimli Borç İlişkilerinden Kaynaklı
Alacakların Doğum Tarihi Bakımından
Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının
Değerlendirilmesi

3-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklı
Alacakların Doğum Tarihi Bakımından
Konkordatoya Tâbi Olup Olmadığının
Değerlendirilmesi

a-Sürekli Borç İlişkilerinde Mühlet İçinde
Yeni Doğan Alacaklar
b-Sürekli Borç İlişkilerinde Alacağın
Bütün Bir Alacağın Parçası Durumu

II-Konkordato Mühletinden Önce Vadesi Gelen
Borçların Ödenip Ödenemeyeceği Sorunu

C-KONKORDATO MÜHLETİNİN TEMERRÜT
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

I-Genel Olarak

II-Alacaklının Temerrüdü

III-Borçlunun Temerrüdü

§ 6-KONKORDATO MÜHLETİNİN TAKİPLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

A-GENEL OLARAK TAKİP YASAĞI KAVRAMI

B-TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI

I-İİK’nın 206. Maddesinin Birinci Sırasında
Yer Alan Alacaklar

II-Rehinli Alacaklar

III-Mühlet İçinde Komiserin İzni ile Doğan Alacaklar ve
Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Alacakların Değerlendirilmesi

1-Genel Olarak

2-Komiserin İzninin Alınma Şekli

a-Komiserin İzninin Tasarruf Sınırlamaları
Bağlamında Değerlendirilmesi ve
İzni Kimin Alması Gerektiği Meselesi
b-Komiserlik İzninin Şekli ve Bu Bağlamda
Olağan İşler ve Olağandışı İşlemler Şeklinde
Ayrım Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi
c-Sürekli Borç İlişkilerinden Kaynaklanan
Alacakların Değerlendirilmesi

IV-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan
Alacaklardan Kaynaklanan Takipler ile
Kiralanan Taşınmaza ve Finansal Kiralamaya
İlişkin Takiplerin Değerlendirilmesi

1-Borçlunun Malvarlığı İle İlgili Olmayan Takipler

2-Takip Yasağının Kira Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi

3-Takip Yasağının Finansal Kiralama Sözleşmesi Bakımından Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR İLE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREMEMESİ VE
KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ

§ 7- SÖZLEŞMEYE KONULAMAYACAK KAYITLAR VE SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFININ
KONKORDATO MÜHLETİ NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ
SONA ERDİREMEMESİ (İİK M. 296/I)

A-GENEL OLARAK HÜKMÜN İNCELENMESİ

B-İİK M. 296/I HÜKMÜNÜN KAPSAMI

I-Genel Olarak

II-Tarafların Sözleşmelere Koyamayacakları
Kayıtların İncelenmesi

1-Genel Olarak

2-Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve
Bunun Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde
Konunun Değerlendirilmesi

a-Sözleşme Özgürlüğü Kavramının
Kısaca Değerlendirilmesi
b-Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılabilmesi Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi

3-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların Sınırlı Sayıda
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

4-İİK m. 296/I Kapsamında Sözleşmelere
Konulamayacak Kayıtların Değerlendirilmesi

a-İİK m. 296/I’de Sayılan Kayıtların
Değerlendirilmesi
aa-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Etmesi
bb-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Haklı Fesih Sebebi Sayılması
cc-Konkordato Talebinde Bulunmanın
Borcu Muaccel Hâle Getirmesi

aaa-Muacceliyet

bbb-Muacceliyet Şartı Kavramı

b-İİK m. 296/I’de Sayılmayan Ancak
Sözleşmelere Konulması Olası
Diğer Kayıtların Değerlendirilmesi
aa-Dönme Kaydının Değerlendirilmesi
bb-Cezai Koşula İlişkin Kaydın
Değerlendirilmesi
cc-İlave Teminat Vermeye İlişkin Kaydın Değerlendirilmesi
dd-Cayma Parasının Değerlendirilmesi
c-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların
Hukuki Niteliği
aa-Bozucu Koşul Kavramı
bb-İİK m. 296/I’de Yazılı Kayıtların
Bozucu Koşul Niteliğinde Olup Olmadığının İncelenmesi

5-Hükmün Emredici Nitelikte Olması

6-İİK m. 296/I’e Aykırı Şekilde Sözleşmelere
Konulan Kayıtların Yaptırımı

a-Genel Olarak
b-Basit Kısmi Hükümsüzlük Yaptırımına
Tâbi Olması

III-Sözleşmelerin Konkordatoya Başvuru Nedeniyle
Sona Erdirilememesinin İncelenmesi

1-Genel Olarak

2-Konkordato Mühleti Talep Etmenin
Sürekli Borç İlişkilerinde Haklı Neden Olarak
Kabul Edilmemesi

3-Konkordato Mühleti Talep Etmenin
Ani Edimli Borç İlişkilerinde Dönme
Nedeni Olarak Kabul Edilmemesi

C-İİK M. 296/I HÜKMÜNÜN UYGULANABİLME
ŞARTLARI

I-Sözleşmenin Türü Bakımından Gerekli Şartlar

1-Genel Olarak

2-Ani – Dönemsel- Sürekli Edimli Sözleşme Türleri Bakımından Konunun Değerlendirilmesi

3-Hukuki Sonuçlarına Göre Sözleşme Türleri
Bakımından Konunun Değerlendirilmesi

a-Borç Sözleşmeleri
b-Tasarruf Sözleşmeleri
c-Statü Sözleşmeleri

4-Hukuk Alanlarına Göre Sözleşme Türleri
Bakımından Konunun Değerlendirilmesi

5-Sözleşmelerin Konu ve Amaç Bakımından
Yapılan Ayrımı Açısından Konunun
Değerlendirilmesi

II-Sözleşmenin İşletmenin Faaliyeti İçin
Önem Arz Etmesi Gerekliliği

1-“İşletmenin Faaliyetinin Devamı İçin
Önem Arz Eden Sözleşme” Kavramı

2-Borçlunun Bir İşletmesinin Olması Gerekliliği

III-Sözleşmenin Konkordato Projesi Kapsamına
Girme Zorunluluğunun Olmaması

D-YABANCILIK İLİŞKİSİ OLAN SÖZLEŞMELERE
OLAN ETKİSİ

I-Genel Olarak

II-İİK m. 296 Hükmünün Doğrudan Uygulanan
Kural Niteliğinde Olması

§ 8-KARŞILIKLI BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE
KARŞI TARAFIN ÖDEMEZLİK DEF’İNDEN VE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK
DEF’İNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI MESELESİ

A-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE ÖDEMEZLİK DEF’İ (TBK M. 97)

I-Genel Olarak Ödemezlik Def’i Kavramı

II-Ödemezlik Def’inin Şartları

1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır.

2-Edimler Arasında Değişim (Mübadele, Synallagma)
İlişkisi Bulunmalıdır.

3-Karşılıklı Edimler Mevcut ve Muaccel Olmalıdır

4-Tarafların Edimleri Aynı Zamanda
İfa Yükümlülüğü Bulunmalıdır

III-Ödemezlik Def’inin Sonuçları

IV-İİK m. 296/I Hükmünün Ödemezlik Defi
(TBK m. 97) Bakımından Değerlendirilmesi

B-KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDEMEZLİK DEF’İ
(TBK M. 98).

I-Genel Olarak İfa Güçsüzlüğü Hâlinde
Ödemezlik Def’i Kavramı

II-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin Şartları

1-Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olmalıdır

2-Borçlu İfa Güçsüzlüğüne Düşmelidir

3-Karşı Tarafın Hakları Tehlikeye Düşmüş Olmalıdır

4-Hakkı Tehlikeye Düşen Taraf Borcunu Henüz
İfa Etmemiş Olmalıdır

III-İfa Güçsüzlüğü Nedeniyle Ödemezlik Def’inin
Hüküm ve Sonuçları

1-Güvence Gösterilinceye Kadar Borcun İfasından
Kaçınma Hakkı

2-Sözleşmeden Dönme Hakkı

IV-İİK m. 296/I Hükmünün İfa Güçsüzlüğü Def’i
(TBK m. 98) Bakımından Değerlendirilmesi

1-Genel Olarak

2-İfa Güçsüzlüğü Def’inin Sonuçları Bakımından Değerlendirme

a-İİK m. 296/I Hükmü Karşısında TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Kullanılamayacağı Görüşü
b-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Uygulamasını Engellemeyeceği Görüşü
c-İİK m. 296/I Hükmünün TBK m. 98’de
Belirtilen Hakların Uygulamasını
Kısmen Engellediği Görüşü
d-Görüşümüz

3-TBK m. 98 Hükmünün Konkordato Mühleti İçinde Uygulanması Şartları

4-Pay Sahibinin Konkordato Talep Etmesi Durumunda Sermaye Koyma Borcunun TBK m. 97,
TBK m. 98 ve Konkordato Kuralları Bakımından Değerlendirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONKORDATO BORÇLUSUNUN
SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ
FESHETME İMKÂNI

§ 9-KONKORDATO BORÇLUSUNUN SÜREKLİ
BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞMELERİ FESHETME
İMKÂNININ OLMASI (İİK M. 296/II)

A-GENEL OLARAK HÜKMÜN UYGULAMA ALANI VE GETİRİLİŞ AMACI

B-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN İİK M. 296/II’YE GÖRE BORÇLU TARAFINDAN FESHİNİN İNCELENMESİ

I-Feshin Hukuki Niteliği

1-Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hak Olması

2-Olağanüstü Fesih Niteliğinde Olması

3-Haklı Neden Teşkil Eden Olağanüstü
Fesih Niteliğinde Olması

4-Hükmün Emredici Nitelikte Olması

a-Hükmün Emredici Niteliği ve
Buna Aykırı Sözleşme Yapılamaması
b-Hükme Aykırı Sözleşme Yapılamaması
Kuralının Konkordato Mühletinden Önce
Yapılan Sözleşmeler Bakımından
Sonuç Doğurması
c-Hükme Aykırı Sözleşmelerin Yaptırımı

II-Feshin Şartları

1-Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerdeki Şartlardan
Bağımsız Olarak Kullanılabilmesi

2-Fesih İradesinin Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi

3-Feshin Konkordato Mühleti İçinde İleri Sürülmesi

4-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin Onayı

a-Genel Olarak
b-Komiserin Uygun Görüşünün ve
Mahkemenin Onayının Alınmasının Şekli
c-Komiserin Uygun Görüşü ve Mahkemenin
Onayının Fesih Beyanı Üzerindeki Etkisi
d-Borçlunun ve Sözleşmenin Karşı Tarafının
Mahkemenin Kararına Karşı Başvuru Yolları

5-Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen
Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması

a-Konkordatonun Amacına Ulaşmasına
Engel Olması
b-Sürekli Bir Borç İlişkisinin Olması

6-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu ve
Başka Bir Hukuki İşleme Tahvilinin Mümkün
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

a-Şartları Sağlamayan Feshin Hukuki Sonucu
b-Geçersiz Olan Bu Feshin Olağan Feshe veya
Başka Bir Olağanüstü Feshe Tahvil Edilip
Edilmeyeceği Sorunu

III-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları

1-Sürekli Borç Sözleşmesinin Feshinin
Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları

a-Sürekli Borç İlişkisinin Sona Ermesi Nedeniyle
Oluşan İade Yükümü
b-Sürekli Borç İlişkisinin Feshedilerek Sona Ermesi Nedeniyle Oluşan Tazminat Yükümü
aa-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II
Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak
Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin
Borçlar Hukukuna Dayanması Gerektiği
Görüşü
bb-Sürekli Borç İlişkisinin İİK m. 296/II
Kapsamında Feshi Nedeniyle Oluşacak
Zararı Tazmin Hakkının Hukuki Temelinin
İcra ve İflâs Hukuku’na Dayanması Gerektiği Görüşü
cc-Görüşümüz

2-Feshin İcra ve İflas Hukuku Bakımından
Sonuçları ve Talep Edilmesi

IV-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olması

1-Hizmet Sözleşmesi Kavramı ve Kapsamı

2-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Olmasının Sebebi

3-Hizmet Sözleşmelerinin İstisna Tutulmasının
Göstermiş Olduğu Özellikler

V-Feshin Yabancılık İlişkisi Olan Sürekli
Borç Doğuran Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi

C-SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİNİN KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE
SONA ERDİRİLMESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONKORDATO MÜHLETİNİN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİ VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 10-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN KİRA VE
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN
ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

A-GENEL OLARAK

B-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I.Kira Sözleşmelerine Konulamayacak
Kayıtlar Bağlamında Hükmün Değerlendirilmesi
(İİK m. 296/I/c.1)

II.Kira Sözleşmesinin Borçlunun
Konkordatoya Başvurduğu Gerekçesiyle
Sona Erdirilememesi Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/I/c.2)

1-Genel Olarak

2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında
Konunun Değerlendirilmesi

3-Adi Kira Sözleşmelerine Etkisi

a-Genel Olarak
b-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde
Sürenin Geçmesi Hâlinin İİK m. 296/I/c.2
Çerçevesinde Değerlendirilmesi
c-Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde
Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi
d-Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde
Olağanüstü Fesih Hakkının İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi
aa-Genel Olarak Olağanüstü Fesih
bb-Önemli Sebeplerle Fesih Hakkının
İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
cc-Kiracının İflâsı Hükümlerinin
Kıyasen Uygulama Alanı Bulup Bulmayacağı Meselesi
dd-Kiracının Ölümü
e-Adi Kira Sözleşmelerinde Kiracının
Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna Aykırı Davranma Hâlinin
İİK m. 296/I/c.2 Çerçevesinde Değerlendirilmesi
f-Kira Bedellerinin Ödenmemesine
Dayalı Olarak Sözleşmenin Feshinin Mümkün
Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

4-Konut ve Çatılı Kira Sözleşmelerin Etkisi

a-Genel Olarak
b-Genel Hükümler Çerçevesinde Sona Erdirme
Hâlinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün Etkisi
c-Fesih Bildirimi Yoluyla Kira Sözleşmesinin
Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün
Etkisi
d-Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin
Sona Ermesinde İİK m. 296/I/c.2 Hükmünün
Etkisi

5-Ürün Kirası Sözleşmelerine Etkisi

III.Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen
Kira Sözleşmelerinin Feshedilmesi İmkânı Bakımında Konunun Değerlendirilmesi (İİK m. 296/II)

1-Genel Olarak

2-Adi Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde İncelenmesi

a-Feshin Adi Kira Sözleşmeleri İçin Öngörülen Şartlardan Bağımsız Olarak Yapılabilmesi
b-Feshin İİK m. 296/II Bulunan Şartları
Taşımaması Hâlinde Olağan Feshe Tahvil
Edilip Edilemeyeceği Sorunu

3-Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Sözleşmelerin
İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi

4-Ürün Kirası Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Hükmü Çerçevesinde Feshedilmesi

5-Kira Sözleşmelerinin İİK m. 296/II Şartları
Çerçevesinde Olağanüstü Feshedilmesinin Sonuçları

a-Genel Olarak
b-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
c-İade Yükümlülüğü
aa-Konkordato Borçlusunun Kiraya Veren
(Kiralayan) Konumunda Olması Durumunda Kiracının İade Yükümlülüğü
bb-Konkordato Borçlusunun Kiracı Konumunda Olması Durumunda İade Yükümlülüğü
d-Tazminat Yükümlülüğü

C-İİK M. 296 HÜKMÜNÜN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

I-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ve
İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

1-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesinin
Tanımı, Taraflarının, Kapsamının ve
Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi

2-Genel Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi ile
İİK m. 296 Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

II-Finansal Kiralama Sözleşmesine Konulamayacak
Kayıtlar Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi
(İİK m. 296/I/c.1)

III-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme
Nedenlerinin İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II
Bağlamında Değerlendirilmesi

1-Genel Olarak

2-TBK m. 97 ve TBK m. 98 Bağlamında
Konunun Değerlendirilmesi

3-Olağan (Kendiliğinden) Sona Erme Hâllerinin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi

a-Sözleşme Süresinin Dolmasının
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi
b-Kiracının İflâsı
c-Kiralayanın İflâsı
d-Kiracının Ölümü ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi

4-Olağanüstü Sona Erme Nedenlerinin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi

a-Kiracının Kira Bedelini Ödemede
Temerrüde Düşmesi Durumunun
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi
b-Kiralayanın Malı Teslim Borcunu
Yerine Getirmeyerek Temerrüde
Düşmesi Durumunun İİK m. 296/I/c.2 ve
İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi
c-Tarafların Sözleşmeyi İhlal Etmesi Durumunun
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi
d-Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya
Finansal Kiralama Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi Nedeniyle Feshin
İİK m. 296/I/c.2 ve İİK m. 296/II Bağlamında Değerlendirilmesi

IV-Finansal Kiralama Sözleşmesinin
İİK m. 296/II Anlamında Feshinin Sonuçları

1-Genel Olarak

2-Fesih ile Birlikte Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

3-Malın İadesi Yükümlülüğü

4-Tazminat Yükümlülüğü

SONUÇ

KAYNAKÇA

KAVRAM İNDEKSİ

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
   
   
Kapat