İş Hukukunda Yabancıların Çalıştırılması Hasan Alparslan Ayan

İş Hukukunda Yabancıların Çalıştırılması


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
238
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252501
Boyut
16x24
Baskı
162,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 62 puan kazanacaksınız)
   62

Konu Başlıkları
- Türk Hukukunda Yabancılar ve Çalışma Hakkı
- Yabancıların Türkiye'de Çalışması
Çalışma İzninin İş Sözleşmesine Etkisi

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Özet 7
Kısaltmalar Cetveli 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILAR VE ÇALIŞMA HAKKI
§ 1. YABANCI KAVRAMI 21
I. Tanım 21
II. Yabancı–Vatandaş Ayrımı 23
III. Yabancı Türleri 27
1. Genel Olarak 28
2. Yabancı Gerçek Kişiler 30
a. Yabancı Bir Devlet Vatandaşı Olanlar 31
b. Birden Çok Vatandaşlığa Sahip Olanlar 31
c. Vatansızlar 32
d. Uluslararası Korumadan Yararlananlar 35
aa. Mülteciler 35
bb. Şartlı Mülteciler 40
cc. İkincil Koruma Statüsü Sahipleri 41
e. Geçici Korumadan Yararlananlar 42
f. Özel Statüdeki Yabancılar 44
aa. Göçmenler 44
bb. Mavi Kart Sahipleri 47
cc. KKTC Vatandaşları 48
dd. Yabancı Askeri Personel 49
ee. Diplomatik ve Konsüler Statüde Çalışanlar 50
ff. Avrupa Birliği Vatandaşları 50
gg. Turkuaz Kart Sahipleri 51
hh. Uzun Dönem İkamet İzni Sahipleri 51
ıı. Süresiz Çalışma İzni Sahipleri 52
3. Yabancı Tüzel Kişiler 53
§ 2. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKI 55
I. Çalışma Hakkı 55
1. Genel Olarak 55
2. Yabancıların Çalışma Hakkı 57
II. Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma Hakkına İlişkin Anayasal Düzenlemeler 64
1. Genel Olarak 64
2. Yabancıların Çalışma Hakkının Sınırlandırılması 70
a. Genel Olarak 70
b. Yabancıların Çalışma Hakkının Sınırlandırılmasında İlkeler 71
aa. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması 71
bb. Sınırlamanın Uluslararası Hukuka Uygun Olması 75
cc. Sınırlamanın Kanunla Yapılması 77
III. Milletlerarası Hukukta Yabancıların Çalışma Hakkına İlişkin Sözleşmeler 78
1. Genel Olarak 78
2. İki Taraflı Sözleşmeler 79
3. Çok Taraflı Sözleşmeler 80
a. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Sözleşme 80
b. BM Teşkilatı Kapsamında Yapılan Sözleşmeler 81
aa. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 81
bb. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 82
cc. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi 83
dd. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme 84
ee. Vatansızların Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme 86
ff. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme 86
c. Avrupa Konseyi Belgeleri 87
aa. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 87
bb. Avrupa Sosyal Şartı 88
d. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri 89
İkinci Bölüm
YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI
§ 3. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN MEVZUAT HAKKINDA GENEL BİLGİ 93
I. Genel Olarak 93
II. Uluslararası İşgücü Kanunu Öncesi Dönem 95
III. Uluslararası İşgücü Kanunu Dönemi 97
1. Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Kapsamı 98
2. Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Kapsamı Dışında Kalan Haller 101
§ 4. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASININ ŞARTLARI 101
I. Çalışma İzni Alma Zorunluluğu 101
1. Çalışma İzni Başvurusu 102
a. Başvuru Makamı 102
aa. Başvurunun Doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yapılması 102
bb. Başvurunun İstisnai Olarak Dışişleri Bakanlığına veya Ekonomi Bakanlığına Yapılması 102
cc. Başvurunun Elçilik veya Konsolosluklara Yapılması 104
b. Çalışma İznine İlk Başvuru 104
aa. Çalışma İznine İlk Başvurunun Yurtiçinden veya Yurtdışından Yapılması 105
bb. Çalışma İznine İlk Başvuruda İstenen Belgeler 107
c. Çalışma İznini Uzatma Başvurusu 109
aa. Çalışma İznini Uzatma Başvurusunun Yurtiçinden veya Yurtdışından Yapılması 109
bb. Çalışma İznini Uzatma Başvurusunda İstenen Belgeler 110
d. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi ve Red Sebepleri 112
e. Çalışma İzni Başvurularının Sonuçlandırılması ve Bildirilmesi 115
2. Ön İzin 116
3. Çalışma İzni Türleri 118
a. Süreli Çalışma İzni 118
b. Süresiz Çalışma İzni 119
c. Bağımsız Çalışma İzni 120
d. İstisnai Çalışma İzni 121
4. Çalışma İzni Muafiyeti 123
a. Çalışma İzni Muafiyeti Kapsamında Olan Yabancılar 124
b. Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusu 128
aa. Başvuru Makamı 128
bb. Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusunun Yurtiçinden veya Yurtdışından Yapılması 128
cc. Çalışma İzni Muafiyeti Başvurusunda İstenen Belgeler 129
5. Çalışma İzninin Sınırlandırılması 129
6. Çalışma izni ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği ve İptali 130
7. Çalışma İzninde Değerli Kâğıt ve Harçlar 132
8. Uluslararası İşgücü Kanununa Muhalefet Halinde Uygulanacak Yaptırımlar 133
9. Çalışma İznine İlişkin Kararlara Karşı İtiraz ve Yargı Yolu 135
a. Çalışma İznine İlişkin Kararlara Karşı İtiraz 135
b. Çalışma İznine İlişkin Kararlara Karşı Yargı Yolu 135
aa. Davanın Konusu 135
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 135
cc. Dava Açma Süresi 135
10. Çalışma İzni veya Çalışma İzni Muafiyetinin İkamet İzni ile İlişkisi 136
II. Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Özel Durumlar 137
1. Mültecilerin ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Çalışması 137
2. Uluslararası Koruma Başvurusu Sahiplerinin ve Şartlı Mültecilerin Çalışması 138
3. Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışması 139
4. Yabancı Öğrencilerin Çalışması 143
5. Yabancı Mühendis ve Mimarların Çalışması 145
6. Doğrudan Yabancı Yatırım Faaliyetlerinde Yabancıların Çalışması 146
a. Genel Olarak 146
b. Doğrudan Yabancı Yatırım Faaliyetlerinde Çalışacak Yabancılar 149
7. Serbest Bölgelerde Yabancıların Çalışması 153
8. AB Vatandaşlarının Çalışması 155
9. Türk Soylu Yabancıların Çalışması 156
10. Mavi Kart Sahiplerinin Çalışması 157
11. KKTC Vatandaşlarının Çalışması 158
12. Uzun Dönem İkamet İzni Sahiplerinin Çalışması 159
13. Turkuaz Kart Sahiplerinin Çalışması 159
III. Yabancıların Çalışmasına Getirilen Sınırlamalar 162
1. İş Hukuku Alanında Getirilmiş Sınırlamalar 163
2. İlgili Sektöre ve Mesleğe Göre Getirilmiş Sınırlamalar 164
a. Eğitim Alanı 164
b. Sağlık Alanı 165
c. Basın Yayın Alanı 167
d. Adalet Alanı 168
e. Denizcilik Alanı 168
f. Devlet Memurluğu Alanı 169
g. Diğer Alanlar 169
Üçüncü Bölüm
ÇALIŞMA İZNİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
§ 5. ÇALIŞMA İZNİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINA ETKİSİ 171
I. Genel Olarak 171
II. YABANCI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 173
1. Yabancı ile İş İlişkisinin Kurulması 173
a. Katılma Teorisi 174
b. Sözleşme Teorisi 175
2. Yabancı ile Yapılan İş Sözleşmesinin Türü 176
3. Yabancı ile Yapılan İş Sözleşmesinin Geçersizliği 181
a. Genel Olarak 181
b. Çalışma Yasakları Açısından İş Sözleşmesinin Geçersizliği 184
c. Çalışma İzni Açısından İş Sözleşmesinin Geçersizliği 187
d. Yabancı ile Yapılmış İş Sözleşmesinin Geçersizliğinin Sonuçları 192
III. Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 195
1. Genel Olarak 196
2. İş Sözleşmelerinde Sübjektif Bağlama Kuralının Tespiti 199
3. İş Sözleşmelerinde Objektif Bağlama Kuralının Tespiti 201
a. Mutad İşyeri 201
b. İşverenin Esas İşyerinin Bulunduğu Ülke 202
c. İstisna Hükmü 202
4. Yetkili Yabancı Hukukun Uygulanmasını Engelleyen Durumlar 203
a. Kamu Düzeni 203
b. Doğrudan Uygulanan Kurallar 205
§ 6. ÇALIŞMA İZNİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE ETKİSİ 207
I. Genel Olarak 207
II. İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sonra Ermesinde Çalışma İzninin Etkisi 208
III. İş Sözleşmesinin Fesih ile Sona Ermesinde Çalışma İzninin Etkisi 208
1. Genel Olarak 208
2. Çalışma İzninin Bildirimli Feshe Etkisi 209
3. Çalışma İzninin Derhal Feshe Etkisi 210
Sonuç 215
Yararlanılan Kaynaklar 223
Kavramlar Dizini 233

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
31,45   
62,90   
3
20,97   
62,90   
4
15,73   
62,90   
5
13,21   
66,05   
6
11,11   
66,67   
7
9,61   
67,30   
8
8,49   
67,93   
9
7,62   
68,56   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
31,45   
62,90   
3
20,97   
62,90   
4
15,73   
62,90   
5
13,21   
66,05   
6
11,11   
66,67   
7
9,61   
67,30   
8
8,49   
67,93   
9
7,62   
68,56   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
31,45   
62,90   
3
20,97   
62,90   
4
15,73   
62,90   
5
13,21   
66,05   
6
11,11   
66,67   
7
9,61   
67,30   
8
8,49   
67,93   
9
7,62   
68,56   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
31,45   
62,90   
3
20,97   
62,90   
4
15,73   
62,90   
5
13,21   
66,05   
6
11,11   
66,67   
7
9,61   
67,30   
8
8,49   
67,93   
9
7,62   
68,56   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
31,45   
62,90   
3
20,97   
62,90   
4
15,73   
62,90   
5
13,21   
66,05   
6
11,11   
66,67   
7
9,61   
67,30   
8
8,49   
67,93   
9
7,62   
68,56   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,90   
62,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat